Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 50/2017 (26.5.2017.), Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Hrvatska gospodarska komora

1148

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/2016) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 11. svibnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O STALNOM ARBITRAŽNOM SUDIŠTU PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje Stalno arbitražno sudište (u daljem tekstu: Sudište).

Sudište je neovisno u svome radu.

Sjedište Sudišta je u Zagrebu.

Sudište može imati regionalne centre u sjedištima drugih županijskih komora Hrvatske gospodarske komore.

Sudište ima svoj pečat s natpisom »Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori« i znakom Hrvatske gospodarske komore i Sudišta.

Članak 2.

Tijela Sudišta su Predsjedništvo, predsjednik, potpredsjednici i tajnik.

Tijela Sudišta su i arbitražni sudovi kad postupaju u sporovima pred Sudištem ili u vezi s njima.

Članak 3.

Predsjedništvo Sudišta sastoji se od devet članova: predsjednika, tri potpredsjednika i pet članova bez posebne funkcije. Članove Predsjedništva imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, na četiri godine.

Članak 4.

Kad Predsjedništvo na temelju odredaba ovog Pravilnika ili drugog općeg akta Hrvatske gospodarske komore samostalno odlučuje o nekoj stvari, za pravovaljano odlučivanje potrebno je da njegovoj sjednici prisustvuju predsjednik ili najmanje jedan potpredsjednik i četiri člana predsjedništva.

U slučaju da su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv odlučujući je glas predsjednika ili potpredsjednika koji predsjedava sjednicom.

Članak 5.

Sudište može imati počasnog predsjednika i počasne članove Predsjedništva.

Počasni predsjednik ima pravo sudjelovati na sjednicama Predsjedništva i poziva se na sve redovne sjednice Predsjedništva.

Počasni članovi Predsjedništva imaju pravo sudjelovati na sjednicama Predsjedništva i pozivaju se na sjednice Predsjedništva prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Odluku o imenovanju počasnog predsjednika i počasnih članova Predsjedništva donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.

Članak 6.

Liste arbitara jesu: lista arbitara u sporovima s međunarodnim obilježjem i lista arbitara u sporovima bez međunarodnog obilježja. Sudište može po potrebi imati i druge liste.

Liste arbitara s kojih se biraju arbitri pojedinci, članovi i predsjednici arbitražnih vijeća utvrđuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na prijedlog Predsjedništva Sudišta.

Članak 7.

Predsjedništvo vodi opći nadzor nad radom Sudišta, brine se o pravilnoj primjeni pravilnika i drugih općih akata Sudišta, sudjeluje u odlučivanju o nadležnosti Sudišta, odlučuje o korištenju i raspoređivanju financijskih sredstava Sudišta, razmatra i odobrava godišnja izvješća Sudišta i plan njegova rada za sljedeću godinu, te obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom, Zagrebačkim pravilima i drugim aktima Sudišta.

Članak 8.

Predsjednik Sudišta predstavlja i zastupa Sudište u skladu s ovim Pravilnikom i općim aktima Hrvatske gospodarske komore.

Predsjednik i potpredsjednici Sudišta imenuju, arbitre i predsjednike arbitražnih vijeća u slučajevima predviđenima Zagrebačkim pravilima, odlučuju o izuzeću arbitara, brinu se o održavanju i razvijanju suradnje s drugim organizacijama čija je djelatnost od interesa za rad Sudišta, te obavljaju druge poslove određene aktima Sudišta i odlukama Predsjedništva.

Sporazume o suradnji s drugim sudištem potpisuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore ili predsjednik Sudišta, ovisno o postojanju uzajamnosti, ili osoba koju oni ovlaste.

Predsjednik Sudišta može ovlastiti potpredsjednika ili drugog člana Predsjedništva da obavi neki od navedenih poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 9.

Predsjedništvo Sudišta može prenijeti na potpredsjednika ili na nekog drugog njegovog člana obavljanje određenih poslova iz nadležnosti predsjednika Sudišta.

Predsjedništvo Sudišta može odrediti potpredsjednika koji će kroz razdoblje za koje to Predsjedništvo odredi zamjenjivati predsjednika Sudišta.

Potpredsjednici Sudišta zamjenjuju predsjednika kad je spriječen obavljati svoje dužnosti.

Članak 10.

Tajnika Sudišta imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

Tajnik mora biti diplomirani pravnik s odgovarajućim stručnim ispitom koji se aktivno služi engleskim jezikom. Tajnik obavlja svoju dužnost na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Članak 11.

Tajnik Sudišta priprema rad Predsjedništva i predsjednika odnosno potpredsjednika Sudišta i provodi njihove odluke.

Tajnik Sudišta poduzima administrativne radnje radi konstituiranja arbitražnog suda i pripremanja raspravljanja u određenoj stvari, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i drugih odluka arbitražnih sudova, rukovodi poslovima tajništva, priprema godišnje izvješće o radu i plan rada Sudišta za sljedeću godinu te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta.

U slučaju privremene spriječenosti tajnika, predsjednik Sudišta određuje mu privremenog zamjenika.

Predsjednik Sudišta ovlašten je poduzeti sve radnje iz nadležnosti tajnika Sudišta.

Članak 12.

Poslove tajništva Sudišta obavlja potreban broj zaposlenika Hrvatske gospodarske komore.

Tajništvo Sudišta obavlja administrativne poslove Sudišta, vodi biblioteku i dokumentaciju, čuva arhiv Sudišta te obavlja financijske poslove Sudišta u skladu s aktima Hrvatske gospodarske komore.

Članak 13.

Predsjednik i potpredsjednici Sudišta imaju pravo na naknadu troškova i nagradu u vezi s obavljanjem svojih funkcija u skladu s odlukom o naknadi troškova i o nagradi članovima tijela Sudišta, arbitrima i drugim osobama u postupku pred Sudištem koju donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.

Pravo na naknadu troškova i nagradu, sukladno odluci navedenoj u prethodnom stavku, imaju članovi Predsjedništva kad postupaju prema ovlaštenju iz članka 9. ovoga Pravilnika ili iz članka 34. stavka 3. te članka 55. stavka 3. Zagrebačkih pravila. Ovo pravo ima i privremeni zamjenik tajnika kad postupa na temelju članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Tajnik Sudišta ima pravo na naknadu troškova i nagradu u vezi s obavljanjem poslova koji ne ulaze u njegovu redovitu djelatnost, u skladu s odlukom Predsjedništva.

Naloge za isplatu naknade troškova i nagrade osobama iz stavaka 1. ovog članka izdaje predsjednik Sudišta. Ako se isplata obavlja predsjedniku Sudišta, nalog za isplatu izdaje jedan od potpredsjednika Sudišta.

Ostale naloge za isplatu iz sredstava Sudišta izdaje predsjednik ili tajnik Sudišta.

Članak 14.

Hrvatska gospodarska komora obavlja nadzor nad administrativnim i materijalno-financijskim poslovanjem Sudišta i osigurava sredstva potrebna za obavljanje njegove djelatnosti.

Članak 15.

Opći akti Sudišta, liste arbitara i odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Predsjedništva objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 142/2011 i 129/2015).

Članak 17.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/17-01/02
Urbroj: 311-05-17-09
Zagreb, 11. svibnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.