Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

NN 51/2017 (31.5.2017.), Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1168

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja 2017. godine donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (u daljnjem tekstu: Metodologija) propisuje se način utvrđivanja naknade za priključenje građevine novog korisnika mreže na prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, kao i za povećanje priključne snage postojećeg korisnika mreže (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 3.

Naknadu za priključenje dužan je platiti novi korisnik mreže, koji može biti novi krajnji kupac i/ili novi proizvođač, operatoru prijenosnog sustava i/ili operatoru distribucijskog sustava za priključenje na elektroenergetsku mrežu (u daljnjem tekstu: mreža) te postojeći korisnik mreže, koji može biti postojeći krajnji kupac i/ili postojeći proizvođač, za povećanje priključne snage.

Članak 4.

(1) Postojeći korisnik mreže koji zahtijeva promjenu na priključku, a u okviru postojeće priključne snage, plaća stvarne troškove promjene na priključku te moguće troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži, uključujući i troškove premještanja obračunskog mjernog mjesta ako je premještanje zatražio postojeći korisnik mreže.

(2) Postojeći korisnik mreže koji uz promjenu na priključku iz stavka 1. ovoga članka istodobno zahtijeva i povećanje priključne snage dužan je uz troškove iz stavka 1. ovoga članka platiti i naknadu za priključenje.

(3) Ako je za prihvaćanje zahtjeva korisnika mreže iz stavaka 1. i 2. ovoga članka operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava uvjetovao premještanje obračunskog mjernog mjesta, troškove premještanja plaća operator sustava koji je uvjetovao premještanje obračunskog mjernog mjesta.

Članak 5.

(1) Ako postojeći krajnji kupac na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva priključenje kao novi proizvođač, naknada za priključenje određuje se kao naknada za priključenje građevine proizvođača.

(2) Ako postojeći krajnji kupac na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva povećanje priključne snage kao postojeći krajnji kupac, naknada za priključenje određuje se kao naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca.

(2) Ako postojeći krajnji kupac na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva priključenje kao novi proizvođač i povećanje priključne snage kao postojeći krajnji kupac, naknada za priključenje određuje se kao naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca i kao naknada za priključenje građevine proizvođača, a dužan je platiti jednu naknadu za priključenje koja je izračunata u većem iznosu.

Članak 6.

(1) Ako postojeći proizvođač na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva priključenje kao novi krajnji kupac, naknada za priključenje određuje se kao naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca.

(2) Ako postojeći proizvođač na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva povećanje priključne snage kao proizvođač, naknada za priključenje određuje se kao naknada za priključenje građevine proizvođača.

(3) Ako postojeći proizvođač na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva priključenje kao novi krajnji kupac i povećanje priključne snage kao postojeći proizvođač, naknada za priključenje određuje se kao naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca i kao naknada za priključenje građevine proizvođača, a dužan je platiti jednu naknadu za priključenje koja je izračunata u većem iznosu.

Članak 7.

(1) Ako postojeći korisnik mreže na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu istovremeno zahtijeva povećanje priključne snage kao postojeći krajnji kupac i postojeći proizvođač, naknada za priključenje izračunava se kao naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca i kao naknada za priključenje građevine proizvođača, a dužan je platiti jednu naknadu za priključenje koja je izračunata u većem iznosu.

(2) Ako postojeći korisnik mreže na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva povećanje priključne snage kao postojeći proizvođač, naknada za priključenje izračunava se kao naknada za priključenje građevine proizvođača.

(3) Ako postojeći korisnik mreže na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu zahtijeva povećanje priključne snage kao postojeći krajnji kupac, naknada za priključenje izračunava se kao naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca.

Članak 8.

Ako novi korisnik mreže na istoj lokaciji odnosno obračunskom mjernom mjestu istovremeno zahtijeva priključenje kao novi krajnji kupac i novi proizvođač, naknada za priključenje izračunava se kao naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca i kao naknada za priključenje građevine proizvođača, a dužan je platiti jednu naknadu za priključenje koja je izračunata u većem iznosu.

II. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 9.

(1) Naknada za priključenje namijenjena je financiranju izgradnje priključaka, stvaranja tehničkih uvjeta u mreži i razvoju mreže.

(2) Izgradnja priključka građevine korisnika mreže i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži temelji se na primjeni tipske opreme i tipskih tehničkih rješenja i u nadležnosti je operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(3) Za izračunavanje stvarnih troškova priključenja koriste se jedinične cijene roba, radova i usluga utvrđenih na temelju javnih nadmetanja i standardnih normativa radova.

(4) Trošak izrade elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (u daljnjem tekstu: EOTRP) nije sastavni dio naknade za priključenje, a plaća ga krajnji kupac i/ili proizvođač, u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(5) U slučajevima u kojima je propisana izrada EOTRP-a nak­nada za priključenje građevine krajnjeg kupca utvrđena prema jediničnim cijenama, umanjuje se za iznos troška izrade EOTRP-a na temelju kojega se sklapa ugovor o priključenju.

(6) Troškovi nastali u postupku stjecanja prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti, kao i druge naknade vezane uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa, radi izgradnje priključka građevine krajnjeg kupca ili proizvođača na mrežu i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži nisu sastavni dio naknade za priključenje iz ove Metodologije.

(7) Troškove iz stavka 6. ovoga članka plaća krajnji kupac i/ili proizvođač operatoru prijenosnog sustava i/ili operatoru distribucijskog sustava.

