Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima

NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1116

Na temelju članka 94. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. svibnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O PRISILNOM PRIJENOSU UPRAVLJANJA
UCITS FONDOVIMA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju postupak, uvjeti i način prisilnog prijenosa upravljanja UCITS fondom te prava i obveze depozitara kod prisilnog prijenosa upravljanja UCITS fondom.

Postupak javnog poziva za prikupljanje ponuda za preuzimanje upravljanja i izbora najpogodnijeg društva kod prisilnog prijenosa upravljanja

Članak 2.

(1) Depozitar će u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos upravljanja fondom iz članka 90. Zakona, provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje, koja ispunjavaju uvjete za upravljanje UCITS fondom i zainteresirana su preuzeti upravljanje fondom te izbora novog društva za upravljanje.

(2) Prikupljanje ponuda depozitar provodi putem objave javnog poziva u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske te na svojoj internetskoj stranici, u okviru kojega poziva sva zainteresirana društva za upravljanje, koja ispunjavaju uvjete za upravljanje UCITS fondom, da u roku od 15 dana podnesu ponudu za upravljanje UCITS fondom koji je pod privremenom upravom depozitara.

(3) Ako se na poziv iz stavka 2. ovoga članka depozitaru javi više društava za upravljanje koja ispunjavaju uvjete za preuzimanje upravljanja UCITS fondom, depozitar je dužan, prilikom izbora društva za upravljanje, isključivo voditi računa o interesima ulagatelja UCITS fonda.

(4) Po provedenom postupku iz stavka 1. ovog članka, depozitar i društvo preuzimatelj će bez odgode sklopiti ugovor o prijenosu upravljanja, koji ugovor mora sadržavati opis svih postupaka i radnji koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja.

(5) Nakon zaključenja ugovora iz stavka 4. ovog članka, društvo preuzimatelj će najkasnije u roku od tri dana Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom.

(6) Zahtjev iz stavka 5. ovoga članka i popratnu dokumentaciju uz zahtjev društvo preuzimatelj može dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje UCITS fondovima.

(7) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju iz stavka 6. ovoga članka u trenutku kada je zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Sadržaj, način objave i dostave informacije i obavijesti o prisilnom prijenosu upravljanja

Članak 3.

(1) Depozitar i društvo preuzimatelj su dužni sljedeći radni dan od dana objave rješenja Agencije kojim izdaje odobrenje za preuzimanje upravljanja, a u svakom slučaju prije samog prijenosa upravljanja, na svojoj mrežnoj stranici, na vidljivom mjestu, objaviti informaciju o namjeravanom prijenosu upravljanja, koja će informacija sadržavati:

a) kratko obrazloženje razloga za prisilni prijenos upravljanja u skladu s člankom 90. Zakona,

b) osnovne podatke o izabranom društvu preuzimatelju te kriterijima kojima se depozitar vodio prilikom takvog izbora,

c) informaciju o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja, uz naznaku datuma kada će se upravljanje prenijeti na drugo društvo za upravljanje u skladu s člankom 93. stavkom 3. Zakona i

d) podatak o pravu ulagatelja UCITS fonda koji se prenosi u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona, uz naznaku datuma do kojeg mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

(2) Depozitar je dužan u roku od osam dana od dana objave rješenja Agencije kojim izdaje odobrenje za preuzimanje upravljanja UCITS fondom, a u svakom slučaju prije samog prijenosa upravljanja, o tome obavijestiti ulagatelje UCITS fonda koji se prenosi, a koja obavijest sadržava sve podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka depozitar će dostaviti ulagateljima u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. Zakona.

Završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/17
Urbroj: 326-01-440-17-1
Zagreb, 12. svibnja 2017.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.