Pravilnik o provedbi Školske sheme

NN 50/2017 (26.5.2017.), Pravilnik o provedbi Školske sheme

Ministarstvo poljoprivrede

1143

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

a) ciljna skupina

b) područje i razdoblje provedbe

c) prihvatljivi proizvodi

d) učestalost i način isporuke i raspodijele

e) prateće edukativne mjere

f) prihvatljivi troškovi

g) način odabira dobavljača

h) nadležna tijela

i) administrativna kontrola i kontrola na terenu i

j) inspekcijski nadzor.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)

Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/39)

Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/40) i

Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 907/2014).

Definicije

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Školska shema je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

2) ciljana skupina su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća te osnovnih škola na području Republike Hrvatske u shemi mlijeka

3) razdoblje provedbe je razdoblje koje počinje 1. kolovoza u godini u kojoj započinje školska godina, a završava 31. srpnja u godini u kojoj završava školska godina

4) dobavljač je pravna ili fizička osoba koja isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi

5) škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u Školskoj shemi, a nadležna je za odabir dobavljača, raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda i organiziranje pratećih edukativnih mjera

6) podnositelj Zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda je škola koja sudjeluje u Školskoj shemi

7) podnositelj Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje je tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece

8) podnositelj Zahtjeva za potporu za promociju je tijelo odobreno za promociju u okviru Školske sheme

9) podnositelj Zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere je tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela i njihove zadaće u provedbi uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika su:

– ministarstvo nadležno za poljoprivredu koje:

a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za promociju u okviru Školske sheme i

b) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme

– ministarstvo nadležno za zdravstvo koje:

a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje u okviru Školske sheme i

b) potvrđuje Listu prihvatljivih proizvoda

– ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje koje:

a) potvrđuje i dostavlja spisak osnovnih i srednjih škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi i

b) potvrđuje i dostavlja broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi

– Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) koja:

a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

b) objavljuje spisak odobrenih škola koje sudjeluju u Školskoj shemi

c) objavljuje spisak dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi

d) obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja Zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme u skladu sa člancima 9. i 10. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 i

e) isplaćuje potporu.

(2) Ministarstva iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nadležna su i za:

– informiranje javnosti o važnosti voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani i

– promoviranje konzumiranja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda na jednostavan i zanimljiv način.

Područje provedbe

Članak 5.

Školska shema provodi se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvatljivi proizvodi

Članak 6.

(1) Lista prihvatljivih proizvoda koje je u okviru Školske sheme potvrdilo ministarstvo nadležno za zdravstvo nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika.

(2) Mlijeko i mliječni proizvodi iz Priloga I ovoga Pravilnika moraju biti pretpakirani u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.).

(3) Mlijeko i mliječni proizvodi iz Priloga I ovoga Pravilnika mogu se raspodijeliti učenicima u prepakiranom ili nepretpakiranom obliku.

(4) Škola može odlučiti da će u okviru Školske sheme raspodjeljivati:

a) samo mlijeko iz Priloga I ovoga Pravilnika ili

b) mlijeko i mliječne proizvode iz Priloga I ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi

Članak 7.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Školske sheme su:

1. troškovi za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi u okviru Školske sheme i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme i

2. troškovi pratećih obrazovnih mjera, koji uključuju:

a) troškove organiziranja tečajeva kušanja, sjetve, sadnje i održavanje školskih vrtova, organiziranja posjeta poljoprivrednim gospodarstvima te sličnih aktivnosti u cilju povezivanja djece s poljoprivredom

b) troškove obrazovanja djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i borbi protiv rasipanja hrane

3. troškovi promocije koji su izravno usmjereni na upoznavanje šire javnosti sa Školskom shemom, uključujući sljedeće:

a) troškove izrade plakata u skladu s člankom 12. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40

b) troškove informativnih kampanja koje se provode putem radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja

c) troškove informativnih sastanaka, konferencija, seminara i radionica posvećenih upoznavanju šire javnosti sa Školskom shemom te sličnih događaja

d) troškove informativnih i promotivnih materijala kao što su pisma, leci, brošure, proizvodi i slično

4. troškovi mjera umrežavanja u cilju razmjene iskustava i primjera najbolje prakse u pogledu provedbe Školske sheme

5. troškovi koji se odnose na obvezu praćenja i ocjenjivanja učinkovitosti Školske sheme.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se financirati iz drugih programa, mjera ili operacija potpore Europske unije.

