Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja

NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

1112

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« broj 141/13 i 39/15), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost u suradnji s ministrom zaštite okoliša i energetike i ministrom graditeljstva i prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA

1. OPĆE ODREDBE

Svrha

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje potrebni sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada nuklearnog postrojenja, kao i potreban sadržaj zahtjeva za suglasnost za početak ili prestanak razgradnje nuklearnog postrojenja. Osim popisa dokumenata koje ti zahtjevi moraju uključivati u svrhu dokazivanja ispunjavanja propisanih uvjeta, Pravilnik također pruža opće uvjete za te faze životnog vijeka nuklearnog postrojenja.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

ispitivanje znači unaprijed planiranu djelatnost provjere operabilnosti SSK-a, a provodi se nakon postupaka održavanja ili modifikacije SSK-a. Periodično ispitivanje propisano u ograničenjima i uvjetima rada naziva se nadzornim ispitivanjem

obuka znači sustavno stjecanje potrebnih znanja i vještina za dopunu odgovarajuće razine znanja za pojedina radna mjesta

održavanje znači planirani proces obnavljanja SSK-a kako bi se očuvala funkcionalnost SSK-a tijekom radnog vijeka. Održavanje može biti predviđeno ili periodično. Predviđeno održavanje provodi se kontinuirano ili periodično na temelju praćenja stanja SSK-a i analize kojom se predviđa kvar SSK-a na temelju trenda njegova propadanja. Periodično održavanje sastoji se od zamjene komponenti, nadzora i ispitivanja u skladu s unaprijed planiranim programom (unaprijed određenim ciklusima, vremenskim intervalima, radnim vremenima i sl.), a može se temeljiti i na preporukama proizvođača opreme. U slučaju uočenih odstupanja ili kvarova SSK-a, potrebno je poduzeti odgovarajuće korektivne mjere u okviru održavanja

ograničenja i uvjeti rada jesu skup pravila, navedenih u izvješću o sigurnosnoj analizi, kojim se propisuju ograničenja parametara, mogućnosti i performanse opreme i radnji osoblja kako bi se osigurao siguran rad nuklearnog postrojenja

ovlašteni stručnjak nuklearne sigurnosti jest osoba koja je ovlaštena za obavljanje poslova nuklearne sigurnosti sukladno Pravilniku o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti

plan za izvanredne događaje jest skup procedura koji se provode u slučaju nesreće

pokusni rad jest proces u kojem se sustavi i komponente postrojenja i aktivnosti nakon izgradnje stavljaju u pogon te se provjerava jesu li u skladu s projektom i zadovoljavaju li tražene kriterije.

promjena na nuklearnom postrojenju znači bilo kakvu predloženu izmjenu promjenu u vezi s postrojenjem, metodom kontrole postrojenja ili načinom upravljanja postrojenjem, uključujući i radove održavanja, inspekcije, ispitivanja ili provedbu bilo kakve tehničke, organizacijske ili druge promjene u odnosu na te radove

razgradnja uključuje administrativne i tehničke mjere koje omogućuju uklanjanje regulatorne kontrole iz postrojenja djelomično ili u cijelosti (osim za skladište ili za određena nuklearna postrojenja koja se koriste za odlaganje ostataka iz iskapanja i obrade radioaktivnog materijala, koji su »zatvoreni« a ne »razgrađeni«). Razgradnja obično uključuje demontažu postrojenja ili njegova dijela. Postrojenje također može biti razgrađeno bez demontaže, a postojeće strukture naknadno se može koristiti u druge svrhe nakon dekontaminacije

