Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

NN 53/2017 (7.6.2017.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1206

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca.

Članak 2.

Pojmovi koji se u ovome pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Opći uvjeti

Članak 3.

(1) Pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:

– na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.

(2) Svi redoviti studenti iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj, osim studenata kojima je mjesto prebivališta u mjestu u kojem studiraju.

(3) Studenti mogu sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta isključivo u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci.

(4) Studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj ne mogu ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje. Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutno imaju upisano zaostajanje zadnje godine prve razine studija ili su prvu razinu studija završili ranijih godina,

– studente prve godine druge razine studija koji su upisali godinu u ljetnome semestru,

– studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

(5) Studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja ne mogu ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje. Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji su trenutno prvi put upisani u prvu godinu prve razine studija,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti,

– studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

(6) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može posebnim odlukama, neovisno o natječaju, dodijeliti mjesta u studentskim domovima u pojedinome studentskom centru ili mjesto u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse te redovitim studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadno pogoršanje imovinskoga statusa, prirodna nepogoda) i redovitim studentima prilikom izmjena uvjeta studiranja uz uvjet da dostave zamolbu s popratnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status. Na studente iz ovoga stavka ne primjenjuju se ostali uvjeti iz ovoga članka.

(7) Ministarstvo može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Središnjega državnog ureda za šport, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku. Na studente iz ovoga stavka ne primjenjuju se ostali uvjeti iz ovoga članka.

UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA NA IZRAVAN SMJEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU

Izravan smještaj na temelju kriterija izvrsnosti

Članak 4.

Pravo na izravan smještaj u studentskom domu prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu obitelji iznos od 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, kratkoga stručnog studija ili preddiplomskoga stručnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji imaju aritmetički prosjek ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja.

2. Studenti prvi put upisani u prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog i preddiplomskoga stručnog te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek svih položenih ispita najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj.

3. Studenti viših godina preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj, te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

4. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija, a koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnome ili preddiplomskome stručnom studiju) najmanje 4,5 te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja na prethodnoj razini studija.

5. Studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomskoga stručnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) te na prvoj godini diplomskoga sveučilišnoga studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

6. Iznimno, studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija koji su upisali samo ljetni semestar i koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom studiju) te u ljetnome semestru najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 27 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

7. Prosjek ocjena svih položenih ispita iz stavka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena ostvarenih tijekom studija.

8. Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi i djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.

Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija

Članak 5.

Pravo na izravan smještaj u studentskom domu ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihove obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu obitelji iznos od 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, studenti, djeca HRVI iz Domovinskoga rata, studenti, HRVI iz Domovinskoga rata I. skupine te studenti hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

2. Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma, koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

3. Studenti stipendisti Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, uz uvjet da:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova,

te da imaju potpisan ugovor s Fondom o dodjeli studentske stipendije (ne odnosi se na studente koji upisuju prvu godinu studija te imaju ugovor o dodjeli stipendije za srednjoškolsko obrazovanje).

4. Studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju, koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

Članak 6.

Pravo na izravan smještaj imaju i studenti koji ostvaruju jedan od sljedećih uvjeta:

1. Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata.

2. Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli. Uvjet ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je odluke o privremenom uzdržavanju nadležnoga centra za socijalnu skrb, što je doneseno sukladno odredbi članka 352. Obiteljskoga zakona zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu uzdržavanja studenta.

3. Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

4. Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju. Status ovih studenata dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove.

5. Studenti iz ovoga članka mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj i u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U STUDENTSKOM DOMU, SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKOG DOMA I KOD PRIVATNOG STANODAVCA I NAČIN BODOVANJA

Članak 7.

Studenti koji ne ostvaruju pravo na izravan smještaj u studentskom domu, a zadovoljavaju opće uvjete iz članka 3. ovoga pravilnika, mjesto u studentskom domu, slobodnim kapacitetima učeničkog doma ili subvenciju za stanovanje kod privatnog stanodavca mogu dobiti na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili. Ukupan broj bodova studenti ostvaruju na temelju izračuna aritmetičkoga prosjeka ocjena (osim studenata koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu razinu studija te će priložiti aritmetički prosjek ocjena iz srednje škole), uspjeha na studiju, osvajanih nagrada, studiranja na studiju za deficitarna zanimanja, na temelju socijalno-ekonomskoga statusa, statusa hrvatskoga branitelja ili djeteta hrvatskoga branitelja te statusa djeteta smrtno stradaloga pirotehničara ili stradaloga pirotehničara I. i II. skupine.

Broj bodova na temelju prosjeka ocjena

Članak 8.

