Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 56/2017 (12.6.2017.), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1235

Na osnovi odredaba članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 2. lipnja 2017. godine uz suglasnost ministra zdravstva, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, elementi i kriteriji za raspisivanje natječaja, cijene zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, maksimalni godišnji iznos sredstava za provođenje ugovorene bolničke zdravstvene zaštite, način i rokovi plaćanja računa za pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i osnove pod kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

Članak 2.

(1) Na osnovi odredaba članka 25. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, te na razini zdravstvenih zavoda.

(2) Zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) ostvaruju slobodnim izborom doktora medicine i doktora dentalne medicine kojeg, u pravilu, biraju prema mjestu prebivališta, odnosno boravka u skladu sa Zakonom i općim aktom Zavoda.

(3) Zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite iz stavka 2. ovog članka i interne uputnice iz članka 8. stavka 4. ove Odluke.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, osigurana osoba zdravstvenu zaštitu ostvaruje bez uputnice u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći.

(5) Zdravstvenu zaštitu na razini zdravstvenih zavoda osigurane osobe ostvaruju na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti prema mjestu prebivališta, odnosno boravka, a na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite i interne uputnice iz članka 8. stavka 4. ove Odluke.

Članak 3.

(1) U skladu s člankom 88. Zakona za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: mreža) Zavod na osnovi elemenata i kriterija iz ove Odluke raspisuje natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite kao i za provođenje posebnih programa, u pravilu, za razdoblje od 3 godine (u daljnjem tekstu: ugovorno razdoblje) ako odlukom Upravnog vijeća Zavoda nije drukčije utvrđeno.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka ne raspisuje se za djelatnosti koje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavljaju na osnovi koncesije, kao niti za djelatnosti za koje obveza ugovaranja kao i zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici s kojima Zavod sklapa ugovor proizlaze iz odredaba Zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i propisa koji se donose osnovom tih zakona.

(3) U svrhu sklapanja ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za novo ugovorno razdoblje zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnci i iz stavka 2. ovog članka dostavljaju potrebnu dokumentaciju.

(4) Na osnovi provedenog natječaja Zavod s odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka kao i zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji ispunjavaju uvjete za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđene ovom Odlukom, sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na pojedinoj razini zdravstvene djelatnosti za ugovorno razdoblje (u daljnjem tekstu: ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik).

(5) Ugovorno razdoblje iz stavka 1. ovog članka može se u skladu s posebnim propisima produžiti/skratiti za pojedine djelatnosti i/ili provoditelje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

(6) S privatnim zdravstvenim radnicima u mreži koji će tijekom ugovornog razdoblja navršiti 65 godina života i 20 godina staža osiguranja Zavod će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite do dana kada navršavaju 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.

(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite na osnovi odobrenja ministra zdravstva o produljenju obavljanja privatne prakse sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim radnicima koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, a najduže do popunjenja mreže, odnosno do navršenih 70 godina života zdravstvenog radnika.

(8) U djelatnosti ortodoncije doktori dentalne medicine-specijalisti ortodonti nakon navršenih 63 godine života i najmanje 18 godina radnog staža mogu započeti samo onu ortodontsku terapiju koju mogu završiti do navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.

Članak 4.

Ako nakon provedenog natječaja iz članka 3. ove Odluke za određenu djelatnost i za određeno područje mreža ostane nepopunjena Zavod za potrebe popune mreže može ponoviti raspisivanje natječaja u skladu s odredbama članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

(1) Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima kojima je rješenjem ministra nadležnog za zdravstvo odobren rad u djelatnostima koje su uključene u mrežu.

(2) Ako se temeljem praćenja listi čekanja na određene dijagnostičke/terapijske postupke utvrdi značajno produženje čekanja, Zavod može na zahtjev Ministarstva zdravstva, raspisati natječaj iz članka 3. stavka 1. ove Odluke i interventno ugovoriti provođenje tih dijagnostičkih/terapijskih postupaka s pojedinim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima.

Članak 6.

Ugovorom iz članka 3. stavka 4. ove Odluke određuje se:

– vrsta, kvaliteta i način provođenja zdravstvene zaštite u određenoj djelatnosti

– rokovi u kojima se ugovorena zdravstvena zaštita mora pružiti osiguranoj osobi u skladu s pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo o određivanju medicinski opravdanog roka u kojem se mora pružiti potrebna zdravstvena zaštita

– cijene po kojima ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici ispostavljaju račune za ugovorenu i pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja

– početak i razdoblje provođenja ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u određenoj djelatnosti

– cijena i ukupna novčana sredstva za ugovorenu zdravstvenu zaštitu iz određene djelatnosti

– način obračuna, rokove ispostavljanja računa i rokove plaćanja računa za ugovorenu i pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

– nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza

– ugovorne kazne i druge mjere zbog neizvršavanja ugovornih obveza

– uvjete pod kojima dolazi do raskida ugovora

– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 7.

(1) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su na svim razinama zdravstvene djelatnosti bez uputnice pružati hitnu medicinsku pomoć svim osiguranim osobama bez obzira na mjesto prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe.

(2) Pod hitnom medicinskom pomoći iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih/terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje osigurane osobe.

Članak 8.

(1) Ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti osigurati lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova), potrošni i ugradbeni materijal, te ortopedska i druga pomagala u skladu sa Zakonom, općim aktima Zavoda i ugovorenom djelatnošću.

(2) Zdravstveni radnik ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smije upućivati osiguranu osobu da osobno o svom trošku nabavi lijekove, potrošne ili ugradbene materijale te ortopedska i druga pomagala.

(3) Zdravstveni radnik ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smiju upućivati osiguranu osobu Zavoda da terapijski i/ili dijagnostički postupak, koji su obvezni u skladu s ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja pružiti osiguranoj osobi Zavoda, provede o vlastitom trošku.

(4) Doktori specijalisti bolnički/izvanbolnički osnovom uputnice kojom je osigurana osoba upućena na bolničko liječenje, specijalističku zdravstvenu zaštitu i ambulantno liječenje upućuju, u svezi s uputnom dijagnozom, a u skladu s kriterijima upućivanja utvrđenim općim aktom Zavoda, internom uputnicom osiguranu osobu na daljnju obradu.

(5) Ako ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik ne može provesti potrebno liječenje (uključujući i dijagnostičko-terapijske postupke) uputit će osiguranu osobu osnovom interne uputnice u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno ugovornom privatnom zdravstvenom radniku koji može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu.

(6) Ako zatraženo liječenje iz stavka 5. ovog članka nije moguće provesti niti u jednoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi/kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici provode zatražene usluge u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog privatnog zdravstvenog radnika na području Republike Hrvatske koji provodi zatražene zdravstvene usluge kao suradnoj ustanovi/suradnom privatnom zdravstvenom radniku.

Članak 9.

(1) Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici koji provode dentalnu zdravstvenu zaštitu (polivalentnu) na primarnoj razini zdravstvene zaštite obvezni su u slučaju provođenja zdravstvene zaštite u okviru prava iz utvrđenog standarda na dentalnu zdravstvenu zaštitu, nakon utvrđivanja dijagnoze, izraditi cjelokupan plan terapije koji uključuje i zdravstvenu zaštitu izvan zdravstvenog standarda te osiguranoj osobi uručiti predračun za planirane zdravstvene usluge kako bi osigurana osoba potpisom potvrdila suglasnost za osobno snošenje troškova izvan standarda prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Jedan primjerak plana i predračuna iz stavka 1. ovog članka obvezno zadržava osigurana osoba.

(3) Za navedene zdravstvene usluge iz stavka 1. ovog članka osiguranu osobu se može naručiti, najranije drugi dan.

(4) Provedene zdravstvene usluge iz stavka 1. ovog članka ne evidentiraju se kroz centralni informatički sustav niti se dostavljaju Zavodu na naplatu već se evidentiraju u zdravstvenom kartonu uz potpis osigurane osobe.

(5) Za tako pružene zdravstvene usluge ne naplaćuje se sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite već se osiguranoj osobi ispostavlja račun za izvršene zdravstvene usluge.

Članak 10.

(1) Ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su pružati zdravstvenu zaštitu uključujući i propisivanje lijekova na recept osobama koje koriste zdravstvenu zaštitu prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (u daljnjem tekstu: propisi EU) i osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj pod uvjetima, na način i u opsegu kako je to utvrđeno propisima EU, ugovorima o socijalnom osiguranju, te strancima koji su u Zavodu osigurani prema odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj. Osobe koje koriste zdravstvenu zaštitu osnovom propisa EU, a privremeno borave u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo i na izdavanje ortopedskih i drugih pomagala u skladu s propisima EU.

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka, koje koriste zdravstvenu zaštitu na osnovi propisa EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a imaju prebivalište, odnosno odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj imaju status osigurane osobe Zavoda, te zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti koriste na način i u opsegu predviđenom za članove obitelji osiguranika Zavoda, a na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe Zavoda.

Članak 11.

(1) Zavod s Hrvatskim Crvenim križem, odnosno državnim zavodima, te drugim zdravstvenim ustanovama koje u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode posebne zadaće u djelatnosti zdravstvene zaštite, sklapa ugovore za provođenje programa koje je posebnom odlukom usvojilo Upravno vijeće Zavoda.

(2) Programom iz stavka 1. ovog članka se utvrđuju poslovi i zadaće od interesa za zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja s rokovima izvršenja, naznakom potrebnih radnika i novčanom naknadom.

(3) Iznimno od broja timova utvrđenih mrežom, odnosno standardom za određenu djelatnost, Zavod, radi provođenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba koje zdravstvenu zaštitu nisu u mogućnosti ostvariti na način utvrđen općim aktima Zavod, već istu u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ostvaruju u prostoru određenog tijela državne vlasti, u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda sklapa ugovore kojima se uređuje način provođenja zdravstvene zaštite tih osiguranih osoba.

Članak 12.

Ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su u slučaju spriječenosti u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite osigurati zamjenu u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i općih uvjeta ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: opći uvjeti).

Članak 13.

(1) Zavod je obvezan tijekom ugovornog razdoblja provoditi nadzor i kontrolu nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih zdravstvenih ustanova/ugovornih privatnih zdravstvenih radnika.

(2) Nadzor i kontrola provode se u skladu s odredbama Zakona i općih akata Zavoda.

Članak 14.

Iznimno od odredaba ove Odluke posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrđuju se posebni standardi i mjerila za njihovu primjenu za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda na područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite.

Članak 15.

(1) Zbog potreba praćenja rada, ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnici, obvezni su koristiti funkcionalnosti Centralnog zdravstvenog informatičkog sustava Hrvatske (CEZIH).

(2) Programske podrške za spajanje na CEZIH iz stavka 1. ovog članka moraju imati važeće odobrenje ministra zdravstva.

UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti

Članak 16.

(1) Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstveno osiguranja na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

1. opće/obiteljske medicine

2. zdravstvene zaštite predškolske djece

3. zdravstvene zaštite žena

4. patronažne zdravstvene zaštite

5. zdravstvene njege u kući bolesnika (u daljnjem tekstu: zdravstvena njega)

6. dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

7. higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite

8. preventivno-odgojnih mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

9. laboratorijske dijagnostike

10. ljekarništva

11. hitne medicine

12. sanitetskog prijevoza

13. javnog zdravstva

14. zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

15. palijativne skrbi.

(2) Za provođenje zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka Zavod sklapa ugovore s domovima zdravlja, ljekarničkim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, zavodima za hitnu medicinu, ustanovama za zdravstvenu skrb, ustanovama i privatnim praksama za zdravstvenu njegu, privatnim zdravstvenim radnicima.

Članak 17.

Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini, standardni broj osiguranih osoba, odnosno stanovnika po timu kao i oblik provođenja hitne medicinske pomoći, utvrđeni su kako slijedi:

Red. brojVrsta zdravstvene djelatnostiKadrovski normativ tima/oblik provođenja HM-eStand. br. osigur.
osoba/stanovnika
0123
1.Opća/obiteljska medicina

1 spec.opće/obiteljske med.

ili doktor medicine

1 med. sestra/med. tehničar

1.700
2.Zdravstvena zaštita predškolske djece

1 spec. pedijatar

1 med. sestra/med. tehničar

950*
3.Zdravstvena zaštita žena

1 spec. ginekolog

1 med. sestra/med. tehničar/primalja

6.000**
4.Patronažna zdravstvena zaštita1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva5.100***
5.Zdravstvena njega1 med. sestra/med. tehničar općeg smjera3.500
6.Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

1 doktor dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/dentalni asistent

1.900
7.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

1 spec.epidemiologije/javnog zdravstva

1 viši zdrav. tehničar ili sanitarni inženjer

1 med. tehničar ili sanitarni tehničar

40.000***
8.Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

1 spec. školske medicine ili specijalist školske i adolescentne medicine

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom
9.Javno zdravstvo

1 spec. javnog zdravstva/epidemiologije /socijalne medicine

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom
10.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

1 spec. psihijatar,

1 psiholog

1 med. sestra/med. tehničar

u skladu s mrežom
11.Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije

ili mag. med. biochem.

5 laboratorijskih tehničara

40.800****
Kadrovski normativ tima za laboratorijsku dijagnostiku kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od standardnog broja osiguranih osoba (40.800):
11.1.Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

5 laboratorijskih tehničara

od 35.000 do 40.800
11.2.Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

4 laboratorijska tehničara

od 30.000 do 35.000
11.3.Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

3 laboratorijska tehničara

od 25.000 do 30.000
11.4.Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

3 laboratorijska tehničara

od 20.000 do 25.000
11.5.Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

2 laboratorijska tehničara

od 18.000 do 20.000
11.6.Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 laboratorijski tehničar

do 18.000
12.Ljekarništvo¹

1 mr. farmacije

0,5 farm. tehničar

u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
13.Hitna medicina
13.1Hitna medicina – Tim 1

1 dr. med. spec. hitne medicine ili doktor medicine

1 prvostupnica/provostupnik sestrinstva ili med. sestra/med. teh.

1 med. sestra/med. teh.ili vozač

u skladu s Mrežom HM
13.2.Hitna medicina – Tim 2

1 prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ili

med. sestra/med. teh.