SSK jest kratica za skup struktura, sustava i komponenata. Strukture podrazumijevaju pasivne elemente kao što su zgrade i štitovi. Sustav podrazumijeva skup komponenti kombiniranih tako da obavljaju aktivnu funkciju. Pojam SSK uključuje instrumentaciju i kontrolni softver. U slučaju skladišta radioaktivnog otpada ili odlagališta radioaktivnog otpada, pojam SSK uključuje pakete radioaktivnog otpada

starenje jest složen proces kroz koji se karakteristike struktura, sustava, sastavnih dijelova ili opreme postupno mijenjaju s vremenom ili uporabom

sustav upravljanja podrazumijeva skup međusobno povezanih ili međudjelujućih elemenata (sustava) za uspostavljanje politike i ciljeva te omogućuje postizanje ciljeva na učinkovit i djelotvoran način. Sastavni dijelovi sustava upravljanja uključuju organizacijsku strukturu, sredstva i organizacijske procese

sustav upravljanja podrazumijeva skup međusobno povezanih ili međudjelujućih elemenata (sustava) za uspostavljanje pravila i ciljeva te omogućava postizanje ciljeva na učinkovit i djelotvoran način. Sustav upravljanja integrira sve elemente organizacije u jedan koherentan sustav kako bi se omogućilo da se postignu svi organizacijski ciljevi. Ti elementi uključuju strukturu, sredstva i procese. Dijelovi sustava upravljanja su osoblje, oprema i organizacijska kultura, kao i dokumentirana pravila i procesi. Organizacijske procese potrebno je suočiti sa sveukupnošću zahtjeva organizacije kao što je utvrđeno u, primjerice, IAEA sigurnosnim standardima i drugim međunarodnim propisima i standardima

validacija znači postupak utvrđivanja jesu li proizvod ili usluga prikladni za obavljanje namijenjene funkcije proizvoda ili usluge na zadovoljavajući način

verifikacija znači postupak utvrđivanja odgovaraju li kvaliteta i učinkovitost proizvoda ili usluge onome što se navodi, predviđa ili zahtijeva

(2) Ostali pojmovi koji se pojavljuju u ovom Pravilniku imaju značenja definirana u Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

2. OPĆI ZAHTJEVI ZA POČETAK RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA

Programi, postupci i upute

Članak 3.

(1) Upute za rad izrađuje nositelj odobrenja, u suradnji s projektantom i proizvođačem ukoliko je nužno.

(2) Upute za rad koje se odnose na sigurnost moraju biti pripremljene prije početka rada.

(3) Upute za rad moraju jasno opisati metode rada, uključujući sve provjere, ispitivanja, umjeravanja i preglede potrebne kako bi se osigurala usklađenost s ograničenjima i uvjetima rada.

(4) Radni postupci moraju se razviti tako da vrijede sveobuhvatno pri normalnom radu, unaprijed predviđenim događajima i u uvjetima nesreće.

(5) Osim programa, postupaka i uputa iz prethodnih stavaka, i iz stavka 1. članka 1. ovoga Pravilnika, prije nego započne s radom, nositelj odobrenja dužan je izraditi i provoditi najmanje sljedeće programe:

1. programe za održavanje visokog standarda materijalnih uvjeta, urednog održavanja i čistoće u svim radnim prostorima

2. kemijski program za pružanje nužne podrške u kemiji i radiokemiji

3. programe za pokrivanje svih aktivnosti povezanih s upravljanjem jezgrom i rukovanjem gorivom na licu mjesta

4. program za zaštitu od zračenja

5. programe za osiguranje učinkovite izvedbe, planiranja i kontrole radnih aktivnosti tijekom zastoja

6. program zaštite u hitnim situacijama

7. program zaštite od požara

8. program sigurnosti

9. obuku i usavršavanje osoblja

10. program procjene okoliša

11. program za izmjene na postrojenju

12. nadzor okoliša oko lokacije.

3. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za odobrenje za rad nuklearnog postrojenja prilažu se sljedeći dokumenti:

1. izvješće o pokusnom radu u skladu s odredbama predviđenim u nastavku ovoga Pravilnika

2. izvješće o analizi sigurnosti izrađeno u skladu s odredbama Pravilnika kojim se regulira izvješće o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja i dopunjeno u skladu sa svim izmjenama koje su nastale tijekom pokusnog rada

3. program upravljanja radioaktivnim otpadom ili istrošenim gorivom u skladu s odredbama Pravilnika kojim se uređuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

4. dokumentacija sustava upravljanja pripremljena u skladu s Pravilnikom kojim se regulira sigurnost i upravljanje kvalitetom nuklearnog postrojenja

