Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

NN 52/2017 (2.6.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1196

Na temelju članka 92. stavak 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (»Narodne novine« br. 28/2017) članak 6. mijenja se i glasi:

»Radi provedbe članka 108. stavak 2. i stavak 3. Zakona o cestama, županijske uprave za ceste, od ukupno dodijeljenih sredstava iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika, dio sredstava doznačuju gradovima s više od 35.000 stanovnika te gradovima koji su sjedišta županija (u daljnjem tekstu: veliki gradovi).

Sredstva iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika županijske uprave za ceste doznačivat će velikim gradovima mjesečno, sukladno priljevu sredstava, prema udjelima navedenim u Tablici br. 1., a na temelju dostavljenih ovjerenih situacija izvoditelja za izvedene radove na nerazvrstanim cestama, uz koje se prilaže preslika ugovora o izvođenju radova.

Tablica br. 1.

Red. br.ŽupanijaGradDuljina NC km (NN 44/12)Indeks udjela GradaSredstva za ujednačavanje standarda redovitog održavanja

Doznaka

Gradu

1234567
1.Sisačko-moslavačkaSisak131,178,9%1.838.800,00163.653,20
2.Ličko-senjskaGospić253,6418,9%16.161.200,003.054.466,80


Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-04/07

Urbroj: 530-05-3-2-2-17-6

Zagreb, 24. svibnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.