(8) Ako se EOTRP-om utvrdi potreba za ugradnjom opreme, uređaja ili postrojenja za zaštitu od povratnog utjecaja na mrežu ili druge posebne opreme, uređaja ili postrojenja, a koja nije ili ne može biti sastavni dio postrojenja korisnika mreže, nego je sastavni dio mreže, krajnji kupac i/ili proizvođač plaća stvarne troškove ugradnje takve opreme i oni nisu sastavni dio naknade za priključenje.

(9) Ako krajnji kupac i/ili proizvođač zahtijeva nestandardnu izvedbu priključka i/ili dodatnu mogućnost napajanja dužan je platiti i dodatne stvarne troškove izvedbe takvog rješenja i oni nisu sastavni dio naknade za priključenje.

III. IZGRADNJA PRIKLJUČKA

Članak 10.

(1) Izgradnja priključka obuhvaća:

a) izradu potrebne investicijsko-tehničke dokumentacije,

b) stjecanje prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti za korištenje priključka,

c) ishođenje potrebnih dozvola za građenje i korištenje priključka,

d) nabavu potrebnog materijala i opreme te izvođenje građevinskih radova,

e) nabavu potrebnog materijala i opreme te izvođenje elektromontažnih radova,

f) opremanje obračunskoga mjernog mjesta mjernom opremom, uključivo uvođenje u sustav za daljinsko očitanje kao i potrebne dogradnje sustava za mjerenje i zaštitu te dogradnju procesnog sustava i telekomunikacijske opreme u mreži, u skladu s općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom i mrežnim pravilima prijenosnog sustava ili mrežnim pravilima distribucijskog sustava,

g) potrebna ispitivanja i

h) priključenje na mrežu.

(2) Ako se priključak građevine sastoji od vanjskog i unutarnjeg dijela, izgradnja priključka ne obuhvaća unutarnji dio priključka.

IV. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

Članak 11.

(1) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži predstavlja izgradnju novih dijelova i/ili rekonstrukciju postojećih dijelova mreže, radi priključenja novog korisnika mreže ili povećanja priključne snage postojećeg korisnika mreže.

(2) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži obuhvaća:

a) izradu potrebne investicijsko-tehničke dokumentacije,

b) stjecanje prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti za korištenje elektroenergetskih objekata,

c) ishođenje potrebnih dozvola za građenje i korištenje elektroenergetskih objekata,

d) nabavu potrebnog materijala i opreme te izvođenje građevinskih radova,

e) nabavu potrebnog materijala i opreme te izvođenje elektromontažnih radova,

f) dogradnju sustava za mjerenje i zaštitu, procesnog sustava i telekomunikacijske opreme u mreži te

g) potrebna ispitivanja i puštanje u pogon.

Članak 12.

Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži ostvaruje se izgradnjom i/ili rekonstrukcijom mreže iste naponske razine i/ili prve nadređene naponske razine, osim u slučaju priključenja na mrežu 220 kV i 400 kV kada se ostvaruje i izgradnjom i/ili rekonstrukcijom mreže prve podređene naponske razine.

Članak 13.

Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži u slučaju priključenja na mrežu niskog napona ostvaruje se izgradnjom i/ili rekonstrukcijom mreže niskog napona i/ili transformacije 10(20)/0,4 kV i/ili priključnih vodova 10(20) kV, uključujući pripadajuće dijelove niskonaponskih i srednjonaponskih postrojenja.

Članak 14.

Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži u slučaju priključenja na mrežu srednjeg napona ostvaruje se izgradnjom i/ili rekonstrukcijom:

– vodova srednjeg napona 10(20) kV i/ili transformacije 35(30)/10(20) kV i/ili priključnih vodova 35(30) kV, uključujući pripadajuće dijelove srednjonaponskih postrojenja,

– vodova srednjeg napona 10(20) kV i/ili transformacije 110/10(20) kV i/ili priključnih vodova 110 kV, uključujući pripadajuće dijelove srednjonaponskih i visokonaponskih postrojenja i

– vodova srednjeg napona 35(30) kV i/ili transformacije 110/35(30) kV i/ili priključnih vodova 110 kV, uključujući pripadajuće dijelove srednjonaponskih i visokonaponskih postrojenja.

Članak 15.

Stvaranje tehničkih uvjeta u slučaju priključenja na mrežu visokog i vrlo visokog napona ostvaruje se izgradnjom i/ili rekonstrukcijom mreže i to u slučaju priključenja na:

– visokom naponu razina 110 kV, vodova visokog napona 110 kV i/ili transformacije 400(220)/110 kV i/ili vodova 400(220) kV, uključujući pripadajuće dijelove 110 kV i 400(220) kV postrojenja,

– visokom naponu razina 220 kV, vodova visokog napona 220 kV i/ili transformacije 400/220 kV i/ili vodova 400 kV ili transformacije 220/110 kV i/ili vodova 110 kV, uključujući pripadajuće dijelove 110 kV, 220 kV i 400 kV postrojenja i

– vrlo visokom naponu razine 400 kV, vodova vrlo visokog napona i/ili transformacije 400/220(110) kV i/ili vodova 220(110) kV, uključujući pripadajuće dijelove 400 kV i 220(110) kV postrojenja.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE KRAJNJEG KUPCA

Članak 16.

Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu određuje se na temelju:

– jediničnih cijena i priključne snage ili

– stvarnih troškova priključenja građevine krajnjeg kupca na mrežu.

Priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona

Članak 17.

(1) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona, ovisno o priključnoj snazi, izračunava se prema jediničnim cijenama:

– cNN1, za priključnu snagu do uključivo 20 kW po obračunskom mjernom mjestu i

– cNN2, za dio priključne snage veće od 20 kW po obračunskom mjernom mjestu.