5. program razgradnje pripremljen u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje odobrenje za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

6. program za prikupljanje, praćenje, analizu i dokumentiranje radnih iskustava u nuklearnom postrojenju u skladu s Pravilnikom kojim se regulira sadržaj, opseg, način i periodičnost izvješćivanja o izvanrednim događajima te mjerama za ublažavanje posljedica izvanrednog događaja

7. program praćenja operativnih pokazatelja u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

8. program praćenja starenja u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

9. u slučaju nuklearne elektrane, programi kvalifikacija za SSK u skladu s Pravilnikom kojim se uređuju nuklearni sigurnosni kriteriji za izdavanje odobrenja za gradnju nuklearnog postrojenja

10. u slučaju nuklearne elektrane, analiza opasnosti od požara pripremljena u skladu s Pravilnikom kojim se uređuju nuklearni sigurnosni kriteriji za izdavanje odobrenja za gradnju nuklearnog postrojenja

11. programi održavanja, ispitivanja, nadzora i inspekcije SSK-a u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

12. organizacijski postupak upravljanja izmjenama u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

13. opis rezultata praćenja radioaktivnosti prije početka rada u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje praćenje radioaktivnosti

14. mišljenje ovlaštenog stručnjaka nuklearne sigurnosti o relevantnim aspektima sigurnosti postrojenja, sastavljeno na temelju dokumentacije iz točke 1. – 10. ovoga stavka;

15. projekt izvedenog stanja postrojenja, koji odražava stvarno stanje postrojenja i pruža informacije o svim izmjenama ili dopunama tijekom pokusnog rada postrojenja, sastavljen u skladu s odredbama Pravilnika kojim se uređuje sadržaj zahtjeva za suglasnost za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja

16. uporabna dozvola koju izdaje ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda

17. dokumentirani dokaz o financijskim sredstvima i prijedlog načina osiguranja financijskih sredstava, njihova iznosa i vrsta jamstava i načina za provedbu jamstava u skladu s odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

18. dokumentarni dokaz kvalitete ugrađene opreme i materijala u skladu s programima, standardima i tehničkim normama osiguranja kvalitete te normama kvalitete proizvoda i usluga

19. popis pisanih postupaka koji pokrivaju korištenje postrojenja, u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

20. plan za postupanje u slučaju izvanrednog događaja u skladu s propisima kojima se uređuje opseg i sadržaj planova i programa za postupanje u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanje javnosti i odgovarajućih tijela državne uprave

21. plan nuklearne sigurnosti napravljen u skladu sa zahtjevima propisanima Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnikom kojim se uređuje nuklearna sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja, te izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu tijekom gradnje postrojenja, kao zaseban i povjerljiv dokument u skladu s propisima kojima se uređuje povjerljivost podataka.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev za odobrenje za rad ne treba priložiti nikakvu dokumentaciju ili podatke koji su već dostavljeni uz zahtjev za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada i koji se nisu promijenili od njihovog podnošenja.

(3) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu Zavod) dokumentaciju iz točke 1. – 2. i 17. stavka 1. ovoga članka odobrava u okviru postupka za izdavanje suglasnosti za početak rada postrojenja.

4. SADRŽAJ IZVJEŠĆA O POKUSNOM RADU

Članak 5.

Izvješće o pokusnom radu mora sadržavati najmanje sljedeće informacije:

1. Dokaz da je u izradi glavnog projekta kao sastavnog dijela građevinske dozvole sudjelovao i ovlašteni stručnjak nuklearne sigurnosti.

2. Opis i rezultate ispitivanja stadija i faza pokusnog rada, koji pokazuju da je ponašanje izgrađenog postrojenja u skladu s projektnim pretpostavkama i uvjetima iz dozvole.

3. Opis kako se pokusni rad koristio za obuku operatera u svim aspektima rada i održavanja postrojenja, uključujući uporabu, provjeru i validaciju radnih postupaka, postupaka održavanja, postupaka u hitnim slučajevima te upravnih postupaka, kao i ograničenja i uvjeta rada.

5. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DOZVOLE PRESTANKA RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za prestanak rada nuklearnog postrojenja prilažu se sljedeći dokumenti:

1. izvješće o analizi sigurnosti izrađeno u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje izvješće o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja

2. program razgradnje pripremljen u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje odobrenje za obavljanje poslova koji uključuju zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva te u skladu s dodatnim odredbama navedenima u ovom Pravilniku

3. program upravljanja radioaktivnim otpadom ili istrošenim gorivom u skladu s odredbama

Pravilnika kojim se uređuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

4. dokumentacija sustava upravljanja pripremljena u skladu s Pravilnikom kojim se regulira sigurnost i upravljanje kvalitetom nuklearnog postrojenja

5. program za prikupljanje, provjeru, analizu i dokumentiranje radnih iskustava u nuklearnom postrojenju u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje sadržaj, opseg, način i periodičnost izvješćivanja o izvanrednom događaju te mjere za ublažavanje posljedica izvanrednog događaja

6. programi održavanja, ispitivanja i inspekcije SSK-a u odnosu na prestanak rada u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

7. analiza opasnosti od požara pripremljena u skladu s Pravilnikom kojim se uređuju nuklearni sigurnosni kriteriji za izdavanje odobrenja za gradnju nuklearnog postrojenja

8. prijedlog opsega i trajanja praćenja postoperativne radioaktivnosti u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje praćenje radioaktivnosti

9. rezultati operativnog praćenja radioaktivnosti

10. mišljenje ovlaštenog stručnjaka nuklearne sigurnosti o relevantnim aspektima sigurnosti postrojenja, sastavljeno na temelju dokumentacije iz točke 1. – 9. ovoga stavka

11. popis pisanih postupaka koji pokrivaju prestanak rada postrojenja, u skladu s propisima kojima se uređuje operativna sigurnost nuklearnih postrojenja

12. plan nuklearne sigurnosti napravljen u skladu sa zahtjevima propisanima Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnikom kojim se uređuje nuklearna sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja, te izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu tijekom gradnje postrojenja, kao zaseban i povjerljiv dokument u skladu s propisima kojima se uređuje povjerljivost podataka.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev za suglasnost za prestanak rada ne treba priložiti nikakvu dokumentaciju ili podatke važeće za postrojenje koji se nisu promijenili od njihova podnošenja.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nositelj odobrenja mora podnijeti najmanje dvije godine prije planiranog prestanka rada.

(4) Zavod odobrava dokumentaciju iz točke 1. – 3. stavka 1. ovoga članka u sklopu postupka za izdavanje dozvole za prestanak rada.

6. OPĆI UVJETI U VEZI S PRESTANKOM RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA

Prestanak rada postrojenja

Članak 7.

(1) Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Zavod prije trajnog gašenja postrojenja. Ako se postrojenje trajno zatvara i/ili više ne koristi za namijenjenu svrhu, konačni program razgradnje podnosi se Zavodu na odobrenje u roku prethodno dogovorenom sa Zavodom.

(2) Ako se namjerava zatvoriti postrojenje i odgoditi razgradnju, u završnom programu razgradnje mora se pokazati da je takva opcija sigurna i da su prilikom izrade programa razgradnje uzete u obzir moguće pojave koje se mogu dogoditi tijekom razdoblja gašenja. Mora se pokazati da se ne nameće opterećenje budućim generacijama. Mora se izraditi odgovarajući program održavanja i nadzora, koji podliježe odobrenju Zavoda, kako bi se osigurala sigurnost tijekom razdoblja odgode.

(3) Odgodu razgradnje mora se opravdati. Prijedlozi za odgodu razgradnje moraju uzeti u obzir:

1. brigu za nuklearno postrojenje i njegovo održavanje tijekom razdoblja odgode

2. identifikaciju mehanizama starenja

3. upravljanje znanjem, uključujući očekivani gubitak osoblja i stručnosti.

