Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.)

NN 53/2017 (7.6.2017.), Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.)

Ministarstvo poljoprivrede

1205

Na temelju članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11., 12/13., 93/16. i 104/16.), u svezi članka 84. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

ZA POSTUPANJE U PRIMJENI
ODREDBE ČLANKA 51. STAVKA 3. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
(»Narodne novine« broj 39/13. i 48/15.)

I.

Ovim Naputkom propisuje se postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

II.

Agencija za poljoprivredno zemljište, objavom na web-stanicama Ministarstva poljoprivrede, svojim web-stanicama i web-stanicama jedinica lokalne samouprave, će pozvati fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

III.

(1) Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora iz točke II. ovoga Naputka priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

(2) Jedinica lokalne samouprave potvrdu iz stavka 1. ove točke izdaje na obrascu koji je prilog ovog Naputka i čine njegov sastavni dio.

IV.

(1) Prije izdavanja potvrde iz točke III. ovoga Naputka jedinice lokalne samouprave obvezne su pribaviti očitovanje:

– nadležnog državnog odvjetništva da li se protiv podnositelja zahtjeva vode sudski ili drugi postupci u svezi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,

– nadležnog državnog odvjetništva da li su u svezi predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u tijeku sudski ili drugi postupci,

– Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od kada je predmetno poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD upisnik na ime podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde.

(2) Ako se utvrdi da su u tijeku sudski ili drugi postupci navedeni u stavku 1. ove točke, jedinica lokalne samouprave neće podnositelju zahtjeva izdati potvrdu, a obavijest o tome dostavit će podnositelju zahtjeva i Agenciji za poljoprivredno zemljište.

V.

(1) Prije sklapanje ugovora Agencija za poljoprivredno zemljište će provjeriti je li za poljoprivredno zemljište za koje je podnesen zahtjev iz točke II. ovoga Naputka već sklopljen kakav ugovor, odnosno je li raspisan javni poziv ili natječaj koji još uvijek nije dovršen, nadalje radi li se o proizvodno tehnološkoj cjelini, odnosno radi li se o predmetnom zemljištu koje u naravi nije poljoprivredno zemljište sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.).

(2) U slučajevima navedenim u stavku 1. ove točke, podnositelj zahtjeva ne može sklopiti ugovor, a obavijest o tome Agencija za poljoprivredno zemljište će dostaviti podnositelju zahtjeva, jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi predmetno poljoprivredno zemljište i Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

VI.

Ugovor o privremenom korištenju treba sadržavati ugovornu odredbu da se podnositelj zahtjeva obvezuje platiti naknadu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je predmet ugovora, u utvrđenom iznosu počevši od dana uvođenja u posjed podnositelja zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva nije službeno uveden u posjed poljoprivrednog zemljišta dužan je platiti naknadu za korištenje od dana upisa predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u ARKOD upisnik na njegovo ime.

VII.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/17-01/261

Urbroj: 525-07/0362-17-1

Zagreb, 15. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Dodatak

Obrazac potvrde

POTVRDA

kojom se potvrđuje da:

•     podnositelj zahtjeva za privremeno korištenje ______________ (navesti ime i prezime podnositelja zahtjeva) koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području ___________ (navesti JLS) i to _______________________ (navesti k.č.br. i k.o.) bez ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta na temelju Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koju je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost_________________(navesti Klasu, Ur. broj i datum),

•     podnositelj zahtjeva za privremeno korištenje _______________ (navesti ime i prezime podnositelja zahtjeva) nalazi se u mirnom posjedu navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske od __________________ godine, tj. sveukupno ___________________ (upisati trajanje mirnog posjeda)

Ova potvrda izdaje se na temelju članka 48. stavka 1. podstavka b) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15), na zahtjev podnositelja zahtjeva, a na temelju očitovanja _________________ (navesti nadležno državno odvjetništvo, broj i datum) i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju _________________ (navesti Klasu, Ur. broj i datum).

NAČELNIK/GRADONAČELNIK
_______________________