(2) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona priključne snage do uključivo 20 kW utvrđuje se množenjem jedinične cijene za priključnu snagu do uključivo 20 kW i priključne snage prema sljedećoj formuli:

NNN1 = cNN1 ∙ P

gdje su:

NNN1 – naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona priključne snage do uključivo 20 kW (kn),

cNN1 – jedinična cijena za priključnu snagu do uključivo 20 kW na niskom naponu (kn/kW) i

P – priključna snaga novog krajnjeg kupca ili vrijednost povećanja priključne snage postojećeg krajnjeg kupca, odobrena prethodnom elektroenergetskom suglasnošću (kW).

(3) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona priključne snage veće od 20 kW utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

NNN2 = cNN1 ∙ 20 + cNN2 ∙ (P 20)

gdje su:

NNN2 – naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona priključne snage veće od 20 kW (kn) i

cNN2 – jedinična cijena za dio priključne snage veće od 20 kW na niskom naponu (kn/kW).

(4) U slučaju povećanja priključne snage kod kojeg ukupna priključna snaga ne prelazi 20 kW, naknada za priključenje na mrežu niskog napona izračunava se primjenom stavka 2. ovoga članka.

(5) U slučaju povećanja priključne snage kod kojeg ukupna priključna snaga prelazi 20 kW, naknada za priključenje na mrežu niskog napona izračunava se s jediničnom cijenom cNN1 za povećanje priključne snagu do uključivo 20 kW, a za dio ukupne priključne snage koji prelazi 20 kW s jediničnom cijenom cNN2.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je razvidno i nepristrano odrediti potrebe za priključnom snagom postojećih i novih krajnjih kupaca i druge izravne koristi za pogon i razvoj mreže srednjeg i niskog napona, pri čemu opterećenje postojećih krajnjih kupaca utvrđuje na temelju mjerenja i/ili procjene opterećenja, a procjenu opterećenja novih krajnjih kupaca na temelju izdanih prethodnih elektroenergetskih suglasnosti te podnesenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti.

Članak 18.

(1) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca priključne snage do uključivo 20 kW, koja se priključuje na mrežu niskog napona, a čije se obračunsko mjerno mjesto nalazi u krugu do uključivo 400 m od najbliže postojeće transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV iz koje je moguće ostvariti napajanje građevine krajnjeg kupca, određuje se primjenom formule iz članka 17. stavka 2. ove Metodologije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka operator distribucijskog sustava dužan je financirati stvaranje tehničkih uvjeta u mreži iz članka 13. ove Metodologije.

Članak 19.

(1) Ako je za priključenje građevine novog krajnjeg kupca na mrežu niskog napona ili za povećanje priključne snage postojećeg krajnjeg kupca na mreži niskog napona potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži samo izgradnjom i/ili rekonstrukcijom u mreži niskog napona, naknada za priključenje izračunava se:

– za građevinu krajnjeg kupca priključne snage veće od 20 kW čije se obračunsko mjerno mjesto nalazi u krugu do uključivo 400 m od najbliže postojeće transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV iz koje je moguće ostvariti napajanje građevine krajnjeg kupca, primjenom formule iz članka 17. stavka 3. ove Metodologije te primjenom članka 17. stavka 5. ove Metodologije i prema stvarnim troškovima priključenja,

– za građevinu krajnjeg kupca čije se obračunsko mjerno mjesto nalazi izvan kruga od 400 m od najbliže postojeće transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV iz koje je moguće ostvariti napajanje građevine krajnjeg kupca, primjenom formule iz članka 17. stavaka 2. ili 3. ove Metodologije te odgovarajućom primjenom članka 17. stavaka 4. ili 5. ove Metodologije i prema stvarnim troškovima priključenja.

(2) Stvarni troškovi priključenja iz stavka 1. ovoga članka sadrže troškove priključka građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona iz članka 10. stavka 1. ove Metodologije i udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iz članka 11. stavka 2. ove Metodologije.

(3) Udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iz stavka 1. ovoga članka iznosi 50% troškova stvaranja tehničkih uvjeta u mreži niskog napona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako operator distribucijskog sustava utvrdi da postoje potrebe za priključnom snagom postojećih i/ili novih krajnjih kupaca i/ili neke druge izravne koristi za pogon i/ili razvoj mreže niskog napona u skladu s člankom 17. stavkom 6. ove Metodologije, udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se razmjerno udjelu priključne snage krajnjeg kupca u odnosu na nazivnu snagu voda niskog napona, umanjenu za pogonsku rezervu od 20%.

(5) Ako je operator distribucijskog sustava s novim krajnjim kupcem zaključio ugovor o korištenju mreže primjenjujući stavak 3. ovoga članka te ako do priključenja krajnjeg kupca na mrežu operator distribucijskog sustava zaključi s jednim ili više drugih novih krajnjih kupaca jedan ili više novih ugovora o priključenju, za čije je priključenje potrebno stvaranje istih tehničkih uvjeta u mreži, udio krajnjeg kupca u stvaranju tehničkih uvjeta u mreži mijenja se na način da svaki kupac sudjeluje u financiranju ukupnih troškova stvaranja tehničkih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka u mreži u skladu s odredbama stavka 4. ovoga članka. Korekcija udjela postojećeg krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži provodi se samo ako je prilikom sklapanja novih ugovora o priključenju u sljedećem izračunu udjela povoljnija za postojećeg krajnjeg kupca.