(4) Ukoliko je zatvaranje postrojenja iznenadno, kao, primjerice, u slučaju nesreće, postrojenje prije početka stavljanja izvan pogona mora biti dovedeno u sigurno stanje u skladu s odobrenim programom razgradnje.

7. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA SUGLASNOST ZA RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 8.

Uz zahtjev za suglasnost za razgradnju nuklearnog postrojenja prilažu se sljedeći dokumenti:

1. izvješće o analizi sigurnosti za razgradnju izrađeno u skladu s odredbama Pravilnika kojim se regulira izvješće o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja

2. konačni program razgradnje pripremljen u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje odobrenje za obavljanje poslova koji uključuju zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva te u skladu s dodatnim odredbama navedenima u ovom Pravilniku

3. mišljenje ovlaštenog stručnjaka nuklearne sigurnosti o zračenju i nuklearnoj sigurnosti postrojenja, sastavljeno na temelju dokumentacije iz točke 1. i 2. ovoga stavka

4. projekt za uklanjanje građevine sastavljen u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje gradnja. U izradi projekta za uklanjanje nuklearnog postrojenja mora sudjelovati i ovlašteni stručnjak nuklearne sigurnosti

5. dokumentarni dokaz kojim se pokazuje da će svi izvođači tijekom radova razgradnje poštovati radiološke ili nuklearne sigurnosne standarde jednake onima koje se obvezao poštovati nositelj odobrenja za postrojenje.

8. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA POČETAK RAZGRADNJE NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 9.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za početak razgradnje nuklearnog postrojenja prilažu se sljedeći dokumenti:

1. izvješće o analizi sigurnosti za razgradnju izrađeno u skladu s odredbama Pravilnika kojim se regulira izvješće o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja

2. dokumentacija sustava upravljanja pripremljena u skladu s Pravilnikom o sigurnosti i upravljanju kvalitetom nuklearnog postrojenja

3. konačni program razgradnje pripremljen u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje odobrenje za obavljanje poslova koji uključuju zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva te u skladu s dodatnim odredbama navedenima u ovom Pravilniku

4. program upravljanja radioaktivnim otpadom ili istrošenim gorivom u skladu s odredbama Pravilnika kojim se uređuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

5. programi održavanja, ispitivanja i inspekcije SSK-a u odnosu na razgradnju u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

6. mišljenje ovlaštenog stručnjaka nuklearne sigurnosti o relevantnim aspektima sigurnosti postrojenja, sastavljeno na temelju dokumentacije iz točke 1. – 5. ovoga stavka

7. rezultati praćenja radioaktivnosti nakon prestanka rada

8. projekt uklanjanja građevine na temelju programa razgradnje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje gradnja

9. informacije o projektu za uklanjanje nuklearnog postrojenja

10. popis pisanih postupaka koji pokrivaju početak razgradnje u skladu s pravilima operativne sigurnosti nuklearnih postrojenja

11. dokumentarni dokaz kojim se pokazuje da će svi izvođači tijekom radova razgradnje poštovati radiološke ili nuklearne sigurnosne standarde jednake onima koje se obvezao poštovati nositelj odobrenja za postrojenje

12. plan nuklearne sigurnosti napravljen u skladu sa zahtjevima propisanima Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnikom kojim se uređuje nuklearna sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja, te izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu tijekom gradnje postrojenja, kao zaseban i povjerljiv dokument u skladu s propisima kojima se uređuje povjerljivost podataka.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev za dozvolu za razgradnju ne treba priložiti nikakvu dokumentaciju ili podatke važeće za postrojenje koji se nisu promijenili od njihova podnošenja.

(3) Zavod odobrava dokumentaciju iz točke 1., 3. i 4. stavka 1. ovoga članka u sklopu postupka za izdavanje dozvole za početak razgradnje.

(4) Odobrenje za početak razgradnje nuklearnog postrojenja izdaje se nakon izdavanja projekta za uklanjanje postrojenja.

(5) Radovi razgradnje nuklearnog postrojenja ne smiju započeti isključivo na temelju projekta za uklanjanje postrojenja, prije izdavanja dozvole za početak razgradnje nuklearnog postrojenja.

