Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu

NN 50/2017 (26.5.2017.), Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1141

Na temelju članka 45. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) i Zaključka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, klase: 024-04/17-04-02, urbroja: 536-04-02-02/01-17-03, od 25. svibnja 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2016. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu.

II.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva utvrđena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13, 74/15 i 44/16).

Iznimno od stavka 1. ove točke, odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na sljedeća trgovačka društva:

1. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

2. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

3. Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe d.o.o., Zagreb

4. Zračnu luku Dubrovnik d.o.o., Čilipi

5. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb

6. Zračnu luku Split d.o.o., Kaštel Štafilić

7. Zračnu luku Pula d.o.o., Pula

8. Zračnu luku Zadar d.o.o., Zadar

9. Zračnu luku Zagreb d.o.o., Zagreb

10. Zračnu luku Osijek d.o.o., Klisa

11. Zračnu luku Rijeka d.o.o., Omišalj

12. Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., Mali Lošinj

13. HŽ Infrastrukturu d.o.o., Zagreb

14. MIPS d.o.o., Zagreb (društvo kćer HP-Hrvatske pošte d.d., Zagreb)

15. Hrvatsku poštansku banku d.d., Zagreb i

16. Jadroliniju, Rijeka.

III.

Članovi skupština trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2016. godinu uplate izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu, a razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

U trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, članovi nadzornih odbora i članovi skupštine koji zastupaju Republiku Hrvatsku obvezni su zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja za 2016. godinu uplati izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu, a razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

Članovi nadzornih odbora obvezni su poduzeti sve pripremne radnje prije održavanja redovitih skupština trgovačkih društava kojima će se omogućiti provedba mjera sukladno ovoj Odluci.

Predstavnici Republike Hrvatske u trgovačkim društvima na koje se primjenjuju propisi o konsolidiranom izvješćivanju, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere kako bi se odredbe ove Odluke primjenjivale i u pogledu uplata sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu za ovisna društva kćeri, koja su za 2016. godinu iskazala dobit.

IV.

Trgovačka društva dužna su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, prije uplate dobiti u državni proračun sukladno odredbama ove Odluke, pokriti gubitke iz ranijih godina.

V.

Nakon donošenja odluka trgovačkog društva koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno ovoj Odluci, trgovačka društva uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2016. godinu, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Iznimno, od stavka 1. ove točke, trgovačko društvo Agencija Alan d.o.o., Zagreb uplatit će dobit u iznosu od 100% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2016. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu, a koja će biti namjenski korištena za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske.

VI.

Sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja utvrđena ovom Odlukom, trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dužna su uplatiti izravno na račun Državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit, dinamikom uplate koju će usuglasiti s Ministarstvom financija.

VII.

Predstavnici Republike Hrvatske u trgovačkim društvima dostavit će obavijest Ministarstvu državne imovine i Ministarstvu financija o svim poduzetim radnjama i mjerama u svrhu provedbe ove Odluke, najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo državne imovine da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku na koja se ova Odluka odnosi.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/197

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 25. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.