(6) Udio krajnjeg kupca u financiranju troškova stvaranja tehničkih uvjeta utvrđuje se EOTRP-om.

(7) EOTRP iz stavka 6. ovoga članka treba sadržavati sve potrebne proračune, ovisno o tehnološkoj složenosti građevine krajnjeg kupca, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava i pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu.

(8) Ako stvarni troškovi priključenja građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona iz stavka 1. ovoga članka premašuju iznos naknade za priključenje iz članka 17. stavka 2. ili 3. ove Metodologije za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

Članak 20.

(1) Ako je za priključenje građevine novog krajnjeg kupca na mrežu niskog napona ili za povećanje priključne snage postojećeg krajnjeg kupca na mreži niskog napona potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži izgradnjom ili rekonstrukcijom transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV i/ili voda srednjeg napona 10(20) kV, izgradnjom i/ili rekonstrukcijom u mreži niskog napona, naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca izračunava se:

– za građevinu krajnjeg kupca priključne snage veće od 20 kW čije se obračunsko mjerno mjesto nalazi u krugu do uključivo 400 m od najbliže postojeće transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV iz koje je moguće ostvariti napajanje građevine krajnjeg kupca, primjenom formule iz članka 17. stavka 3. ove Metodologije i prema stvarnim troškovima priključenja,

– za građevinu krajnjeg kupca čije se obračunsko mjerno mjesto nalazi izvan kruga od 400 m od najbliže postojeće transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV iz koje je moguće ostvariti napajanje građevine krajnjeg kupca, primjenom formule iz članka 17. stavka 2. ili 3. ove Metodologije i prema stvarnim troškovima priključenja.(2) Stvarni troškovi priključenja građevine krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka sadrže troškove priključka građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona i udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži, uključujući i mrežu niskog napona, pri čemu se udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži niskog napona računa u skladu s člankom 19. stavcima 3. do 5. ove Metodologije.

(3) Ako operator distribucijskog sustava utvrdi da postoje potrebe za priključnom snagom postojećih i/ili novih krajnjih kupaca i/ili druge izravne koristi za pogon i/ili razvoj mreže srednjeg i/ili niskog napona, udio krajnjeg kupca u financiranju troškova stvaranja tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno udjelu priključne snage krajnjeg kupca u instaliranoj snazi transformatora u transformatorskoj stanici 10(20)/0,4 kV umanjujući nazivnu snagu transformatora za pogonsku rezervu od 20%.

(4) Za sve krajnje kupce koji će se priključiti na istu novu transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 kV kao i krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka, u razdoblju dok prikupljeni iznos za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona ne dosegne vrijednost njihovih troškova, ali najviše do pet godina od dana pravomoćnosti njene uporabne dozvole, udio u financiranju troškova stvaranja tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona određuje se na isti način kao i za krajnjeg kupca iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Iznimno, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako operator distribucijskog sustava utvrdi da ne postoje potrebe za priključnom snagom postojećih ni novih krajnjih kupaca niti neke druge izravne koristi za pogon i razvoj mreže srednjeg i/ili niskog napona, krajnji kupac u cijelosti financira stvaranje tehničkih uvjeta u mreži.

(6) Ako je operator distribucijskog sustava s krajnjim kupcem zaključio ugovor o korištenju mreže primjenjujući stavak 5. ovoga članka te ako do priključenja krajnjeg kupca na mrežu operator distribucijskog sustava zaključi s jednim ili više novih krajnjih kupaca jedan ili više novih ugovora o priključenju, za čije je priključenje potrebno stvaranje istih tehničkih uvjeta u mreži, udio krajnjeg kupca u stvaranju tehničkih uvjeta u mreži mijenja se na način da svaki krajnji kupac sudjeluje u financiranju ukupnih troškova stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odredbama stavka 3. ovog članka. Korekcija udjela postojećeg krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži provodi se samo ako je prilikom sklapanja novih ugovora o priključenju u sljedećem izračunu udjela povoljnija za postojećeg krajnjeg kupca.

(7) Udio krajnjeg kupca u financiranju troškova stvaranja tehničkih uvjeta utvrđuje se EOTRP-om.

(8) EOTRP iz stavka 7. ovoga članka treba sadržavati sve potrebne proračune, ovisno o tehnološkoj složenosti građevine krajnjeg kupca, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava i pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu.

(9) Ako stvarni troškovi priključenja građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka premašuju iznos naknade za priključenje iz članka 17. stavka 3. ove Metodologije za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

Članak 21.

Troškove nastale u postupku stjecanja prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti, kao i druge naknade vezane uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa, radi izgradnje priključka na mrežu niskog napona i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži plaća krajnji kupac, i to za izgradnju priključka u cijelosti, a za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži razmjerno jednom od udjela iz članka 19. stavaka 3. do 5. ili članka 20. stavaka 3. do 6. ove Metodologije, ovisno o načinu utvrđivanja učešća u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.

Priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu srednjeg napona

Članak 22.

(1) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu srednjeg napona utvrđuje se množenjem propisane jedinične cijene na srednjem naponu i priključne snage prema sljedećoj formuli:

NSN = cSN ∙ P

gdje su:

NSN – naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu srednjeg napona (kn),

cSN – jedinična cijena na srednjem naponu (kn/kW) i

P – priključna snaga novog krajnjeg kupca ili vrijednost povećanja priključne snage postojećeg krajnjeg kupca, odobrena prethodnom elektroenergetskom suglasnošću (kW).

