Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

NN 52/2017 (2.6.2017.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

Ministarstvo poljoprivrede

1195

Na temelju članka 50. točke 5. i 7. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA ŠTETNOG ORGANIZMA
Corythucha arcuata (Say, 1832) –
hrastova mrežasta stjenica

Članak 1.

Ovom Naredbom se propisuju neposredne mjere za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica (u daljnjem tekstu: štetni organizam).

Članak 2.

Svrha ove Naredbe je zaštita javnog interesa te očuvanje šuma zavičajnih vrsta hrasta na kontinentalnome području Republike Hrvatske, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno sprječavanje daljnjeg nastanka šteta.

Članak 3.

(1) Glavne biljke domaćini štetnog organizma u Republici Hrvatskoj u smislu ove Naredbe jesu: Quercus robur (L.) hrast lužnjak i Quercus petraea (Liebl.) hrast kitnjak.

(2) Ostale biljke domaćini štetnog organizma u smislu ove Naredbe jesu: Quercus cerris (L.) hrast cer, Quercus pubescens Willd. hrast medunac, Quercus rubra L. crveni hrast, Carpinus betulus L. obični grab, Malus sylvestris Mill. divlja jabuka i Castanea sativa Mill. obični kesten.

Članak 4.

(1) Zaraženim područjem u smislu ove Naredbe smatraju se površine na kojima se uzgaja bilje vrsta iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije.

(2) Ugroženim područjem u smislu ove Naredbe smatraju se površine na kojima se uzgaja bilje vrsta iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije te Grada Zagreba.

(3) Područje od posebnog značaja za praćenje zdravstvenog stanja bilja vrste Quercus robur (L.) hrast lužnjak u smislu ove Naredbe jest područje doline rijeke Mirne u Istarskoj županiji i Laudonova gaja u Ličko-senjskoj županiji.

Članak 5.

Radi otkrivanja pojave i sprječavanja širenja štetnog organizma vlasnici i posjednici su obvezni pregledavati i pratiti zdravstveno stanje bilja koje uzgajaju ili proizvode te o svakoj pojavi štetnog organizma odmah izvijestiti šumarskog inspektora.

Članak 6.

(1) Radi sprječavanja širenja štetnog organizma, privremeno se na rok od dvije godine ograničava premještanje na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno svako prenošenje ili prevoženje drva koje je u cijelosti ili djelomično zadržalo svoju prirodnu oblu površinu (s korom ili bez nje) te sadnog materijala vrsta iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe.

(2) Za drvo vrsta iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe dopušta se premještanje isključivo od mjesta proizvodnje (sječe i izrade) do mjesta prerade na teritoriju Republike Hrvatske, i to prenošenjem ili prevoženjem najkraćim putem.

(3) Drvo iz stavka 2. ovog članka prije daljnjeg stavljanja u promet i transport mora se obraditi na način da izgubi svoju dotadašnju u cijelosti ili djelomično zadržanu prirodnu oblu površinu i da sadrži manje od 20% vlage.

(4) Ostaci nastali obradom drva iz stavka 3. ovog članka (kora, piljevina, iverje i slično) mogu se premještati na teritoriju Republike Hrvatske, i to prenošenjem ili prevoženjem u zatvorenom ili pokrivenom tovarnom prostoru.

(5) Za sadni materijal vrsta iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe dopušta se premještanje i korištenje unutar jedne sjemenske zone.

(6) Vlasnici i posjednici obvezni su na mjestu proizvodnje sadnog materijala vrsta iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe ograničiti pristup na područje za koje se sumnja da je zaraženo ili na kojem je potvrđena zaraza štetnim organizmom te provesti mjere koje im naredi šumarski inspektor.

Članak 7.

Vlasnici i posjednici bilja snose troškove provedbe mjera propisanih ovom Naredbom.

Članak 8.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodit će zajedno šumarska inspekcija i Ministarstvo financija – Carinska uprava.

(2) Šumarska inspekcija nadzor iz stavka 1. ovog članka provodit će u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11), Zakonom o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona, a Carinska uprava u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13, 30/14 i 155/16), Zakonom o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona.

Članak 9.

Ukoliko šumarski inspektor pri provedbi nadzora posumnja na prisustvo štetnog organizma može narediti i vraćanje pošiljke sadnog materijala do mjesta proizvodnje, odnosno drva do mjesta prerade u Republici Hrvatskoj, kao i odrediti druge mjere nužno potrebne za sprječavanja širenja štetnog organizma.

Članak 10.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-07/17-01/04
Urbroj: 525-11/1008-17-1
Zagreb, 1. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.