Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

NN 56/2017 (12.6.2017.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1232

Na temelju članka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POMORSKE KABOTAŽE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 56/14.) u članku 3. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno, Ministar može odobriti obavljanje kabotaže stranom brodu državne pripadnosti države koja nije članica Europske unije, čija svjedodžba o klasi nije izdana sukladno stavku 2. podstavcima a i b ovoga članka, uz uvjet prethodnog obavljanja pregleda broda od strane inspektora sigurnosti plovidbe.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/108

Urbroj: 530-03-2-17-1

Zagreb, 8. lipnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.