(2) Ako stvarni troškovi priključenja premašuju iznos nak­nade za priključenje građevine krajnjeg kupca prema stavku 1. ovoga članka za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

Članak 23.

Troškovi izgradnje priključka na mrežu srednjeg napona 35(30) kV ili 10(20) kV, ovisno o tehničkom rješenju priključenja, obuhvaćaju troškove izgradnje priključnog voda srednjeg napona, odnosno dvostrukog priključnog voda, pripadajućih vodnih polja, spojnog polja, mjernog polja, priključnog polja krajnjeg kupca te troškove ostale opreme i radova u skladu s člankom 10. stavkom 1. ove Metodologije, mrežnim pravilima distribucijskog sustava, pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu te prethodnom elektroenergetskom suglasnošću.

Članak 24.

(1) Ako je za priključenje građevine novog krajnjeg kupca na mrežu srednjeg napona ili za povećanje priključne snage postojećeg krajnjeg kup­ca na mreži srednjeg napona potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži srednjeg napona u skladu s člankom 14. ove Metodologije, naknada za priključenje izračunava se primjenom formule iz članka 22. stavka 1. ove Metodologije i prema stvarnim troškovima priključenja, pri čemu stvarni troškovi priključenja sadrže troškove priključka građevine krajnjeg kupca na mrežu srednjeg napona i udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.

(2) Ako stvarni troškovi priključenja iz stavka 1. ovoga članka premašuju iznos nak­nade za priključenje građevine krajnjeg kupca iz članka 22. stavka 1. ove Metodologije za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

(3) Udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz članka 14. ove Metodologije utvrđuje se prema sljedećim načelima:

– kod izgradnje i/ili rekonstrukcije voda 10(20) kV ili 35(30) kV na istoj naponskoj razini kao i napon priključenja, prema omjeru priključne snage krajnjeg kupca i ukupno dopuštene snage novog ili rekonstruiranog voda uvažavajući i pogonsku rezervu od 20% ako nema mogućnosti rezervnog napajanja odnosno pogonsku rezervu od 50% ako postoji mogućnost rezervnog napajanja,

– kod izgradnje i/ili rekonstrukcije transformatorske stanice ili transformacije 110/10(20) kV ili 35(30)/10(20) kV ili 110/35(30) kV, prema omjeru priključne snage krajnjeg kupca i nazivne snage novog transformatora umanjujući nazivnu snagu transformatora za pogonsku rezervu od 20% odnosno ukupne nazivne snage dva ili više novih transformatora, predviđenih za paralelan rad, umanjujući ukupnu nazivnu snagu novih transformatora za pogonsku rezervu od 40%,

– kod izgradnje i/ili rekonstrukcije voda 110 kV ili 35(30) kV na prvoj višoj naponskoj razini od napona priključenja, prema omjeru priključne snage krajnjeg kupca i nazivne snage transformacije u transformatorskoj stanici koju vod napaja, umanjujući snagu transformacije za pogonsku rezervu od 20% ako se radi o jednom transformatoru odnosno 40% ako se radi o više transformatora, predviđenih za paralelan rad, pri čemu je snaga transformacije jednaka snazi postojećih transformatora, te

– kod izgradnje i/ili rekonstrukcije transformatorske stanice ili transformacije 110/10(20) kV ili 35(30)/10(20) kV ili 110/35(30) kV i izgradnje i/ili rekonstrukcije voda 110 kV ili 35(30) kV na prvoj višoj naponskoj razini od napona priključenja, prema omjeru priključne snage krajnjeg kupca i nazivne snage transformacije u transformatorskoj stanici koju vod napaja umanjujući snagu transformacije za pogonsku rezervu od 20% ako se radi o jednom transformatoru odnosno 40% ako se radi o više transformatora, predviđenih za paralelan rad, pri čemu je snaga transformacije jednaka snazi postojećih transformatora ako se ne ugrađuju novi transformatori ili samo snazi novih transformatora ako se oni ugrađuju.

(4) Udio krajnjeg kupca u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži prema načelima iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se EOTRP-om.

(5) EOTRP iz stavka 4. ovoga članka treba sadržavati sve potrebne proračune, ovisno o tehnološkoj složenosti građevine krajnjeg kupca, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava i/ili mrežnim pravilima prijenosnog sustava te pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu.

Članak 25.

Troškove nastale u postupku stjecanja prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti radi izgradnje priključka na mrežu srednjeg napona i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži plaća krajnji kupac, i to za izgradnju pri­ključ­ka u cijelosti, a za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži razmjerno udjelu iz članka 24. stavka 3. ove Metodologije.

Priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu visokog i vrlo visokog napona

Članak 26.

(1) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu visokog i vrlo visokog napona utvrđuje se množenjem propisane jedinične cijene na visokom i vrlo visokom naponu (u daljnjem tekstu: visoki napon) i priključne snage prema sljedećoj formuli:

NVN = cVN ∙ P

gdje su:

NVN – naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu visokog napona (kn),

cVN – jedinična cijena na visokom naponu (kn/kW) i

P – priključna snaga novog krajnjeg kupca ili vrijednost povećanja priključne snage postojećeg krajnjeg kupca, odobrena prethodnom elektroenergetskom suglasnošću (kW).

(2) Ako stvarni troškovi priključenja premašuju iznos nak­nade za priključenje građevine krajnjeg kupca prema stavku 1. ovoga članka za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

Članak 27.

