Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

Ministarstvo obrane

1104

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, br. 110/15) u članku 8. stavku 1. točki 2. riječi: »zamjenika ministra obrane« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika«.

U točki 8. iza riječi »samostalnih snaga« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu«.

U točki 10. riječ: »samostalne« briše se.

Iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. Pohvala zapovjednika Centra vojnih škola«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »ljudske potencijale«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi: »Zamjenik ministra obrane« zamjenjuju se riječima: »Državni tajnik«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. iza riječi »specijalnih snaga« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu«.

Članak 5.

U članku 16. riječi: »Zapovjednici postrojba razine samostalne bojne« zamjenjuju se riječima: »Zapovjednici bojne«.

Članak 6.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Zapovjednik Centra vojnih škola pohvaljuje polaznike i kadete Centra vojnih škola.

(2) Zapovjednik iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog zapovjednika/načelnika škola i zapovjednika kadetske bojne.«

Članak 7.

U članku 19. stavku 3. riječi: »podstavka 1.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 1. i 2.«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 2. podstavku 3. riječi: »zamjenik ministra obrane« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 2. podstavku 7. ispred riječi: »zapovjednik gardijske brigade« dodaju se riječi: »zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 2. podstavku 2. riječi: »zamjenik ministra obrane« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

U stavku 2. podstavku 9. ispred riječi: »zapovjednik gardijske brigade« dodaju se riječi: »zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu«.

Članak 11.

U članku 24. stavku 2. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

» – državni tajnik, pomoćnik ministra obrane, glavni inspektor obrane, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, direktor Glavnog stožera Oružanih snaga, zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednik Zapovjedništva za potporu, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga, zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu te zapovjednik gardijske brigade – u trajanju do pet radnih dana

– čelnik ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga, načelnik sektora Ministarstva obrane, čelnik samostalne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane te zapovjednik pristožerne postrojbe i zapovjednik bojne, njemu ravne ili više razine – u trajanju do tri radna dana.«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-04/5

Urbroj: 512-01-17-4

Zagreb, 10. svibnja 2017.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.