1 med. sestra/med. teh.

u skladu s Mrežom HM
13.3.Hitna medicina – Prijavno dojavna jedinica

1 doktor medicine specijalist hitne medicine ili

1 doktor medicine s najmanje 2 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine ili

1 prvostupnica/prvostupnik sestrinstva s najmanje 4 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine ili

1 medicinska sestra – medicinski tehničar s najmanje 6 godina radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine.

u skladu s Mrežom HM
13.4.Pripravnost

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

u skladu s Mrežom HM
13.5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)

1 dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

u skladu s Mrežom HM
14.Sanitetski prijevoz

1 med. sestra/med. tehničar

2 vozača

u skladu s Pravilnikom
15.Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti1 magistar farmacije

županije do 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu

županije s više od 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu za svakih daljnjih 150.000 stanovnika

16.Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine/zdravstvene zaštite predškolske djece/dentalne zdravstvene zaštite21 dr. med./dr. med. dent/i 1 med. sestra/med. tehničar/zdrav. radnik SSS/dentalni asistent
17.Koordinator za palijativnu skrb1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi (edukaciju potvrđuje Povjerenstvo za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva)u skladu s mrežom
18.Mobilni palijativni tim1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi i 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. (edukaciju potvrđuje Povjerenstvo za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva)u skladu s mrežom


1 kadrovski normativ se odnosi na 40 satno tjedno radno vrijeme

2 ugovara se osnovom ponude privatnog zdravstvenog radnika/zdravstvenih ustanova ugovorenih u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite

* odnosi se na osigurane osobe – djecu od 0 do 7 godina

** odnosi se na osigurane osobe – žene starije od 12 godina

*** odnosi se na broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja/organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja, odnosno nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije/Grada Zagreba

**** odnosi se na broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.

Članak 18.

(1) Pripravnost u hitnoj medicini iz članka 17. ove Odluke organizira se u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Mrežom hitne medicine i ovom Odlukom.

(2) Zavod za hitnu medicinu obvezuje se osigurati puni tim za provođenje pripravnosti u skladu s ovom Odlukom i Mrežom hitne medicine.

(3) Zavod za hitnu medicinu se obvezuje, na osnovi međusobno sklopljenog ugovora s doktorima medicine i medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima, isplatiti novčanu naknadu za rad istih u pripravnosti.

(4) Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine /zdravstvene zaštite predškolske djece/dentalne zdravstvene zaštite iz članka 17. ove Odluke provodi se subotom od 15.00 – 20.00 sati te nedjelom, praznikom i blagdanom u vremenu od 8.00 – 20.00 sati.

(5) Posebno dežurstvo iz stavka 4. ovog članka ugovara se s ugovornim zdravstvenim ustanovama/ugovornim privatnim zdravstvenim radnicima osnovom njihovih ponuda i rasporeda koji utvrđuju, uz suglasnost Zavoda, upravni odjeli županija nadležni za zdravstvo osnovom popisa ugovornih zdravstvenih ustanova/ugovornih privatnih zdravstvenih radnika koji su dostavili ponudu za provođenje posebnog dežurstva.

(6) Popis iz stavka 5. ovog članka upravnim odjelima županija nadležnim za zdravstvo dostavlja Zavod.

(7) Lokacija na kojoj se provodi dežurstvo utvrđuju ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici koji su podnijeli ponudu za provođenje posebnog dežurstva i upravni odjeli županija nadležni za zdravstvo uz suglasnost Zavoda.

(8) Dom zdravlja obvezan je organizirati posebna dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece na područjima županija/Grada Zagreba na kojima osnovom ponuda iz stavka 5. ovog članaka ista nisu ugovorena, odnosno nije ugovoren potreban broj lokacija kao i raspored posebnog dežurstva prema potrebama osiguranih osoba.

(9) Potreban broj lokacija kao i raspored provođenja posebnog dežurstva iz stavka 8. utvrđuju upravni odjeli županija nadležni za zdravstvo s nadležnim domom zdravlja.

(10) U slučaju potrebe, koju utvrđuje dom zdravlja, u posebnom dežurstvu iz stavka 8. ovog članka obvezni su sudjelovati ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece s područja doma zdravlja koji organizira posebno dežurstvo iz stavka 8. ovog članka, a koji nisu uključeni u provođenje posebnog dežurstva u skladu sa stavkom 5. ovog članka.

(11) Dom zdravlja se obvezuje, na osnovi međusobno sklopljenog ugovora, isplatiti novčanu naknadu ugovornoj zdravstvenoj ustanovi/ugovornom privatnom zdravstvenom radniku koji sudjeluju u posebnom dežurstvu.

Članak 19.

Standardni broj tiskanica recepata i uputnica za pojedine zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini utvrđen je po osiguranoj osobi na godišnjoj razini kako slijedi:

Red.
broj
Zdravstvene djelatnostiReceptiUputnice
1.Opća/obiteljska medicina0,83
2.Zdravstvena zaštita predškolske djece0,83
3.Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)0,0160,30
4.Zdravstvena zaštita žena0,0750,75
5.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita**0,01
6.Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata-0,1
7.Javno zdravstvo0,01
8.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja,

prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

0,06*0,06
9.Hitna medicina0,06**


* samo za lijekove za liječenje ovisnosti u skladu s općim aktom Zavoda

** u slučaju potrebe utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda

1.1. Opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

Članak 20.

(1) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite za djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad i odobrenje za samostalni rad nadležne komore, kao i broj opredijeljenih osiguranih osoba.

(2) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži nakon dodjele koncesije i broj opredijeljenih osiguranih osoba za doktore radnike doma zdravlja.

Članak 21.

(1) Broj osiguranih osoba koje mogu biti opredijeljene po timu u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuju se prema standardu iz članka 17. ove Odluke (u daljnjem tekstu: standard).

(2) Doktori medicine i doktori dentalne medicine u zdravstvenim ustanovama, odnosno doktori medicine i doktori dentalne medicine privatne prakse kao uvjet za sklapanje ugovora u djelatnostima iz stavka 1. ovog članak moraju imati za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba, odnosno ne mogu sklopiti ugovor za više opredijeljenih osiguranih osoba od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu za djelatnosti kako slijedi:

Zdravstvena djelatnostMinimalni broj osiguranih osoba*Standardni broj osiguranih osobaMaksimalni broj osiguranih osoba*
1. Opća/obiteljska medicina1.2751.7002.125
2. Zdravstvena zaštita predškolske djece7159501.190
3. Zdravstvena zaštita žena4.5006.0009.000
4. Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)14251.9002.375


* na području općine/grada kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od utvrđenog standarda za djelatnost, a ne ostvaruju se uvjeti za primjenu posebnog standarda iz članka 14. ove Odluke, minimalni broj utvrđuje se u visini 75% broja gravitirajućih osiguranih osoba s obzirom na broj timova utvrđenih Mrežom

(3) Doktori medicine i doktori dentalne medicine mogu, iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite i za više od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu, uz uvjet da su te osigurane osobe bile opredijeljene za njihov tim u prethodnom ugovornom razdoblju.

(4) Iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka doktori medicine i doktori dentalne medicine koji prvi puta sklapaju ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa Zavodom obvezni su radi sklapanja ugovora sa Zavodom imati za sebe opredijeljenih 25% od standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnost za koju sklapaju ugovor.

(5) Radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom ugovorni doktori iz stavka 4. ovoga članka obvezni su u roku od godinu dana od dana sklapanja ugovora sa Zavodom osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u tablici iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ugovornim doktorima koji nisu u roku iz stavka 5. ovoga članka ostvarili u utvrđenom roku minimalni propisani broj osiguranih osoba po timu za djelatnost može se iznimno, u skladu s odredbama posebne odluke Upravnog vijeća Zavoda, utvrditi dodatni rok za osiguravanje minimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba.

(7) Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje se nalaze u domovima umirovljenika, odnosno u socijalnim ustanovama ili na području s malim brojem gravitirajućih osiguranih osoba, a tim je predviđen mrežom kao i tijela državne vlasti iz članka 11. stavka 3. ove Odluke, iznimno mogu, sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite sa Zavodom i za manji broj osiguranih osoba od minimalnog broja osiguranih osoba propisanog stavkom 2. ovog članka.

(8) Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje osim provođenja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite ujedno služe kao nastavna baza fakultetima zdravstvenog usmjerenja imaju pravo, iznimno, sklopiti ugovor sa Zavodom za manji broj osiguranih osoba od propisanog minimalnog broja osiguranih osoba iz stavka 2. ovog članka, s time da taj broj ne može biti manji od 50% propisanog minimalnog broja za određenu djelatnost.

(9) Doktori medicine i doktori dentalne medicine koji imaju za sebe opredijeljen broj osiguranih osoba iznad maksimalnog propisanog broja po timu za pojedinu djelatnost ne mogu primati nove osigurane osobe u svoj tim osim u slučajevima utvrđenim općim aktom Zavoda.

(10) Iznimno od stavka 9. ovog članaka doktori medicine i doktori dentalne medicine mogu na osnovi posebnog odobrenja Zavoda, ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite i za novog člana pojedine obitelji čiji su članovi obitelji većinski opredijeljeni za taj tim i iznad maksimalnog broja osiguranih osoba po timu za djelatnost propisanog stavkom 2. ovog članka.

Članak 22.

(1) Doktor specijalist opće/obiteljske medicine, ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe starije od 7 godina, a iznimno i za djecu u dobi od 0 do 7 godina ako prema mjestu prebivališta, odnosno boravka djece navedene dobi nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra ili u slučaju takvog izbora roditelja/staratelja.

(2) Doktor medicine ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe starije od 7 godina, a iznimno i za djecu u dobi od 0 do 7 godina ako prema mjestu prebivališta, odnosno boravka djece navedene dobi nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra odnosno doktora specijalista opće/obiteljske medicine.

(3) Doktor specijalist pedijatar ugovara provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a iznimno ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i za djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja i to pod uvjetom da doktor specijalist pedijatar nije iz objektivnih razloga u mogućnosti imati za sebe opredijeljeni broj osiguranih osoba – djece predškolske dobi do standardom propisanog broja.

(4) Doktor specijalist ginekolog ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe – žene starije od 12 godina.

(5) Na području na kojem nema dostatan broj doktora medicine za provođenje zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, zdravstvena zaštita se ugovara s domom zdravlja osnovom »tima bez nositelja«.

(6) »Tim bez nositelja« iz stavka 5. ovog članka ugovora se najduže na rok od godine dana unutar kojeg je dom zdravlja obvezan osigurati nositelja tima.

(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka »tim bez nositelja« može se ugovoriti i na duži rok u slučaju kada se, unatoč kontinuiranom natječaju za zapošljavanje kao i raspisanom natječaju za dodjelu koncesije, mjesto u mreži ne može popuniti.

(8) Doktor dentalne medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda svih dobnih skupina.

Članak 23.

(1) Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite, odnosno ukupno za timove primarne zdravstvene zaštite na području pojedinog doma zdravlja.

(2) Na osnovi utvrđenih podataka Zavod će mjesečno obavljati usklađenje broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu, vrednovati od prvog dana u mjesecu u kojem je prihvaćena izmjena broja osiguranih osoba u tom timu u djelatnostima opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, odnosno u kojem je obavljen prvi pregled novorođenog djeteta.

(3) U mjesečnom izvješću Zavoda o promjeni broja osiguranih osoba bit će iskazan po doktoru i broj osiguranih osoba u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena koje mogu ostvarivati prava na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad, kao i podatak o novčanom iznosu utrošenih sredstava za lijekove propisane na recept za opredijeljene osigurane osobe po timu.

(4) Zavod na osnovi ugovorene djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba ugovornim zdravstvenim ustanovama/ugovornim privatnim zdravstvenim radnicima tijekom ugovornog razdoblja tromjesečno izdaje potreban broj naloga za sanitetski prijevoz kao i potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata i uputnica koji je utvrđen u skladu sa člankom 19. ove Odluke.

Članak 24.

(1) Radi praćenja prosječne stope privremene nesposobnosti za rad u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena Zavod je obvezan mjesečno pratiti prosječnu stopu privremene nesposobnosti za rad putem utvrđene forme izviješća o stopi privremene nesposobnosti za rad te poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Na izviješću o stopi privremene nesposobnosti za rad iz stavka 1. ovog članka prati se u djelatnosti opće/obiteljske medicine i privremena nesposobnost za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Članak 25.

(1) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad za utvrđivanje učinkovitog izvršavanja ugovornih obveza iskazana po mjesečnim razdobljima tijekom kalendarske godine za svaki tim ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine utvrđuje se u visini od 2,8.

(2) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad u djelatnosti opće/obiteljske medicine iz stavka 1. ovog članka ne uključuje privremenu nesposobnost za rad zbog:

– bolesti genitalnog sustava i komplikacija u trudnoći koja utvrđuju izabrani doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena

– priznate ozljede na radu i profesionalnih bolesti

– privremena nesposobnost za rad koja neprekidno zbog iste dijagnoze traje duže od 360 dana ako je izabrani doktor postupio u skladu s odredbama članka 48. stavka 2. Zakona.

Članak 26.

(1) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad za utvrđivanje učinkovitog izvršavanja ugovornih obveza iskazana po mjesečnim razdobljima tijekom kalendarske godine za tim ugovoren u djelatnosti zdravstvene zaštite žena utvrđuje se u visini od 1,7.

(2) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad u djelatnosti zdravstvene zaštite žena iz stavka 2. ovog članka uključuje privremenu nesposobnost za rad zbog bolesti genitalnog sustava i komplikacija u trudnoći.

Članak 27.

(1) Privremena nesposobnost za rad koja neprekidno zbog iste dijagnoze traje duže od 360 dana ako je izabrani doktor postupio u skladu s odredbama članka 48. stavka 2. Zakona ne uračunavaju se u stopu privremene nesposobnosti za rad iz članka 25. i 26. ove Odluke.

(2) Zavod će posebnom odlukom utvrditi korekcije stope privremene nesposobnosti za rad iz stavka 1. ovog članka s obzirom na broj osiguranih osoba u timu koje mogu ostvarivati prava na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad.

