Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu hrvatske gospodarske komore

NN 50/2017 (26.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu hrvatske gospodarske komore

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1149

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/2016 Skupština Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 11. svibnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ARBITRAŽI PRI STALNOM ARBITRAŽNOM SUDIŠTU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE (ZAGREBAČKA PRAVILA)

Članak 1.

U Pravilniku o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore – Zagrebačka pravila (»Narodne novine« broj 129/2015) u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odluku o nadležnosti prema odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka Predsjedništvo Sudišta donosi na prijedlog tajnika ili predsjednika, odnosno potpredsjednika Sudišta, a nakon osnivanja arbitražnog suda i na njegov prijedlog.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 4. iza riječi »predsjednik« dodaju se riječi »ili potpredsjednik«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 5. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

»Visinu nagrade i naknade troškova određuje predsjednik odnosno potpredsjednik Sudišta pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 19. stavka 3. ovog Pravilnika.«

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik za imenovanje može arbitra pojedinca te člana ili predsjednika vijeća imenovati samo s mjerodavne liste arbitara iz članka 6. Pravilnika o Sudištu.

Članak 5.

U članku 19. stavku 2. iza riječi »predsjednik« dodaju se riječi »odnosno potpredsjednik«.

U članku 19. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i potpredsjednici Sudišta obavljaju funkciju ovlaštenika za imenovanje naizmjenično sljedeći abecedni red prezimena tih osoba«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 1. riječ »do« i broj »4.« se brišu.

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. iza riječi »predsjednik« dodaju se riječi »odnosno potpredsjednik«.

Članak 8.

U članku 26. stavak 8. mijenja se i glasi:

»Odluku o naknadi troškova i primjerenoj nagradi donose predsjednik i potpredsjednici Sudišta. Pri tome se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

U članku 32. stavku 1. u prvoj rečenici riječ »protutužbu« zamjenjuje se riječju »tužbu«.

Članak 10.

U članku 50. stavku 2. riječ »sudu« zamjenjuje se riječju »Sudištu«.

Članak 11.

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako se ispune pretpostavke na temelju kojih se po odredbama Zakona o parničnom postupku Republike Hrvatske može izdati platni nalog, predsjednik odnosno potpredsjednik Sudišta izdat će u sporovima bez međunarodnog obilježja, na prijedlog tužitelja, platni nalog kao arbitar pojedinac. Pri tome se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 12.

U članku 64. stavak 4. mijenja se i glasi:

»U slučajevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka stranke su dužne elektroničkim putem najkasnije u roku od tri dana potvrditi primitak pismena protivne stranke, Sudišta i arbitra pojedinca te priloga uz ta pismena. Elektronički oblik potvrde o primitku utvrdit će Sudište posebnom odlukom, odnosno na taj će se oblik primijeniti odredbe o preporučenoj elektroničkoj pošiljci iz Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.«

U članku 64. stavku 12. riječ »WEB« zamjenjuje se riječju »mrežnoj«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/17-01/02
Urbroj: 311-05-17-10
Zagreb, 11. svibnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.