9. OPĆI ZAHTJEVI ZA POČETAK RAZGRADNJE NUKLEARNOG POSTROJENJA

Upravljanje sigurnošću i kvalitetom

Članak 10.

(1) Nositelj odobrenja mora osigurati da njegov sustav integriranog upravljanja pokriva sve aspekte razgradnje.

(2) Integrirani sustav upravljanja mora omogućiti planiranje i provedbu aktivnosti razgradnje s glavnim ciljem osiguravanja sigurnog odvijanja razgradnje.

(3) Osnovnu odgovornost za sigurnost snosi nositelj odobrenja. Nositelj odobrenja može delegirati obavljanje pojedinih poslova izvođačima radova, a integrirani sustav upravljanja mora odrediti uvjete kojima se osigurava da rad izvođača bude na odgovarajući način specificiran te da se kontrolira i sigurno provodi.

(4) Pojedinci koji obavljaju radnje u vezi s razgradnjom moraju imati nužne vještine, stručnost i obuku za sigurno obavljanje razgradnje. Učinit će se sve kako bi se osiguralo stjecanje i dostupnost institucionalnog znanja o postrojenju te, u maksimalno mogućoj mjeri, zadržavanje ključnog osoblja iz postrojenja.

(5) Razgradnja se mora kontrolirati putem pisanih postupaka. Za pregled i odobrenje takvih postupaka nadležna je služba nositelja odobrenja odgovorna za sigurnost. Potrebno je utvrditi metodologiju za izdavanje, izmjenu i prestanak radnih procedura.

Resursi, dokumentacija i izvješćivanje

Članak 11.

Radi lakše provedbe programa razgradnje i dovršetak razgradnje, nositelj odobrenja mora:

1. zadržati nužne resurse, stručnost i znanja za projektiranje i pogon razgradnje, te voditi evidenciju i dokumentaciju od značaja za procese gradnje, rada i razgradnje, tako da se ti podaci mogu prenijeti bilo kojoj organizaciji koja pruža podršku ili je operativna sljednica

2. osigurati održavanje evidencije i dokumentacije nakon završetka razgradnje na vremensko razdoblje koje odredi Zavod, uključujući ključne informacije kao što su rezultati završnog radiološkog istraživanja

3. prema rasporedu prijaviti Zavodu bilo kakve informacije vezane uz sigurnost sukladno uvjetima iz dozvole.

Gospodarenje otpadom

Članak 12.

(1) Nositelj odobrenja prije početka razgradnje mora osigurati dostupnost odgovarajućih sredstava za sigurno gospodarenje otpadom, uključujući dostupnost odgovarajućih kapaciteta obrade i skladištenja te paketa za prijevoz radioaktivnog otpada.

(2) Moraju se odabrati tehnike demontaže i dekontaminacije kojima se nastajanje otpada i onečišćenja u zraku svode na minimum.

(3) Nositelj odobrenja mora osigurati sljedivost za cjelokupan otpad koji nastaje tijekom razgradnje. Nositelj odobrenja mora voditi ažurirane evidencije o otpadu koji je generiran, pohranjen u postrojenju ili premješten u drugo ovlašteno postrojenje, navodeći količine, karakteristike, metode obrade i odredište.

Analiza opasnosti

Članak 13.

Utjecaj na sigurnost slijedom aktivnosti razgradnje, kao što su dekontaminacija, rezanje i obrada velikih komada opreme te progresivna demontaža ili uklanjanje nekih postojećih sigurnosnih sustava, mora se ocjenjivati te se njime mora upravljati tako da se opasnosti te vrste maksimalno smanje.

Program razgradnje

Članak 14.

