Odluka o izmjenama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

NN 51/2017 (31.5.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1154

Na temelju članka 24. stavaka 1., 2. i 3. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članaka 121. i 148. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije C 83/1, 30. 3. 2010.), članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23. 11. 2011.) i članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (Službeni list Europske unije L 306/25, 23. 11. 2011.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI UNUTAR OKVIRA ZA GOSPODARSKO UPRAVLJANJE EUROPSKE UNIJE

I.

U Odluci o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (»Narodne novine«, broj 13/17), u točki IV. stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3. do 10. postaju podstavci 2. do 9.

Podstavci 11. i 12. brišu se.

Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 10.

II.

U točki VI. stavku 2. podstavak 6. briše se.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 6. i 7.

Podstavak 9. briše se.

Podstavci 10. i 11. postaju podstavci 8. i 9.

Podstavak 12. briše se.

Podstavci 13. i 14. postaju podstavci 10. i 11.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/164

Urbroj: 5030115/1-17-01

Zagreb, 25. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.