(3) Rashodi povezani s troškovima za osoblje nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ako se ti troškovi osoblja financiraju iz državnog proračuna.

(4) Iznos potpore za troškove prihvatljive u okviru Školske sheme isplatit će se u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 907/2014.

(5) Iznos potpore po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Školske sheme i iznosa planiranog za troškove za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene i raspodijeljene u školi.

(6) Škola će naručiti voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Školske sheme, a da količina obroka po učeniku iznosi:

– od 100 do 150 g voća ili povrća

– od 0,15 do 0,25 l mlijeka ili ekvivalenta mlijeka.

(7) Za količine voća i povrća koje iznose iznad 150 g ili ispod 100 g mase obroka odnosno za količine mlijeka ili ekvivalenta mlijeka koje iznose iznad 0,25 l ili ispod 0,15 l po učeniku na mjesečnoj razini neće se isplatiti potpora.

(8) Ako je škola odlučila raspodjeljivati proizvode iz članka 6. stavka 4. točke b) ovoga Pravilnika tijekom cijele školske godine u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom u ukupnoj raspodjeli mlijeko mora biti zastupljeno u najmanje 60 % iznosa određenog odlukom iz članka 10. stavka 9. ovoga Pravilnika.

(9) Administrativna kontrola isporučenih i raspodijeljenih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obavlja se na mjesečnoj razini.

Plakat Europska unija »Školska shema«

Članak 8.

(1) Plakat Europska unija Školska shema izrađuje tijelo odobreno za promociju u skladu s Prilogom Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40.

(2) Plakat iz stavka 1. škola je obavezna trajno smjestiti na jasno vidljivom mjestu na glavnom ulazu u obrazovnu ustanovu koja sudjeluje u Školskoj shemi.

Javni poziv

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja će:

– najkasnije 30. svibnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme objaviti javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi

– najkasnije 20. lipnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme na mrežnim stranicama objaviti spisak dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školi/ama koja/e sudjeluju u Školskoj shemi

– najkasnije 20. lipnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme na mrežnim stranicama objaviti:

a) spisak škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi s brojem učenika po školi i

b) procijenjeni iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi.

(2) Javni poziv iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka ostaje otvoren:

– dva tjedna za iskaz interesa škola za sudjelovanje u Školskoj shemi

– tijekom cijele školske godine za iskaz interesa dobavljača za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda školama koje sudjeluju u Školskoj shemi.

(3) Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje dostavit će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije 30. svibnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Školske sheme ukupan broj škola sa brojem učenika po svakoj školi u tekućoj školskoj godini koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja

– najkasnije 25. kolovoza u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Školske sheme broj učenika po svakoj školi upisanih u novu školsku godinu.

(4) Prilikom iskaza interesa na javni poziv iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka, dobavljač koji može isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi će dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu izjavu prema kojoj će:

– osigurati da su voće i povrće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi koje će isporučivati školi/ama na području za koje je iskazao interes da planira pokrivati (grad/ovi, općina/e, županija/e ili cijela Republika Hrvatska) u skladu s propisima Europske unije i nacionalnim propisima kojima su uređeni standardi kvalitete

– voditi evidenciju o nazivima i adresama škole/a i količinama proizvoda koje su isporučili školi/ama.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja će u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme:

– najkasnije 20. lipnja u skladu s člankom 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 odobriti škole za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme.

