Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

NN 48/2017 (19.5.2017.), Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1125

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine« broj 49/2015), (u daljnjemu tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2017./2018. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 48.751 učenika u 2.222 razredna odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.247 učenika u 2.077 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 11.514 učenika u 475 razrednih odjela ili 24,91%;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.944 učenika u 811 razrednih odjela ili 40,98%;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 7.620 učenika u 333 razredna odjela ili 16,48%;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.774 učenika u 207 razrednih odjela ili 10,33%;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 904 učenika u 37 razrednih odjela ili 1,96%;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 134 učenika u 9 razrednih odjela ili 0,29%;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 976 učenika u 115 razrednih odjela ili 2,11%;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.381 učenik u 90 razrednih odjela ili 2,99%.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2017./2018., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 853 učenika u 36 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2017./2018., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.651 učenika u 109 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2017./2018., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, ureda državne uprave, upravnih odjela nadležnih za obrazovanje u županijama, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnog postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav25. 5. 2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH13. 6. 2017.
Početak prijava obrazovnih programa26. 6. 2017
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere2. 7. 2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata3. 7. – 6. 7. 2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)26. 6. 2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu25. 5. – 26. 6. 2017.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis6. – 7. 7. 2017.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete


10. 7. 2017.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2017.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2017.
Objava konačnih ljestvica poretka13. 7. 2017.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13. – 19. 7. 2017.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok21. 7. 2017.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok11. 8. 2017.Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. 2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH24. 8. 2017.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere22. 8. 2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata23. – 24. 8. 2017.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

25. 8. 2017.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28. 8. 2017.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

30. 8. 2017.
Objava konačnih ljestvica poretka31. 8. 2017.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

1. 9. 2017.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka2. 9. 2017.Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

XII.

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe25. 5. – 9. 6. 2017.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH25. 5. – 9. 6. 2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu25. 5. – 16. 6. 2017.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ25. 5. – 16. 6. 2017.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata16. 6. 2017.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav19. – 20. 6. 2017.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 6. 2017.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa23. 6. 2017.


Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. i 17. 8. 2017.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. – 17. 8. 2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. i 17. 8. 2017.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ16. i 17. 8. 2017.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata17. 8. 2017.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav18. 8. 2017.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 8. 2017.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21. 8. 2017Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

XIII.

Opis postupakaDatum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u25. – 31. 5. 2017.
Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima1. 6. 2017.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti2. – 12. 6. 2017.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste13. 6. 2017.
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste13. – 19. 6. 2017.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport20. 6. 2017.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma20. – 23. 6. 2017.


POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do
20. lipnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanog datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove odluke,

– predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke,

– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove odluke,

– iznos školarine ako se naplaćuje,

– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2016./2017. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2017./2018. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministra znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednom odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministra povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednom odjelu isključivo u slučajevima:

– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednom odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,

– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje uz zahtjev za povećanje broja učenika u razrednom odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednom odjelu,

– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od 6 učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa.

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem razrednih odjela te broja upisanih učenika.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOGA ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti od 4. do 8. rujna 2017. godine.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj razrednih odjela i broj upisanih učenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove odluke odlučuje ministar.

XXII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove odluke obavlja Ministarstvo.

XXIII.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-06/00015

Urbroj: 533-25-17-0005

Zagreb, 12. svibnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.

STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA I BROJ UČENIKA I. RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
I. Zagrebačka županija
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,30A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,40A4
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40B4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,30B3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,30B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)2,0020
Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0025
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0025


Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)

