Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 44/2017 (5.5.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

999

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. travnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/16

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Članak 1.

U Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10. i 49/11., 12/12. i 102/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) članak 5. se mijenja i glasi:

»Zastupnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti.

Zastupnici koji su dužnost obnašali manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca, nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, tri mjeseca od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti.«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti iz članka 5. ovog Zakona nema zastupnik:

– koji je podnio ostavku na zastupničku dužnost,

– kojem je prestao mandat jer je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora u skladu s odredbama posebnog zakona,

– koji obnaša dužnost gradonačelnika ili općinskog načelnika, odnosno njegova zamjenika, bez obzira obnaša li tu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave,

– koji je na temelju sporazuma iz članka 8.a ovoga Zakona raspoređen, odnosno vraćen na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja,

– koji je na temelju ugovora iz članka 8.b ovoga Zakona vraćen na rad na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove.«.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Zastupnik ima pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Zastupnik potvrđuje dolazak u Sabor zastupničkom iskaznicom, elektroničkim putem. Dolaskom u Sabor smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, rad u klubu zastupnika te putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora.

Za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskoga sabora na dan kada se održava sjednica Hrvatskoga sabora zastupniku će se iznos zastupničkog paušala iz članka 6. ovoga Zakona umanjiti za iznos jedne dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj. Odluku o umanjenju, na temelju dostavljene dokumentacije o nazočnosti zastupnika u Saboru, odnosno dostavljene dokumentacije zastupnika kojom on potvrđuje svoj opravdani izostanak iz Sabora, donosi radno tijelo Hrvatskoga sabora nadležno za upravne poslove, a najviše do utvrđenog iznosa zastupničkog paušala.

Opravdanim izostankom zastupnika iz Hrvatskoga sabora smatrat će se:

– bolest, što je zastupnik dužan opravdati liječničkom potvrdom,

– smrtni slučaj u obitelji,

– sudski poziv,

– prisustvovanje društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan.«.

Članak 4.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a i 8.b koji glase:

»Članak 8.a

Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, ako je bio zaposlen na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, stručnoj službi pravobranitelja za djecu, stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državnom uredu za reviziju i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnoj službi, izvanproračunskim fondovima, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, bez provedbe javnog natječaja.

Sporazumom između zastupnika i čelnika tijela, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom pobliže će se odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad zastupnik mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom dužna je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad zastupnika iz stavka 1. ovoga članka.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članka nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 5. ovoga Zakona.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članaka kojem čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom nije donijela odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 5. ovoga Zakona od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Članak 8.b

Zastupnik koji nije bio zaposlen kod poslodavca iz članka 8.a stavka 1. ovoga Zakona, nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, ima pravo povratka na rad, na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije početka obnašanja zastupničke dužnosti, uz suglasnost bivšeg poslodavca.

Ugovorom između zastupnika i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za povratak na rad zastupnik iz stavka 1. ovoga članka mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o povratku na rad zastupnika iz stavka 1. ovoga članka.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članaka nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do povratka na rad kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 5. ovoga Zakona.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članaka kojem poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 5. ovoga Zakona od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »Hrvatskom saboru« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a zastupniku izabranom u izbornoj jedinici u Županijski dom, u radnom prostoru jedinice lokalne samouprave i uprave« brišu se.

Članak 6.

Zastupnici koji su zatečeni u obnašanju zastupničke dužnosti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a nemaju sklopljen sporazum s čelnikom tijela, odnosno osobom ovlaštenom za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, odnosno ugovor s bivšim poslodavcem o uvjetima ostvarivanja prava rasporeda, odnosno povratka na radno mjesto nakon prestanka obnašanja dužnosti, sklapaju taj sporazum odnosno ugovor u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 4. stavak 2. Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 93/16.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/16-01/02

Zagreb, 21. travnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.