(2) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme će dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu izjavu u skladu s Prilogom II ovoga Pravilnika prema kojoj će:

a) koristiti potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme u skladu s ovim Pravilnikom

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme za koje se prijavljuju za potporu budu na raspolaganju za konzumaciju djeci u školi

c) vratiti svu neopravdano primljenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu distribuirani djeci ili da nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ili je primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom

d) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju

e) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije i

f) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučili školi.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme:

– najkasnije 25. lipnja odlukom u skladu s člankom 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 odobriti:

a) tijelo nadležno za promociju u okviru Školske sheme i njegov godišnji plan aktivnosti i

b) tijelo nadležno za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme i njegov godišnji plan aktivnosti.

(4) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme će dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu pisanu izjavu u skladu s Prilogom III ovoga Pravilnika prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za prateće obrazovne mjere koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za prateće obrazovne mjere ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

(5) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za promociju u okviru Školske sheme će dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu pisanu izjavu u skladu s Prilogom IV ovoga Pravilnika prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za promociju koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za promociju ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

(6) Ministarstvo nadležno za zdravstvo će u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme:

– najkasnije 25. lipnja odlukom u skladu s člankom 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 odobriti tijelo nadležno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece i njegov godišnji plan aktivnosti.

(7) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za mjere praćenja i ocjenjivanja, u okviru Školske sheme će dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo pisanu izjavu u skladu s Prilogom V ovoga Pravilnika prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za praćenje i ocjenjivanje koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za praćenje i ocjenjivanje ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

(8) Tijelo odobreno za promociju, tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere i tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje dostavit će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije 5. srpnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme odobreni godišnji plan aktivnosti i pisanu izjavu iz stavaka 4., 5. i 7. ovoga članka.

(9) Agencija za plaćanja će u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Školske sheme:

– najkasnije 15. rujna odlukom odobriti školu i odrediti iznos prava na potporu po svakoj školi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

(10) Konačni iznos potpore po školi se ne može naknadno mijenjati.

(11) Podnositelji zahtjeva za potporu odabiru se u skladu s člankom 5. i 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40.

Učestalost isporuke

Članak 11.

(1) Isporuka voća i povrća u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine dok će se isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijati jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

(2) Škola može započeti raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od početka školske godine i prije izdavanja odluke iz članka 10. stavka 9. ovoga Pravilnika.

(3) Raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se istoga dana kada je isporučeno ili najkasnije u roku od 24 h od isporuke.

(4) Dobavljač će izdati školi otpremnicu za isporučeno voće i povrće i/ili mlijeko.

(5) Škola je dužna potpisati otpremnicu, uzeti dva primjerka otpremnice te voditi posebnu evidenciju preuzetih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme.

Prateće obrazovne mjere

Članak 12.

(1) Prateće obrazovne mjere izravno su povezane s ciljevima Školske sheme i njima se podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama.

(2) U okviru Školske sheme provodit će se jedna ili više sljedećih pratećih obrazovnih mjera:

– satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

– sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova

– posjet poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom i

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje te ministarstvo nadležno za zdravstvo provodit će mjere iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru svojih nadležnosti, zajedno s tijelom odobrenim za prateće obrazovne mjere.

(4) Škole i dobavljači u skladu s dogovorom sa tijelom odobrenim za prateće obrazovne mjere, organizirat će provedbu pratećih obrazovnih mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru Školske sheme.

(5) Tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere napravit će godišnje izvješće o provedbi pratećih obrazovnih mjera u okviru Školske sheme s podacima o:

– vrsti prateće obrazovne mjere

– mjestu provedbe

– datumu održavanja

– broju sudionika i

– samoj aktivnosti.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere dostavit će ministarstvu nadležnom za poljoprivredu do 31. srpnja za prethodnu školsku godinu.

Praćenje i ocjenjivanje

Članak 13.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavlja praćenje provedbe Školske sheme i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće o praćenju u skladu s člankom 8. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39.

(2) Agencija za plaćanja obavlja kontrole na terenu u okviru provedbe Školske sheme i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće o kontrolama i povezanim nalazima u skladu s člankom 9. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40.