(1) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj upisati prvi put prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnoga studija, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, broj bodova na temelju prosjeka ocjena u svim razredima srednjoškolskoga obrazovanja ostvarit će tako da im se izračunani osobni prosjek na tri decimale podijeli s prosjekom na tri decimale svih studenata koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnoga studija, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija iz natječaja.

(2) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnoga studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(3) Svi ostali studenti preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(4) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj upisati prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili prvu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale na prethodnoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata koji će u akademskoj godini upisati prvu godinu diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija na istome visokom učilištu, a prijavljenih na natječaj.

(5) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(6) Svi ostali studenti diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju uspjeha na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(7) Prosjek ocjena iz stavaka 2. do 6. podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena.

(8) Broj bodova iz stavaka 1. do 6. množi se s 1.000.

(9) Broj bodova iz stavka 8. umanjuje se:

– za 10% ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 49,01 do 54 ECTS boda,

– za 20% ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 44,01 do 49 ECTS bodova,

– za 30% ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 40 do 44 ECTS boda.

Ovo se ne odnosi na studente iz stavka 1. i 2., na studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti te studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

(10) Ako je student u tekućoj akademskoj godini ostvario od 18 do 30 ECTS bodova, broj bodova iz stavka 8. umanjuje mu se za 10%. Ako su studentu bodovi iz stavka 8. već umanjeni na temelju stavka 9 ovoga članka, umanjuju mu se bodovi i iz stavka 9. za 10%. Navedeno se ne odnosi na studente iz stavka 1. i 4., na studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti te studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

Broj bodova na temelju uspjeha na studiju

Članak 9.

(1) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u drugu godinu studiranja, a u prethodnoj godini su ostvarili najmanje 55 ECTS bodova – 100 bodova.

(2) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u treću godinu studiranja, a u prethodnima godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 150 bodova.

(3) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u četvrtu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 200 bodova.

(4) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u petu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 250 bodova.

(5) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u šestu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 300 bodova.

(6) Studenti koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) u statusu redovitoga studenta upisati prvi put prvu godinu diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 2. i 3., ovisno o propisanome trajanju prethodno završenoga studija.

(7) Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij s propisanim trajanjem od 3,5 godine i koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) u statusu redovitoga studenta upisati prvi put prvu godinu ili su u tekućoj akademskoj godini upisani u prvi semestar diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga stručnoga diplomskog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavka 3.

(8) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu ili drugu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 3. - 5. ovisno o broju godina studiranja na svim razinama studija, uključujući i tekuću akademsku godinu.

(9) Studenti iz stavaka 1. do 8. koji ispunjavaju uvjete iz ovoga članka mogu ostvariti bodove samo po jednoj osnovi iz navedenih stavaka.

Broj bodova za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju i na studiju

Članak 10.

(1) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu maturu »A« razine (svi predmeti) te postigli rezultat u rješavanju obveznih ispita državne mature u ukupnome postotku:

– od 80 do 90% – 200 bodova;

– više od 90% – 400 bodova.

(2) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja – 300 bodova.

(3) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od međunarodnih nagrada iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja – 400 bodova.

(4) Studenti dobitnici Rektorove nagrade (nisu uključene posebne Rektorove nagrade) – 400 bodova.

(5) Studenti dobitnici Dekanove nagrade – 200 bodova.

(6) Studenti koji ostvaruju bodove na temelju 4. i 5. st. ovoga članka mogu iskoristiti bodove za svaku nagradu samo jedanput tijekom studija.

Bodovi za studij deficitarnih studijskih programa

Članak 11.

Studenti koji su upisani na studijskim programima u znanstvenim područjima koja se vode kao deficitarna na nacionalnoj razini pri Hrvatskome zavodu za zapošljavanje odnosno nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih zanimanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – 200 bodova. Studenti na dvopredmetnim studijima mogu ostvariti najviše 200 bodova.

Bodovi na temelju socijalno-ekonomskoga statusa

Članak 12.

(1) Studentu kojemu je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat – 600 bodova.

(2) Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom školovanju (do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno do završetka propisanoga trajanja prediplomskoga sveučilišnoga studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnoga studija, diplomskoga sveučilišnoga studija te završetka propisanog trajanja kratkoga stručnog studija, preddiplomskoga stručnog studija i specijalističkoga stručnoga diplomskog studija) – 150 bodova za svakoga brata ili sestru, uz uvjet da žive u obitelji.

(3) Studenti koji imaju brata ili sestru koji će upisati srednju školu ili početi studirati u školskoj odnosno akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj bodove ostvaruju na temelju potvrde o upisu brata ili sestre u srednju školu ili na studijski program na visokom učilištu.

(4) Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvan­bračnih zajednica), a koji žive u obitelji samo s jednim roditeljem – 150 bodova.