Ekonomist 4 g.06060441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035331,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060442,0048
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50A13
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38B10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,31B8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,31B8
Ukupno Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00222
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0026
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Naftno-rudarski tehničar 4 g.05050441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06130331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,50A5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50A5
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35B9
Elektromonter IG 3 g.04110330,35B9
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,31B8
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)32010441,0026
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)11,00270
Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A12
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00126
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)
Ekonomist 4 g.06060442,0052
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Prodavač IG 3 g.06130331,0026
Konobar 3 g.07133330,25A7
Kuhar 3 g.07123330,50A14
Slastičar 3 g.09253330,25A7
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)5,00132
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)3,0072
Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0021
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)3,0031
Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50C13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50C13
Ukupno Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)6,00154
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0026
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A13
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38B10
Stolar – JMO 3 g.12111330,31B8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,31B8
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)5,00130
Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)
Ekonomist 4 g.06060443,0078
Prodavač IG 3 g.06130331,0026
Ukupno Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)5,00120
Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Autolimar – JMO 3 g.01405330,31B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38B10
Tokar – JMO 3 g.01315330,31B8
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50D5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50D5
Frizer – JMO 3 g.25035330,50E13
Pediker – JMO 3 g.25025330,50E13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,31G8
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,31G8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,38G10
Konobar – JMO 3 g.07135330,50H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50H13
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)7,00166
Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0023
Scenski plesač 4 g.31050441,0012
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)4,0045
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441,0028
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091441,0028
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051441,0028
Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)3,0084
Srednja škola Vrbovec (01-094-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Mesar IG 3 g.09140331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,67A16
Strojobravar 3 g.01353330,33A8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33B8
Konobar 3 g.07133330,33C8
Kuhar 3 g.07123330,67C16
Ukupno Srednja škola Vrbovec (01-094-501)8,00172
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,33A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33A8
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33B8
Pediker – JMO 3 g.25025330,33B8
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)8,00192
Ukupno I. Zagrebačka županija89,002065
II. Krapinsko-zagorska županija
Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)
Agrotehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33060441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50B12
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,33C8
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,42C10
Vrtlar IG 3 g.08130330,25C6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33D8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,25D6
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,42D10
Mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva IG 3 g.01170330,23G6
Proizvođač keramike IG 3 g.13180330,23G6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,54G14
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33H8
Tesar 3 g.13323330,33H8
Zidar 3 g.13313330,33H8
Ukupno Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)8,00194
Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50A12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50A12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,42B10
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,29B7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,29B7
Ukupno Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)5,00120
Srednja škola Krapina (02-040-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A12
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B12
Frizer – JMO 3 g.25035330,42C10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,58C14
Ukupno Srednja škola Krapina (02-040-501)11,00264
Srednja škola Oroslavje (02-183-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,46A12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,31A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,23A6
Bravar – JMO 3 g.01415330,23B6
Stolar – JMO 3 g.12111330,23B6
Tokar – JMO 3 g.01315330,54B14
Frizer – JMO 3 g.25035330,62C16
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,38C10
Ukupno Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00126
Glazbena škola Pregrada (02-123-502)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Pregrada (02-123-502)2,0022
Srednja škola Pregrada (02-123-501)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,38A10
Slastičar 3 g.09253330,38A10
Ukupno Srednja škola Pregrada (02-123-501)5,00122
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)4,0096
Srednja škola Zabok (02-097-501)
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Prodavač IG 3 g.06130332,0040
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Ukupno Srednja škola Zabok (02-097-501)9,00200
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0012
Grafički tehničar 4 g.21010441,0022
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0026
Medijski tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.21110441,0024
Web dizajner – novi strukovni kurikulum 4 g.21120441,0024
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)5,00108
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Srednja škola Zlatar (02-189-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Srednja škola Zlatar (02-189-501)5,00120
Ukupno II. Krapinsko-zagorska županija62,001402
III. Sisačko-moslavačka županija
Srednja škola Glina (03-025-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33K8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33K8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33K8
Ukupno Srednja škola Glina (03-025-501)4,0096
Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Krojač 3 g.22213330,50A12
Stolar 3 g.12113330,50A12
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0096
Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)5,00120
Tehnička škola Kutina (03-043-502)
Ekološki tehničar 4 g.33020441,0024
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210331,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0024
Elektroinstalater 3 g.04213330,50A12
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50A12
Ukupno Tehnička škola Kutina (03-043-502)6,00144
Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)1,0010
Srednja škola Novska (03-054-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0024
Bravar 3 g.01413330,50A12
Stolar 3 g.12113330,50A12
Ukupno Srednja škola Novska (03-054-501)5,00120
Srednja škola Petrinja (03-066-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Pomoćni voćar – vinogradar – vinar – TES 3 g.08829331,006
Prehrambeni tehničar 4 g.09040441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Cvjećar IG 3 g.08140330,29A7
Mesar IG 3 g.09140330,42A10
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,29A7
Ukupno Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00126
Ekonomska škola Sisak (03-076-507)
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0026
Ukupno Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0074
Gimnazija Sisak (03-076-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00120
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0017
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0021
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)2,0038
Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)
Autolimar – JMO 3 g.01405330,23A6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,77A20
Autoelektričar 3 g.04223330,31B8
Elektroinstalater 3 g.04213330,35B9
Elektromehaničar 3 g.04233330,35B9
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,38C10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,38C10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,23C6
Bravar – JMO 3 g.01415330,38D10
Limar – JMO 3 g.01395330,23D6
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,38D10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,77E20
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,23E6
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)5,00130
Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Ukupno Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)6,00148
Strukovna škola Sisak (03-076-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Nautičar unutarnje plovidbe 4 g.16020440,33A8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020440,67A16
Fotograf – JMO 3 g.26015330,25B6
Krojač – JMO 3 g.22215330,33B8
Stolar – JMO 3 g.12111330,42B10
Krovopokrivač – JMO 3 g.13335330,25C6
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33C8
Zidar – JMO 3 g.13315330,42C10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,33D8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,25D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,42D10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,20E2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50E5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30E3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30F3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,40F4
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,30F3
Ukupno Strukovna škola Sisak (03-076-505)8,00164
Tehnička škola Sisak (03-076-506)
Ekološki tehničar 4 g.33020441,0024
Strojarski računalni tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.01530441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za elektroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04140441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Ukupno Tehnička škola Sisak (03-076-506)5,00120
Srednja škola Topusko (03-202-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40B8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,60B12
Ukupno Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0092
Ukupno III. Sisačko-moslavačka županija69,001598
IV. Karlovačka županija
Srednja škola Duga Resa (04-019-501)
Grafički dizajner 4 g.30040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Puškar 3 g.01453331,0020
Ukupno Srednja škola Duga Resa (04-019-501)3,0066
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,20A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60A6
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,20A2
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,40B4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,20B2
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,40B4
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)2,0020
Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)
Ekonomist 4 g.06060442,0044
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0044
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Ukupno Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)5,00110
Gimnazija Karlovac (04-034-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0028
Ukupno Gimnazija Karlovac (04-034-501)6,00158
Glazbena škola Karlovac (04-034-513)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Karlovac (04-034-513)2,0052
Medicinska škola Karlovac (04-034-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Ukupno Medicinska škola Karlovac (04-034-507)3,0074
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,33A8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33A8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33A8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,27B6
Fotograf – JMO 3 g.26015330,27B6
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,45B10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,25C6
Mesar – JMO 3 g.09245330,38C9
Pekar – JMO 3 g.09215330,38C9
Frizer – JMO 3 g.25035330,75E18
Zidar – JMO 3 g.13315330,25E6
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50F5
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)7,00152
Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50A10
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)4,0080
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)
Drvodjeljski tehničar dizajner – novi strukovni kurikulum 4 g.12050441,0020
Meteorološki tehničar 4 g.33030441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Šumar – novi strukovni kurikulum IG 3 g.11020331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)5,00104
Tehnička škola Karlovac (04-034-508)
Automehatroničar 4 g.33115441,0024
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Alatničar 3 g.01343330,30B6
Strojobravar 3 g.01353330,35B7
Tokar 3 g.01313330,35B7
Elektroinstalater 3 g.04213330,33E7
Elektromehaničar 3 g.04233330,33E7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33E7
Bravar 3 g.01413330,30F6
Limar 3 g.01393330,30F6
Vodoinstalater 3 g.01383330,40F8
Ukupno Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00205
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,67D16
Slastičar 3 g.09253330,33D8
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)5,00114
Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Ukupno Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)5,00100
Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0020
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0020
Automehaničar 3 g.01423330,33D8
Strojobravar 3 g.01353330,33D8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33D8
Frizer 3 g.25033330,67E16
Stolar 3 g.12113330,33E8
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)5,00110
Srednja škola Slunj (04-079-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B6
Tokar – JMO 3 g.01315330,33B6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33B6
Ukupno Srednja škola Slunj (04-079-501)4,0078
Ukupno IV. Karlovačka županija65,001423
V. Varaždinska županija
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.01510221,007
Parketar 2 g.12510221,007
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)2,0014
Srednja škola Ivanec (05-031-501)
Ekonomist 4 g.06060442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,25A6
Stolar – JMO 3 g.12111330,50A12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,25A6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,50B30
Prodavač IG 3 g.06130330,50B10
Ukupno Srednja škola Ivanec (05-031-501)7,00152
Srednja škola Ludbreg (05-087-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60V6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40V4
Pekar – JMO 3 g.09215330,25Z6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,42Z10
Tokar – JMO 3 g.01315330,33Z8
Ukupno Srednja škola Ludbreg (05-087-501)4,0082
Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)
Kuhar 3 g.07123331,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,005
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040440,50A10
Veterinarski tehničar 4 g.10010440,50A10
Cvjećar IG 3 g.08140330,50B10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50B10
Ukupno Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)5,0070
Srednja škola Novi Marof (05-087-502)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Elektroinstalater 3 g.04213330,50P10
Prodavač IG 3 g.06130330,50P10
Ukupno Srednja škola Novi Marof (05-087-502)3,0064
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,009
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0018
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)3,0027
Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00144
Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Medijski tehničar 4 g.21100441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Tehničar za mehatroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04150441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0024
WEB dizajner 4 g.21070441,0024
Zavarivač 2 g.02600221,0020
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A14
Tokar – JMO 3 g.01315330,50A14
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50C10
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,50C10
Grafičar pripreme 3 g.21213330,50D10
Grafičar tiska 3 g.21223330,50D10
Grafički tehničar 4 g.21010440,50F12
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060440,50F12
Ukupno Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)13,00304
Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0042
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0055
Ukupno Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)4,0097
Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)11,00250
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Ekološki tehničar 4 g.33020441,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09040441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210331,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Geološki tehničar 4 g.05010440,58A14
Rudarski tehničar 4 g.05030440,42A10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,33B8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33B8
Zidar 3 g.13313330,33B8
Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)9,00212
Medicinska škola Varaždin (05-086-505)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32210441,0024
Ukupno Medicinska škola Varaždin (05-086-505)4,0096
Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0072
Ukupno Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00192
Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0024
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0024
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.28030441,0024
Drvodjeljski tehničar dizajner – novi strukovni kurikulum 4 g.12050440,50A12
Modni tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33150440,50A12
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50B5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50B5
Galanterist – JMO 3 g.23135330,43C12
Krojač – JMO 3 g.22215330,29C8
Tapetar – JMO 3 g.26025330,29C8
Mesar – JMO 3 g.09245330,33D8
Pekar – JMO 3 g.09215330,67D16
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,29E8
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,29E8
Stolar – JMO 3 g.12111330,43E12
Ukupno Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)9,00210
Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270332,0040
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,006
Strojarski računalni tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.01530441,0022
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0022
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0022
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g.01120441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,75E18
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,25E6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33F8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,67F16
Ukupno Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)10,00206
Ukupno V. Varaždinska županija98,002120
VI. Koprivničko-križevačka županija
Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0048


Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)