(3) Tijelo iz članka 10. stavka 5. ovoga Pravilnika obavlja praćenje provedbe Školske sheme na godišnjoj razini, ocjenjuje njenu učinkovitost u odnosu na ciljeve u skladu s člankom 9. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 i dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za poljoprivredu do 31. prosinca nakon kraja školske godine na koju se praćenje odnosi.

(4) Ako se izvješće iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi do roka propisanog člankom 8. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 iznos potpore smanjit će se u skladu s člankom 9. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40.

Suspenzija i povlačenje odobrenja

Članak 14.

(1) Ako se utvrdi da podnositelj Zahtjeva za potporu ne poštuje obveze u okviru Školske sheme, nadležno tijelo iz članka 10. ovoga Pravilnika će suspendirati ili povući odobrenje podnositelju Zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40.

(2) Ako su razlozi za povlačenje odobrenja otklonjeni i na zahtjev podnositelja Zahtjeva za potporu nadležno tijelo iz članka 10. ovoga Pravilnika može ponovno odobriti podnositelja Zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40.

Uvjeti za odobravanje potpore

Članak 15.

(1) Podnositelji Zahtjeva za potporu u Školskoj shemi podnosi Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

(2) Podnositelj Zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s obrascem iz Priloga VI ovoga Pravilnika vodi tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– datumu, vrsti, količini i cijeni (s PDV-om) kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, nazivu i adresi dobavljača koji isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode u okviru Školske sheme

– broju učenika u školi koji sudjeluju u Školskoj shemi.

(3) Podnositelj Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje, podnositelj Zahtjeva za potporu za promociju i podnositelj Zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u skladu s obrascem iz Priloga VII ovoga Pravilnika vodit će tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole u kojoj je provedeno praćenje i ocjenjivanje odnosno aktivnost u vezi s promocijom ili pratećim obrazovnim mjerama i

– provedenim aktivnostima.

Zahtjev za potporu

Članak 16.

(1) Zahtjev za potporu u skladu s člankom 4. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 može podnijeti samo odobreni podnositelj Zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme.

(2) Potpora za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka može se odobriti samo za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode koji se nalaze na Listi prihvatljivih proizvoda iz Priloga I ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda mora biti ispravno popunjen i potpun i mora ga pratiti dokumentacija u skladu s Prilogom VI ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda pokrit će obračunsko razdoblje od kalendarskih tri mjeseca, a može se podnijeti Agenciji za plaćanja prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi.

(5) Zahtjev za potporu za praćenje i ocjenjivanje, promociju ili prateće obrazovne mjere mora biti ispravno popunjen i potpun, a može se podnijeti Agenciji za plaćanja tijekom njihove provedbe.

(6) Zahtjevi za potporu moraju biti podneseni najkasnije posljednjeg dana trećeg mjeseca nakon isteka razdoblja na koje se odnose, osim u slučajevima više sile.

(7) Zahtjev za potporu za izvješće o ocjenjivanju izvršeno u skladu s člankom 9. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 podnosi se najkasnije posljednjeg dana prvog mjeseca nakon isteka roka predviđenog za ocjenjivanje.

(8) Ako se rok iz stavka 6. prekorači za manje od 60 kalendarskih dana, potpora će se isplatiti, ali će se smanjiti u skladu s člankom 4. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39.

(9) Neispravno popunjen i nepotpun Zahtjev za potporu neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora. Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja Zahtjeva za potporu o potrebi njegove izmjene ili dopune.

(10) Zajedno sa Zahtjevom za potporu u okviru Školske sheme:

– podnositelj Zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika zajedno sa dokumentacijom (plaćeni račun, otpremnica i dokaz o plaćenom računu) o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u kojemu je navedena cijena isporučenih proizvoda

– podnositelji Zahtjeva za potporu za promociju i podnositelj Zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika zajedno sa dokumentacijom (plaćeni račun, otpremnica i dokaz o plaćenom računu) o isporuci materijala ili usluga u kojemu je navedena cijena isporučene usluge ili materijala.

