Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

NN 49/2017 (24.5.2017.), Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

1130

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15) i Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA IZ PODRUČJA ŠPORTA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području športa:

1. sportski trener,

2. sportski učitelj / instruktor i

3. sportski voditelj.

(2) Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) je nadležno tijelo za provedbu postupka i izdavanje odgovarajućeg rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije iz područja športa.

(3) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na kandidate:

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji,

– državljane trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji,

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije odnosno u trećim zemljama.

(4) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon).

(5) Pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u ovom pravilniku, odnose se jednako na muški i ženski rod.

PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

Članak 2.

(1) Kandidat iz članka 1. stavka 3. podstavka 1. ovoga pravilnika, koji želi pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije sportskog trenera, sportskog učitelja / instruktora i sportskog voditelja u Republici Hrvatskoj, dužan je o tome podnijeti izjavu na obrascu koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka:

a) podnosi se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj na Obrascu 1 – Izjava o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi,

b) uključuje osobne podatke,

c) podnosi se za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj na Obrascu 2 – Izjava o godišnjoj obnovi usluga na privremenoj i povremenoj osnovi,

d) podnosi se u pisanom obliku dostavom, poštom ili elektronskom poštom Središnjem državnom uredu.

(3) Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka na zahtjev Središnjeg državnog ureda priložiti sljedeće dokumente:

– dokaz o državljanstvu,

– EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio izjavu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji,

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija u državi članici poslovnog nastana nije regulirana.

(4) Prilikom svakog sljedećeg podnošenja izjave iz stavka 1. ovoga članka o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati podatak o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te planiranom broju dana za koji podnosi izjavu.

(5) Privremenost odnosno povremenost pružanja usluga procjenjuje se s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, uzevši u obzir prethodno trajanje i učestalost pružanja usluge u Republici Hrvatskoj.

(6) Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka podnose se u neovjerenim preslikama, osim dokumenta iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka koji se podnosi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača.

(7) Ako dođe do promjena okolnosti potvrđenih dokumentima, kandidat je dužan Središnjem državnom uredu podnijeti samo one dokumente iz stavka 3. ovoga članka, koji su odlučni za ocjenu te bitne promjene.

Članak 3.

(1) Središnji državni ured provjerava ispunjava li kandidat propisane stručne kvalifikacije za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi na osnovu izjave iz članka 2. ovoga pravilnika, u skladu sa Zakonom te Zakonom o sportu.

(2) Kandidat može početi pružati usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nakon što dostavi popunjenu izjavu Središnjem državnom uredu.

(3) Središnji državni ured na izjavu iz članka 2. ovoga pravilnika, izdaje potvrdu u kojoj se navodi koje poslove osoba može obavljati sukladno Zakonu o sportu.

(4) Središnji državni ured vodi evidenciju kandidata iz stavka 2. ovoga članka te na svojim mrežnim stranicama objavljuje listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju uslugu u Republici Hrvatskoj.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

Članak 4.

(1) Središnji državni ured provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sportskog trenera, sportskog učitelja / instruktora i sportskog voditelja, temeljem zahtjeva kandidata državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostora i Švicarskoj konfederacije i državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije na obrascu koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije podnosi se u pisanom obliku dostavom poštom ili elektronskom poštom Središnjem državnom uredu na Obrascu 3 – Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemne stručne kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Uz dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka, Središnji državni ured može zatražiti od kandidata da dostavi i sljedeće dokumente:

– EU potvrdu,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama.

(6) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 2. i 3. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a dokaz o državljanstvu u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) Dokumenti iz stavka 5. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača.

Članak 5.

(1) Središnji državni ured provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sportskog trenera, sportskog učitelja / instruktora i sportskog voditelja, temeljem zahtjeva kandidata državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije i državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država ugovornica Ugovora Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članaka, koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije podnosi se u pisanom obliku dostavom, poštom ili elektronskom poštom Središnjem državnom uredu na Obrascu 3 – Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju,

sukladno Zakonu i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Uz dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka, Središnji državni ured može zatražiti od kandidata da dostavi i sljedeće dokumente:

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama.

(6) U slučaju kada je druga država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska konfederacija državljaninu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, već priznala kvalifikaciju stečenu izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i dokumentacije iz stavka 2. i 5. za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, priložiti i sljedeće dokumente:

– dokument kojim se potvrđuje da je država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije priznala stručnu kvalifikaciju,

– potvrdu iste države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države.

(7) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 2. i 3. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a dokaz o državljanstvu u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(8) Dokumenti iz stavka 5. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača.

(9) Tijekom provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Središnji državni ured može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Tijekom provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz članka 4. Središnji državni ured može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(2) Za postupak usporedbe iz stavka 1. ovoga članka, Središnji državni ured može po potrebi osnovati Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija koje daje stručno mišljenje.

(3) Jednom izvršena usporedba iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za sve istovjetne stručne kvalifikacije.

(4) Ako se na temelju usporedbe ocijeni da kvalifikacije kandidata ne odgovaraju, odnosno da postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija odnosno bitno različit sadržaj znanja kandidatu se može propisati dopunska mjera iz članka 18. Zakona o čemu Središnji državni ured donosi privremeno rješenje.

(5) Privremenim rješenjem detaljno će se obrazložiti dopunska mjera na osnovu usporedbe obrazovne i/ili stručne kvalifikacije kandidata s obrazovnim i/ili stručnim kvalifikacijama koje su propisane u Republici Hrvatskoj i razini stručne kvalifikacije koju posjeduje kandidat prema članku 13. Zakona.

(6) Protiv privremenog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Naknadu troškova dopunske mjera plaća kandidat prije početka obavljanja dopunske mjere, a ona se odnosi na troškove upravne pristojbe sukladno zakonu kojim su uređene upravne pristojbe, troškove provjere kompetentnosti i troškove dodatnog obrazovanja ili stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

Članak 8.

(1) Središnji državni ured na zahtjev iz članka 4. i 5. ovoga pravilnika, donosi rješenje u kojem se navodi koje poslove osoba može obavljati sukladno Zakonu o sportu.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u evidenciju koju vodi Središnji državni ured.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Za podneske obavljene u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom plaća se upravna pristojba sukladno zakonu kojim su uređene upravne pristojbe, a plaća je podnositelj prilikom podnošenja zahtjeva iz članka 4. i 5. ovoga pravilnika.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-01/00002

Urbroj: 518-06-17-0006

Zagreb, 15. svibnja 2017.

Državna tajnica
Janica Kostelić, v. r.