Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1117

Na temelju odredbe članka 33. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. svibnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O STATUSNIM PROMJENAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Uvod

Članak 1.

(1) U skladu s člankom 32. Zakona, društvo za upravljanje UCITS fondovima dužno je za statusne promjene ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu i to:

1. sadržaj zahtjeva te dokumentacija i podaci koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje koje želi pripojiti drugo društvo za upravljanje, odnosno drugu pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje i sadržaj zahtjeva te dokumentacija i podaci za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje koje se namjerava pripojiti drugom društvu za upravljanje,

2. sadržaj zahtjeva te dokumentacija i podaci koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja društvima za upravljanje koja se namjeravaju spojiti,

3. sadržaj zahtjeva te dokumentacija i podaci koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja, društvu koje namjerava svu svoju imovinu prenijeti na dva ili više novih društava ili društava koja već postoje,

4. sadržaj zahtjeva te dokumentacija i podaci koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja, društvu koje namjerava jedan ili više dijelova svoje imovine prenijeti na jedno ili više novih društava ili jedno ili više društava koja već postoje.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi društvo preuzimatelj za pripajanje drugog društva za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva za upravljanje koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljeve koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka društvo preuzimatelj dostavlja:

1. informaciju o tome je li povezana osoba s društvom koje se pripaja u smislu članka 3. točke 17. do 19. Zakona, a ako jest, opis načina povezanosti,

2. nacrt ugovora o pripajanju izrađen u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,

3. izvješće uprave društva o pripajanju, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

4. izvješće revizora o obavljenoj reviziji pripajanja, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

5. izvješće nadzornog odbora društva o namjeravanom pripajanju, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

6. zapisnik s glavne skupštine društva na kojoj je donesena Odluka o pripajanju, odnosno Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju, osim kada se glavna skupština ne mora održati u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

7. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije,

8. na poziv Agencije, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za pripajanje propisanih Zakonom uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja društva za upravljanje iz druge države članice ili treće države mora najmanje sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva za upravljanje koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka društvo preuzimatelj dostavlja:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika,

2. nacrt zajedničkog plana pripajanja izrađenog u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

3. ovjereni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra društva koje se pripaja,

4. kada je to primjenjivo, odobrenje ili mišljenje nadležnog tijela društva za upravljanje iz druge države.

5. druge podatke na zahtjev Agencije.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja druge pravne osobe iz Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka Društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka,

2. financijske izvještaje pravne osobe koja se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je pravna osoba osnovana unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član te pravne osobe matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi,

3. druge podatke na zahtjev Agencije.

(7) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja druge pravne osobe izvan Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(8) Uz zahtjev iz stavka 7. ovoga članka društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju,

2. financijske izvještaje pravne osobe koja se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je pravna osoba osnovana unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član te pravne osobe matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi, kad je primjenjivo,

3. nacrt zajedničkog plana pripajanja u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

4. ovjereni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra društva koje se pripaja,

5. druge podatke na zahtjev Agencije.

Članak 3.

Na zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi društvo za upravljanje koje se pripaja društvu preuzimatelju na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 2. ovog Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje

Članak 4.

Na sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje društava, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o pripajanju.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem, koji Agenciji podnosi društvo koje se razdvaja, tako da istodobno svu svoju imovinu prenosi na dva ili više novih društava za upravljanje koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, u kojem će se obrazložiti razlozi za podjelu te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka društvo je dužno dostaviti:

1. nacrt plana podjele koji će minimalno sadržavati podatke propisane odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

2. zapisnik s glavne skupštine društva na kojoj je donesena odluka o podjeli koja kao sastavni dio sadrži plan podjele,

3. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

4. izvješće revizora podjele, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

5. revizija osnivanja novih društava propisana odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

6. izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

7. sve potrebne suglasnosti članova društva koje su potrebne u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima,

8. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije,

9. na poziv Agencije, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem, koji podnosi društvo koje se razdvaja, tako da istodobno svu svoju imovinu prenosi na dva ili više novih društava za upravljanje koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, u kojem će se obrazložiti razlozi za razdvajanje te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka društvo je dužno dostaviti dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovoga članka.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja s osnivanjem

Članak 6.

Na zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja s osnivanjem, koji Agenciji podnosi društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenosi na jedno ili više novih društava za upravljanje, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 5. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja i odvajanja s preuzimanjem

Članak 7.

Na sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja i odvajanja s preuzimanjem te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz taj zahtjev na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o razdvajanju i odvajanju s osnivanjem, pri čemu se plan podjele nadomješta ugovorom o podjeli i preuzimanju koji u obliku javnobilježničke isprave sklapaju uprave, odnosno izvršni direktori društva koje se dijeli i društva preuzimatelja, a novo se društvo nadomješta društvom preuzimateljem.

Dostava rješenja o upisu statusne promjene u sudski registar

Članak 8.

Nakon provođenja statusne promjene, društvo preuzimatelj, odnosno novo društvo ili društvo za upravljanje, dužno je Agenciji dostaviti rješenje o upisu statusne promjene u sudski registar.

Završne odredbe

Članak 9.

(1) Društvo za upravljanje može Agenciji dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje UCITS fondovima.

(2) Smatra se da je društvo za upravljanje UCITS fondovima dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/16

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 12. svibnja 2017.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.