Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

NN 51/2017 (31.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1165

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 96/2016), u članku 7. stavku 4. riječi: »1. lipnja« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Evaluacijski odbor iz članka 9. ovoga Pravilnika razmatra intenzitet potpore koji predlaže lokalna inicijativa u okviru LRSR, tj. ocjenjuje udovoljavanje kriteriju/ima iz stavka 9. ovoga članka i donosi konačni prijedlog intenziteta potpore za pojedine operacije u okviru LRSR temeljem provedene ocjene prijedloga lokalne inicijative.«

Iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) Konačnu odluku o intenzitetu potpore iz stavka 9. ovoga članka na temelju konačnog prijedloga iz stavka 12. ovoga članka, donosi Upravljačko tijelo u skladu sa člankom 125. stavkom 3. točkom b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.«

Dosadašnji stavci 13., 14., 15., 16., 17. i 18. postaju stavci 14., 15., 16., 17., 18. i 19.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2234

Urbroj: 525-13/1081-17-5

Zagreb, 12. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.