Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 46/2017 (12.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Ministarstvo financija

1083

Na temelju članka 16.a stavka 3., članka 19. stavka 11. i članka 22. stavka 7. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 146/12) u članku 1. riječi: »oblik i strukturu poruka za podatak o poslovnim prostorima« zamjenjuju se riječima: »postupak prijave poslovnih prostora«, a iza riječi naplatnih uređaja briše se točka i dodaju se riječi: »te elemenata računa.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »certifikat« briše se točka i dodaju se riječi: »za fiskalizaciju.«.

U stavku 3. riječi: »certifikat FINA DEMO PKI« zamjenjuju se riječima: »aplikacijski digitalni certifikat FINA DEMO: Fiskal x«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 4. iza riječi: »za fiskalizaciju« briše se točka te se dodaje zarez i riječi: »a u slučaju promjena u nazivu ili matičnim brojevima poslovnog subjekta, važeću dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »Prijava podataka u sustav fiskalizacije«.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik fiskalizacije dostavlja pojedinačno podatke za svaki poslovni prostor u kojem izdaje račune, a koji podliježu postupku fiskalizacije izdavanja računa, prije slanja računa koji se odnosi na taj poslovni prostor te podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije, prema članku 19. i 19.a Zakona.

(2) Aplikacija iz stavka 6. ovoga članka omogućuje obvezniku fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor.

(3) Tipovi promjena, iz stavka 2. ovoga članka, koje je potrebno dostaviti:

1. promjena adrese

2. promjena radnog vremena

3. promjena tipa poslovnog prostora

4. promjena djelatnosti

5. poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara

6. promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

(4) Ako obveznik fiskalizacije u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, dužan je kao pretežitu djelatnost navesti onu djelatnost od koje ostvaruje najveće prihode u tom poslovnom prostoru, a ostale djelatnosti koje obavlja u poslovnom prostoru navodi kao sporedne djelatnosti.

(5) Obveznik fiskalizacije, u slučaju prijave podataka o radnom vremenu za internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu može navesti kao radno vrijeme podatak od 0 do 24 sata.

(6) Obveznik fiskalizacije prijavu podataka iz stavaka 1. do 5. ovoga članka obavlja putem aplikacije ePorezna.

(7) Ako obveznik fiskalizacije nije korisnik ePorezne, prijavu podataka obavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave putem obrasca iz članka 19. stavka 8. Zakona temeljem ovlaštenja Porezne uprave.«

Članak 5.

Članci 20., 21. i 22. brišu se.

Članak 6.

U članku 26. stavku 3. riječi: »FINA DEMO PKI« zamjenjuju se riječima: »FINA DEMO: Fiskal x«.

U stavku 5. točki 1. riječi: »cistestna.apis-it.hr« zamjenjuju se riječima: »cistest.apis-it.hr«.

Članak 7.

U članku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za račun, specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U članku 29. riječi: »te u postupku dostave podataka o poslovnom prostoru prema članku 19. ovoga Pravilnika« brišu se.

Članak 9.

U članku 30. riječ: »članaka« zamjenjuje se riječju: »članka«, a riječi: »i 19.« brišu se.

Članak 10.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici fiskalizacije iz članka 3. Zakona, u slučaju potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja i/ili nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, dužni su izdavati račune iz uvezane knjige računa prema članku 22. Zakona.

(2) Uvezanu knjigu računa iz članka 22. Zakona prije početka upotrebe ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ovjera knjige računa vrši se u najbližim ispostavama Porezne uprave.

(3) Uvezana knjiga računa iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 14,5 x 10,0 cm (A6) i sadrži 3 x 50 NCR listova.

(4) Obveznici fiskalizacije, koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, koriste uvezanu knjigu računa s iznosom poreza razvrstanim po poreznim stopama.

(5) Uvezana knjiga računa za obveznike fiskalizacije iz stavka 4. ovoga članka, sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 21 x 29,7 cm (A4) i sadrži 3 x 50 NCR listova.«

Članak 11.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na prvoj stranici omota knjige računa iz članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika, otisnut je tekst »Knjiga računa«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na predlistu iz stavka 3. ovoga članka, naveden je članak 22. stavak 2. Zakona temeljem kojeg Ministarstvo financija, Porezna uprava ovjerava knjigu računa s pripadajućim prostorom za podatke o:

1. serijskom broju knjige računa

2. oznaka klase

3. datum ovjere

4. broj ovjere

5. prostor za pečat i potpis.«

Članak 12.

Članak 33. briše se.

Članak 13.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu s člancima 16.a i 37. Zakona, obveznik fiskalizacije može provesti testiranje podataka s računa te poruke računa, nabavom certifikata iz stavka 3. članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Sustav testiranja provodi se postupkom koji je predviđen člankom 11. ovoga Pravilnika.

(3) Testiranje postupka razmjene poruke računa provodi se u testnoj okolini, pristupom na CIS, prema članku 26. ovoga Pravilnika.

(4) Postupak testiranja podataka s računa provodi se na isti način kao i postupak iz stavka 3. ovoga članka, s time da se obavlja dodatna provjera podataka računa prema određenom skupu pravila i vraća poruka da li su pravila zadovoljena.«

Članak 14.

U cijelom tekstu Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom riječ: »aplikativni« zamjenjuje se riječju: »aplikacijski«, riječ: »1-way« zamjenjuje se riječju: »jednosmjerna«, a riječ »SSL« riječju: »sigurna«, u odgovarajućem padežu i rodu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Obveznici fiskalizacije dužni su podatke o postojećim poslovnim prostorima u sustavu fiskalizacije potvrditi putem nove aplikacije sukladno članku 4. ovoga Pravilnika do 31. srpnja 2017. godine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-02/14

Urbroj: 513-07-21-01/17-1

Zagreb, 28. travnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.