(5) Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja, uz uvjet da žive u obitelji – 200 bodova za svakog brata ili sestru.

(6) Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskoga rata koje je obuhvaćeno člankom 13.) – 200 bodova po roditelju.

(7) Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti prema sljedećoj raspodjeli:

– 6. kategorija (50% tjelesnog oštećenja) – 400 bodova;

– 7. kategorija (40% tjelesnog oštećenja) – 320 bodova;

– 8. kategorija (30% tjelesnog oštećenja) – 250 bodova;

– 9. kategorija (20% tjelesnog oštećenja) – 200 bodova;

– 10. kategorija (10% tjelesnog oštećenja) – 150 bodova.

(8) Studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi, dokazuje se rješenjem i/ili potvrdom nadležne ustanove za socijalnu skrb) – 750 bodova. Ako student ostvari bodove prema ovome stavku, ne može ostvariti bodove prema stavku 10. ovoga članka.

(9) Studentici majci ili studentu ocu koji imaju malodobno dijete – 300 bodova za svako dijete.

(10) Studenti čiji ukupni prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

– do 500 kn – 750 bodova;

– od 500,01 do 700,00 kn – 600 bodova;

– od 700,01 do 900,00 kn – 525 bodova;

– od 900,01 do 1.100,00 kn – 450 bodova;

– od 1.100,01 do 1.300,00 kn – 375 bodova;

– od 1.300,01 do 1.500,00 kn – 300 bodova;

– od 1.500,01 do 1.700,00 kn – 225 bodova;

– od 1.700,01 do 1.900,00 kn – 150 bodova;

– od 1.900,01 do 65% proračunske osnovice – 75 bodova.

(11) Studenti koji se prijavljuju na prebivalištu bez članova obitelji dužni su dostaviti OIB i presliku osobne iskaznice obaju roditelja.

(12) Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB.

(13) U izračun prihoda po članu obitelji, sukladno stavku 10. ovoga članka, ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Bodovi za studente hrvatske branitelje, studente djecu hrvatskih branitelja i studente djecu stradalih pirotehničara, koji ne ostvaruju pravo na izravan smještaj u studentskom domu

Članak 13.

(1) Studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti koji su ranjeni kao hrvatski branitelji i studenti HRVI iz Domovinskoga rata, studenti hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata, djeca HRVI iz Domovinskoga rata te studenti, djeca hrvatskih branitelja; studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju – 200 bodova.

(2) Studenti djeca smrtno stradaloga branitelja, HRVI iz Domovinskoga rata te djeca hrvatskih branitelja ostvaruju 200 bodova za svakog od roditelja koji imaju reguliran status iz Domovinskoga rata.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJ, ODUZIMANJE BODOVA I ZLOUPORABA OSTVARENOG PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 14.

(1) Studentima kojima je izrečena disciplinska mjera opomene, sukladno općim aktima studentskoga centra, pred gubitak prava na subvencionirano stanovanje oduzima se 200 bodova od ukupnoga broja bodova, odnosno gube pravo na izravan smještaj u studentski dom pri prijavi na sljedeći natječaj.

(2) Studenti koji počine teški prekršaj (uništavanje inventara doma, tučnjava, konzumacija alkohola i droga i ostala neprimjerena ponašanja studenata navedena u kućnome redu studentskoga doma) zlouporabe dodijeljenoga prava na subvencionirano stanovanje, sukladno općim aktima studentskoga centra, u studentskome domu bit će sankcionirani oduzimanjem prava na subvencionirano stanovanje tijekom studiranja.

STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 15.

Pravo na subvencionirano stanovanje nemaju:

1. Pravo na subvencionirano stanovanje nemaju studenti koji mijenjaju studij (bez završetka studija) i na drugome studiju ponovno upisuju prvu godinu, ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole. Studenti koji mijenjaju studij natječu se s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova s prethodnoga studija (uključujući i prethodni studij koji su prekinuli te upisuju drugi studij nakon nekoliko godina od prekida prethodnoga, a u takvom slučaju tekućom godinom smatra se zadnja godina prethodnoga studija).

2. Pravo na subvencionirano stanovanje nemaju studenti koji su dva puta mijenjali studij.

3. Pravo na subvencionirano stanovanje nemaju studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razinu studija drugi put.

4. Studenti koji upišu mirovanje u akademskoj godini za koju im je dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje u studentski dom gube pravo na isto tijekom trajanja mirovanja. Ovaj uvjet ne odnosi se na studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije i na studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

PROVEDBA NATJEČAJA

Članak 16.

(1) Pravo na subvencionirano stanovanje u studentske domove, slobodne kapacitete učeničkih domova i kod privatnog stanodavca dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja. Javni natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje raspisuju studentski centri za svaku novu akademsku godinu. Studentski centar može odrediti posebnu kvotu za subvencionirano stanovanje za studente s prebivalištem izvan Republike Hrvatske.