(3) Zavod može posebnom odlukom utvrditi korekcije stope privremene nesposobnosti za rad ovisno o epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj.

(4) Kontrola opravdanosti privremene nesposobnosti za rad provodi se neovisno o stopi privremene nesposobnosti za rad iz članka 25. i 26. ove Odluke.

Članak 28.

(1) Radi praćenja potrošnje novčanih sredstava za lijekove propisane na recept za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se prosječan iznos sredstava za lijekove koji se mogu propisivati na recept po osiguranoj osobi posebno iskazano za muškarce, a posebno za žene u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena.

(2) Prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 1. ovog članka iznosi:

DjelatnostDobne skupineIznos po osiguranoj osobi u kunama*/
MŽ
Opća/obiteljska medicina0-2206,51182,37
2-7169,77144,86
7-18121,67120,26
18-2595,8115,86
25-30116,88131,88
30-35156,23168,07
35-40217,56220,03
40-45317,41302,77
45-50444,03435,87
50-55630,15640,42
55-60890,7884,4
60-651.160,701.143,79
65-701.391,671.406,36
> 701.570,781.631,29
Zdravstvena zaštita predškolske djece0-2206,51182,37
2-7169,77144,86
7-14123,4106,01
Zdravstvena zaštita žena> 1222,72


* izvor podataka je evidencija Zavoda o sredstvima utrošenim za lijekove propis

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka troškovi za lijekove prema sljedećim ATK šiframa: A11CC05 201, A11CC05 261 i A11CC05 271 J05AB14 171, J05AB14 101, J05AB14 121, J05AB14 131, J05AB14 161, J05AB14 181, J05AB14 182, L01BC02 451, L04AX01 195, L04AX01 161, V06DX02 366, V06DX02 367 V06DX02 368 i V06DX02 369 i R05CB13 961 kao i lijekovi označeni oznakom »RS« ne uračunavaju se u prosječni iznos novčanih sredstava za lijekove koji se mogu propisati na recept.

(4) Stopa propisivanja lijekova računa se kao omjer utrošenih sredstava za lijekove u odnosu na utvrđeni prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 2 ovog članka. Iznos stope propisivanja lijekova je 1,0.

(5) Zavod se obvezuje posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrditi korektivne faktore za 3 najraširenije kronične bolesti (hipertenzija, dijabetes i KOPB) za svakog izabranog doktora pri obračunu sredstava po osnovi učinkovitog izvršavanja ugovornih obveza.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece korektivni faktori se utvrđuju za dijabetes, bronhitis nespecificirani i astma.

(7) Zavod je obvezan mjesečno pratiti i kontrolirati potrošnju novčanih sredstava za lijekove po izabranom doktoru i osnovom izvješća o potrošnji (mjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg).

Članak 29.

(1) Zavod je obvezan pratiti učinkovitost temeljem upućivanja na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ostvarenu u izvanbolničkim ugovornim zdravstvenim ustanovama/privatnim praksama, te ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama osnovom broja izdanih uputnica (C1) za specijalističku zdravstvenu zaštitu po ugovornom izabranom doktoru u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite.

(2) U sladu sa stavkom 1. ovog članka Zavod utvrđuje prosječan broj uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi kako slijedi:

DjelatnostProsječan broj uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi
Opća/obiteljska medicina0,0210
Zdravstvena zaštita predškolske djece0,0210
Zdravstvena zaštita žena0,0035
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)0,0012


Članak 30.

(1) Standardni broj pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici za tim sa standardnim brojem osiguranih osoba iznosi na mjesečnoj razini u djelatnosti opće/obiteljske medicine 850 pretraga, u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece 250, a u djelatnosti zdravstvene zaštite žena 300 pretraga.

(2) Zavod je obvezan mjesečno pratiti učinkovitost temeljem broja traženih pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici po izabranom doktoru ugovorenom u djelatnosti opće/obiteljske medicine u odnosu na standard iz stavka 1. ovog članka te poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(3) Zavod je obvezan mjesečno pratiti učinkovitost temeljem broja zatraženih pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici po izabranom doktoru ugovorenom i u djelatnostima zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece radi utvrđivanja standarda u provođenju pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici.

(4) Provedene pretrage u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici vezane uz preventivne programe koje Zavod provodi kao takve ne uračunavaju se u standardni broj pretraga u laboratorijskoj dijagnostici.

Članak 31.

Standard postupaka i usluga u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuje se općim aktom Zavoda.

Članak 32.

(1) Primarna zdravstvena zaštita u obliku skupne prakse organizira se u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne).

(2) Skupna praksa iz stavka 1. ovog članka organizira se osnovom ugovora o skupnoj praksi sklopljenog između sudionika iste kojim se uređuju međusobni odnosi, te prava i obveze provoditelja skupne prakse.

Članak 33.

(1) Skupna praksa primarne zdravstvene zaštite iz članka 32. ove Odluke može biti:

– monovalentna – sastoji se od timova ugovorenih u istoj djelatnosti

– polivalentna – sastoji se od timova ugovorenih u različitim djelatnostima (opća obiteljska medicina, zdravstvena zaštite predškolske djece i zdravstvena zaštite žena).

(2) Pojedine ordinacije koje čine skupnu praksu ne mogu biti međusobno udaljene više od 5 km (cestom), a u ruralnim područjima međusobna udaljenost pojedinih ordinacija može iznositi najviše do 10 km (cestom).

(3) U slučaju veće udaljenosti od propisanih u stavku 2. ovog članka za organiziranje skupne prakse potrebno je posebno odobrenje Zavoda.

Članak 34.

Ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnici organizirani u skupnu praksu radi provođenja primarne zdravstvene zaštite, osim redovitih aktivnosti – obveza preuzetih osnovom sklopljenih ugovora sa Zavodom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja obvezni su kroz skupnu praksu osiguranim osobama osigurati pojačanu skrb kroz:

– dostupnost zdravstvene zaštite

– bolji kontinuitet zdravstvene zaštite

– horizontalno upućivanje prema vještinama pojedinih doktora

– dostupnost skrbi pacijenta u vrijeme godišnjih odmora i odsutnosti izabranog doktora (edukacija, privremena nesposobnost za rad i sl.)

– reorganizaciju rada medicinskih sestara/medicinskih tehničara/dentalnih asistenata/zdravstvenih radnika SSS kroz povećanje medicinskih, a smanjenje administrativnih aktivnosti u ordinaciji, odnosno u kući osigurane osobe

– stručne konzultacije i evaluacija rada

– praćenje učinaka skupne prakse koje može biti interno od samih članova skupne prakse, te eksterno od strane Zavoda

– uvođenje konzultacija unutar skupne prakse prema posebnim znanjima i vještinama pojedinog člana skupne prakse

– održavanje tjednih stručnih sastanaka unutar skupne prakse

– druge sadržaje koji pridonose kvalitetnijem provođenju zdravstvene zaštite osiguranim osobama

– suradnju s patronažom zdravstvenom zaštitom i zdravstvenom njegom

– savjetovališta za osigurane osobe.

Članak 35.

Provođenje preventivnih programa u smislu odredaba ove Odluke ne isključuje obvezu sudjelovanja u provođenju nacionalnih i županijskih preventivnih programa kao i preventivnih programa iz Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

1.2. Laboratorijska dijagnostika

Članak 36.

(1) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti laboratorijske dijagnostike je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad kao i odobrenje za samostalni rad nadležne komore.

(2) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnost laboratorijske dijagnostike predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži nakon dodjele koncesije.

Članak 37.

(1) Maksimalni broj osiguranih osoba za koji može skrbiti medicinsko-biokemijski tim na razini primarne zdravstvene zaštite koji ima standardni kadrovski normativ iznosi 50 000 osiguranih osoba.

(2) Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja osiguranih osoba za laboratorijsku dijagnostiku, te će osnovom utvrđenih podataka mjesečno obavljati usklađenje broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu u kojem je provjerom utvrđena promjena, odnosno u kojem je nakon obavljenog pregleda doktora opće/obiteljske medicine ili doktora pedijatra za zdravstvenu zaštitu predškolske djece obavljena laboratorijska dijagnostika za novorođeno dijete.

Članak 38.

Standard postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici na razini primarne zdravstvene zaštite utvrđen je kako slijedi:

Redni brojŠifraNaziv
1.28101K Sedimentacija eritrocita (SE)
2.26395S C-Reaktivni protein*
3.28090K Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču
4.28810K Diferencijalna krvna slika
5.28041K Retikulociti (Rtc)
6.21310S, P Glukoza (GUK)
7.23301Oralni test opterećenja glukozom (O-GTT) ili postprandijalna glukoza
8.21020S Ukupni proteini
9.21120S Ureja
10.21130S Urat
11.21141S Kreatinin
12.21151S Bilirubin ukupni
13.21402S Trigliceridi
14.21421S Kolesterol
15.21424S HDL – kolesterol
16.21427S LDL – kolesterol
17.24601S Aspartat aminotransferaza (AST)
18.24610S Alanin aminotransferaza (ALT)
19.24681S Gama-Glutamil transferaza (GGT)
20.24701S, U Alfa-Amilaza
21.24720S Alkalna fosfataza
22.28331S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)
23.28333S Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)
24.28350S Željezo (Fe)
25.28621P- Protrombinsko vrijeme – INR
26.21502S, P Kalijev ion (K)
27.21501S, P Natrijev ion (Na)
28.19141Vađenje kapilarne krvi
29.19142Vađenje venske krvi
30.22630F Hemoglobin, kvalitativno (okultno krvarenje)
31.22125U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)
32.22126U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini, ketoni, pH, nitriti, leukociti, urobilinogen, bilirubin, krv)
33.22127U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)
34.22540U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti, itd.)


* Isključivo kod sumnje na akutne infektivne bolesti, ako nije zatražena sedimentacija eritrocita.

1.3. Zdravstvena njega

Članak 39.

(1) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti zdravstvene njege je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad te zadovoljavanje ostalih uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.

(2) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnost zdravstvene njege predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži nakon dodjele koncesije.

1.4. Patronažna zdravstvena zaštita

Članak 40.

Osnova ugovaranja patronažne zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja.

1.5. Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Članak 41.

(1) Osnova ugovaranja higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba.

(2) Za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata osnova za sklapanje ugovora je broj školske djece i studenata na području nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba, odnosno broj timova utvrđen u mreži.

(3) Osnova za ugovaranje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, je broj timova utvrđen u mreži.

1.6. Ljekarnička djelatnost

Članak 42.

Osnova za ugovaranje ljekarničke djelatnosti je rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad ljekarne/ljekarničke ustanove/ ljekarničke jedinice.

Članak 43.

(1) Zavod u skladu s odredbama članka 5. ove Odluke sklapa ugovore s ljekarnama za opskrbu osiguranih osoba lijekovima utvrđenim Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova, te za opskrbu osiguranih osoba zavojnim materijalom za potrebe kućnog liječenja.

(2) Ljekarne su obvezne nabavljati i isporučivati osiguranim osobama Zavoda sve lijekove utvrđene listama lijekova iz stavka 1. ovog članka koji se izdaju na recept, te zavojni materijal za potrebe kućnog liječenja koji doktori primarne zdravstvene zaštite propisuju na recept.

Članak 44.

(1) Osim za opskrbu lijekovima i zavojnim materijalom iz članka 43. ove Odluke Zavod s ljekarnama sklapa ugovore za opskrbu osiguranih osoba ortopedskim i drugim pomagalima u skladu s odredbama Pravilnika ortopedskim i drugim pomagalima.

(2) Ljekarne isporučuju osiguranim osobama ortopedska i druga pomagala u skladu s odredbama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.

(3) Ljekarne pomagala isporučuju prema cijenama utvrđenim u Popisu pomagala, a na osnovi ovjerene potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.

1.7. Hitna medicina

Članak 45.

Osnova za ugovaranje djelatnosti hitne medicine je rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad te broj timova utvrđen u Mreži hitne medicine.

1.8. Sanitetski prijevoz

Članak 46.

Osnova za ugovaranje sanitetskog prijevoza je broj utvrđenih timova sanitetskog prijevoza po županiji/Gradu Zagrebu kako slijedi:

Županija/Grad ZagrebBroj timova
Bjelovarsko-bilogorska12
Međimurska8
Dubrovačko-neretvanska21
Ličko-senjska14
Karlovačka18
Koprivničko-križevačka10
Krapinsko-zagorska16
Osječko-baranjska24
Istarska20
Požeško-slavonska6
Primorsko-goranska24
Sisačko-moslavačka18
Brodsko-posavska11
Splitsko-dalmatinska36
Šibensko-kninska19
Varaždinska15
Vukovarsko-srijemska17
Virovitičko-podravska10
Zadarska21
Grad Zagreb48
Zagrebačka županija29
Ukupno397


2. Sekundarna i tercijarna razina zdravstvene djelatnosti

Članak 47.

(1) Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i telemedicinu kao i bolničku zdravstvenu zaštitu te provođenje posebnih programa.

(2) Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na tercijarnoj razini obuhvaća najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.

(3) Najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističkih djelatnosti, koji se provode na tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti provode državni zdravstveni zavodi, klinički bolnički centri, kliničke bolnice i klinike koji su u mreži i s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Članak 48.

Ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su osiguranu osobu upućenu radi korištenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite primiti u skladu s propisima koji uređuju rokove čekanja na upućenu zdravstvenu zaštitu.

Članak 49.

Ugovorna bolnička zdravstvena ustanova obvezna je upućenu osiguranu osobu primiti na bolničko liječenje u najkraćem mogućem roku, a u slučajevima ugroženosti života, odmah.

2.1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Članak 50.

(1) Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode bolnice, poliklinike, privatni zdravstveni radnici – specijalisti te ustanove i privatni zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika za specijalističke djelatnosti i broj ordinacija za koje su osnovom provedenog natječaja za popunu mreže sklopili ugovor sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

(2) Iznimno, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode i domovi zdravlja s kojima je Zavod osnovom provedenog natječaja za popunu mreže sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

(3) Zavod može sklapati ugovore sa zdravstvenim ustanovama za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema posebnim programima na osnovi provedenog natječaja i odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju ponuda za provođenje posebnih programa.

