Odluku o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 44/2017 (5.5.2017.), Odluku o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

1040

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015. i 7/2017.), u tablici 2. iza točke 195., u tablici 3. iza točke 200. i u tablici 4. iza točke 205. brišu se redci s rednim brojevima od 18. do 30.

Članak 2.

U prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja«, u Tablici 1. pozicije 1071, 2071 i 3071 mijenjaju se i glase:


U Tablici 13. pozicija 9037 mijenja se i glasi:


U Tablici 15. pozicija 4001 na stranici A, pozicija 6001 na stranici A i pozicija 2001 na stranici B mijenjaju se i glase:

Tablica 20. mijenja se i glasi:

Članak 3.

Kreditne institucije dužne su izraditi prvi Izvještaj o prodanim plasmanima (PROP) u skladu s pravilima iz ove Odluke i dostaviti ga sa stanjem na dan 30. travnja 2017.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1., koji stupa na snagu 30. lipnja 2017.

O. br. 122-020/04-17/BV

Zagreb, 19. travnja 2017.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.