Ekonomist 4 g.06060441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50D12
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,25D6
Stolar – JMO 3 g.12111330,25D6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,38E9
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,25E6
Strojobravar 3 g.01353330,38E9
Frizer – JMO 3 g.25035330,67F16
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33F8
Konobar 3 g.07133330,33H8
Kuhar 3 g.07123330,67H16
Ukupno Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00202
Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00168
Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Autolimar 3 g.01403330,33A8
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
Strojobravar 3 g.01353330,33A8
Elektroinstalater 3 g.04213330,33B8
Elektromehaničar 3 g.04233330,33B8
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,33B8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33C8
Limar 3 g.01393330,33C8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33C8
Konobar 3 g.07133330,33D8
Kuhar 3 g.07123330,67D16
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33E8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E8
Stolar 3 g.12113330,33E8
Mesar IG 3 g.09140330,33F8
Pekar 3 g.09213330,33F8
Slastičar 3 g.09253330,33F8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,33G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,33G3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,33G3
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129430,60H6
Pekar (prilagođeni program) pril. 4 g.09129430,40H4
Ukupno Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)10,00211
Srednja škola Koprivnica (06-037-503)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09040441,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00240
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0023
Ukupno Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)2,0038
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)3,0072
Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0030
Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0024
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0026
Mljekar 3 g.09160330,25A6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50A12
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,25A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,67B16
Vrtlar IG 3 g.08130330,33B8
Ukupno Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00122
Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45C10
Krojač – JMO 3 g.22215330,27C6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,27C6
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07010441,0026
Komercijalist 4 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)06030441,0026
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07819331,006
Instalater – monter IG 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)01150330,25G6
Prodavač IG 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)06130330,33G8
Tesar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)13323330,42G10
Konobar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07133330,50K13
Kuhar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07123330,50K13
Ukupno Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)6,00130
Ukupno VI. Koprivničko-križevačka županija56,001261
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)
Ekonomist 4 g.06060443,0060
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0080
Gimnazija Bjelovar (07-004-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Bjelovar (07-004-502)5,00104
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0011
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0018
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)
Komercijalist 4 g.06030442,0040
Prodavač IG 3 g.06130332,0040
Ukupno Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)4,0080
Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Ukupno Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)3,0078
Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0024
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485331,0020
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,50A12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35B7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35B7
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,30B6
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,50C5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50C5
Ukupno Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)6,00122
Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0024
Ukupno Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,0096
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133331,0026
Pekar IG 3 g.09120331,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Kuhar 3 g.07123331,50A39
Slastičar 3 g.09253330,50A13
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50B5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50B5
Ukupno Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)8,00174
Srednja škola Čazma (07-011-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A12
Bravar – JMO 3 g.01415330,25A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25A6
Ukupno Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0088
Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0024
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Ukupno Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)6,00136
Gimnazija Daruvar (07-012-502)
Opća gimnazija 4 g.32010442,72A58
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC40,28A6
Ukupno Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0064
Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Tehnička škola Daruvar (07-012-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0026
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0026
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38A10
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,23A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,38A10
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50B5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50B5
Ukupno Tehnička škola Daruvar (07-012-501)9,00184
Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)
Frizer 3 g.25033331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33A8
Konobar 3 g.07133330,67A16
Prodavač IG 3 g.06130330,67B16
Stolar 3 g.12113330,33B8
Ukupno Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)6,00136
Škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0024
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,54A14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,23A6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50B10
Ukupno Škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0090
Ukupno VII. Bjelovarsko-bilogorska županija70,001480
VIII. Primorsko-goranska županija
Pomorska škola Bakar (08-275-501)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0048
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Ukupno Pomorska škola Bakar (08-275-501)4,0096
Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar 3 g.07133330,33A8
Kuhar 3 g.07123330,33A8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33A8
Ukupno Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)4,0096
Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Alatničar – JMO 3 g.01345330,50A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A10
Ukupno Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)2,0040
Srednja škola Delnice (08-013-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Ukupno Srednja škola Delnice (08-013-501)4,0084
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar 3 g.07133330,50A10
Kuhar 3 g.07123330,50A10
Automehaničar 3 g.01423330,50B10
Instalater – monter IG 3 g.01150330,50B10
Ukupno Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)5,00104
Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)
Bravar – JMO 3 g.01415330,33S2
Stolar – JMO 3 g.12111330,17S1
Tokar – JMO 3 g.01315330,33S2
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,17S1
Konobar 3 g.07133330,50U2
Kuhar 3 g.07123330,50U2
Ukupno Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)2,0010
Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,002
Pomorski nautičar 4 g.16090440,50A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,50A10
Konobar 3 g.07133330,38B9
Kuhar 3 g.07123330,38B9
Prodavač IG 3 g.06130330,25B6
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)32010441,0020
Ukupno Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)6,00106
Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130440,50E10
Tehničar za računalstvo 4 g.04060440,50E10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,75S18
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110330,25S6
Ukupno Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0064
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0026
Ukupno Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0052
Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010444,0096
Ukupno Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)4,0096
Obrtnička škola Opatija (08-058-503)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035332,50A60
Mesar – JMO 3 g.09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g.25025330,25A6
Ukupno Obrtnička škola Opatija (08-058-503)4,0096
Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)
Konobar 3 g.07133332,0048
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123332,50A60
Slastičar 3 g.09253330,50A12
Ukupno Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)6,00144
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Kuhar 3 g.07123330,50A10
Ukupno Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0064
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,20A2
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50A5
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,50B5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,30B3
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20B2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)2,0020
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,006
Ekonomist 4 g.06060443,0072
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,006
Ukupno Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)9,00162
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Elektroničar IG 3 g.04140331,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130442,0048
Ukupno Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,0096
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0078
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0052
Ukupno Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00130
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0040
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)3,0064
Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)
Cvjećar – posebni odjel IG 4 g.081403-Y31,0020
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33A8
Pismoslikar – JMO 3 g.26045330,33A8
Zidar – JMO 3 g.13315330,33A8
Cvjećar IG 3 g.08140330,58B14
Vrtlar IG 3 g.08130330,42B10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,58C14
Podopolagač IG 3 g.13160330,42C10
Ukupno Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)4,0092
Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.30010441,0024
Geodetski tehničar 4 g.13070441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Ukupno Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)4,0096
Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Ukupno Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)7,00168
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)
Medijski tehničar 4 g.21100441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Ekološki tehničar 4 g.33020440,50A12
Kemijski tehničar 4 g.20010440,50A12
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060440,50B12
WEB dizajner 4 g.21070440,50B12
Fotograf 3 g.21243330,33C8
Grafičar dorade 3 g.21233330,33C8
Grafičar tiska 3 g.21223330,33C8
Ukupno Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)5,00120
Prometna škola Rijeka (08-071-517)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge – novi strukovni kurikulum 4 g.17020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110332,0048
Ukupno Prometna škola Rijeka (08-071-517)4,0096
Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0052
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0026
Ukupno Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)5,00130
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)6,00156
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04070440,50E12
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,50E36
Ukupno Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)5,00120
Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka
(08-071-502)
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0020
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT41,0010
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT41,0020
Ukupno Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)4,00

70


Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,75A18
Instalater – monter IG 3 g.01150330,25A6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,42B10
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,50C10
Zavarivač 2 g.02600220,50C10
Ukupno Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)3,0068
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A10
Stolar – JMO 3 g.12111330,50A10
Bravar – JMO 3 g.01415330,30B6
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,40B8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30B6
Ukupno Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka
(08-071-512)
2,00

