Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Ministarstvo kulture

1105

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), a na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća, ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11, 16/14 i 60/14 – Ispravak) u članku 2. točki 3. alineji 1. brišu se riječi: »ili specijalistički diplomski stručni studij«.

U alineji 2. brišu se riječi: »ili specijalistički diplomski stručni studij«, te se iza riječi: »knjižničarstva na« dodaje riječ: »završenom«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »i Nacionalne i sveučilišne knjižnice (u daljnjem tekstu: NSK) koja organizira postupak polaganja stručnog ispita.«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju sljedeće riječi: »a najkasnije u roku od 30 dana od isteka prijavnog roka.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U postupku razmatranja prijave Ispitno povjerenstvo će provjeriti potpunost prijave i valjanost priložene dokumentacije. Ako utvrdi da prijava nije potpuna ili da neki od priloga nije valjan, o tome će obavijestiti podnositelja prijave i odgoditi razmatranje prijave, dok Ispitnom povjerenstvu ne bude dostavljena valjana i potpuna prijava, najkasnije u roku od 45 dana prije ispitnog roka.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »dva mjeseca« zamjenjuju se riječima: »mjesec dana«.

Članak 4.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Administrativne poslove za Ispitno povjerenstvo obavlja tajnik Ispitnog povjerenstva kojega imenuje Vijeće između zaposlenika NSK, a na prijedlog Ispitnog povjerenstva.

U stavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju sljedeće riječi: »kojeg imenuje Vijeće na prijedlog Ispitnog povjerenstva, iz sastava zaposlenika NSK.«.

Članak 5.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva, te njihovi zamjenici, tajnik i zapisničar Ispitnog povjerenstva, te ispitivači i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za rad u Ispitnom povjerenstvu.«.

U stavku 3. iza riječi: »naknada« dodaju se riječi: »i troškova stručnog ispita«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Troškove stručnog ispita snosi poslodavac. Ukoliko pristupnik nije u radnom odnosu, troškove stručnog ispita pristupnik može snositi sam i uplaćuje ih NSK-u.

U stavku 7. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju sljedeće riječi: » i NSK«.

Članak 6.

U članku 29. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju sljedeće riječi: »u NSK.«.

Članak 7.

U članku 30. stavku 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju sljedeće riječi: »i NSK.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Postupak polaganja stručnih ispita za stjecanje stručnih zvanja u knjižničarskoj struci započet po prijavama koje su podnijete do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11, 16/14 i 60/14 – Ispravak).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/17-01/0034

Urbroj: 532-01-01/4-17-5

Zagreb, 8. svibnja 2017.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.