Ako se zahtjev za potporu odnosi na prateće obrazovne mjere, praćenje, ocjenjivanje i promociju, dokumentacija će sadržavati i financijske podatke raščlanjene po aktivnostima te podatke o povezanim troškovima.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 17.

(1) Zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda podnosi se u papirnatom obliku zajedno s propisanim pratećim dokumentima i dostavlja preporučenom pošiljkom s povratnicom poštanskim putem na adresu Agencije za plaćanja ili osobno u pisarnicu Agencije za plaćanja.

(2) Podnositelji zahtjeva za potporu iz članka 3. točke 6., 7., 8. i 9. se upisuje u Registar korisnika potpora tržišnih mjera – ZOT registar.

(3) Obrasci Zahtjeva za potporu nalaze se u Prilogu VI i VII ovoga Pravilnika.

Isplata potpore

Članak 18.

(1) Potpora Školskoj shemi isplatit će se u skladu s člankom 5. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39, a na temelju:

– Zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda uz koji su priloženi dokazi o isporuci:

a) izvornik ili preslika otpremnice za kupljeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi potpisane i ovjerene od škole i dobavljača u kojoj je izražena vrsta i količina kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, naziv i adresa dobavljača, broj djece u školi i datum isporuke i

b) izvornik ili preslika računa potpisanog i ovjerenog od dobavljača i škole u kojemu je izražena vrsta i količina isporučenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, broj djece u školi ili broj obroka po datumu/ima zaprimanja i cijena kupljenog voća ili povrća/mlijeka i mliječnih proizvoda

– Zahtjeva za potporu za praćenje uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe praćenja) i izvješće o praćenju po završetku provedbe

– Zahtjeva za potporu za izvješće o ocjenjivanju uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe ocjenjivanja) i izvješće o ocjenjivanju po završetku provedbe

i

– Zahtjeva za potporu za promociju ili prateće obrazovne mjere uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi za robe i usluge).

(2) Potpora Školskoj shemi isplatit će se u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog Zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja isplatit će potporu u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Inspekcijski nadzor

Članak 19.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu poduzet će sve potrebne mjere kako bi se osiguralo poštivanje odredbi ovoga Pravilnika.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka odnose se na inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Pravilnika.

Povrat potpore

Članak 20.

(1) U slučaju neopravdano primljene potpore primjenjuje se članak 7. Provedbene Uredbe (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti.

(2) Korisnik je dužan u roku od 60 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu neopravdano primljene potpore vratiti Agenciji za plaćanja primljeni iznos.

(3) Ukoliko povrat sredstava nije izvršen u roku iz stavka 2. ovoga članka, na iznos primljene potpore obračunat će se zakonska zatezna kamata za razdoblje koje je proteklo od krajnjeg roka plaćanja navedenog u Odluci o povratu neopravdano primljene potpore i datuma povrata.

(4) Kamatna stopa obračunava se u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuju kamatne stope.

(5) Povrat isplaćenog iznosa potpore uvećanog za kamate ne primjenjuje se ako je potpora isplaćena greškom Agencije za plaćanje i ako podnositelj Zahtjeva za potporu nije otkrio grešku u isplaćenoj potpori. U tom slučaju podnositelj Zahtjeva za potporu mora vratiti Agenciji za plaćanja samo isplaćeni iznos potpore.

(6) U slučaju nepoštivanja obaveza utvrđenih u okviru Školske sheme podnositelj Zahtjeva za potporu uz povrat neopravdano primljene potpore plaća administrativnu kaznu u iznosu razlike između iznosa koji je prvotno tražio i iznosa na koji je imao pravo.

Obavijesti

Članak 21.

(1) U skladu s člankom 8. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 Ministarstvo poljoprivrede obavijestit će Europsku komisiju o rezultatima aktivnosti praćenja i ocjenjivanja provedenog u skladu s člankom 9. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40.