40


Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0040
Ukupno Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)2,0040
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka (08-071-513)
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Strojarski tehničar 4 g.01010440,50A12
Tehničar za energetiku 4 g.01040440,50A12
Brodograđevni tehničar 4 g.02010440,50B12
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510440,50B12
Ukupno Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka (08-071-513)3,0072
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Krojač 3 g.22213331,67D40
Prodavač IG 3 g.06130330,33D8
Ukupno Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)4,0096
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija130,002888
IX. Ličko-senjska županija
Gimnazija Gospić (09-026-504)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Gospić (09-026-504)3,0072
Strukovna škola Gospić (09-026-503)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33A8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Elektrotehničar 4 g.04010440,50F12
Tehničar za računalstvo 4 g.04060440,50F12
Ukupno Strukovna škola Gospić (09-026-503)6,00142
Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,27A7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,46A12
Slastičar – JMO 3 g.07145330,27A7
Ukupno Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)3,0076
Srednja škola Otočac (09-061-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Autoelektričar 3 g.04223330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,42A10
Elektromehaničar 3 g.04233330,33A8
Ukupno Srednja škola Otočac (09-061-501)6,00132
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010440,50E10
Tehničar za računalstvo 4 g.04060440,50E10
Ukupno Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)3,0060
Ukupno IX. Ličko-senjska županija21,00482
X. Virovitičko-podravska županija
Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,45A10
Prodavač IG 3 g.06130330,27A6
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,27A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,45B10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,55B12
Ukupno Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)4,0088
Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,45C10
Prodavač IG 3 g.06130330,55C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,27D6
Konobar – JMO 3 g.07135330,27D6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,45D10
Ukupno Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)4,0088
Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,27A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,27A6
Kuhar 3 g.07123330,73B16
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,27B6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,45C10
Prodavač IG 3 g.06130330,55C12
Frizer – JMO 3 g.25035330,64D14
Krojač – JMO 3 g.22215330,36D8
Konobar – JMO 3 g.07135330,45E10
Mesar – JMO 3 g.09245330,27E6
Stolar – JMO 3 g.12111330,27E6
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50F3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50F3
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)6,00116
Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)
Ekonomist 4 g.06060441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,55A12
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040440,45A10
Ukupno Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00110
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0090
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0021
Ukupno Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0031
Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0022
Kozmetičar 4 g.25020441,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,27A6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45A10
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,27A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,55B12
Stolar – JMO 3 g.12111330,45B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,50C11
Vrtlar IG 3 g.08130330,50C11
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50D5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50D5
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)6,00120
Strukovna škola Virovitica (10-089-504)
Ekonomist 4 g.06060442,0044
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Kuhar 3 g.07123331,0022
Prodavač IG 3 g.06130331,0022
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,50A11
Slastičar 3 g.09253330,50A11
Ukupno Strukovna škola Virovitica (10-089-504)7,00154
Tehnička škola Virovitica (10-089-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0022
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0022
Drvodjeljski tehničar 4 g.12010440,50D11
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12040440,50D11
Ukupno Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00112
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija43,00909
XI. Požeško-slavonska županija
Srednja škola Pakrac (11-064-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50A10
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,50A10
Ukupno Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00120
Ekonomska škola, Požega (11-077-502)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola, Požega (11-077-502)5,00100
Gimnazija Požega (11-077-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0040
Ukupno Gimnazija Požega (11-077-501)4,0080
Glazbena škola Požega (11-077-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Obrtnička škola Požega (11-077-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Modni tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33150441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50E10
Kuhar 3 g.07123330,50E10
Krojač – JMO 3 g.22215330,40G8
Stolar – JMO 3 g.12111330,60G12
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33J7
Tesar – JMO 3 g.13325330,33J7
Zidar – JMO 3 g.13315330,33J7
Konobar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07133330,50B10
Kuhar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07123330,50B10
Ukupno Obrtnička škola Požega (11-077-505)7,00141
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09040441,0020
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050440,50A10
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040440,50A10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50C10
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,50C10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50E10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50E10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50S5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50S5
Ukupno Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)6,00110
Tehnička škola Požega (11-077-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0020
Tehničar za elektroenergetiku 4 g.04020441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0020
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,50C10
Tokar – JMO 3 g.01315330,50C10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,40D8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60D12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30G6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35G7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35G7
Ukupno Tehnička škola Požega (11-077-504)8,00160
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija38,00753
XII. Brodsko-posavska županija
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04060442,0040
Ukupno Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)4,0080
Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Ukupno Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)4,0088
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Pomoćni kuhar 2 g.07520221,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A10
Krojač 3 g.22213330,30B6
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,40B8
Stolar 3 g.12113330,30B6
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50C5
Ukupno Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)8,00150
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)
Ekonomist 4 g.06060443,0060
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)7,00140
Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0044
Opća gimnazija 4 g.32010445,00110
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0044
Ukupno Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)9,00198
Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0010
Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0020
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,0010
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Zavarivač 2 g.02600221,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,50E30
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,50E10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,30F6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,35F7
Fotograf – JMO 3 g.26015330,35F7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,35G7
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,30G6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,35G7
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,35H7
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35H7
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,30H6
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35I7
Elektromonter IG 3 g.04110330,35I7
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,30I6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50J10
Bravar – JMO 3 g.01415330,50J10
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130331,60K32
Obrađivač odvajanjem materijala IG 3 g.01110330,40K8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)13,00250
Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)
Konobar – JMO 3 g.07135331,0020
Krojač – JMO 3 g.22215331,0020
Kuhar – JMO 3 g.07125332,0040
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,0010
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,0010
Frizer – JMO 3 g.25035331,50A30
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50A10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,50B10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50B10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50C10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50C10
Stolar – JMO 3 g.12111330,50D10
Tapetar – JMO 3 g.26025330,50D10
Ukupno Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)11,00200
Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0020
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,008
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0020
Ukupno Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)4,0068
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)
Agrotehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33060441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar geodezije i geoinformatike – novi strukovni kurikulum 4 g.05060441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50D10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50D10
Ukupno Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)8,00160
Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510442,0040
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04070441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Ukupno Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)7,00140
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija76,001484
XIII. Zadarska županija
Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,32P7
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,32P7
Prodavač IG 3 g.06130330,36P8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,59S10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,41S7
Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)5,00101
Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Konobar 3 g.07133330,32C8
Kuhar 3 g.07123330,44C11
Prodavač IG 3 g.06130330,24C6
Brodograditelj nemetalnog broda IG 3 g.02130330,42E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,58E14
Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)4,0091
Srednja škola Gračac (13-027-527)
Ekonomist 4 g.06060441,0012
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0012
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A6
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A6
Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527)3,0042
Srednja škola Obrovac (13-055-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0014
Opća gimnazija 4 g.32010441,0014
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,57A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,43A6
Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Konobar 3 g.07133330,43A6
Kuhar 3 g.07123330,57A8
Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)2,0036
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)
Ekonomist 4 g.06060443,0060
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)7,00140
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0044
Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0088
Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)5,00110
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0066
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)6,00132
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0025
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020441,0018
Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)3,0061
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0066
Konobar 3 g.07133331,0022
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,006
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Kuhar 3 g.07123331,50A33
Slastičar 3 g.09253330,50A11
Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)9,00166
Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32210441,0020
Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)3,0068
Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)
Kozmetičar 4 g.25020441,0022
Frizer – JMO 3 g.25035331,48C31
Pediker – JMO 3 g.25025330,52C11
Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0064
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050440,50A11
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040440,50A11
Prehrambeni tehničar 4 g.09040440,50B11
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,50B11
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50D5
Cvjećar IG 3 g.08140330,27E6
Mesar IG 3 g.09140330,36E8
Pekar IG 3 g.09120330,36E8
Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar
(13-107-515)
5,0096
Pomorska škola Zadar (13-107-506)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0044
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0044
Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,0088
Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441,0022
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0022
Medijski tehničar 4 g.21100440,50B11
WEB dizajner 4 g.21070440,50B11
Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)3,0066
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0022
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0022
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0022
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g.01120441,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,38A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,62A16
Bravar – JMO 3 g.01415330,23B6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,77B20
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,31C8
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110330,69C18
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,31D8
Stolar – JMO 3 g.12111330,46D12
Zidar – JMO 3 g.13315330,23D6
Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)8,00192
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A41,0022
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0044
Šivač odjeće 2 g.22510121,0010
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)4,0076
Tehnička škola Zadar (13-107-512)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0022
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0022
Tehničar za elektroniku 4 g.04070441,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0022
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,50B11
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,50B11
Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512)5,00110
Ukupno XIII. Zadarska županija86,001769
XIV. Osječko-baranjska županija
Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Pekar IG 3 g.09120330,40A8
Prodavač IG 3 g.06130330,60A12
Frizer – JMO 3 g.25035330,50B12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50B12
Konobar 3 g.07133330,36C10
Kuhar 3 g.07123330,64C18
Ukupno Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)6,00136
Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)2,0048
Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Bravar 3 g.01413330,50A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B12
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,25B6
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,25B6
Ukupno Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)6,00124
Srednja škola Dalj (14-411-501)
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060604-MS41,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50B10
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040440,50B10
Ukupno Srednja škola Dalj (14-411-501)2,0040
Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510440,50A10
Strojarski tehničar 4 g.01010440,50A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,30B6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO 3 g.01185330,30B6
Tokar – JMO 3 g.01315330,40B8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,40C8
Cvjećar IG 3 g.08140330,30C6
Prodavač IG 3 g.06130330,30C6
Ukupno Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)5,00100
Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)
Ekonomist 4 g.06060442,0052
Komercijalist 4 g.06030442,0052
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0025
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Ukupno Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)6,00153
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)4,00104
Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0022
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,55A12
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050440,45A10
Automehaničar 3 g.01423330,73B16
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,27B6
Autoelektričar 3 g.04223330,25C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,50C12
Fotograf 3 g.26013330,25C6
Frizer 3 g.25033330,73D16
Zidar 3 g.13313330,27D6
Mesar IG 3 g.09140330,36E8
Pekar IG 3 g.09120330,36E8
Stolar 3 g.12113330,27E6
Kuhar – JMO 3 g.07125331,45F32
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,27F6
Tesar – JMO 3 g.13325330,27F6
Ukupno Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)10,00226
Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819331,006
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0020
Bačvar 3 g.12163330,33A8
Stolar 3 g.12113330,33A8
Strojobravar 3 g.01353330,33A8
Ukupno Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)3,0050
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04070441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33B8
Pekar – JMO 3 g.09215330,33B8
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33B8
Konobar 3 g.07133330,33C8
Prodavač IG 3 g.06130330,33C8
Slastičar 3 g.09253330,33C8
Ukupno Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)13,00298
Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)
Ekonomist 4 g.06060445,00130
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0026
Upravni referent 4 g.06040442,0052
Ukupno Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)8,00208
Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Tehničar za elektroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04140441,0024
Tehničar za mehatroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04150441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160442,0048
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Ukupno Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)7,00168
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0043
Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Geodetski tehničar 4 g.13070441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,67D16
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33D8
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,50E12
Tesar 3 g.13323330,25E6
Zidar 3 g.13313330,25E6
Ukupno Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)6,00144
I. gimnazija Osijek (14-060-503)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00144
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno I. gimnazija Osijek (14-060-503)7,00168
II. gimnazija Osijek (14-060-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030445,00130
Ukupno II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00130
III. gimnazija Osijek (14-060-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00156
Ukupno III. gimnazija Osijek (14-060-505)6,00156
Medicinska škola Osijek (14-060-506)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0026
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32210441,0026
Ukupno Medicinska škola Osijek (14-060-506)5,00130
Obrtnička škola Osijek (14-060-513)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0020
Mesar – JMO 3 g.09245330,50A12
Pekar – JMO 3 g.09215330,50A12
Frizer – JMO 3 g.25035331,50B36
Stolar – JMO 3 g.12111330,50B12
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,50C12
Fotograf – JMO 3 g.26015330,50C12
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,30D3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,30D3
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,40D4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30E3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,40E4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30E3
Ukupno Obrtnička škola Osijek (14-060-513)8,00136
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0026
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0026
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0026
Cvjećar IG 3 g.08140330,33A8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,33A8
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,33A8
Ukupno Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)4,00102
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060604-MM41,007
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM41,007
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM31,007
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM41,007
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g.061303-MM31,007
Ukupno Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)5,0035
Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)
Automehaničar 3 g.01423331,0024
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01030441,0024
Autolimar 3 g.01403330,50A12
Bravar 3 g.01413330,25A6
Limar 3 g.01393330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50B12
Plinoinstalater 3 g.01373330,25B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,25B6
Ukupno Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00168
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010044,0096
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0096
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)
Ekološki tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33070441,0026