(1) Konačni program razgradnje i popratni dokumenti moraju obuhvatiti sljedeće:

1. odabranu strategiju razgradnje i njezino obrazloženje

2. raspored, vrstu i slijed akcija razgradnje

3. primijenjenu strategiju gospodarenja otpadom, uključujući i raščišćavanje

4. predloženo krajnje stanje i način na koji će nositelj odobrenja dokazati da je krajnje stanje postignuto

5. konačni radiološki status i dozu zračenja

6. skladištenje, obradu, transport i odlaganje otpada iz razgradnje

7. odredbe za suzbijanje i zaštitu od požara

8. izloženost zračenju radnika, javnosti i okoliša

9. rok za razgradnju

10. zahtjeve za praćenje na lokaciji i van lokacije

11. zahtjeve za fizičku zaštitu i nadzor pri razgradnji, te

12. financiranje završetka razgradnje.

(2) Konačni program razgradnje ažurira se po potrebi, sukladno iskustvu stečenom u razgradnji, novim ili izmijenjenim sigurnosnim uvjetima, odnosno novim ili izmijenjenim nacionalnim propisima.

(3) Sva ažuriranja konačnog programa razgradnje nositelja odobrenja mora pregledati i, ako je to opravdano, odobriti Zavod.

(4) Sve faze nužne za ostvarenje završnog stanja moraju se opisati u konačnom programu razgradnje i pratećim dokumentima. Ažuriranja konačnog programa razgradnje moraju uključivati dodatne informacije za naknadne faze.

(5) Ako konačni program razgradnje ili njegova ažuriranja uključuju nove tehnologije i koncepte za akcije razgradnje, nositelj odobrenja mora prije njihove uporabe dokazati da su takve metode sigurne i da se njima može učinkovito postići željeni rezultat.

(6) Konačni program razgradnje je sastavni dio projekta za uklanjanje nuklearnog postrojenja.

Sustavi, strukture i komponente važne za sigurnost

Članak 15.

(1) Nositelj odobrenja mora na odgovarajući način planirati i provoditi progresivno i definitivno gašenje sustava i komponenti važnih za sigurnost.

(2) Ako se postrojenje elektrane sastoji od višestrukih jedinica, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da zajednički sustavi i zajednička oprema ostanu u potpunosti na raspolaganju za podršku i siguran rad svih jedinica.

(3) Nositelj odobrenja mora održavati ažurnim popis struktura, sustava i komponenti važnih za sigurnost, uključujući njihovu klasifikaciju. Popis se mora ažurirati sukladno postupnom stavljanju tih struktura, sustava i komponenti van funkcije i njihovoj demontaži tijekom procesa razgradnje.

Odgovor na izvanredni događaj tijekom razgradnje

Članak 16.

Moraju se uspostaviti i održavati postupci odgovora na izvanredne događaje u razgradnji, razmjerno opasnosti, a događaji koji su značajni za sigurnost moraju se prijavljivati Zavodu u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje sadržaj, opseg, način i periodičnost izvješćivanja o izvanrednim događajima te mjere za ublažavanje posljedica izvanrednog događaja.

Izvješće o analizi sigurnosti

Članak 17.

(1) Konačni program razgradnje nuklearnog postrojenja mora uključivati izvješće o analizi sigurnosti razgradnje koje mora sadržavati najmanje sljedeće informacije:

1. opis sigurnosnih načela, projektnih osnova i drugih kriterija koje treba promatrati u razgradnji postrojenja

2. detaljan opis postrojenja i mjesta na kojem se nalazi (između ostalog, utemeljen na ažuriranom konačnom izvješću o analizi sigurnosti)

3. opis izvora zračenja u postrojenju (koncentracija aktivnosti i površinska aktivnost, razina onečišćenja struktura i dijelova, ozračenost u različitim prostorijama)

4. detaljan opis tehničke provedbe razgradnje (po potrebi nadzor skladišta, razne provedbene faze uključene u rastavljanje, potrebne nove strukture i dijelovi)

5. opis osoblja postrojenja i postupaka korištenih za provjeru kompetencija osoba na položajima važnim za sigurnost

6. opis upravljanja otpadom koji proizlazi iz razgradnje, uključujući i odlaganje

7. opis postupaka praćenja koji se odnose na stavljanje izvan pogona (praćenja profesionalne izloženosti, praćenja razina zračenja i onečišćenja u postrojenju, praćenja emisija u okoliš)

8. sažetak analiza koje se odnose na sigurnost razgradnje, s naglaskom na izloženost radnika zračenju i potencijalna radioaktivna ispuštanja, te koje se odnose na posljedične doze zračenja koje proizlaze iz planiranih akcija, predviđenih operativnih događaja i nezgoda.

