Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti

NN 50/2017 (26.5.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1139

Na temelju članka 12. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 97/13), u članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. »plovilo« je brodica ili jahta strane državne pripadnosti namijenjena razonodi, sportu ili rekreaciji, koja se koristi bez naplate, uključujući brodice i jahte koje sudjeluju u sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama ili nautičkim sajmovima«.

Članak 2.

U članku 4. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – platiti propisane naknade sukladno posebnim propisima«.

Podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Članak 3.

U članku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – platiti propisane naknade sukladno posebnim propisima«.

Podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

Članak 4.

U članku 6. stavku 3. riječi: »zaposlenici pravne osobe ili« brišu se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi: »II. NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE«.

U članku 8. stavku 1. riječi: »i zaštitu od onečišćenja« brišu se.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/47

Urbroj; 50301-25/27-17-3

Zagreb, 25. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.