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441,0026
Kozmetičar – novi strukovni kurikulum 4 g.26010441,0026
Prehrambeni tehničar 4 g.09040441,0026
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0052
Ukupno Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)6,00156
Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)
Komercijalist 4 g.06030443,0066
Prodavač IG 3 g.06130333,0066
Ukupno Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)6,00132
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133332,0052
Kuhar 3 g.07123333,0078
Slastičar 3 g.09253331,0026
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Ukupno Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)8,00208
Srednja škola Valpovo (14-085-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0022
Ekonomist – novi strukovni kurikulum 4 g.06070441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Komercijalist – novi strukovni kurikulum 4 g.06080441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Strojobravar 3 g.01353330,64A14
Tokar 3 g.01313330,36A8
Cvjećar IG 3 g.08140330,33B8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,33B8
Prodavač – novi strukovni kurikulum IG 3 g.06090330,33B8
Ukupno Srednja škola Valpovo (14-085-501)8,00178
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija159,003637
XV. Šibensko-kninska županija
Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,32A7
Prodavač IG 3 g.06130330,32A7
Elektrotehničar 4 g. (radionice)04010441,0020
Elektroinstalater 3 g. (radionice)04213330,36A8
Ukupno Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)4,0086
Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,003
Tehničar za elektroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04140441,0020
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510440,50A10
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01030440,50A10
Elektroinstalater 3 g.04213330,35C7
Elektromehaničar 3 g.04233330,35C7
Frizer 3 g.25033330,30C6
Automehaničar 3 g.01423330,35D7
Bravar 3 g.01413330,30D6
Tokar 3 g.01313330,35D7
Konobar 3 g.07133330,50E10
Kuhar 3 g.07123330,50E10
Ukupno Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)6,00103
Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0020
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,005
Ukupno Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)5,0085
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20A2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)1,0010
Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06060441,0026
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0086
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)6,00144
Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,009
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)2,0029
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)
Brodski električar 4 g.04223441,0022
Vodoinstalater (prilagođeni program) pril. 3 g.01389431,0010
Autolimar – JMO 3 g.01405330,27B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,45B10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,27B6
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,64C14
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,36C8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,36D8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,27D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,36D8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)5,0098
Medicinska škola Šibenik (15-081-504)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Ukupno Medicinska škola Šibenik (15-081-504)3,0074
Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Pomorski nautičar 4 g.16090440,58A15
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050440,42A11
Ukupno Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)3,0074
Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0022
Cvjećar (prilagođeni program) pril. 4 g.08149431,006
Kozmetičar 4 g.25020441,0022
Frizer – JMO 3 g.25035330,75A18
Pediker – JMO 3 g.25025330,25A6
Mesar IG 3 g.09140330,25B6
Prodavač IG 3 g.06130330,50B12
Stolar 3 g.12113330,25B6
Ukupno Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)5,0098
Tehnička škola Šibenik (15-081-507)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0024
Ukupno Tehnička škola Šibenik (15-081-507)4,0096
Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Konobar 3 g.07133331,50A36
Kuhar 3 g.07123331,50A36
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0096
Ukupno XV. Šibensko-kninska županija52,001079
XVI. Vukovarsko-srijemska županija
Srednja škola Ilok (16-426-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0020
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120331,0020
Ukupno Srednja škola Ilok (16-426-501)5,00100
Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)
Drvodjeljski tehničar 4 g.12010441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030440,36A8
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12040440,64A14
Ukupno Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)3,0062
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)
Ekonomist 4 g.06060444,0096
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Prodavač IG 3 g.06130332,0044
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)9,00212
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0052
Ukupno Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)7,00182
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)2,0035
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)
Agrotehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33060441,0024
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180331,0024
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050442,0048
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50A12
Mesar IG 3 g.09140330,50B12
Pekar IG 3 g.09120330,50B12
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819331,00C6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,00C6
Ukupno Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)9,00180
Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)
Frizer 3 g.25033331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Modni tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33150441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,008
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,008
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Autoelektričar 3 g.04223330,33A8
Elektroinstalater 3 g.04213330,33A8
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,33A8
Autolakirer 3 g.26053330,33B8
Krojač 3 g.22213330,33B8
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33B8
Automehaničar 3 g.01423330,50C12
Bravar 3 g.01413330,50C12
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33D8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33D8
Tokar 3 g.01313330,33D8
Konobar 3 g.07133330,67E16
Slastičar 3 g.09253330,33E8
Ukupno Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)12,00256
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0048
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0026
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)7,00170
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Ukupno Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)4,0096
Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060604-MS41,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS41,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS41,0024
Ukupno Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)6,00144
Gimnazija Vukovar (16-096-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS41,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS41,0024
Ukupno Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00144
Strukovna škola Vukovar (16-096-504)
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) 4 g.080504-MS41,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,007
Pomoćni kuhar i slastičar – TES (nastava na srpskom jeziku) 3 g.078193-MS31,007
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,42A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,58A14
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS40,40B8
Turističko-hotelijerski komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070204-MS40,60B12
Konobar 3 g.07133330,25C6
Kuhar 3 g.07123330,50C12
Prodavač IG 3 g.06130330,25C6
Konobar (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071333-MS30,25D6
Kuhar (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071233-MS30,50D12
Prodavač (nastava na srpskom jeziku) IG 3 g.061303-MS30,25D6
Frizer 3 g.25033330,40E8
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,30E6
Pekar 3 g.09213330,30E6
Frizer (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250333-MS30,40F8
Keramičar – oblagač (nastava na srpskom jeziku) 3 g.133633-MS30,30F6
Pekar (nastava na srpskom jeziku) IG 3 g.091203-MS30,30F6
Ukupno Strukovna škola Vukovar (16-096-504)10,00186
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)
Ekološki tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33070441,0024
Ekološki tehničar – novi strukovni kurikulum (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330704-MS41,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS41,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041604-MS41,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g.01120441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum (nastava na srpskom jeziku) 4 g.011204-MS41,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33A8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33A8
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,33B8
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014053-MS30,33B8
Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042153-MS30,33B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33C8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33C8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33C8
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,33D8
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013753-MS30,33D8
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,33D8
Ukupno Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)12,00288
Gimnazija Županja (16-111-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Županja (16-111-502)4,0096
Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Konobar 3 g.07133331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Odjevni tehničar 4 g.22040441,0024
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0024
Bravar 3 g.01413330,50A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50A12
Elektroinstalater 3 g.04213330,29B7
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,29B7
Prodavač IG 3 g.06130330,42B10
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50C5
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50C5
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,58D14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,42D10
Frizer – JMO 3 g.25035330,50E12
Pediker – JMO 3 g.25025330,50E12
Ukupno Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)11,00250
Tehnička škola Županja (16-111-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0026
Ukupno Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0052
Ukupno XVI. Vukovarsko-srijemska županija109,002453
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Srednja škola Bol (17-444-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Ukupno Srednja škola Bol (17-444-501)2,0040
Srednja škola Hvar (17-029-501)
Kuhar 3 g.07123331,007
Opća gimnazija 4 g.32010441,0017
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0017
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)33040441,0014
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)07010441,0014
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)32010441,0016
Konobar 3 g. (Jelsa)07133330,50A6
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,50A6
Ukupno Srednja škola Hvar (17-029-501)7,0097
Ekonomska škola Imotski (17-030-503)
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska škola Imotski (17-030-503)4,0096
Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)5,00120
Glazbena škola dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0015
Ukupno Glazbena škola dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)3,0025
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,40K8
Prodavač – JMO 3 g.06115330,60K12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40M8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,30M6
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,30M6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30O6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40O8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30O6
Ukupno Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)7,00130
Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)
Ekološki tehničar 4 g.33020441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Ukupno Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)3,0072
Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0026
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,0010
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0026
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50A12
Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje 4 g.08010440,50A12
Prehrambeni tehničar 4 g.09040440,50B12
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,50B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,33C8
Mesar IG 3 g.09140330,33C8
Pekar IG 3 g.09120330,33C8
Ukupno Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)7,00160
Glazbena škola Makarska (17-047-503)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0018
Ukupno Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0028
Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,003
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Automehaničar 3 g.01423330,33A7
Frizer 3 g.25033330,33A7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33A7
Konobar 3 g.07133330,27B6
Kuhar 3 g.07123330,45B10
Prodavač IG 3 g.06130330,27B6
Ukupno Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)5,0090
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0022
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)5,00116
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Tehničar za elektroniku 4 g.04070441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,42A10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,25A6
Konobar 3 g.07133330,25B6
Kuhar 3 g.07123330,75B18
Ukupno Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)7,00149
Klesarska škola Pučišća (17-445-501)
Klesar – JMO 3 g.13375331,0024
Klesarski tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.13080441,0024
Ukupno Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0048
Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0078
Ukupno Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)3,0078
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Pomoćni kuhar 2 g.07520221,0010
Prodavač IG 3 g.06130332,0048
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,33F8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33F8
Pediker – JMO 3 g.25025330,33F8
Konobar 3 g.07133330,50K12
Kuhar 3 g.07123330,50K12
Ukupno Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)9,00202
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0022
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,27B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45B10
Bravar – JMO 3 g.01415330,27B6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,32D7
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36D8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,32D7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,27H6
Stolar – JMO 3 g.12111330,27H6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,45H10
Ukupno Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)7,00154
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829331,005
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,005
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)3,0015
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839330,57A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,43A3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)1,007
Ekonomsko-birotehnička škola Split (17-126-511)
Ekonomist 4 g.06060445,00120
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040443,0072
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Split (17-126-511)10,00240
Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)
Elektrotehničar 4 g.04010442,0048
Tehničar za elektroniku 4 g.04070441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060442,0048
Ukupno Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0037
Ukupno Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)5,0061
Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0052
Geodetski tehničar 4 g.13070441,0026
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0052
Ukupno Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)5,00130
I. gimnazija Split (17-126-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030444,00104
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno I. gimnazija Split (17-126-505)6,00156
II. gimnazija Split (17-126-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030446,00156
Ukupno II. gimnazija Split (17-126-506)6,00156
III. gimnazija Split (17-126-507)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00156
Ukupno III. gimnazija Split (17-126-507)6,00156
Industrijska škola Split (17-126-516)
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,50A13
Instalater – monter IG 3 g.01150330,50A13
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B13
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,50B13
Ukupno Industrijska škola Split (17-126-516)2,0052
IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)6,00156
Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)
Komercijalist 4 g.06030444,0096
Prodavač IG 3 g.06130334,0096
Ukupno Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)8,00192
Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225331,0024
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12040441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g.01120441,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50A12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,50A36
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50B12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33C8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33C8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33C8
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50D5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50D5
Ukupno Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)9,00202
Obrtnička škola Split (17-126-504)
Frizer – JMO 3 g.25035333,0072
Kozmetičar – novi strukovni kurikulum 4 g.26010441,0024
Modni tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33150441,0024
Pediker – JMO 3 g.25025331,0024
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0024
Fotograf – JMO 3 g.26015330,42A10
Galanterist – JMO 3 g.23135330,33A8
Krojač – JMO 3 g.22215330,25A6
Ukupno Obrtnička škola Split (17-126-504)8,00192
Pomorska škola Split (17-126-518)
Pomorski nautičar 4 g.16090443,0072
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.33010441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Ukupno Pomorska škola Split (17-126-518)7,00168
Prirodoslovna tehnička škola – Split (17-126-501)
Ekološki tehničar 4 g.33020441,0026
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0026
Prehrambeni tehničar 4 g.09040441,0026
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080443,0078
Ukupno Prirodoslovna tehnička škola – Split (17-126-501)6,00156
Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020442,0048
Tehničar PT prometa 4 g.17010441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110333,0072
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441,0024
Ukupno Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)7,00168
Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0052
Ukupno Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)2,0052
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)
Gimnazija održivog razvoja – eksperimentalni program 4 g.32101141,0024
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0048
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33A8
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,33A8
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33A8
Fasader – JMO 3 g.13345330,33B8
Krovopokrivač – JMO 3 g.13335330,25B6
Zidar – JMO 3 g.13315330,42B10
Grafičar dorade 3 g.21233330,25C6
Grafičar pripreme 3 g.21213330,42C10
Grafičar tiska 3 g.21223330,33C8
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,50D12
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060440,50D12
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,42E10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,25E6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33E8
Medijski tehničar 4 g.21100440,50F12
WEB dizajner 4 g.21070440,50F12
Ukupno Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)10,00240
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510443,0078
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0026
Ukupno Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)4,00104
Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0078
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Kuhar 3 g.07123331,67A40
Slastičar 3 g.09253330,33A8
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,40B4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60B6
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)8,00186
V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00154
Zdravstvena škola Split (17-126-521)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Zdravstvena škola Split (17-126-521)7,00172
Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33A8
Ukupno Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)3,0072
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0024
Konobar 3 g.07133330,50C12
Kuhar 3 g.07123331,50C36
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33G8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33G8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33G8
Ukupno Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)7,00168
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010443,0078
Ukupno Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,00104
Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,007
Konobar – JMO 3 g.07135330,50A7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50A7
Ukupno Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)3,0031
Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,33D8
Konobar 3 g.07133330,33D8
Mesar IG 3 g.09140330,33D8
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)4,0092
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija236,005307
XVIII. Istarska županija
Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Konobar 3 g.07133330,29B7
Kuhar 3 g.07123330,42B10
Prodavač IG 3 g.06130330,29B7
Frizer – JMO 3 g.25035330,50C11
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50C11
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50D11
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50D11
Ukupno Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)4,0092
Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje
(18-006-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010441,0028
Ukupno Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)3,00