(2) U skladu s člankom 10. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 Agencija za plaćanja obavijestit će Europsku komisiju o kontrolama na terenu i nalazima kontrola provedenim u skladu s člankom 9. i 10. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2017/39.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, broj 40/16.) i Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (»Narodne novine«, broj 79/16., 81/16.).

(2) Postupci u provedbi Sheme školskog voća i povrća i Programa mlijeka u školama za školsku godinu 2016./2017. dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, broj 40/16.) i Pravilnika o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (»Narodne novine«, broj 79/16., 81/16.).

(3) Iznimno za školsku godinu 2017./2018. ministarstvo nadležno za poljoprivredu može produžiti rok iz članka 9. stavka 2. alineje 1. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/23
Urbroj: 525-07/0004-17-1
Zagreb, 19. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I

LISTA PRIHVATLJIVIH PROIZVODA

TARIFNA OZNAKAPROIZVOD
0805 20mandarina
0808jabuka
0808kruška
0809šljiva
0809breskva
0809nektarina
0809trešnja
0810 10 00jagoda
0702 00 00rajčica
0706mrkva
TARIFNA OZNAKAPROIZVOD
0401mlijeko toplinski obrađeno postupkom pasterizacije*
0403 10 11 do 0403 10 39 0403 9011 11 do 0403 90 69mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i drugo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje*** mlijeko u skladu s Prilogom III., Odjeljkom IX., Poglavljem II., odsjekom II. točkom 1.(a) Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) kako je zadnji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2016/355 оd 11. ožujka 2016. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih zahtjeva za želatinu, kolagen i vrlo rafinirane proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi (SL L 67, 12. 3. 2016)

** svi fermentirani proizvodi osim proizvoda iz Priloga V Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

*** mlijeko i mliječni proizvodi moraju biti pretpakirani u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.).

PRILOG II

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA RASPODJELU VOĆA I POVRĆA I/ILI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA (nepotrebno precrtati)

Zahtjev se šalje poštom na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,

RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 ZAGREB

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

naziv škole
šifra ustanove
ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
adresa (ulica, poštanski broj, mjesto)
telefonski broj
e-mail


učestalost raspodjele

voća i povrća _______________ tjedno 35 tjedana

mlijeka i mliječnih proizvoda _____________ tjedno najmanje 12 tjedana

vrsta/e proizvoda za raspodjelu

__________________________________________________

__________________________________________________

IZJAVA iz članka 10. stavka 2. Pravilnika

Svojim potpisom potvrđujem da ću:

a) koristiti potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme u skladu s ovim Pravilnikom

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme za koje se prijavljuju za potporu budu na raspolaganju za konzumaciju djeci u školi

c) vratiti svu neopravdano primljenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu distribuirani djeci ili da nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ili je primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom

d) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju

e) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije i

f) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučili školi


potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva _______________

PRILOG III

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA PRATEĆE OBRAZOVNE MJERE

Zahtjev se šalje poštom na adresu:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ksaver 200a
10 000 ZAGREB

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

naziv tijela
    
osoba, ovlaštena za zastupanje
    
porezni broje-mail
    
adresa
    
poštanski brojmjesto


IZJAVA iz članka 10. stavka 4. Pravilnika

Svojim potpisom potvrđujem, da ću:

a) potporu dodijeljenu za prateće obrazovne mjere koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za prateće obrazovne mjere ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije


potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva______________________________________________________________


PRILOG IV

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA PROMOCIJU

Zahtjev se šalje poštom na adresu:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ksaver 200a
10 000 ZAGREB

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

naziv tijela
    
osoba, ovlaštena za zastupanje
    
porezni broje-mail
    
adresa
    
poštanski brojmjestoIZJAVA iz članka 10. stavka 5. Pravilnika

Svojim potpisom potvrđujem, da ću:

a) potporu dodijeljenu za promociju koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za promociju ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije


potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva______________________________________________________________


PRILOG V

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA PRAĆENJE I OCJENJIVANJE

Zahtjev se šalje poštom na adresu:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ksaver 200a
10 000 ZAGREB