Troškovi izgradnje priključka na mrežu visokog napona, ovisno o tehničkom rješenju priključenja, obuhvaćaju troškove izgradnje priključnog voda visokog napona, odnosno dvostrukoga priključnog voda, pripadajućih vodnih polja i opreme u postrojenjima operatora prijenosnog sustava te troškove ostale opreme i radova u skladu s člankom 10. stavkom 1. ove Metodologije, mrežnim pravilima prijenosnog sustava, pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu te prethodnom elektroenergetskom suglasnošću.

Članak 28.

(1) Ako je za priključenje građevine novog krajnjeg kupca na mrežu visokog napona ili za povećanje priključne snage postojećeg krajnjeg kupca na mreži visokog napona potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži iz članka 15. ove Metodologije, naknada za priključenje izračunava se primjenom formule iz članka 26. stavka 1. ove Metodologije i prema stvarnim troškovima priključenja, pri čemu stvarni troškovi priključenja sadrže troškove priključka građevine krajnjeg kupca na mrežu visokog napona i udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona.

(2) Ako stvarni troškovi priključenja iz stavka 1. ovoga članka premašuju iznos nak­nade za priključenje građevine krajnjeg kupca iz članka 26. stavka 1. ove Metodologije za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

(3) Udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz članka 15. ove Metodologije utvrđuje se prema sljedećim načelima:

– kod izgradnje voda visokog napona (110 kV ili 220 kV ili 400 kV) na istoj naponskoj razini kao i napon priključenja, prema omjeru priključne snage krajnjeg kupca i ukupno dopuštene snage novog voda, umanjene za razliku opterećenja postojećeg kritičnog voda za slučaj stanja mreže poslije i prije priključenja krajnjeg kupca, uvažavajući kriterij (n-1) u prijenosnoj mreži, ali najviše do 80% stvarnih troškova izgradnje novog voda,

– kod rekonstrukcije voda visokog napona (110 kV ili 220 kV ili 400 kV) na istoj naponskoj razini kao i napon priključenja, prema omjeru priključne snage krajnjeg kupca i razlike ukupno dopuštene snage rekonstruiranog voda poslije i prije rekonstrukcije, umanjene za razliku opterećenja postojećeg kritičnog voda za slučaj stanja mreže poslije i prije priključenja krajnjeg kupca, uvažavajući kriterij (n-1) u prijenosnoj mreži, ali najviše do 80% stvarnih troškova rekonstrukcije voda te

– prema omjeru priključne snage krajnjeg kupca i nazivne snage novog transformatora, umanjujući nazivnu snagu transformatora za pogonsku rezervu od 20%, odnosno ukupne nazivne snage dva ili više novih transformatora, predviđenih za paralelan rad, umanjujući ukupnu nazivnu snagu novih transformatora za pogonsku rezervu od 40%, uvažavajući kriterij (n-1) u prijenosnoj mreži kod dogradnje i/ili izgradnje:

o nove transformacije 400(220)/110 kV u postojeću trans­formatorsku stanicu ili izgradnje nove transformatorske stanice 400(220)/110 kV,

o nove transformacije 400(220)/110 kV u postojeću trans­formatorsku stanicu ili izgradnje nove transformatorske stanice 400(220)/110 kV i izgradnje ili rekonstrukcije voda 400(220) kV ili 110 kV, ako se radi o vodovima naponske razine različite od napona priključenja,

o nove transformacije 400/220 kV u postojeću transformatorsku stanicu ili izgradnje nove transformatorske stanice 400/220 kV ili

o nove transformacije 400/220 kV u postojeću transformatorsku stanicu ili izgradnje nove transformatorske stanice 400/220 kV i izgradnje ili rekonstrukcije voda 400 kV ili 220 kV, ako se radi o vodovima naponske razine različite od napona priključenja.

(4) Tehničke uvjete priključenja i udio krajnjeg kupca u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona, prema načelima iz stavka 3. ovoga članka, operator prijenosnog sustava određuje na temelju EOTRP-a.

(5) EOTRP iz stavka 4. ovoga članka treba sadržavati sve potrebne proračune, ovisno o tehnološkoj složenosti građevine krajnjeg kupca, u skladu s mrežnim pravilima prijenosnog sustava i pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu.

Članak 29.

Troškove nastale u postupku stjecanja prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti, kao i druge naknade vezane uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa, radi izgradnje priključka na mrežu visokog napona i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži plaća krajnji kupac, i to za izgradnju priključka u cijelosti, a za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži razmjerno udjelu iz članka 28. stavka 3. ove Metodologije.

Priključenje za ostale namjene

Članak 30.

(1) Priključak namijenjen povremenom ili privremenom korištenju (cirkus, lunapark, sajam, manifestacija, sezonski kiosk i sl.) izvodi se i naplaćuje kao trajni priključak, a naknadu za priključenje dužan je platiti vlasnik nekretnine ili nositelj odgovarajućih stvarnih prava (općina, grad, sportsko društvo, druga pravna ili fizička osoba i dr.).

(2) Iznimno, ako priključak iz stavka 1. ovoga članka nije izveden kao trajni priključak, naknada za priključenje utvrđuje se prema stvarnim troškovima priključenja koji obuhvaćaju i troškove demontaže priključka, a dužan ju je platiti podnositelj zahtjeva za priključak.

Članak 31.

(1) Priključak gradilišta izvodi se kao dio priključka građevine, u kojem slučaju se osim naknade za priključenje plaćaju i svi dodatni troškovi koji se odnose na radove i materijal, a koji nisu sadržani u cijeni priključka građevine.

(2) Iznimno, ako se priključak iz stavka 1. ovoga članka ne izvodi kao dio priključka građevine plaćaju se stvarni troškovi izgradnje priključka koji obuhvaćaju i troškove demontaže priključka.

VI. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE PROIZVOĐAČA

Članak 32.

(1) Naknada za priključenje građevine proizvođača obuhvaća:

– stvarne troškove izgradnje priključka na mrežu i

– stvarne troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži za preuzimanje proizvedene električne energije.

(2) U slučaju priključenja na mrežu srednjeg i niskog napona proizvođač u cijelosti financira stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, dok u slučaju priključenja na mrežu visokog napona proizvođač financira 80% stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.

(3) U slučaju priključenja na mrežu visokog napona udio proizvođača u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz stavka 2. ovoga članka mijenja se ako u razdoblju od zaključenja ugovora o korištenju mreže pa do pet godina nakon priključenja proizvođača na mrežu operator prijenosnog sustava zaključi s jednim ili više novih proizvođača jedan ili više novih ugovora o priključenju, za čije je priključenje potrebno stvaranje istih tehničkih uvjeta u mreži, a na način da svi proizvođači sudjeluju u trošku stvaranja tehničkih uvjeta u mreži razmjerno svojim priključnim snagama. Korekcija udjela postojećeg proizvođača u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži provodi se samo ako je prilikom sklapanja novih ugovora o priključenju u sljedećem izračunu udjela povoljnija za postojećeg proizvođača.

(4) Troškovi izgradnje priključka na mrežu visokog napona, ovisno o tehničkom rješenju priključenja, obuhvaćaju troškove izgradnje priključnog voda visokog napona, odnosno dvostrukoga priključnog voda, pripadajućih vodnih polja i opreme u postrojenjima operatora prijenosnog sustava te troškove ostale opreme i radova u skladu s člankom 10. ove Metodologije, mrežnim pravilima prijenosnog sustava, pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu te prethodnom elektroenergetskom suglasnošću.

(5) Tehničke uvjete i troškove priključenja građevine proizvođača na mrežu srednjeg ili niskog napona, kada je potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog, srednjeg ili visokog napona, utvrđuje operator distribucijskog sustava ili operator prijenosnog sustava na temelju EOTRP-a.

(6) EOTRP iz stavka 5. ovoga članka treba sadržavati sve potrebne proračune, ovisno o tehnološkoj složenosti građevine proizvođača, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava i pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu i/ili u skladu s mrežnim pravilima prijenosnog sustava i pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu.

(7) Sve poslove potrebne za stjecanje prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti radi priključenja građevine proizvođača na mrežu koji se odnose na izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži dužan je voditi operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava, a troškove u cijelosti plaća proi­zvođač.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju priključenja građevine proizvođača na mrežu visokog napona, sve troškove nastale u postupku stjecanja prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti radi priključenja, koji se odnose na stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, proizvođač plaća razmjerno udjelu u njihovu financiranju, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

VII. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA U POSEBNOJ ZONI

Članak 33.

(1) Pod posebnom zonom u smislu ove Metodologije smatra se određeno zemljopisno područje u skladu s važećim prostornim planom na kojem postoji interes više subjekata za priključenje na mrežu, kao sudionika posebne zone te za koju postoji organizator zone koji, na temelju sklopljenog ugovora sa svim subjektima u posebnoj zoni ili druge važeće isprave, zastupa sudionike posebne zone prema operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava.

(2) Naponom priključenja, prema kojem se određuju kriteriji za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži zbog priključenja posebne zone, smatra se napon priključka posebne zone.

Članak 34.

(1) Troškovi stvaranja tehničkih uvjeta u mreži zbog priključenja posebne zone izračunavaju se kao za priključenje krajnjeg kupca, ako su svi sudionici posebne zone krajnji kupci, odnosno kao za priključenje proizvođača, ako su svi sudionici posebne zone proizvođači.

(2) Ako su sudionici posebne zone krajnji kupci i proizvođači, stvaranje tehničkih uvjeta u mreži zbog priključenja posebne zone zasniva se na tehničkom rješenju koje zadovoljava uvjete za priključenje svih njenih sudionika.

(3) Organizator i/ili sudionici posebne zone plaćaju u cijelosti troškove izgradnje priključka posebne zone, izgradnje mreže u posebnoj zoni i izgradnje priključaka krajnjih kupaca i/ili proizvođača na mrežu u posebnoj zoni.

Članak 35.

(1) Ukupan iznos naknade za priključenje građevina krajnjih kupaca i/ili proizvođača u posebnoj zoni (u daljnjem tekstu: sudionici) koristi se za financiranje stvaranja tehničkih uvjeta u mreži zbog priključenja posebne zone, izgradnje priključka posebne zone, izgradnje mreže u posebnoj zoni i izgradnje priključaka sudionika.

(2) Ukupan iznos naknade za priključenje građevina sudionika jednak je zbroju troškova iz članka 34. stavaka 1. i 3. ove Metodologije.

(3) Omjer ukupnog iznosa naknade za priključenje sudionika i zbroja svih njihovih priključnih snaga predstavlja prosječnu jediničnu cijenu priključenja sudionika (u daljnjem tekstu: prosječna jedinična cijena priključenja u posebnoj zoni).

(4) Ako je prosječna jedinična cijena priključenja u posebnoj zoni iz stavka 3. ovoga članka manja od jedinične cijene iz članka 17. stavka 2. ili 3. ili članka 22. stavka 1. ili članka 26. stavka 1. ove Metodologije, ukupni iznos naknade za priključenje u posebnoj zoni iz stavka 2. ovoga članka uvećava se za iznos koji odgovara umnošku priključne snage svih sudionika i razlike između jedinične cijene iz članka 17. stavka 2. ili 3. ili članka 22. stavka 1. ili članka 26. stavka 1. ove Metodologije i prosječne jedinične cijene priključenja u posebnoj zoni.

(5) Ako prosječna jedinična cijena priključenja u posebnoj zoni iz stavka 3. ovoga članka ima vrijednost između 101% i 120% jedinične cijene iz članka 17. stavka 2. ili 3. ili članka 22. stavka 1. ili članka 26. stavka 1. ove Metodologije, ukupni iznos naknade za priključenje u posebnoj zoni iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji odgovara umnošku priključne snage svih sudionika i razlike između prosječne jedinične cijene priključenja u posebnoj zoni i jedinične cijene iz članka 17. stavka 2. ili 3. ili članka 22. stavka 1. ili članka 26. stavka 1. ove Metodologije.

(6) Ako u slučajevima iz stavaka 4. ili 5. ovoga članka postoje sudionici koji su u posebnoj zoni priključeni na različitim naponskim razinama, za svaku skupinu sudionika i njihovu ukupnu snagu na određenoj naponskoj razini primjenjuje se odgovarajuća jedinična cijena iz članka 17. stavka 2. ili 3. ili članka 22. stavka 1. ili članka 26. stavka 1. ove Metodologije.

(7) Organizator posebne zone i/ili sudionici plaćaju operatoru sustava ukupan iznos naknade za priključenje sudionika iz stavaka 2. ili 4. ili 5. ovoga članka.

(8) Raspodjela troškova priključenja između organizatora zone i sudionika predmet je posebnog ugovora između organizatora zone i sudionika.

(9) Postupak stjecanja prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti kod priključenja posebne zone, koji se odnosi na stvaranje tehničkih uvjeta u mreži zbog priključenja posebne zone, izgradnju priključka posebne zone na mrežu, izgradnju mreže u posebnoj zoni i izgradnju priključaka sudionika na mrežu u posebnoj zoni, vodi operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava, a troškove u cijelosti plaća organizator i/ili sudionici.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, troškove nastale u postupku stjecanja prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti koji se odnose na stvaranje tehničkih uvjeta u mreži radi priključenja posebne zone organizator posebne zone plaća razmjerno udjelu u njihovom financiranju.

Članak 36.

(1) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca i/ili proizvođača na mrežu srednjeg ili visokog napona po načelu posebne zone određuje se i u slučaju kada je organizator posebne zone operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava, zbog interesa više krajnjih kupaca i/ili proizvođača za priključenje na mrežu na ograničenom području lokalne mreže, kada se na temelju EOTRP-a utvrdi potreba izgradnje nove transformatorske stanice 110/35 kV ili 110/10(20) kV kao nužnog preduvjeta za napajanje postojećih krajnjih kupaca i priključenje novih krajnjih kupaca i/ili proizvođača na tom području, u skladu s pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu i/ili pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu, ako transformatorska stanica odnosno posebna zona nije bila predviđena u sljedećem trogodišnjem razdoblju zadnjeg desetogodišnjeg plana razvoja mreže operatora prijenosnog sustava koji je odobrila Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) U slučaju organiziranja posebne zone iz stavka 1. ovoga članka naknada za priključenje za pojedinog sudionika u posebnoj zoni, u razdoblju dok prikupljeni iznos od njihovih naknada za priključenje ne prijeđe vrijednost troškova stvaranja tehničkih uvjeta u mreži, ali najviše do pet godina od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za novu transformatorsku stanicu 110/35 kV ili 110/10(20) kV, određuje se na način da svi krajnji kupci i/ili proizvođači u posebnoj zoni sudjeluju u trošku stvaranja tehničkih uvjeta u mreži razmjerno svojim priključnim snagama u odnosu na nazivnu instaliranu snagu transformatorske stanice umanjenu za pogonsku rezervu od 20% ako se radi o jednom transformatoru odnosno pogonsku rezervu od 40% ako se radi o više transformatora, predviđenih za paralelan rad.

VIII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 37.

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su do 31. ožujka tekuće kalendarske godine dostaviti Agenciji podatke za prethodnu kalendarsku godinu o troškovima izgradnje priključaka, stvaranja tehničkih uvjeta i razvoja mreže te odgovarajućim prihodima na temelju naknade za priključenje novih korisnika mreže ili povećanja priključne snage postojećih korisnika mreže, a prema uputama Agencije.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Postupci priključenja započeti do dana stupanja na snagu ove Metodologije dovršit će se prema odredbama Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (»Narodne novine«, broj 28/06).

Članak 39.

Članak 20. stavak 4. ove Metodologije, članak 32. stavak 3. ove Metodologije i članak 36. stavak 2. ove Metodologije primjenjuju se samo na transformatorske stanice za koje je uporabna dozvola izdana nakon stupanja na snagu ove Metodologije.

Članak 40.

Do stupanja na snagu odluke o jediničnim cijenama odnosno visini naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage u skladu s člankom 34. stavkom 1. Zakona o energiji primjenjuju se jedinične cijene iz Odluke o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (»Narodne novine«, broj 52/06).

Članak 41.

Tipska tehnička rješenja priključaka operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su objaviti na svojim internetskim stranicama do 31. siječnja 2018. godine.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (»Narodne novine«, broj 28/06).

Članak 43.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/17-01/14
Urbroj: 371-01/17-01
Zagreb, 26. svibnja 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.