76


Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje
(18-006-502)
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,63A10
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,38A6
Tehničar za elektroniku (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.040704-MT40,50B8
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.040604-MT40,50B8
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,50C7
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,50C7
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje (18-006-502)4,00

61


Srednja škola Buzet (18-007-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,33A8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33A8
Ukupno Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0072
Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Pomoćni kuhar 2 g.07520221,0020
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,42A10
Instalater – monter IG 3 g.01150330,58A14
Konobar 3 g.07133330,29B7
Kuhar 3 g.07123330,42B10
Prodavač IG 3 g.06130330,29B7
Ukupno Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)7,00164
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Tehničar za elektroniku 4 g.04070441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)7,00168
Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)
Agrotehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33060441,0024
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)5,00120
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Konobar 3 g.07133330,67A16
Slastičar 3 g.09253330,33A8
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)4,0096
Ekonomska škola Pula (18-069-506)
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Ukupno Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Gimnazija Pula (18-069-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Pula (18-069-502)7,00168
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0024
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)2,0048
Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,25A6
Instalater – monter IG 3 g.01150330,42B10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,25B6
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33B8
Elektroinstalater 3 g.04213330,33C8
Elektromonter IG 3 g.04110330,33C8
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,33C8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)3,0072
Medicinska škola Pula (18-069-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Primalja-asistentica/asistent 4 g.24130441,0024
Ukupno Medicinska škola Pula (18-069-507)3,0072
Strukovna škola Pula (18-069-509)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Odjevni tehničar 4 g.22040441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,75C18
Stolar – JMO 3 g.12111330,25C6
Ukupno Strukovna škola Pula (18-069-509)4,0092
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0028
Ukupno Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,30A3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40B4
Pomoćni voćar – vinogradar – vinar – TES 3 g.08829330,20B2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40B4
Ukupno Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,42A34
Prodavač IG 3 g.06130330,33A8
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)7,00168
Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060604-MT41,0015
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Tehničar za elektroniku (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.040704-MT41,0015
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014233-MT30,33A6
CNC operater/CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,33A6
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.061303-MT30,33A6
Ukupno Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)5,00

78


Tehnička škola Pula (18-069-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Geodetski tehničar 4 g.13070441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0024
Brodograđevni tehničar 4 g.02010440,50A12
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510440,50A12
Ukupno Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00120
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)
Ekonomist – novi strukovni kurikulum 4 g.06070441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Ukupno Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)4,00

96


Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,25B6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25B6
Konobar 3 g.07133330,33D8
Kuhar 3 g.07123330,42D10
Slastičar 3 g.09253330,25D6
Ukupno Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)3,00