Članak 51.

(1) Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu djelatnost utvrđeni su prema:

– popisu djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike i standardnom broju osiguranih osoba po timu prema djelatnosti iz tablice iz članka 52. ove Odluke.

– kadrovskim normativima iz Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

– općim aktima Zavoda.

(2) U ortodontskoj zdravstvenoj zaštiti standard zdravstvene zaštite utvrđuje se osnovom kategorizacije ortodontskih anomalija utvrđenih Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 52.

Standard iz članka 51. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke utvrđen je u mreži kako slijedi:

Red. brojNaziv djelatnostiStandardni broj osiguranih osoba/spec. tim
1.Interna medicina18.000
2.Infektologija*180.000
3.Onkologija *120.000
4.Pedijatrija*12.0001
5.Neurologija70.000
6.Psihijatrija30.000
7.Dermatologija i venerologija70.000
8.Fizikalna medicina i rehabilitacija**35.000
9.Kirurgija60.000
10.Dječja kirurgija*115.0001
11.Neurokirurgija*350.000
12.Maksilofacijalna kirurgija */***600.000
13.Urologija90.000
14.Ortopedija80.000
15.Ginekologija i opstetricija*25.0002
16.Otorinolaringologija60.000
17.Oftalmologija35.000
18.Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje*100.000
19.Radiologija30.000
20.Transfuzijska medicina*100.000
21.Medicinska mikrobiologija s parazitologijom70.000
22.Nuklearna medicina *150.000
23.Klinička citologija70.000
24.Medicinska biokemija70.000
25.Patohistološka dijagnostika*250.000
26.Fizikalna terapija u kući bolesnika15.000
27.Stomatološka protetika150.000
28.Ortodoncija8.0001
29.Dentalna patologija i endodoncija***450.000
30.Oralna patologija***450.000
31.Parodontologija***450.000
32.Oralna kirurgija200.000
33.Dječja stomatologija***60.000


* ugovara se samo pri bolničkim zdravstvenim ustanovama i državnim zavodima

** kadrovski normativ standardnog tima 1 dr.spec., 1 med. sestra/med. tehničar, 5 fizioterapeuta

*** ugovara se na regionalnoj razini kao i u ustanovama koje su do sada imale ugovor sa Zavodom za provođenje djelatnosti

1 odnosi se na osigurane osobe Zavoda do 18 godina starosti

2 odnosi se na osigurane osobe Zavoda – žene starije od 12 godina

2.2. Bolnička zdravstvena zaštita

Članak 53.

Bolničku zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode: klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, kao i opće bolnice, specijalne bolnice i lječilišta koji su u mreži i s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom na osnovi provedenog natječaja za popunu mreže.

Članak 54.

(1) Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema potrebnom broju postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb kao i liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti u skladu s mrežom.

(2) Standard za anesteziologiju i reanimatologiju sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja je do 3% od ukupnog broja postelja za opće bolnice, a do 5% od ukupnog broja postelja za kliničke bolnice.

(3) Broj postelja utvrđen na način propisan stavkom 2. ovog članka u pravilu se raspoređuje u omjeru 1/3 postelja od broja postelja internističke grupe djelatnosti, a 2/3 postelja od broja postelja kirurške grupe djelatnosti, a iznimno se raspoređuje ovisno o strukturi djelatnosti unutar bolničke ustanove.

3. Razina zdravstvenih zavoda za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Članak 55.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te putem posebnih programa.

Članak 56.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provode državni zdravstveni zavodi, županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojima Zavod sklapa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.

Članak 57.

Higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvenu zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojim Zavod sklopa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.

Članak 58.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i zdravstvenu zaštitu prema posebnim programima utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda provode državni zdravstveni zavodi i županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, s kojima Zavod sklopa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.

CIJENE, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA PUNU VRIJEDNOST PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 59.

Novčana vrijednost standarda iz ove Odluke utvrđuje se na način i u visini utvrđenoj Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima, općim aktima Zavoda i odlukama Upravnog vijeća Zavoda, a raspoređuje se na osnovi Financijskog plana Zavoda.

1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti

1.1. Opća/obiteljska medicina

Članak 60.

(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine utvrđuje se u Tablici 1.1. kako slijedi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine
Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventiv
programi
5*
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.209.316,00101.615,52142.261,7318.290,7918.290,79489.774,845.080,785.080,785.080,78505.017,16
Opća/obiteljska medicina dr. med.209.316,0091.322,49127.851,4916.438,0516.438,05461.366,074.566,124.566,124.566,12475.064,45


(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni zdravstveni radnici u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za obračunate troškove ordinacije utvrđene osnovom prosjeka na razini Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hladni pogon) u visini od 209.316,00 kuna.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 61. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 63. stavku 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 64. ove Odluke

5. za ostvarenu kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 65. ove Odluke.

Članak 61.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnost opće/obiteljske medicine, utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Djelatnost opće/obiteljske medicinedobna skupinadr. med. spec.dr. med.
0-7107,0298,99
7-1840,6536,53
18-4552,9247,56
45-6571,5664,31
>6590,7381,54


Članak 62.

(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

Šifra DTPNAZIV POSTUPKAOpis/kriterij/smjernicaPreventivni (P) /Kurativni (K)Koeficijent
OM001Prvi pregledPrvi pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima uključujući savjetovanja s bolesnikom/ obitelji/ skrbnikom/starateljem i konzultaciju. Može se obračunati jedanput jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM001 ne može se bilježiti/obračunati OM002, OM003, OM005, OM006, OM035, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101,OM102, OM103, OM104, OM105, OM106,OM108, OM116, OM117,OM118, OM120K1,00
OM002Kontrolni pregledKontrolni pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima uključujući savjetovanja s bolesnikom/ obitelji/ skrbnikom/starateljem i konzultaciju. Može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM002 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101,OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM116, OM117, OM118, OM120K0,63
OM003KonzultacijaOM003 se ne može bilježiti/obračunati uz OM001, OM002,OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM107, OM108, OM109, OM110, OM116, OM117K0,20
OM004Cijepljenje – pojedinačna aplikacija vakcine prema kalendaru cijepljenjaOM004 se ne može bilježiti/obračunati uz OM044. Obvezno je evidentirati vrstu vakcineP0,20
OM005Sistematski pregled dojenčetadojenčetom se smatra dijete do navršenih 12 mjeseciP1,05
OM006Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djeteta
P1,05
OM008Izdavanje liječničke ispričnice
K0,10
OM009Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
K0,10
OM010Izdavanje Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad
K0,10
OM011Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima
K0,10
OM012Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu HZZO-a
K0,10
OM013Izdavanje prijave o ozljedi policiji
K0,29
OM014Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika
K0,10
OM016Izdavanje Putnog naloga
K0,10
OM017Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacijeuz OM017 ne može se bilježiti/obračunati OM016K0,10
OM018Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća
K0,10
OM019Timska konzultacija – uži tim
K0,29
OM020Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući
K0,29
OM021Timska konzultacija – patronažna služba
K0,29
OM022Telefonska konzultacija s medicinskom sestromuključuje i telefonsko naručivanje lijekova na recept za kronične bolesti kao i naručivanja u terminK0,10
OM023Evidentiranje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa
P0,09
OM024Obrada i izdavanje godišnjih izvješća
K0,10
OM025Obrada i prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova
K0,29
OM026Propisivanje lijekova na recept (jedan ili više recepata)OM026 može se bilježiti samo jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,20
OM027Propisivanje lijekova na privatni recept (jedan ili više recepata)OM027 može se bilježiti samo jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,10
OM028Propisivanje uputnica za primarni laboratorij (jedna ili više uputnica)
K0,20
OM029Propisivanje uputnica za SKZZ na razini sekundarne zdravstvene zaštite (jedna ili više uputnica)OM029 može se bilježiti samo jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,20
OM031Prijava profesionalne bolesti
K0,41
OM032Prvi posjet medicinske sestre kod kuće
K0,29
OM033Kontrolni posjet medicinske sestre kod kuće
K0,20
OM034Izrada plana cijepljenja djeteta s visokim neurorizikom
P0,29
OM035Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikomOM 035 ne može se bilježiti/obračunati sa: OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM106, OM108, OM109, OM110, OM111, OM116, OM117, OM118, OM120P1,27
OM036Individualno savjetovanje roditelja zdravog djetetaprovodi se jedanput godišnje za istu osiguranu osobu uz obvezu dokumentiranog nalazaP1,05
OM037Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčetaKontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčeta uključujući savjetovanje s obitelji/ skrbnikom/starateljem i konzultaciju. Uz OM037 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM038,OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM109, OM110, OM111,OM116, OM117, OM118, OM120P0,82
OM038Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djetetaKontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djeteta uključujući savjetovanje s obitelji/ skrbnikom/starateljem i konzultaciju. Uz OM038 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037,OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM109, OM110, OM111, OM116, OM117, OM118, OM120P0,82
OM039Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikomKontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikom uključujući savjetovanje s obitelji/ skrbnikom/starateljem i konzultaciju. Uz OM039 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037,OM038, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM109, OM110, OM111, OM116, OM117, OM118, OM120P0,93
OM040Individualno savjetovanje roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju
P1,18
OM041Demonstracija fizikalne terapije (edukacija roditelja)
P1,05
OM042Namjenski pregled djetetaNamjenski pregled djeteta uključujući savjetovanje s obitelji/ skrbnikom/starateljem i konzultaciju. Uz OM042 ne može se bilježiti/obračunati OM001 OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM100, OM101,OM102, OM103, OM104, OM105, OM106,OM108, OM116, OM117,OM118,OM120P1,00
OM043Izdavanje liječničke potvrde za predškolsku odgojnu ustanovu (vrtić)
K0,29
OM044Kemoprofilaksa, seroprofilaksa i imunizacijaKemoprofilaksa, seroprofilaksa i imunizacija uključujući cijepljenje, intramuskularnu i potkožnu injekciju. Uz OM044 ne može se bilježiti/obračunati OM004 i OM133P0,64
OM045Uzimanje kapilarne krvi za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti
P0,36
OM046Sudjelovanje u radu peer grupePeer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika (poželjno 5-6) koji se sastaju 1 puta mjesečno/10 puta godišnje o čemu vode pisane zapisnike.K0,82
OM047Preventivni program »Zdravo starenje« – edukacijaobavezno evidentiranje u medicinsku dokumentaciju, može se bilježiti/obračunati isključivo opredijeljenoj osiguranoj osobi jednom u godini danaP0,58
OM048Preventivni program »Zdravo starenje« – vježbaonicaobavezno evidentiranje u medicinsku dokumentaciju, može se bilježiti/obračunati isključivo opredijeljenoj osiguranoj osobi jednom u godini danaP0,58
OM049Preventivni program »Prevencija raka kože« – edukacija kojoj prethodi pregled dermatoskopomobavezno evidentiranje u medicinsku dokumentaciju, može se bilježiti/obračunati isključivo opredijeljenoj osiguranoj osobi jednom u godini danaP0,58
OM050Preventivni program »Prevencija raka kože« – pregled dermatoskopommože se bilježiti/obračunati samo za opredijeljene osigurane osobe do dva puta godišnje uz obavezno evidentiranje u medicinsku dokumentaciju, OM050 ne može se bilježiti/obračunati s bilo kojim drugim pregledom (OM001, OM002, OM005, OM006, OM035, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM104, OM116, OM117, OM095, OM197)P1,35
OM051Panel za praćenje indeksa tjelesne masemože se bilježiti/obračunati samo za opredijeljene osigurane osobe dva puta u godini za istu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska porukaP0,58
OM052Dostavljanje mjesečnog izvješća o propisanom kanabisu
K0,29
OM053Praćenje kardiovaskularnog rizikamože se bilježiti/obračunati jedan puta u danu za istu opredijeljenu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska poruka iz panelaP0,10


(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti opće obiteljske medicine obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 63.

(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 60. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju i dobnoj strukturi opredijeljenih osiguranih osoba, u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 140% do 160% glavarine.