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

naziv tijela
    
osoba, ovlaštena za zastupanje
    
porezni broje-mail
    
adresa
    
poštanski brojmjesto


IZJAVA iz članka 10. stavka 7. Pravilnika

Svojim potpisom potvrđujem, da ću:

a) potporu dodijeljenu za praćenje i ocjenjivanje koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za promociju ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije


potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva______________________________________________________________


PRILOG VI

ZAHTJEV ZA POTPORU ZA RASPODJELU VOĆA I POVRĆA I/ILI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
(nepotrebno precrtati)

Zahtjev se šalje poštom na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,

RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 ZAGREB

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

naziv škole
osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja zahtjeva
jedinstveni identifikacijski broj škole
adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto)
telefonski broj
fax
e mail adresa
obračunsko razdoblje
iznos tražene potpore bez PDV-a
iznos tražene potpore sa PDV-om
broj djeceBANKOVNI RAČUN (žiro-račun za isplatu potpore)

naziv banke
broj računa podnositelja zahtjeva (IBAN)


PODACI O DOBAVLJAČU

naziv i adresa dobavljača
OIB dobavljača


PODACI O ISPORUČENIM PROIZVODIMA

PROIZVODKOLIČINA (kg)
mandarina
jabuka
kruška
šljiva
breskva
nektarina
trešnja
jagoda
rajčica
mrkvaPROIZVODKOLIČINA (l ili kg)
konzumno mlijeko osim sirovog mlijeka
mlaćenica
kiselo mlijeko
kiselo vrhnje
drugo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje
jogurt
kefirTroškovi za izračun potpore za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (nepotrebno precrtati)

Trošak raspodjele voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (nepotrebno precrtati) za mjesec*______________

Tablica 1

Naziv i adresa školeBroj učenika u školi koji sudjeluju u Školskoj shemiVrsta isporučenog proizvoda

Isporučena

količina

(kg ili l)

Količina i broj obroka po učeniku / jedinična cijena

Broj računa i pripadajući

datumi isporuka

Iznos tražene potpore

za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda franco škola (nepotrebno precrtati)

bez PDV-a

(u HRK)

s PDV-om

(u HRK)


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
UKUPNO
Naziv i adresa školeBroj učenika u školi koji sudjeluju u Školskoj shemiVrsta isporučenog proizvoda

Isporučena

količina

(kg ili l)

Količina i broj obroka po učeniku / jedinična cijena

Broj računa i pripadajući

datumi isporuka

Iznos tražene potpore

za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (nepotrebno precrtati) franco škola

bez PDV-a

(u HRK)

s PDV-om

(u HRK)

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
UKUPNO


* u prilogu dostaviti detaljan tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi u MS Excelu na e-mail adresu: skolskovoce@apprrr.hr


Prilozi

–     izvornik ili preslika računa za isporučeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode (nepotrebno precrtati) potpisane i ovjerene od škola i dobavljača u kojemu je izražena vrsta i količina raspodijeljenog voća ili povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (nepotrebno precrtati), naziv i adresa škole, broj djece koja imaju pravo primati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode (nepotrebno precrtati) i datum isporuke

mjesto i datum

potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva
_________________________________________________


PRILOG VII

ZAHTJEV ZA POTPORU ZA PRAĆENJE I OCJENJIVANJE, PROMOCIJU ILI PRATEĆE MJERE (nepotrebno precrtati)

Zahtjev se šalje poštom na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,

RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 ZAGREB

naziv tijela nadležnog za praćenje i ocjenjivanje, promociju ili prateće mjere (nepotrebno precrtati)
naziv banke
broj računa podnositelja zahtjeva (IBAN)
adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto)
telefonski broj
fax
e-mail adresa
obračunsko razdoblje
iznos tražene potpore bez PDV-a
iznos tražene potpore s PDV-ommjesto i datum

_____________________________________________

potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva

_____________________________________________