72


Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj
(18-072-501)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060604-MT41,0010
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0010
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,50A10
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,50A10
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)4,0055
Ukupno XVIII. Istarska županija90,002010
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Srednja škola Blato (19-511-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0015
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A6
Prodavač – JMO 3 g.06115330,33A6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A6
Ukupno Srednja škola Blato (19-511-501)3,0048
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)5,00100
Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010444,0080
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00122
Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0022
Ukupno Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0044
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)
Geodetski tehničar 4 g.13070441,0020
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,006
Frizer – JMO 3 g.25035330,75B18
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,25B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,36D8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,27D6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,36D8
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)4,0072
Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0042
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0020
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0022
Ukupno Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00106
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Kuhar 3 g.07123332,0040
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,70A14
Slastičar 3 g.09253330,30A6
Ukupno Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)8,00146
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0024
Slikarski dizajner 4 g.30090441,0012
Ukupno Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)3,0046
Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0016
Konobar 3 g.07133330,33D6
Kuhar 3 g.07123330,33D6
Slastičar 3 g.09253330,33D6
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,50E6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50E6
Ukupno Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)5,0090
Gimnazija Metković (19-049-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Metković (19-049-502)4,0084
Srednja škola Metković (19-049-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0021
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,008
Upravni referent 4 g.06040441,0021
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Prodavač IG 3 g.06130330,50A10
Automehaničar 3 g.01423330,35B7
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,30B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,35B7
Ukupno Srednja škola Metković (19-049-501)9,00172
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Ukupno Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)2,0040
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0020
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,30A6
Konobar 3 g.07133330,30A6
Kuhar 3 g.07123330,40A8
Ekonomist 4 g.06060440,50B10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50B10
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)6,00120
Srednja škola Vela Luka (19-038-502)
Ekonomist 4 g.06060441,0015
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,33A6
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,33A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33A6
Ukupno Srednja škola Vela Luka (19-038-502)3,0048
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija65,001238
XX. Međimurska županija
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06060442,0048
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Prodavač IG 3 g.06130331,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)8,00178
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00168
Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)
Poljoprivredni tehničar – opći 4 g.08040441,0020
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,0010
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110332,0040
Cvjećar IG 3 g.08140330,73A16
Pismoslikar 3 g.26043330,27A6
Krojač – JMO 3 g.22215330,38B10
Obućar – JMO 3 g.23115330,62B16
Frizer – JMO 3 g.25035330,58C14
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,42C10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50D5
Ukupno Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)9,00176
Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0022
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0022
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.13819331,008
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,008
Geodetski tehničar 4 g.13070440,50A11
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A11
Medijski tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.21110440,50D11
Web dizajner – novi strukovni kurikulum 4 g.21120440,50D11
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,42E10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E8
Zidar 3 g.13313330,25E6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33F8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33F8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33F8
Autolakirer 3 g.26053330,33G8
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33G8
Stolar 3 g.12113330,33G8
Ukupno Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)9,00176
Tehnička škola Čakovec (20-010-503)
Bravar – JMO 3 g.01415332,0048
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.01530441,0024
Strojobravar – JMO 3 g.01355331,0024
Tehničar za mehatroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04150441,0024
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0024
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33A8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,67B16
Tokar – JMO 3 g.01315330,33B8
Ukupno Tehnička škola Čakovec (20-010-503)11,00264
Srednja škola Prelog (20-527-501)
Ekonomist 4 g.06060441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0016
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,55A34
Slastičar 3 g.09253330,45A10
Konobar 3 g.07133330,40B8
Mesar IG 3 g.09140330,30B6
Pekar IG 3 g.09120330,30B6
Ukupno Srednja škola Prelog (20-527-501)8,00146
Ukupno XX. Međimurska županija52,001108
XXI. Grad Zagreb
GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)5,00130
Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0031
Ukupno Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)3,0043
Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060444,0096
Ukupno Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)5,00120
Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb (21-114-147)
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159431,0010
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129431,0010
Slastičar (prilagođeni program) pril. 4 g.07149431,0010
Autolimar (prilagođeni program) pril. 4 g.01409430,60C6
Bravar (prilagođeni program) pril. 4 g.01419430,40C4
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,20D2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,80D8
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb (21-114-147)5,0050
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)
Ekonomist (prilagođeni program) pril. 4 g.06019441,0010
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program (prilagođeni program) pril. 4 g.21039441,0010
Opća gimnazija 4 g.32010441,005
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,0010
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,0010
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,0010
Galanterist (prilagođeni program) pril. 4 g.23139430,40A4
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159430,30A3
Obućar (prilagođeni program) pril. 4 g.23119430,30A3
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,40B4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30B3
Pomoćni pletač – TES 3 g.22849330,30B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)8,0075
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,008
Poslovni tajnik (prilagođeni program) pril. 4 g.06029441,0010
Telefonski operater (prilagođeni program) pril. 4 g.17829441,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)3,0028
Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)
Ekonomist 4 g.06060445,00130
Ukupno Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)5,00130
Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030441,0024
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12040441,0024
Stolar – JMO 3 g.12111333,0072
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0024
Ukupno Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)7,00168
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225331,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115334,0096
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235331,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50E12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,50E36
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,50J36
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,50J12
Ukupno Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)10,00240
Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0026
Elektrotehničar 4 g.04010442,0052
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04060442,0052
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0026
Ukupno Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)8,00208
Geodetska škola Zagreb (21-114-532)
Tehničar geodezije i geoinformatike – novi strukovni kurikulum 4 g.05060444,0096
Ukupno Geodetska škola Zagreb (21-114-532)4,0096
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0028
Opća gimnazija 4 g.32010444,00112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0056
Ukupno Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)7,00196
Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00112
Ukupno Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)4,00112
Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)2,0030
Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0047
Ukupno Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)4,0065
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0033
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000445,0075
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)7,00108
Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)2,0035


Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)

Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0042
Ukupno Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)3,0042
Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)6,00156
Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120443,0072
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0048
Ukupno Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)5,00120
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446,00168
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0028
Ukupno Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)7,00196
I. gimnazija Zagreb (21-114-501)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno I. gimnazija Zagreb (21-114-501)6,00156
I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)
Elektrotehničar 4 g.04010448,00208
Strojarski tehničar 4 g.01010442,0052
Ukupno I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)10,00260
II. gimnazija Zagreb (21-114-502)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00144
Ukupno II. gimnazija Zagreb (21-114-502)6,00144
III. gimnazija Zagreb (21-114-503)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00140
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0028
Ukupno III. gimnazija Zagreb (21-114-503)6,00168
Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)
Automehaničar – JMO 3 g.01425332,0052
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Alatničar IG 3 g.01120330,50A13
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,50A13
Autolimar – JMO 3 g.01405330,35B9
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,65B43
Bravar – JMO 3 g.01415330,35C9
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,31C8
Tokar – JMO 3 g.01315330,35C9
Ukupno Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)7,00182
IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0084
Jezična gimnazija (dvojezična nastava – engleski jezik) 4 g.320304-JE41,0028
Jezična gimnazija (dvojezična nastava – francuski jezik) 4 g.320304-JF40,50A14
Jezična gimnazija (dvojezična nastava – njemački jezik) 4 g.320304-JN40,50A14
Ukupno IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)5,00140
IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)5,00130
Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N41,0026
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K44,00104
Ukupno Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)5,00130
Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)
Fasader – JMO 3 g.13345330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A12
Staklar – JMO 3 g.27115330,25A6
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,27B6
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,45B10
Pismoslikar 3 g.26043330,27B6
Autolakirer 3 g.26053330,45C10
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,27C6
Podopolagač IG 3 g.13160330,27C6
Dimnjačar 3 g.26073330,45D10
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,55D12
Klesar 3 g.13373330,25E6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50E12
Tesar 3 g.13323330,25E6
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,73F16
Zidar 3 g.13313330,27F6
Ukupno Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)6,00136
Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)
Fotograf – JMO 3 g.26015331,0026
Frizer – JMO 3 g.25035336,00156
Kozmetičar – JMO 3 g.25015332,0052
Pediker – JMO 3 g.25025331,0026
Ukupno Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)10,00260
Poljoprivredna škola Zagreb (21-114-542)
Agrotehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.33060441,0026
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0026
Cvjećar IG 3 g.08140331,0024
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0026
Poljoprivredni tehničar – vrtlar 4 g.08030441,0026
Vrtlar IG 3 g.08130331,0024
Ukupno Poljoprivredna škola Zagreb (21-114-542)6,00152
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)
Tehničar PT prometa 4 g.17010442,0048
Tehničar za računalstvo 4 g.04060442,0048
Tehničar za telekomunikacije 4 g.04050442,0048
Ukupno Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)6,00144
Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)
Pekar – JMO 3 g.09215331,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09040442,0048
Tehničar nutricionist 4 g.09030442,0048
Mesar IG 3 g.09140330,50F12
Pekar IG 3 g.09120330,50F12
Ukupno Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)6,00144
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)
Ekološki tehničar 4 g.33020441,0028
Geološki tehničar 4 g.05010441,0028
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0028
Kozmetičar 4 g.25020442,0056
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080443,0084
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S41,0028
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32081441,0028
Ukupno Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)10,00280
Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)
Ekonomist 4 g.060604410,00260
Ukupno Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)10,00260
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839331,008
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819331,008
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,43A3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,57A4
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50B4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50B4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,41C12
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,59C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,60D26
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,40D4
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,38E3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,63E5
Ukupno Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)10,0086
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510442,0052
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0026
Tehničar za mehatroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04150441,0026
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g.01120441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)7,00182
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g.01510441,0026
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)3,0078
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A45,00130
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)5,00130
Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020443,0028
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.31000122,0024
Ukupno Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)5,0052
Škola za balet i ritmiku Zagreb (21-114-121)
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)31050442,0023
Ukupno Škola za balet i ritmiku Zagreb (21-114-121)2,0023
Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020443,0078
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0026
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,00112
Ukupno Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)9,00242
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020441,0024
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441,0024
Medijski tehničar – novi strukovni kurikulum 4 g.21110440,50C12
Web dizajner – novi strukovni kurikulum 4 g.21120440,50C12
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,50E12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,50E12
Grafičar dorade 3 g.21233330,50F12
Grafičar tiska 3 g.21223330,50F12
Ukupno Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)6,00144
Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)
Plesač klasičnog baleta 4 g.31010442,0014
Plesač narodnih plesova 4 g.31030441,0010
Ukupno Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)3,0024
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00100
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,002
Ukupno Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)5,00102
Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Ukupno Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)4,00104
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0078
Ukupno Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)3,0078
Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)
Krojač 3 g.22213331,0024
Dizajner odjeće 4 g.30110440,67A16
Modni stilist 4 g.30130440,33A8
Odjevni tehničar 4 g.22040441,50B36
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.22020440,50B12
Galanterist 3 g.23133330,50C12
Tekstilac IG 3 g.22160330,50C12
Kemijski čistač – JMO 3 g.22235330,29D7
Krojač – JMO 3 g.22215330,42D10
Obućar – JMO 3 g.23115330,29D7
Ukupno Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)6,00144
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485331,0022
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375331,0022
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385331,0022
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363331,44A36
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,56A14
Ukupno Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)6,00142
Škola za primalje Zagreb (21-114-522)
Primalja-asistentica/asistent 4 g.24130442,0056
Ukupno Škola za primalje Zagreb (21-114-522)2,0056
Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Ukupno Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)4,0096
Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)
Tehničar za elektroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04140441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04130441,0026
Tehničar za mehatroniku – novi strukovni kurikulum 4 g.04150441,0026
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04060445,00130
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0026
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)10,00260
Tehnička škola Zagreb (21-114-550)
Tehničar vuče – strojovođa 4 g.19020441,0026
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04060442,0052
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0026
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0026
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110331,0026
Ukupno Tehnička škola Zagreb (21-114-550)7,00182
Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)
Ekonomist 4 g.06060445,00130
Ukupno Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)5,00130
Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)
Komercijalist 4 g.06030443,0078
Prodavač IG 3 g.06130337,00168
Ukupno Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)10,00246
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)
Konobar 3 g.07133333,0078
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Kuhar 3 g.07123335,50A143
Slastičar 3 g.09253331,50A39
Ukupno Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)11,00286
Upravna škola Zagreb (21-114-556)
Poslovni tajnik 4 g.06050442,0052
Upravni referent 4 g.06040444,00104
Ukupno Upravna škola Zagreb (21-114-556)6,00156
V. gimnazija Zagreb (21-114-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447,00182
Ukupno V. gimnazija Zagreb (21-114-505)7,00182
Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)
Veterinarski tehničar 4 g.10010444,00104
Ukupno Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)4,00104
VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00168
Ukupno VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)6,00168
X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00140
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0028
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0084
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32101441,0028
Ukupno X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)10,00280
XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00112
Ukupno XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)4,00112
XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)5,00130
XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)5,00120
XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)
IBMYP program 2 g.32050242,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448,00224
Ukupno XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)10,00264
XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0028
Jezična gimnazija 4 g.32030444,00112
Ukupno XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)5,00140
XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0072
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A12
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A12
Ukupno XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)4,0096
Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0026
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0026
Farmaceutski tehničar 4 g.24040442,0052
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinski kozmetičar 4 g.24080441,0026
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0026
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0026
Ukupno Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)8,00208
Ukupno XXI. Grad Zagreb411,009781
Ukupno2077,0046247