(2) Dijagnostičko-terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine, utvrđeni su kako slijedi:

DTP – I., II. i III. razina
Šifra DTPNAZIV POSTUPKAOpis/kriterij/smjernicaPreventivni (P) /Kurativni (K)Koeficijent
I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija
OM100Prvi pregled kod kućePrvi pregled kod kuće uključuje pregled somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s bolesnikom/ obitelji/ skrbnikom/starateljem, konzultaciju i psihološku podršku. Može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM100 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM109, OM116, OM117,OM118, OM120K2,31
OM101Kontrolni pregled kod kućeKontrolni pregled kod kuće uključuje pregled somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s bolesnikom/ obitelji/ skrbnikom/starateljem, konzultaciju i psihološku podršku. Može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM101 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100,OM102, OM103, OM104, OM105, OM106,OM108, OM109, OM116, OM117,OM118, OM120K1,92
OM102Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi²Prvakućna posjeta u palijativnoj skrbi uključuje pregled somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s bolesnikom/ obitelji/ skrbnikom/starateljem, konzultaciju i psihološku podršku. Može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Osiguranu osobu obvezno je prijaviti u koordonacijski centar palijativne skrbi ako je isti uspostavljen radi ostvarenja svih prava na palijativnu skrb. Uz OM102 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM109, OM117, OM116, OM118, OM120K3,85
OM103Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi²Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi uključuje pregled somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s bolesnikom/ obitelji/ skrbnikom/starateljem, konzultaciju i psihološku podršku. Može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Osiguranu osobu obvezno je prijaviti u koordonacijski centar palijativne skrbi ako je isti uspostavljen radi ostvarenja svih prava na palijativnu skrb. Uz OM103 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM104, OM105, OM106, OM108, OM109, OM117, OM116, OM118, OM120K2,40
OM104Prošireni pregled (3 i više organskih sustava)Može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM104 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101,OM102, OM103, OM105, OM106,OM108, OM109, OM117, OM116, OM118, OM120K1,50
OM105Savjet s bolesnikom ili rođakom u ambulantiMože se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM105 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM116, OM117K0,38
OM106Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikomMože se obračunati jedanput godišnje za istu osiguranu osobu. Uz OM106 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM108, OM116, OM117K0,58
OM107Savjetovanje s obiteljiOM107 može bilježiti/obračunati samo izabrani doktor pri prvom pregledu (OM001, OM100 i OM102). Zaračunava se ako se radi o djetetu ili osiguranoj osobi koja nije u mogućnosti primiti savjet doktora zbog psihosomatskog stanja bolestiP0,38
OM108Savjet telefonom bolesniku ili članu obiteljiobvezno dokumentiranje razloga davanja savjeta u zdravstveni kartonK0,19
OM109Psihološka podrška i savjetOM109 ne može se bilježiti/obračunati uz OM100, OM101, OM102, OM103, OM105, OM106, OM107,OM108, OM110K0,67
OM110Psihoterapijski zahvat – površinskiOM110 ne može se bilježiti/obračunati uz OM003, OM100, OM101, OM102, OM103, OM105, OM106, OM107, OM108, OM109, OM111K0,96
OM111Savjetovanje o kontracepcijiOM111 ne može se bilježiti/obračunati niti s jednim drugim postupkom osim u slučaju OM107 ako se radi o malodobnoj osobiP0,38
OM112Izdavanje liječničke potvrde
K0,29
OM113Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu)
K4,81
OM114Ekspertiza liječnikaobvezno evidentiranje nalaza ekspertizeK2,88
OM115Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja
K2,88
OM116Sistematski pregled osigurane osobe iz rizične skupineMože se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM116 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101,OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM117, OM118, OM120P1,05
OM117Namjenski pregledNamjenski pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s bolesnikom/ obitelji/ skrbnikom/starateljem i konzultaciju. Može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM117 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM003, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM105, OM106, OM108, OM116, OM118, OM120K1,00
OM118RinoskopijaUključuje pregled obje nosnice. Obračunava se jedan postupak u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM118 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM107, OM108, OM116, OM117K0,29
OM119Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada
K0,96
OM120OtoskopijaUključuje pregled oba uha. Obračunava se jedan postupak u danu za istu osiguranu osobu. Uz OM120 ne može se bilježiti/obračunati OM001, OM002, OM005, OM006, OM037, OM038, OM039, OM042, OM100, OM101, OM102, OM103, OM104, OM107, OM108, OM116, OM117K0,29
OM121Ispiranje zvukovoda
K0,29
OM123Uzimanje mikrobioloških uzorakauključuje uzimanje više uzoraka (npr. bris rane, nosa, grla)K0,29
OM124Peak-flow metrijaobvezno dokumentiranje nalazaK0,29
OM125Digitorektalni pregledobvezno evidentiranje nalazaK0,77
OM126Edukacija o prevenciji raka dojkemože se bilježiti/obračunati jedanput godišnje za istu opredijeljenu osiguranu osobuP0,38
OM127Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera
K0,96
OM128Klizma
K1,92
OM129Uvođenje nazogastrične sonde
K0,87
OM130Uvođenje i zamjena trahealne kanile
K0,87
OM131Zamjena vrećice i toaleta kolostome
K0,87
OM132Toaleta gastrostome
K0,87
OM133Intramuskularna, potkožna injekcijaOM133 ne može se bilježiti/obračunati uz OM044, OM140. Obvezno je evidentiranje primijenjenog lijeka/terapijeK0,19
OM134Intravenska injekcija/intravenska infuzijaObvezno je evidentiranje primijenjenog lijeka/terapijeK0,19
OM135GlukometrijaObvezno je dokumentiranje vrijednosti GUK i medicinske indikacije za provođenje postupka. OM135 ne može se bilježiti/obračunati uz OM140P0,20
OM136Kvalitativna analiza urina test trakomobvezno evidentiranje nalazaK0,19
OM139Kožni tuberkulinski testuključuje i očitanje testaP0,38
OM140Uvođenje inzulinske terapijeuključuje primjenu inzulinske terapije u ambulanti putem infuzije, potkožnom injekcijom, glukometriju. Može se bilježiti/obračunati jedanput u životu pacijenta. OM140 ne može se bilježiti/obračunati uz OM133, OM134 i OM135K1,92
OM141Previjanje
K0,29
OM142Odstranjivanje šavova
K0,67
OM143Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje pregled i previjanje)
K0,96
OM144Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)
K0,50
OM145Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i sličnoObvezno je dokumentiranje nalaza s opisom aspirata i/ili primijenjene intraartikularne terapijeK1,35
OM146Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)obvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji broja ranaK0,38
OM147Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)obvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji broja ranaK1,35
OM148Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnjaobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji broja, stupnja i površine pojedinih opekotinaK1,92
OM149Repozicija prstiju na ruci, noziobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak OM149 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu istoj osiguranoj osobi za istu lokaciju, bez obzira na broj prstijuK0,77
OM150Imobilizacijaobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji lokacije prijeloma, iščašenja, uganuća, opekotine, rane ili druge potrebe za imobilizacijomK0,58
OM151Skidanje gipsaMože se bilježiti/obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,38
OM152Lokalno zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozimaObvezno je dokumentiranje medicinske indikacijeK0,19
OM153Demonstracija položajne drenažeOM153 ne može se bilježiti/obračunati uz OM036, OM040, OM105, OM106, OM107, OM108, OM109, OM111, OM160K0,38
OM154Površinska, lokalna anestezija
K0,38
OM155Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti
P0,58
OM156Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme
P0,58
OM157Ispunjavanje Pompidou upitnika
K0,10
OM159Primjena peroralne supstitucijske terapije ovisniku
K0,19
OM160Savjet e-mailom bolesniku ili članu obiteljiObvezno je dokumentiranje mail-aK0,19
OM166Preventivni program za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i edukacijaOM166 ne može se bilježiti/obračunati uz OM003, OM036, OM040, OM105, OM106, OM107, OM108, OM109, OM111, OM160, Bilježi/obračunava se jedanput godišnje za istu opredijeljenu osiguranu osobuP0,58
OM167Preventivni program za prevenciju šećerne bolesti i edukacijaOM167 ne može se bilježiti/obračunati uz OM003, OM036, OM040, OM105, OM106, OM107, OM108, OM109, OM111, OM160, Bilježi/obračunava se jedanput godišnje za istu opredijeljenu osiguranju osobuP0,58
OM168Preventivni program za prevenciju pušenja i edukacijaOM168 ne može se bilježiti/obračunati uz OM003, OM036, OM040, OM105, OM106, OM107, OM108, OM109, OM111, OM160, Bilježi/obračunava se jedanput godišnje za istu opredijeljenu osiguranu osobuP0,58
OM169Preventivni program za prevenciju prekomjerne konzumacije alkohola i edukacijaOM169 ne može se bilježiti/obračunati uz OM003, OM036, OM040, OM105, OM106, OM107, OM108, OM109, OM111, OM160, Bilježi/obračunava se jedanput godišnje za istu opredijeljenu osiguranu osobuP0,58
OM170Vođenje panela kroničnog bolesnika – šećerna bolestmože se obračunati jedan puta u danu za istu opredijeljenu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska poruka iz panelaP0,10
OM171Vođenje panela kroničnog bolesnika – hipertenzijamože se obračunati jedan puta u danu za istu opredijeljenu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska poruka iz panelaP0,10
OM172Vođenje panela kroničnog bolesnika – kronična opstruktivna plućna bolestmože se obračunati jedan puta u danu za istu opredijeljenu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska poruka iz panelaP0,10
OM173Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)
K0,96
OM174Adhezioliza prepucija
K0,96
OM175Prijava prometne nesreće¹
K0,41
OM176Prijava tjelesnog oštećenja¹
K0,41
OM178Uzimanje brisa uretre
K0,29
OM180Zbrinjavanje kronične rane (uključuje previjanje)obvezno dokumentiranje koje uključuje opis obrade rane (debridman, čišćenje) i opis previjanja (navesti vrstu obloge ako je primijenjena)K0,38
OM181Vođenje poroda
K6,16
OM182Telefonska motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programuobvezno dokumentiranje zabilješke u zdravstvenom kartonuP0,19
OM183Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka dojkeobvezno dokumentiranje zabilješke o provedenom razgovoruP0,58
OM184Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka debelog crijevaobvezno dokumentiranje zabilješke o provedenom razgovoruP0,58
OM186Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka vrata materniceobvezno dokumentiranje zabilješke o provedenom razgovoruP0,58
OM189Timska konzultacija sa SKZZobvezno dokumentiranje razloga konzultacijeK0,57
OM191Obrada i prikaz pacijenta uz kliničko pitanje konzilijarnom liječnikuobračunava se prilikom izdavanja uputnice A5K0,96
OM192Kućno liječenja palijativnog pacijentaKućno liječenje palijativnog pacijenta uz primjenu parenteralne terapije. Uz OM192 ne može se obračunati OM133 i OM134. Osiguranu osobu koja ostvaruje pravo na palijativno kućno liječenje, obvezno je prijaviti koordinacijskom centru palijativne skrbi, ako je isti uspostavljen radi ostvarivanja svih prava na palijativnu skrbK1,34
OM193Kućno liječenjeKućno liječenje uz primjenu parenteralne terapije. Uz OM193 ne može se obračunati OM133 i OM134K0,96
OM194Prijava ozljede na radu1Uključuje pregled, savjetovanje i konzultaciju ozlijeđenog, zbrinjavanje ozlijeđenog, popunjavanje tiskanice "Prijava o ozljedi na radu" te analizu medicinske dokumentacije. Ne može se obračunati niti s jednim drugim postupkomK1,05
OM195Pratnja hitnog pacijenta u redovno radno vrijeme ordinacije¹
K3,00
OM196Titriranje antikoagulantne terapijemože se obračunati uz uvjet ispunjenog panela antikoagulantne terapijeK0,67
OM197Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostikemože se obračunati samo uz obavezno izdavanje nalaza i arhiviranje istog u ordinacijiK0,63
OM198Vođenje panela rasta i uhranjenosti djetetamože se obračunati jedan puta u danu za istu opredijeljenu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska poruka iz panelaP0,10
OM199Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji¹može se obračunati samo jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,22
OM098Preuzimanje uzoraka urina/stolice za biokemijske i bakteriološke pretrage i organizacija dostave
K0,25
OM097Revizija lijekova za osiguranu osobu stariju od 65 godina koja koristi 3 i više lijekova na receptmože se bilježiti/obračunati samo za opredijeljene osigurane osobe jedan puta u tri mjeseca za istu opredijeljenu osiguranu osobuP1,00
OM096Vođenje panela dermatitisa kod djece
P0,10
OM095Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće²uz OM095 ne može se bilježiti/obračunati niti jedan drugi postupak. Obvezno je izdavanje nalaza/povijest bolesti te arhiviranje istog u ordinaciji. Pregled se može bilježiti/obračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora ukoliko je udaljenost od sjedišta ordinacije izabranog doktora veća od 50 km Pregled se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području izvan sjedišta ordinacije izabranog doktora i to u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl.)K1,00
II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija

OM200Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalaza²Obavezno dokumentiranje nalazaK0,96
OM201Spirometrija²Ne provodi se za vrijeme akutnih respiratornih infekcija, obvezno je dokumentiranje nalazaP0,96
OM202Dermoskopijaobvezno je dokumentiranje nalazaP0,96
OM204Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim »anoskopom«obvezno je dokumentiranje nalazaK0,96
OM205Miringotomijaobvezno je dokumentiranje nalazaK0,96
OM206Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)obvezno je dokumentiranje nalaza, može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobuK1,73
OM207Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje lokalnu anesteziju, šivanje više slojeva tkiva i previjanje)obvezno je dokumentiranje nalaza, može se obračunati jednom u danu za istu osiguranu osobuK2,12
OM209Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uhauključuje rinoskopiju i otoskopiju, obvezno je dokumentiranje nalazaK0,38
OM210Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanjeobvezno je dokumentiranje nalazaK0,38
OM211Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)obvezno je dokumentiranje nalazaK1,92
OM212Ispiranje želucaobavezno navesti medicinsku indikacijuK1,73
OM213Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljineobavezno navesti medicinsku indikaciju i opisati aspiratK2,31
OM214Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlakticeobvezno je dokumentiranje nalazaK2,50
OM215Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljeniceobvezno je dokumentiranje nalazaK2,50
OM216Repozicija i imobilizacija iščašenih i/ili uganutih zglobova ramena, lakta, šake, koljena i stopalaobvezno je dokumentiranje nalazaK2,50
OM217Stražnja tamponada nosaobavezno dokumentiranje medicinske indikacijeK2,12
OM222Terapija protiv bolova (TENS)
K0,29
OM226Pulsna oksimetrija
K0,38
OM227Dermoskopija u slučaju horizontalnog upućivanje u skupnoj praksi²
P1,35
OM228Krioterapija do 3 mjesta u slučaju horizontalno upućivanje u skupnoj praksi²
K1,15
OM233Terapija protiv bolova (TENS) u slučaju horizontalnog upućivanja u skupnoj praksi²
K0,29
OM122Displacement po Proetzuobvezno evidentiranje medicinske indikacije za izvođenje postupkaK0,58
III. razina – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju
OM203Oftalmoskopija³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaP0,76
OM208Krioterapija do 3 mjesta³primjenjuje se kod virusnog oboljenja kože i potkožnog tkiva i isključuje krioterapiju benignih promjena kože sukladno čl. 34. ZOZO, obvezno je dokumentiranje nalazaK1,15
OM224Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)³
K0,38
OM225Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka kroz 24 sata (holter RR)³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,92
OM300Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza, ne može se zaračunati uz OM301K1,15
OM301Pretraga ultrazvukom abdomena³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza, ne može se zaračunati uz OM300K2,12
OM302Pretraga ultrazvukom vrata³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,15
OM303Pretraga ultrazvukom dojki (uključuje obje dojke)³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaP2,11
OM304Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustava³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,15
OM305Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbi³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK0,58
OM306Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju³obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK0,96


¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

² ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja svih DTP-a označenih eksponentom 2

³ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 15% izvršenja svih DTP-a s eksponentom 2 i 3

(3) Maksimalni iznos sredstava do kojeg doktori ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ispostavljati račune za provedene DTP-e utvrđene u tablici iz stavka 2. ovog članka pod oznakama »2« utvrđuje se u visini do 10% izvršenja DTP-a, a za provedene DTP-e utvrđene u tablici iz stavka 2. ovog članka pod oznakama »3« u visini do maksimalno 15% izvršenja svih DTP-a pod oznakama »2« i »3«.

(4) Praćenje i plaćanje računa za provedene DTP-e iz stavka 2. i 3. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1., odnosno stavkom 3. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.

(5) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 3. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

(6) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 62. stavka 1. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 52,00 kuna.

(7) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

(8) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti opće/ obiteljske medicine obvezuju se evidentirati sve provedene postupke iz članka 62. stavka 1. ove Odluke i iz stavka 1. ovog članka po osiguranoj osobi u medicinskoj dokumentaciji koju vodi izabrani doktor.

Članak 64.

(1) Iznos sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 4. ove Odluke utvrđuje se osnovom:

– pridržavanja utvrđene stope privremene nesposobnosti za rad prema članku 25. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 30%

– potrošnja sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 30%

– upućivanje na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 30%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 10%

(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.

(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne službe Zavoda.

Članak 65.

(1) Iznos sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se u osnovom pokazatelja kvalitete.

(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:

Redni brojQIOpisObuhvatVrednovanje novčanog iznosa u %
1Vođenje panela kroničnih bolesnikaPrati se
mjesečno
Prosječno jedan panel dnevno75%
2DTP OM046Sudjelovanje u radu peer grupe*Jednom mjesečno/10 godišnje15%
3.Racionalno propisivanje antibiotikaRacionalno propisivanje antibiotika po broju pakiranjaIsključuju se antibiotici koji se daju radi profilakse Dg: Z 29.8 Z 29.2 i antibiotici s RS klauzulom5%
Racionalno propisivanje antibiotika po novčanoj potrošnji5%


*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu

Članak 66.

(1) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu u skladu s člankom 60. stavkom 1. ove Odluke ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja rada ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).

(2) Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanje dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:

– organiziranje savjetovališta

– sudjelovanje tima u e-zdravstvu

– naručivanje na preglede u ordinaciji

– uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji

– osigurano određeno vrijeme za telefonske konzultacije osiguranim osobama.

(4) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

(5) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

1.2. Zdravstvena zaštita predškolske djece

Članak 67.

(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece utvrđuje se u Tablici 1.2. kako slijedi:

Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita predškolske djece212.347,00116.393,47128.032,8213.443,4518.331,97488.548,705.819,675.819,675.819,67506.007,72


(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece ostvaruju godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za hladni pogon u visini od 212.347,00 kuna.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 68. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 70. stavku 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 71. ove Odluke

5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI) u skladu s člankom 72. ove Odluke.

Članak 68.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Zdravstvena zaštita predškolske djecedobna skupinadr. med. spec.
0-7122,52
7-1446,53


Članak 69.

(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 67. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

Šifra DTPNAZIV POSTUPKAOpis/kriterij/smjernicaPreventivni (P) Kurativni (K)Koeficijent
PD001Prvi pregledPrvi pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem; uz PD001 ne može se zabilježiti/zaračunati PD104, PD105, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuK1,00
PD002Kontrolni pregledPrvi pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem; uz PD002 ne može se zaračunati PD104, PD105, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuK0,63
PD004Izdavanje liječničke ispričnice
K0,10
PD005Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
K0,10
PD006Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima
K0,10
PD007Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu
HZZO-a
PD007 ne može se bilježiti/zaračunavati uz PD111K0,10
PD008Obrada i izdavanje prijave ozljede
K0,10
PD009Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika
K0,10
PD011Izdavanje Putnog naloga
K0,10
PD012Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacije uključujući izdavanje naloga za sanitetski prijevozuz PD012 ne može se obračunati PD011K0,10
PD013Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća
K0,10
PD014Obrada i izdavanje godišnjih izvješća
K0,10
PD015Obrada prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova
K0,29
PD016Izrada plana cijepljenja
P0,29
PD017Izdavanje prijave o ozljedi policiji
K0,29
PD018Timska konzultacija – uži tim
K0,29
PD019Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući
K0,29
PD020Timska konzultacija – patronažna služba
P0,29
PD021Telefonska konzultacija s medicinskom sestromuključuje i telefonsko naručivanje lijekova na recept za kronične bolesti kao i naručivanje na terminK0,10
PD025Namjenski pregled uključujući savjetovanje s roditeljima/starateljemuz PD025 ne može se zabilježiti/zaračunati PD104, PD105P0,82
PD026Cijepljenje – pojedinačna aplikacija vakcine prema kalendaru cijepljenja, uključuje im. i sc. primjenuuz PD026 ne može se fakturirati PD033P0,20
PD027Izdavanje liječničke potvrde za predškolsku odgojnu ustanovu (vrtić)
K0,29
PD028Individualno savjetovanje roditelja zdravog djetetaP1,05
PD029Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčetauključuje savjetovanje s obitelji/starateljem; PD029 ne može se zabilježiti/obračunati s PD001, PD002, PD025, PD030, PD031, PD100, PD101, PD104, PD112, PD163, PD165, PD169P0,82
PD030Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djetetauključuje savjetovanje s obitelji/starateljem; PD030 ne može se zabilježiti/obračunati sa PD001, PD002, PD025, PD029, PD031, PD100, PD101, PD104, PD112, PD163, PD165, PD169P0,82
PD031Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikomuključuje savjetovanje s obitelji/starateljem; PD031 ne može se zabilježiti/obračunati sa PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD100, PD101, PD104, PD112, PD163, PD165, PD169P0,93
PD032Individualno savjetovanje roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju
P1,18
PD033Kemoprofilaksa, seroprofilaksa i imunizacija, uključujući cijepljenje, intramuskularnu i potkožnu injekcijuuz PD033 ne može se zabilježiti/zaračunati PD026, PD127P0,64
PD034Uzimanje kapilarne krvi za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti
P0,36
PD035Demonstracija fizikalne terapije (edukacija roditelja)
P1,05
PD036Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa
P0,09
PD037Propisivanje lijekova na recept (jedan ili više recepata)PD037 može se bilježiti samo jedan puta po posjetuK0,10
PD038Propisivanje lijekova na privatni recept (jedan ili više recepata)PD038 može se bilježiti samo jedan puta po posjetuK0,10
PD039Propisivanje uputnice za primarni laboratorij (jedna ili više uputnica)
K0,20
PD040Propisivanje uputnice za SKZZ na razini sekundarne zdravstvene zaštite (jedna ili više uputnica)
K0,10
PD041Izdavanje liječničke potvrde za preoperativnu obradu
K0,29
PD042Kolegijalno savjetovanje (Peer grupa)Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada; u grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika, poželjno 5-6, koji se sastaju jedanput mjesečno/10 puta godišnje, o čemu vode pisane zapisnikeK0,82
PD043Dostavljanje mjesečnog izvješća o propisanom kanabisu
K0,29
PD044Propisivanje uputnice na SKZZ za potrebe probira prema programu mjera promicanja zdravlja i prevencije bolestip0,10


(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 70.

(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 67. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se u visini od 110-130% glavarine.

(2) Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, utvrđeni su u kako slijedi:

DTP – I., II. i III. razina
Šifra DTPNAZIV POSTUPKAOpis/kriterij/smjernicaPreventivni (P) Kurativni (K)Koeficijent
DTP I razine – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija
PD100Prvi pregled kod kućePrvi pregled kod kuće psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem te psihološku podršku; uz PD100 ne može se zaračunati PD104, PD105 i PD108 niti uz bilo koji drugi pregled (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD101, PD112, PD163, PD165, PD169); može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuK2,31
PD101Kontrolni pregled kod kućeKontrolni pregled kod kuće psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem te psihološku podršku; uz PD101 ne može se zaračunati PD104, PD105 i PD108 niti uz bilo koji drugi pregled (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD112, PD163, PD165, PD169); može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuK1,92
PD102Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbiPrva kućna posjeta u palijativnoj skrbi uz pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem te psihološku podršku; uz PD102 ne može se zaračunati PD104, PD105, PD108 niti uz bilo koji drugi pregled (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD101, PD112, PD163, PD165, PD169); može se obračunati jednom u danu i to samo osiguranoj osobi koja je evidentirana u koordinacijskom centru palijativne skrbi ako je isti uspostavljenK3,85
PD103Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbiKontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi uz pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem te psihološku podršku; uz PD102 ne može se zaračunati PD104, PD105, PD109 niti uz bilo koji drugi pregled (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD101, PD102, PD112, PD163, PD165, PD169); može se obračunati jednom u danu i to samo osiguranoj osobi koja je evidentirana u koordinacijskom centru palijativne skrbi ako je isti uspostavljenK2,40
PD104Savjetovanje s roditeljem/starateljem bolesnikaPD104 ne može se zaračunati uz PD001,PD100, PD101,PD102, PD103, PD112, PD169K0,58
PD105Prošireno savjetovanje s roditeljem/starateljem kroničnog bolesnikaPD105 ne može se zaračunati uz PD001, PD100, PD101,PD102, PD103, PD112K1,15
PD106Savjetovanje s obitelji
K1,93
PD107Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji
K0,19
PD108Psihološka podrška i savjetPD108 ne može se zaračunati uz PD100, PD101, PD102, PD103K0,67
PD109Izdavanje ostalih liječničkih potvrda
K0,29
PD110Ekspertiza liječnika
K2,88
PD111Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja uključujući izdavanje uputnice liječničkom povjerenstvu HZZO-auz PD111 ne može se zabilježiti/zaračunati PD007K4,81
PD112Namjenski pregleduključuje savjetovanje s obitelji/starateljem; PD112 ne može se zabilježiti/obračunati sa PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD101, PD104, PD163, PD165, PD169K1,44
PD113Rinoskopijauključuje obje nosnice; obračunava se jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,29
PD114Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada
K0,96
PD115Otoskopijauključuje pregled oba uha; obračunava se jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,29
PD116Ispiranje zvukovoda
K0,29
PD118Uzimanje mikrobioloških uzorakauključuje uzimanje više uzoraka (npr. bris rane, nosa, grla)K0,29
PD119Peak-flow metrijaobvezno dokumentiranje nalazaK0,29
PD120Digitorektalni pregledobvezno evidentiranje nalazaK0,77
PD121Kateterizacija mokraćnog mjehura – uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera
K0,96
PD122Klizma
K1,92
PD123Uvođenje nazogastrične sonde
K0,96
PD124Uvođenje i zamjena trahealne kanile
K0,87
PD125Zamjena vrećice i toaleta kolostome
K0,87
PD126Toaleta gastrostome
K0,87
PD127Intramuskularna, potkožna injekcijauz PD127 ne može se zabilježiti/zaračunati PD026, PD033, PD134K0,19
PD128Intravenska injekcija/intravenska infuzijauz PD128 ne može se zaračunati PD134K0,19
PD129Glukometrijauz PD129 ne može se zaračunati PD134P0,20
PD130Kvalitativna analiza urina test trakomobvezno evidentiranje nalazaK0,19
PD132Uzimanje urina za bakteriološke pretrage
K0,19
PD133Kožni tuberkulinski testuključuje i očitanje testaP0,38
PD134Provođenje inzulinske terapijeuključuje primjenu inzulinske terapije u ambulanti putem infuzije, potkožnom injekcijom, glukometriju; uz PD134 ne može se zaračunati PD127, PD128, PD129K1,92
PD135Previjanje
K0,29
PD136Odstranjivanje šavova
K0,67
PD137Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje pregled i previjanje)
K0,96
PD138Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)obvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji broja ranaK0,96
PD139Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje/steristrip i previjanje)obvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji broja ranaK1,35
PD140Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnjaobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji broja, stupnja i površine pojedinih opekotinaK1,92
PD141Repozicija prstiju na ruci, noziobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD141 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokaciju, bez obzira na broj prstijuK0,77
PD142Imobilizacijaobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji lokacije prijeloma, iščašenja, uganuća, opekotine, rane ili druge potrebe za imobilizacijomK0,58
PD143Skidanje gipsaMože se bilježiti/obračunati jednom u danuK0,38
PD144Lokalno zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozimaObvezno je dokumentiranje medicinske indikacijeK0,38
PD145Položajna drenaža
K0,38
PD146Površinska, lokalna anestezija
K0,38
PD147Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti
P0,58
PD148Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme
P0,58
PD149Primjena peroralne supstitucijske terapije ovisniku
K0,19
PD150Savjet e-mailom bolesniku ili članu obiteljiobvezno je dokumentiranje mailaK0,19
PD151Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)
K0,96
PD152Adhezioliza prepucija
K0,96
PD153Prijava prometne nesreće¹
K0,41
PD154Prijava tjelesnog oštećenja¹
K0,41
PD174Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće²uz PD174 ne može se bilježiti/obračunati niti jedan drugi postupak. Obvezno je izdavanje nalaza/povijest bolesti te arhiviranje istog u ordinaciji. Pregled se može bilježiti/obračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora (grada/općine) i to u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl.)K1,00
PD156Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanjeobvezno je dokumentiranje nalazaK0,38
PD157Repozicija zglobova ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopalaobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD157 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokacijuK2,50
PD158Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlakticeobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD158 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokacijuK2,50
PD159Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljeniceobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD159 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokacijuK2,88
PD160Sistematski pregled dojenčadidojenčetom se smatra dijete do navršenih 12 mjeseci životaP1,05
PD161Sistematski pregled predškolskog djeteta
P1,05
PD162Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikomPD162 ne može se obračunati/zaračunati s bilo kojim drugim pregledom (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD101, PD112, PD163, PD165, PD169)P1,27
PD163Prvi sistematski pregled dojenčeta do 2. mjeseca života
P1,05
PD164Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostikemože se obračunati samo uz obavezno izdavanje nalaza i arhiviranje istog u ordinacijiK0,63
PD165Preoperativni pregled djeteta
K1,00
PD166Kratki psihološki intervju djeteta
P0,67
PD168Timska konzultacija sa SKZZobvezno dokumentiranje razloga konzultacijeK0,57
PD169Prošireni pregled (3 i više organskih sustava)Može se obračunati jednom u danu; ne može se zaračunati uz bilo koji drugi pregled (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD101, PD102, PD112, PD163, PD165,).K1,50
PD170Vođenje panela rasta i uhranjenosti djetetaPD170 ne može se zaračunati bez popunjenih svih poljaP0,10
PD171Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji¹može se obračunati samo jednom u danuK0,22
PD172Preuzimanje uzoraka urina/stolice za biokemijske i bakteriološke pretrage i organizacija dostave
K0,25
PD173Vođenje panela dermatitisa kod djecePD173 ne može se zaračunati bez popunjenih svih poljaP0,10
PD175Pratnja hitnog pacijenta u redovno radno vrijeme ordinacije¹
K3,00
DTP II razine – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija
PD200Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalazaObavezno dokumentiranje nalazaK0,96
PD201Spirometrija2Ne provodi se za vrijeme akutnih respiratornih infekcija, obvezno je dokumentiranje nalazaK0,96
PD202Dermoskopija2obvezno je dokumentiranje nalazaK0,96
PD203Miringotomijaobvezno je dokumentiranje nalazaK0,96
PD204Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)obvezno je dokumentiranje nalaza, može se obračunati jednom u danuK1,73
PD205Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje lokalnu anesteziju, šivanje više slojeva tkiva i previjanje)obvezno je dokumentiranje nalaza, može se obračunati jednom u danuK2,12
PD206Krioterapija do 3 mjesta2primjenjuje se kod virusnog oboljenja kože i potkožnog tkiva i isključuje krioterapiju benignih promjena kože sukladno čl. 34. ZOZO, obvezno je dokumentiranje nalazaK1,15
PD207Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uhauključuje rinoskopiju i otoskopiju, obvezno je dokumentiranje nalazaK0,38
PD208Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)obvezno je dokumentiranje nalazaK1,92
PD209Ispiranje želucaobavezno navesti medicinsku indikacijuK1,73
PD210Stražnja tamponada nosaobavezno dokumentiranje medicinske indikacijeK2,12
PD211Terapija protiv bolova (TENS)
K0,29
PD212Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)²
K0,38
PD213Pulsna oksimetrija²
K0,38
PD214Ispitivanje vida
K0,96
PD117Displacement po Proetzu
K0,58
DTP III razine – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju
PD300Pretraga ultrazvukom kukova²obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,92
PD301Pretraga ultrazvukom mozga²obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,92
PD302Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava²obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza, ne može se zaračunati uz PD303K1,15
PD303Pretraga ultrazvukom abdomenaobavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza, ne može se zaračunati uz PD302K2,12
PD304Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultacijuobavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK0,96
¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

² ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja svih DTP-a označenih eksponentom 2


(3) Maksimalni iznos sredstava do kojeg doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ispostavljati račune za provedene DTP-e utvrđene u tablicama iz stavka 2. ovog članka pod oznakama »2« utvrđuje se visini do 10% izvršenja DTP-a.

(4) Praćenje i plaćanje računa za provedene DTP-e iz stavka 2. i 3. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1., odnosno stavkom 3. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.

(5) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 3. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

(6) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 69. stavka 1. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 52,00 kune.

(7) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

(8) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece obvezuju se evidentirati sve provedene postupke iz članka 69. stavka 1. ove Odluke i iz stavka 1. ovog članka po osiguranoj osobi u medicinskoj dokumentaciji koju vodi izabrani doktor.

Članak 71.

(1) Iznos sredstava iz članka 67. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 33%

– upućivanja na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 33%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 34%.

(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitost imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom područnom uredu Zavoda.

(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.

Članak 72.

(1) Iznos sredstava iz članka 67. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se osnovom pokazatelja kvalitete (QI).

(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:

Redni brojQIOpisObuhvatVrednovanje novčanog iznosa u %
1Postotak prvih sistematskih pregleda dojenčeta do 2. mjeseca životaDojenčad u skrbi (koji imaju MBO) do 2 mjeseca života imaju zabilježen DTP – PD16370%25%
2Panel rasta i uhranjenosti djetetaPrati se mjesečnoProsječno jedan panel mjesečno30%
3Panel dermatitisa kod djecePrati se mjesečnoProsječno jedan panel mjesečno30%
4PD042Sudjelovanje u radu peer grupe*Jednom mjesečno/10 godišnje15%


*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu

Članak 73.

(1) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).

(2) Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanja dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:

– savjetovališta u malim grupama

– sudjelovanje tima u e-zdravstvu

– naručivanje na preglede u ordinaciji

– uzimanje i dostavljanje uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku

– dostupnost u slučaju hitnosti.

(4) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

(5) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

1.3. Zdravstvena zaštita žena

Članak 74.

(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksa*Preventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena214.000,00104.506,31133.768,0817.870,5817.870,58488.015,545.225,325.225,325.225,32503.691,49


(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite žena ostvaruju godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za hladni pogon u visini od 214.000,00 kuna.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 75. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 77. stavku 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 78. ove Odluke

5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 79. ove Odluke.

Članak 75.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti zdravstvene zaštite žena, utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Zdravstvena zaštita ženadobna skupinadr. med. spec.
>1217,42


Članak 76.

(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

DTP – 0. razine
Šifra DTPNAZIV POSTUPKAOpis/kriterij/smjernicaPreventivni (P) Kurativni (K)Koeficijent
GI001Prvi pregled ginekologa – preventivniPrvi pregled ginekologa – preventivni, uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultaciju; uz GI001 ne može se zabilježiti/zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuP1,36
GI002Prvi pregled ginekologa – kurativniPrvi pregled ginekologa – kurativni, uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultaciju; uz GI002 ne može se zabilježiti/zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuK1,35
GI003Kontrolni pregled ginekologaKontrolni pregled uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultaciju; uz GI003 ne može se zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuK1,29
GI004Prvi sistematski pregled trudnicePrvi sistematski pregled trudnice uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultaciju; uz GI004 ne može se zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuP1,82
GI005Ponovni sistematski pregled trudnicePonovni sistematski pregled trudnice uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultaciju; uz GI005 ne može se zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuP1,51
GI006Ponovni sistematski pregled trudnice s rizičnom trudnoćomPonovni sistematski pregled trudnice s rizičnom trudnoćom uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultaciju; uz GI006 ne može se zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuP1,58
GI007Prvo savjetovanje i upute u svezi s kontracepcijom uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultacijuuz GI007 ne može se zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuP0,91
GI008Ponovno savjetovanje u svezi s kontracepcijom uključujući savjetovanje s bolesnicom/partnerom/članom obitelji u ambulanti i konzultacijuuz GI008 ne može se zaračunati GI011, GI012, GI013, može se zaračunati samo jednom u danu za istu osobuP0,45
GI009Propisivanje lijekova na recept (jedan ili više recepata)GI009 može se bilježiti samo jedan puta u danuP0,10
GI010Propisivanje lijekova na recept (jedan ili više recepata)GI010 može se bilježiti samo jedan puta u danuK0,10
GI011Savjetovanje s bolesnicom ili partnerom (članom obitelji) u ambulantiGI011 ne može se zabilježiti/zaračunati uz GI001, GI002,GI003, GI004, GI005, GI006, GI007, GI008, GI009, GI025, GI053, GI056P0,60
GI012Savjetovanje s bolesnicom ili partnerom (članom obitelji) u ambulantiGI012 ne može se zabilježiti/zaračunati uz GI001, GI002, GI003, GI004, GI005, GI006,GI007, GI008, GI009, GI025; GI053, GI056K0,58
GI013KonzultacijaGI013 ne može se zabilježiti/zaračunati uz GI001,GI002, GI003, GI004, GI005, GI006,GI007, GI008K0,38
GI014Digitorektalni pregledobvezno evidentiranje nalazaP0,82
GI015Digitorektalni pregledobvezno evidentiranje nalazaK0,77
GI016PAPA testobvezno evidentiranje nalazaP0,82
GI017Obrada prijava nepoželjnjih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova
K0,29
GI018Vađenje intrauterinog uloška
P0,91
GI019Ulaganje, vađenje i toaleta pesara
K0,77
GI020Poduka o pravilnoj prehrani i oralnoj higijeni trudnicaobvezno evidentiranje u dokumentacijiP0,91
GI021Uzimanje brisa uretre, vagine ili cervixa uterusaobvezno evidentiranje medicinske indikacije u dokumentacijiK0,63
GI022Savjetovanje o menopauzimože se bilježiti/obračunati jedanput godišnjeP0,73
GI023Savjetovanje za prevenciju osteoporozemože se bilježiti/obračunati jedanput godišnjeP0,73
GI024Savjetovanje za prevenciju pretilostimože se bilježiti/obračunati jedanput godišnjeP0,73
GI025Savjetovanje za prevenciju spolno prenosivih bolesti uključujući savjetovanje s partnerom (članom obitelji)uz GI025 ne može se zabilježiti/zaračunati GI011, GI012, može se bilježiti/obračunati jedanput godišnjeP0,73
GI026Savjet telefonomobvezno dokumentiranje razloga davanja savjeta u zdravstveni kartonK0,19
GI027Edukacija o prevenciji raka dojkemože se bilježiti/obračunati jedanput godišnjeP0,38
GI028Izdavanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
P0,09
GI029Izdavanje izvješća o bolovanju
K0,10
GI030Izdavanje potvrde o ortopedskim pomagalima
K0,10
GI031Izdavanje uputnice liječničkom povjerenstvu
K0,10
GI032Očitanje nalaza u svrhu provođenja nacionalnog preventivnog programa
P0,09
GI033Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća
K0,10
GI034Obrada i izdavanje godišnjih izvješća
K0,10
GI035Izdavanje putnog naloga
K0,10
GI036Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacije, uključujući izdavanje naloga za sanitetski prijevoz
K0,10
GI037Timska konzultacija-uži tim
K0,29
GI038Timska konzultacija-njega i fizikalna terapija
K0,29
GI039Timska konzultacija-patronažna služba
K0,29
GI040Timska konzultacija s medicinskom sestrom
K0,10
GI041Izdavanje liječničke ispričnice
K0,10
GI043Ispunjavanje Prijave maligne bolesti
K0,58
GI044Savijet e-mailom bolesniku ili članu obiteljiobvezno dokumentiranje e-mailaK0,19
GI046Propisivanje lijeka na privatni receptmože se bilježiti samo jedan puta u danuK0,10
GI047Propisivanje uputnice za primarni laboratorij (1 ili više uputnica)
K0,20
GI048Propisivanje uputnice za SKZZ na razini sekundarne zdravstvene zaštite (1 ili više uputnica)
K0,10
GI050Prijava profesionalne bolesti
K0,10
GI051Izdavanje prijave o ozljedi policiji
K0,29
GI053Savjetovanje o sterilitetu i MPO, uključujući savjetovanje s partneromuz GI053 ne može se zabilježiti/zaračunati GI011, GI012, može se bilježiti/obračunati jedanput godišnjeP0,73
GI055Kolegijalno savjetovanje (Peer grupa)Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada; u grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika, poželjno 5-6, koji se sastaju jedanput mjesečno/10 puta godišnje, o čemu vode pisane zapisnikeK0,82
GI056Savjetovanje o začeću uključujući savjetovanje s partneromuz GI056 ne može se zabilježiti/zaračunati GI011, GI012, može se bilježiti/obračunati jedanput godišnjeP0,91
GI057Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite
P0,10
GI058Dostavljanje mjesečnog izvješća o propisanom kanabisu
K0,29


(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite žena obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 77.

(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 74. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju opredijeljenih osiguranih osoba, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 128% do 140% glavarine.

(2) Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, utvrđeni su u kako slijedi:

DTP – I. i II. razina
Šifra DTPNAZIV POSTUPKAOpis/kriterij/smjernicaP/KKoeficijent
DTP I razine – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija
GI100Transvaginalna sonografija (TVS)obvezno evidentiranje nalazaK2,12
GI101Transvaginalna sonografija (TVS), uključuje ultrazvučnu cervikometriju do 14. tjedna trudnoćeuz GI101 ne može se zabilježiti/zaračunati GI115, obvezno evidentiranje nalazaP2,15
GI102Pretraga ultrazvukom u trudnoćiobvezno evidentiranje nalazaP2,30
GI103Folikulometrija²obvezno evidentiranje nalazaK1,40
GI104Pretraga ultrazvukom dojki (uključuje obje dojke)¹obavezno navesti medicinsku indikaciju i obvezno dokumentiranje nalazaP2,11
GI105Pregled UZV trudnice- višeplodna trudnoćaobvezno evidentiranje nalazaP3,00
GI106CTG²obvezno evidentiranje nalazaP0,91
GI107Amnioskopija²obvezno evidentiranje nalazaP1,22
GI108Kolposkopija²obvezno evidentiranje nalazaK2,25
GI109CTG u višeplodne trudnoćeobvezno evidentiranje nalazaP1,40
GI110Ulaganje intrauterinog uloška²
P2,00
GI111Prijava prometne nesreće¹
K0,41
GI112Prijava tjelesnog oštećenja¹
K0,41
GI114Transabdominalni ginekološki ultrazvuk (TAS)obvezno evidentiranje nalazaP2,12
GI115Ultrazvučna cervikometrija²obvezno evidentiranje nalazaP1,20
GI116Vođenje poroda
K6,16
GI118Prijava ozljede na radu¹K1,05
GI119Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće²Uz GI119 ne može se bilježiti/obračunati niti jedan drugi postupak. Obvezno je izdavanje nalaza/povijest bolesti te arhiviranje istog u ordinaciji. Pregled se može bilježiti/obračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora (grada/općine) i to u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl.)K1,00
GI042Ispunjavanje prijave zarazne bolesti
P0,58
GI052Pregled urina trudnice test trakomobvezno evidentiranje nalazaP0,19
GI054Vođenje panela trudnice¹GI054 se može obračunati 1 puta mjesečno za istu osiguranu osobu ako su popunjena sva polja u paneluP0,20
DTP II razine – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija
GI200U-korionski gonadotropin (test na trudnoću)obvezno evidentiranje nalazaK0,52
GI201Odstranjivanje stranog tijela iz rodnice
K1,29
GI202Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva
K1,29
GI203Incizija Bartholinieve žlijezde
K1,29
GI204Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje)
K1,35
GI205Ablacija polipa vrata maternice
K1,60
GI206Postavljanje urinarnog katetera
K0,96
GI207Površinska lokalna anestezija
K0,38
GI208Intramuskularna, potkožna injekcija
K0,19
GI209Odstranivanje šavova
K0,67
GI210Previjanje
K0,29
GI211Cijepljenje protiv HPV-a
P0,91
GI213Apliciranje lokalne terapije premazivanjem (interferon, podofilin)
K0,55
GI214Uterobrush
P1,00
GI215Nativni preparat
K0,85
GI216Telefonska motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programuobvezno dokumentiranje zabilješke u zdravstvenom kartonuP0,19
GI217Motivacijski razgovor za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka dojkeobvezno dokumentiranje zabilješke o provedenom razgovoruP0,58
GI218Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji¹
K0,22
GI219Preuzimanje uzoraka urina za biokemijske i bakteriološke pretrage i organizacija dostave
K0,25
¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
² ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja svih DTP-a označenih eksponentom 2


(3) Maksimalni iznos sredstava do kojeg doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ispostavljati račune za provedene DTP-e utvrđene u tablicama iz stavka 2. ovog članka pod oznakama »2« utvrđuje se u visini do 10% izvršenja DTP-a.

