Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN 49/2017 (24.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1128

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine« br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15 i 88/16) u članku 10. stavku 4. točka (c) mijenja se i glasi:

»(c) plaća administrativnog osoblja (doprinosi iz bruto plaće i doprinosi koji se plaćaju na bruto plaću, a obuhvaćaju trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje, trošak doprinosa za ozljede na radu te trošak doprinosa za zapošljavanje izuzev troškova stimulacije ili dopunskog zdravstvenog osiguranja)«.

U stavku 10. riječi: »dva puta« zamjenjuju se riječima: »tri puta«.

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) U svakoj godini provedbe poslovnog plana, korisnik potpore iz članka 9. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika može prenositi do 10% od ukupno isplaćenih sredstava između prihvatljivih troškova iz stavka 4. ovoga članka.«

Članak 2.

Prilog V mijenja se i glasi:

»PRILOG V

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

KUPNJA UREDSKE OPREME
uredska oprema (radni stol, ormar, radna stolica, konferencijski stol, telefon i sl.)
KUPNJA RAČUNALNE OPREME
hardware (osobno računalo, pisač, skener, monitor, tipkovnica, miš i sl.)
software (Windows, Office i sl.)
TROŠKOVI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA*
godišnja plaća, putni troškovi dolaska na posao i odlaska na sastanke, dnevnice
UREDSKI MATERIJAL
potrošni uredski materijal (papir, olovke, spajalice i sl.)
NAJAM PROSTORA I REŽIJE
godišnji najam odgovarajućeg prostora za ostvarivanje ciljeva iz poslovnog plana
godišnji izdaci za režije (struja, voda, grijanje, odvoz smeća i sl.)
troškovi komunikacije (telefon, faks, internet i sl.)
USLUGE
pravne usluge, troškovi upravnih postupaka, troškovi ovjere ugovora i punomoći kod javnog bilježnika


* ukupno prihvatljivi troškovi administrativnog osoblja na godišnjoj razini mogu biti najviše 50% od iznosa potpore iz članka 11. stavka 1. Pravilnika«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/50
Urbroj: 525-07/0817-17-31
Zagreb, 13. travnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.