(2) Natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, koja imenuju studentski centri u skladu sa svojim općim aktima.

Članak 17.

Tekst natječaja za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na internetskoj stranici pojedinoga studentskog centra.

Članak 18.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja na temelju kriterija natječaja iz članka 8. do članka 14. stavka 1. ovoga pravilnika utvrđuje prijedlog rang-liste (privremenu rang-listu).

(2) Povjerenstvo za provedbu natječaja prijedlog rang-liste (privremenu rang-listu) objavljuje na oglasnim pločama i na internetskoj stranici studentskoga centra.

(3) Studentski centri prikupljaju osobne podatke radi utvrđivanja rang-liste studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za subvencionirao stanovanje.

(4) Rang-lista sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta, broj ECTS bodova u tekućoj godini, prosječan broj ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja, ukupan broj stečenih ECTS bodova na svim razinama studija, broj bodova prema kriterijima iz članaka 8. do 14. stavka 1. na temelju kojih se studentu odobrava subvencionirano stanovanje u studentskom domu ili kod privatnog poslodavca te ostvareno pravo ili ostvareno pravo na izravan smještaj.

(5) Studentski centri od kandidata za subvencionirano stanovanje u studentskome domu u obrascima za prijavu na natječaj pribavljaju privolu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka i suglasnost za objavu osobnih podataka na rang-listi. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

(6) Studenti koji upisuju drugu razinu studija dužni su dostaviti dokaze o upisu na tu razinu prema uvjetima natječaja sukladno članku 3. stavku 4. Student koji ne dostavi dokaz o upisu na drugu razinu studija gubi pravo koje je ostvario na natječaju.

Članak 19.

Nakon objavljivanja privremene rang-liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora studentskoga centra sukladno proceduri i rokovima opisanim u natječaju.

Članak 20.

(1) Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

(2) Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na internetskim stranicama studentskoga centra.

(3) Na temelju konačne rang-liste studentski centri utvrđuju pojedinačno pravo na subvencionirano stanovanje i o tome izvješćuju studente, studentske i učeničke domove.

Članak 21.

Studentski centri obvezni su dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja odmah nakon svake objave rezultata (privremene i konačne) listu studenata u digitalnome obliku (u Excel datoteci) s podacima iz članka 18. ovoga pravilnika i ostvarenim bodovima prema svim kriterijima za raspodjelu mjesta iz ovoga pravilnika ili dodjelu prava na subvencionirano stanovanje za sve studente koji su se prijavili na natječaj.

Članak 22.

(1) Smještaj studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavljat će se isključivo prema listi prvenstva koju utvrde studentski centri.

(2) Učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja i studentskim centrima najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine broj slobodnih mjesta namijenjenih za subvencionirano stanovanje studenata.

(3) Učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu do 20. rujna tekuće godine popis studenata kojima je odobreno subvencionirano stanovanje u učeničkome domu zajedno s obrazloženjem odabira, a kojima će Ministarstvo sufinancirati stanovanje.

(4) U mjestima u kojima nije ustrojen studentski centar, natječaj za subvencionirano stanovanje provodi visoko učilište ili drugi studentski centar u dogovoru s visokim učilištem.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE KOD PRIVATNOGA STANODAVCA

Članak 23.

Studenti ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za subvencionirano stanovanje u studentskom domu. Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a prebivalište im nije u mjestu studiranja, i u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnome proračunu.

IZNOS SUBVENCIJA ZA STANOVANJE U STUDENTSKOM I UČENIČKOM DOMU I KOD PRIVATNIH STANODAVACA

Članak 24.

Novčani iznos za subvencionirano stanovanje u studentskome i učeničkome domu, kao i za subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca utvrđuje ministar posebnom odlukom, sukladno raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu. Ministar može odrediti iznos subvencije ovisno o socijalno-ekonomskome statusu studenata. Studenti imaju pravo na subvencionirano stanovanje tijekom akademske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza, ali ne i studenti na koje se odnosi članak 6.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI SREDSTVIMA STRUKTURNIH FONDOVA EU-a

Članak 25.

Od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova EU-a najmanje 50% ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine«, broj 58/16).

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/17-03/00084

Urbroj: 533-20-17-0001

Zagreb, 25. svibnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.

PRILOG I.

NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA

SIF_NOP_PRMOPIS
01Primici od kamata po obveznicama koji su obračunani nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja.
02Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koji ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
04Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
22Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje.
28*Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanoga iznosa. *Napomena: Osim stipendija iz javnih izvora.
35Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
38Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja.
42Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.
54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa.