Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća

NN 52/2017 (2.6.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1192

Na temelju članka 146. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine«, broj 3/16), članak 13. mijenja se i glasi:

»Glasački listić

Članak 13.

(1) Izborni odbor odlučuje o broju glasačkih listića koji će biti pripremljeni za glasovanje za izbor radničkog vijeća, a koji broj ne smije biti manji od broja radnika upisanih u popis birača, niti veći za više od pet posto toga broja.

(2) Glasački listići se označavaju serijskim brojem i moraju sadržavati ime i prezime te vlastoručni potpis predsjednika izbornog odbora.

(3) Pri dnu glasačkog listića mora se staviti sljedeća napomena: »Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.«.

(4) Nevažeći glasački listić je onaj glasački listić:

1) na kojem nije zaokružen niti jedan od rednih brojeva,

2) na kojem je zaokruženo više od jednog broja,

3) koji nije dostavljen na način propisan odredbom članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

(1) U Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća, u prilogu koji sadrži obrasce 1-20 i koji su sastavni dio toga Pravilnika, obrazac »16« zamjenjuje se obrascem »16 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s tri ili više članova«, a obrazac »17« zamjenjuje se obrascem »17 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s jednim članom«.

(2) Obrazac »16 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s tri ili više članova« i obrazac »17 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s jednim članom« su u prilogu ovoga pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/09
Urbroj: 524-03-01-01/2-17-22
Zagreb, 26. svibnja 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

(PRILOG)

»16 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s tri ili više članova«

Serijski broj: __________

________________________________________________
(naziv i sjedište poslodavca)(mjesto i datum)


GLASAČKI LISTIĆ
za izbor članova radničkog vijeća

(radničko vijeće s tri ili više člana)

Redni brojPodnositelj liste kandidataIme i prezime nositelja liste kandidata


   
   
   
   
   
   


Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.

PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

__________________________
(Ime i prezime)


»17 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s jednim članom«

Serijski broj: __________

_______________________________________________
(naziv i sjedište poslodavca)(mjesto i datum)


GLASAČKI LISTIĆ
za izbor članova radničkog vijeća

(radničko vijeće s jednim članom)

Redni brojIme i prezime kandidataIme i prezime zamjenika kandidata


*
*     
     
     
     
     
     


* Iza imena i prezimena kandidata i zamjenika koje je podnio sindikat ili više sindikata, u zagradi se navodi naziv toga sindikata ili nazivi svih sindikata

Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.

PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA
_________________________
(Ime i prezime)