II. dio – srednje škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0016
Ukupno Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)3,0060
Ukupno V. Varaždinska županija3,0060
VIII. Primorsko-goranska županija
Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S42,0048
Ukupno Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)3,0074
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija3,0074
X. Virovitičko-podravska županija
Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Ukupno Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)1,0022
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija1,0022
XI. Požeško-slavonska županija
Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Ukupno Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)2,0042
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija2,0042
XII. Brodsko-posavska županija
Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod
(12-078-508)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0044
Ukupno Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)2,0044
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija2,0044
XIII. Zadarska županija
Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)2,0052
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0052
XIV. Osječko-baranjska županija
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)2,0052
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija2,0052
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)2,0052
Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split
(17-126-510)
2,0052
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija4,00104
XVIII. Istarska županija
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)2,0052
Ukupno XVIII. Istarska županija2,0052
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik
(19-018-503)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)1,0026
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0026
XX. Međimurska županija
Srednja škola Čakovec (20-010-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,0010
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00106
Ukupno XX. Međimurska županija5,00106
XXI. Grad Zagreb
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0025
Ukupno Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)1,0025


Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)

Klasična gimnazija 4 g.32040444,00104
Ukupno Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)4,00104


Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)

Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti«Zagreb (21-114-598)1,0024


Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb
(21-114-568)

Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Ukupno Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)3,0066
Ukupno XXI. Grad Zagreb9,00219
Ukupno36,00853III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
IV. Karlovačka županija
Prva privatna gimnazija Karlovac (04-034-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Ukupno Prva privatna gimnazija Karlovac (04-034-515)1,0018
Ukupno IV. Karlovačka županija1,0018
V. Varaždinska županija
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti Varaždin (05-086-516)
Ekonomist 4 g.06060441,0010
Komercijalist 4 g.06030441,0010
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0010
Ukupno Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti Varaždin (05-086-516)3,0030


Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)

Jezična gimnazija 4 g.32030441,0015
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0015
Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)2,0030


Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)

Opća gimnazija 4 g.32010442,0030
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0030
Ukupno V. Varaždinska županija7,0090
VIII. Primorsko-goranska županija
Srednja glazbena škola Mirković, s pravom javnosti Opatija (08-290-502)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,005
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Srednja glazbena škola Mirković, s pravom javnosti Opatija (08-290-502)2,0015


Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)

Opća gimnazija 4 g.32010441,0026
Ukupno Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)1,0026
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija3,0041
XIII. Zadarska županija
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti Zadar (13-107-522)
Eksperimentalni program – gimnazijski program 4 g.32100942,0036
Opća gimnazija 4 g.32010441,0010
Ukupno Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti Zadar (13-107-522)3,0046
Ukupno XIII. Zadarska županija3,0046
XIV. Osječko-baranjska županija
Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek
(14-060-522)
Ekonomist 4 g.06060441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0026
Ukupno Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti
Osijek (14-060-522)
2,0052
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija2,0052
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)
Eksperimentalni program – gimnazijski program 4 g.32100942,0036
Ukupno Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)2,0036


Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split
(17-126-528)

Ekonomist 4 g.06060441,0016
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0032
Ukupno Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)3,0048


Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci Split (17-126-534)

Jezična gimnazija 4 g.32030440,94A15
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S40,06A1
Ukupno Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci Split
(17-126-534)
1,0016


Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split
(17-126-529)

Ekonomist 4 g.06060441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)3,0060


Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)

Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0015
Konobar – JMO 3 g.07135330,335
Kuhar – JMO 3 g.07125331,3420
Slastičar – JMO 3 g.07145330,335
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0015
Ukupno Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)4,0060


Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)

Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0010
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0020
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Ukupno Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)3,0050
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija16,00270
XVIII. Istarska županija
Privatna gimnazija Juraj Dobrila, s pravom javnosti Pula (18-069-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Juraj Dobrila, s pravom javnosti Pula (18-069-515)1,0020
Ukupno XVIII. Istarska županija1,0020
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)1,0024
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0024
XXI. Grad Zagreb
Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« (21-114-158)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000224,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000449,0074
Ukupno Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« (21-114-158)13,0094


Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)

Ekonomist 4 g.06060441,0022
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Ukupno Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)5,00110


Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)

Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)3,0072


Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)

Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0012
Ukupno Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)2,0024
Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)2,0020


Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)

Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000223,0030
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000446,0060
Ukupno Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)9,0090


Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)

Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)1,0015


Glazbena škola Vanja Kos Zagreb (21-114-629)

Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0031
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0032
Ukupno Glazbena škola Vanja Kos Zagreb (21-114-629)4,0063


LINIGRA-privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)

Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0030
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0015
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Ukupno LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)4,0060


Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)

Komercijalist 4 g.06030441,005
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Upravni referent 4 g.06040441,005
Ukupno Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)3,0028
Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32062441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)1,0020


Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)

Ekonomist 4 g.06060442,0030
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb
(21-114-601)
3,0045


Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)

Ekonomist – novi strukovni kurikulum 4 g.06070441,0018
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0018
Tehničar za računalstvo – novi strukovni kurikulum 4 g.04160441,0018
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)4,0072


Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)

Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0016
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0016
Opća gimnazija 4 g.32010441,0016
WEB dizajner 4 g.21070441,0016
Ukupno Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb
(21-114-615)
4,0064


Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)

Ekonomist 4 g.06060441,0010
Opća gimnazija 4 g.32010441,0010
Konobar 3 g.07133330,25A5
Kuhar 3 g.07123330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,25A5
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,50B10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50B10
Mesar IG 3 g.09140330,33C5
Pekar IG 3 g.09120330,33C5
Prodavač IG 3 g.06130330,34C5
Ukupno Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)5,0075


Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)

Klasična gimnazija 4 g.32040442,0044
Ukupno Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)2,0044


Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)

Jezična gimnazija 4 g.32030441,0015
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S41,0015
Ukupno Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)2,0030


Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)

Medijski tehničar 4 g.21100441,0024
Umjetnička gimnazija 4 g.32070442,0040
Ukupno Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)3,0064


Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)

Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)2,0040


Prva srednja informatička škola, s pravom javnosti Zagreb (21-114-619)

Tehničar za računalstvo 4 g.04060443,0060
Ukupno Prva srednja informatička škola, s pravom javnosti Zagreb (21-114-619)3,0060
Ukupno XXI. Grad Zagreb75,001090
Ukupno109,001651