(2) Izvješća o analizi sigurnosti moraju biti ažurirana. Ažuriranja izvješća o analizi sigurnosti moraju voditi računa o svim promjenama u svojstvima ili uvjetima rukovanja otpadom i skladištenja otpada koje mogu imati utjecaja na sigurnost.

Stupnjeviti pristup

Članak 18.

Stupnjeviti pristup primjenjuje se u svim aspektima razgradnje u određivanju opsega i razine detalja za bilo koje određeno postrojenje, u skladu s veličinom mogućih rizika od zračenja koji proizlaze iz stavljanja postrojenja izvan pogona.

10. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA PRESTANAK RAZGRADNJE NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 19.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za prestanak razgradnje nuklearnog postrojenja prilažu se sljedeći dokumenti:

1. izvješće o analizi sigurnosti za završetak razgradnje nuklearnog postrojenja

2. izvješće o tehničkom pregledu radiološkog stanja lokacije postrojenja koje pokazuje da je razina radioaktivnosti, uključujući iznose doze i onečišćenje tla alfa, beta i gama česticama, ispod propisanih granica

3. potvrde o odlaganju, tretmanu ili ponovnom korištenju svih radioaktivnih tvari nastalih tijekom razgradnje

4. rezultati praćenja radioaktivnosti pri razgradnji

5. mišljenje ovlaštenog stručnjaka za nuklearnu sigurnost u vezi s relevantnim aspektima sigurnosti postrojenja, sastavljeno na temelju dokumentacije iz točke 1. – 4. ovoga stavka

6. vrsta i način arhiviranja dokumentacije o svim prošlim aktivnostima vezanim za postrojenje na lokaciji.

(2) Izvješće o analizi sigurnosti za završetak razgradnje nuklearnog postrojenja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. opis postrojenja

2. ciljeve razgradnje

3. kriterije provjere

4. aktivnosti razgradnje

5. opis SS-a, zgrada ili neočišćenog područja

6. konačno radiološko stanje

7. oslobađanje od regulatorne kontrole

8. otpad

9. doze koje je primilo osoblje

10. opis događaja tijekom razgradnje

11. opis naučenih lekcija tijekom razgradnje.

(3) Zavod odobrava dokumentaciju iz točke 1. – 2. stavka 1. ovoga članka u sklopu postupka za izdavanje dozvole za prestanak razgradnje nuklearnog postrojenja.

11. ZAHTJEVI ZA LOKACIJE KOJE NISU OSLOBOĐENE ZA NEOGRANIČENO KORIŠTENJE

Članak 20.

(1) Ako lokacija ne može biti oslobođena za neograničeno korištenje, mora se održavati odgovarajuća kontrola kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i okoliša.

(2) Ako odobreno krajnje stanje razgradnje podrazumijeva oslobođenje od regulatornog nadzora uz ograničenja budućeg korištenja preostalih struktura, moraju se uspostaviti i održavati odgovarajuće kontrole i programi za praćenje i nadzor u svrhu optimizacije zaštite i sigurnosti te zaštite okoliša. Te kontrole predlaže nositelj odobrenja, a odobrava ih Zavod u sklopu izdavanja dozvole za početak razgradnje nuklearnog postrojenja. Odgovornost za provedbu i održavanje tih kontrola i programa mora biti jasno dodijeljena. Dozvola za prestanak razgradnje mora sadržavati odredbe kojima se osigurava poštovanje ograničenja budućeg korištenja objekta i / ili lokacije.

(3) Ako je radioaktivni otpad uskladišten na lokaciji nakon što je razgradnja završena, mora se tražiti zasebno, revidirano ili novo, odobrenje od Zavoda za skladište otpada. To odobrenje mora sadržavati uvjete za razgradnju skladišta.

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-03/05

Urbroj: 542-02-01-17-03

Zagreb, 8. svibnja 2017.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.