(4) Praćenje i plaćanje računa za provedene DTP-e iz stavka 2. i 3. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1., odnosno stavkom 3. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.

(5) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 3. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

(6) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 76. stavka 1. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 52,00 kune.

(7) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

(8) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite žena obvezuju se evidentirati sve provedene postupke iz članka 76. stavka 1. ove Odluke i iz stavka 1. ovog članka po osiguranoj osobi u medicinskoj dokumentaciji koju vodi izabrani doktor.

Članak 78.

(1) Iznos sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– pridržavanja utvrđene stope privremene nesposobnosti za rad prema članku 26. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%

– upućivanja na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%.

(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite žena koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.

(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.

Članak 79.

(1) Iznos sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 5. utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete.

(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:

Redni brojQIOpisObuhvatVrednovanje novčanog iznosa u %
1Kod žena starijih od 50 g. koje su se javile na preglede napravljena TVSuz GI001 zabilježen GI10150%40%
2Kod žena do 30 g. koje su se u toj godini javile na pregled provedeno savjetovanje o kontracepciji ili savjetovanje o začećuuz GI001 zabilježen GI007 ili GI 008 ili GI05660%20%
3Panel trudniceUz GI054 zabilježen GI004 ili GI005 ili GI00670%30%
4GI055Sudjelovanje u radu peer grupe*Jednom mjesečno/10 puta godišnje10%


*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu

Članak 80.

(1) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).

(2) Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanja dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

– savjetovališta u malim grupama,

– sudjelovanje tima u e-zdravstvu,

– naručivanje na preglede u ordinaciji,

– osigurano određeno vrijeme za telefonske konzultacije osiguranim osobama ili uzimanje uzoraka krvi u ordinaciji,

– uzimanje i dostava uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku u ordinaciji.

(4) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

(5) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

1.4. Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

Članak 81.

(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksa*Preventivni programi5*
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)212.426,0082.380,46135.927,7616.373,1216.373,12463.480,454.119,024.119,024.119,02475.837,52


(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) ostvaruju godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za hladni pogon u visini od 212.426,00 kn.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 82. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 84. stavak 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 85. ove Odluke

5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 86. ove Odluke.

Članak 82.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)dobna skupinadr. med. dent.
0-320,09
3-1847,07
>1843,36


Članak 83.

(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 81. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci kako slijedi:

DTP »nulte« razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

Šifra
postupka
Vrsta postupkaOpis/kriterij/smjernicaKoeficijent
DM103Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima1,78
DM104Stomatološko odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)uključuje motiviranje djece za higijenu usta i demonstriranje čišćenja zuba, uz DM104 ne može se zaračunati DM119 i DM1200,30
DM105Stomatološko odgojni rad – stomatolog -pojedinačno savjetovanjeuključuje motiviranje djece za higijenu usta i demonstriranje čišćenja zuba, uz DM105 ne može se zaračunati DM119 i DM1201,18
DM106Stomatološko odgojni rad – s malenim skupinamauključuje motiviranje djece za higijenu usta i demonstriranje čišćenja zuba, uz DM106 ne može se zaračunati DM119 i DM1200,60
DM107Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba21,39
DM108Za svakih daljnjih 50 osoba10,70
DM119Motiviranje djece za higijenu ustaDM119 ne može se zaračunati uz DM104, DM105 i DM1060,30
DM120Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)DM120 ne može se zaračunati uz DM104, DM105 i DM1060,30


DTP »nulte« razine_ PREVENTIVA_ sve osigurane osobe

Šifra
postupka
Vrsta postupkaKoeficijent
DM203Provjera higijene usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilnog čišćenja zuba0,30
DM206Savjetovanje stomatologa sa specijalistima po utrošenom vremenu0,30


DTP »nulte« razine_ KURATIVA_djeca do 18 godina

Šifra
postupka
Vrsta postupkaOpis/kriterij/smjernicaKoeficijent
DM305Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)0,48
DM306Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana po posjetu djeteta s težom ometenosti razvojamože se obračunati 1 puta mjesečno0,82
DM307Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije po posjetu djeteta s težom ometenosti razvojamože se obračunati 1 puta mjesečno1,17
DM308Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz2,60
DM318Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala do 15. godine starosti1,50


DTP »nulte« razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

Šifra postupkaVrsta postupkaOpis/kriterij/smjernicakoeficijent
DM002Pregled bolesnika (prvi)Pregled bolesnika (prvi) uključujući izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljem; uz DM002 ne može se zabilježiti/zaračunati DM007, može se obračunati 1 puta godišnje za istu osiguranu osobu2,20
DM003Ponovni pregled (recall) bolesnikaPonovni pregled (recall) bolesnika, uključujući davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga; uz DM003 ne može se zabilježiti/zaračunati DM0061,50
DM004Pregled akutnog bolesnika1,00
DM006Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških uslugaDM006 se ne može zabilježiti/zaračunati uz DM003 i DM0071,60
DM007Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljimaUključuje davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga, DM007 se ne može zabilježiti/zaračunati uz DM002 i DM0062,20
DM008Popunjavanje obrasca za osiguravatelja2,79
DM009Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje2,50
DM010Izdavanje pisanog mišljenja stomatologa2,29
DM011Liječnička potvrda0,49
DM012Propisivanje jednog ili više lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)DM012 može se zabilježiti samo jedan puta po posjeti0,12
DM013Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)0,12
DM014Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)0,12
DM015Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)0,12
DM016Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)0,12
DM017Izdavanje Putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)0,12
DM018Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)0,12
DM019Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)0,12
DM020Propisivanje lijekova na recept (jedan ili više recepata)DM020 može se bilježiti samo jedan puta u danu0,12
DM021Propisivanje lijekova na privatni recept (jedan ili više recepata)DM021 može se bilježiti samo jedan puta u danu0,12
DM022Propisivanje uputnice za SKZZ0,12
DM023Propisivanje uputnice za PZZ0,12
DM024Očitavanje obične intraoralne snimke zuba0,12
DM025Očitavanje ortopantomografske snimke zuba0,23
DM026Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji0,22
DM028Prijava profesionalne bolesti0,12
DM400Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenažu)0,92
DM401Incizija apscesa u ustima s drenažom0,62
DM402Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)3,37
DM403Kontrola rane0,24
DM404Ispiranje rane apscesa, uključivši kontrolu rane0,24
DM405Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključuje i kontrolu rane0,21
DM406Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šavove i/ili postavljanje tampona0,75
DM407Skidanje šavova0,13
DM408Higijena rane0,17
DM421Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala1,22
DM464Sudjelovanje u radu peer grupePeer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada; u grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika, poželjno 5-6, koji se sastaju jedanput mjesečno/10 puta godišnje, o čemu vode pisane zapisnike0,82


DTP »nulte« razine_PROTETIKA_ sve osigurane osobe

Šifra postupka/pomagalaVrsta postupkaKoeficijent za doktora
DM609 93014Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)1,54
DM610 93014Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)1,54
DM611Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete0,75
DM612Skidanje stare krunice po zubu0,75
DM613 93080Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza1,82
DM614 93080Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza1,82
DM615 93081Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza1,82
DM616 93081Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza1,82


NAPOMENA: dentalno-protetska pomagala navedena u tablicama utvrđena su brojem i rokom uporabe prema općem aktu Zavoda koji uređuju dentalnu zdravstvenu zaštitu

(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 84.

(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 81. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju opredijeljenih osiguranih osoba, u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 165% do 180% glavarine.

(2) Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), utvrđeni su u kako slijedi:

Šifra
postupka
Vrsta postupkaOpis/kriterij/smjernicaKoeficijent
DM100Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)0,55
DM101Pečaćenje fisure po zubuu istom danu isključuje postupak DM102 ako se radi o istom zubu0,29
DM102Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)u istom danu isključuje postupak DM102 ako se radi o istom zubu1,26
DM109Preventivni zahvati – kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka0,52
DM110Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom0,86
DM111Dentocult testovi osjetljivosti na karijes, uključuju: SM; LB; puferski kapacitet sline3,44
DM112Jetkanje cakline i nanošenje smole0,16
DM113Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva0,13
DM114Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu0,57
DM115Profilaksa s fluorom – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel0,26
DM116Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)1,55
DM117Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka1,55
DM118Nanošenje F-laka, do tri zuba0,77


DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra
postupka
Vrsta postupkaOpis/kriterij/smjernicaKoeficijent
DM200Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test0,14
DM201Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu0,11
DM202Manji brusni ispravci po zubu0,22
DM204Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno)može se obračunati 2 puta godišnje za istu osiguranu osobu0,72
DM205Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba0,19
DM207Uklanjanje plaka sa zuba0,72
DM208Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)0,86
DM209Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba0,19


DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupkaVrsta postupkaKoeficijent
DM300Devitalizacija pulpe mliječnih zuba0,30
DM301Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba0,70
DM302Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)0,41
DM303Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)0,99
DM304Aproksimalno zakošavanje (po zubu)0,14
DM309Vađenje mliječnog zuba0,22
DM310Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 1 kanal0,99
DM311Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 2 kanala1,14
DM312Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 3 kanala1,33
DM313Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 4 kanala1,51
DM314Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal1,25
DM315Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala1,47
DM316Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala1,73
DM317Priprema i punjenje korijenskog kanala – 4 i više kanala2,03
DM319Cementni ispun jednoplošni, do 6 godina starosti0,57
DM320Cementni ispun višeplošni, do 6 godina starosti0,72
DM325Ispun kompozitni na jednoj površini (pretkutnjaci i kutnjaci)1,01
DM326Ispun kompozitni dvoplošni (pretkutnjaci i kutnjaci)1,58
DM327Ispun kompozitni troplošni (pretkutnjaci i kutnjaci)1,97
DM328Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (pretkutnjaci i kutnjaci)0,76
DM330Cementni ispun jednoplošni, stariji od 6 godina0,39
DM331Cementni ispun višeplošni, stariji od 6 godina0,54
DM332Amalgamski ispun jednoplošni0,65
DM333Amalgamski ispun dvoplošni0,94
DM334Amalgamski ispun troplošni1,39
DM335Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu0,96
DM336Ispun kompozitni jednoplošni (sjekutići i očnjaci)0,83
DM337Ispun kompozitni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)1,22
DM338Ispun kompozitni troplošni (sjekutići i očnjaci)1,79
DM339Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)0,57
DM340Ispun kompozitni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU1,16


DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

Šifra
postupka
Vrsta postupkaOpis/kriterij/smjernicaKoeficijent
DM409Neizravno prekrivanje0,14
DM410Izravno prekrivanje0,20
DM411Vitalna ekstripacija pulpe0,41
DM412Devitalizacija pastom0,30
DM413Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal0,63
DM414Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala0,77
DM415Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala0,96
DM416Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više1,14
DM417Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal0,88
DM418Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala1,11
DM419Priprema i punjenje korijenskog kanala -3 kanala1,36
DM420Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala1,66
DM422Vađenje starih punjenja iz korijenskog 1 kanala0,74
DM423Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala1,11
DM424Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala1,47
DM425Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala1,84
DM426Privremeno zatvaranje – privremeni ispun0,20
DM427Cementni ispun na 1 plohi0,20
DM428Cementni ispun na više ploha0,35
DM429Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub0,46
DM430Amalgamski ispun – na dvjema plohama0,76
DM431Amalgamski ispun – na trima plohama1,01
DM432Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu0,77
DM433Poliranje amalgamskih ispuna0,22
DM434Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)može se obračunati 1 puta godišnje za istu osiguranu osobu0,09
DM435Ispun kompozitni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)0,65
DM436Ispun kompozitni dvoplošni1,03
DM437Ispun kompozitni troplošni1,42
DM438Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu0,39
DM439Ispun kompozitni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU0,79
DM440Poliranje kompozitnih ispuna0,24
DM441Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)kod izrade kompozitnog ispuna DM 441 se može zaračunati uz DM435-DM439?0,10
DM442Lokalna (infiltracijska) anestezija0,22
DM443Lokalna (provodna) anestezija0,44
DM444Površinska anestezija (spray)0,11
DM445Vađenje jednokorjenskog zubane može se zaračunati uz DM450 na istom zubu0,37
DM446Vađenje višekorjenskog zubane može se zaračunati uz DM450 na istom zubu0,55
DM447Ekstrakcija zuba sa separacijomne može se zaračunati uz DM450 na istom zubu0,76
DM448Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)0,55
DM449Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)0,26
DM450Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)0,92
DM451Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume0,74
DM452Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba0,09
DM453Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba0,09
DM454Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba0,37
DM455Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu0,83
DM456Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)ne može se zaračunati uz DM445, DM446, DM447, DM450 na istom zubu0,74
DM457Mortalna amputacija (trajni zub)0,41
DM458Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti0,19
DM460Prijava prometne nesreće ¹0,35
DM461Prijava tjelesnog oštećenja¹0,35
DM462Prijava ozljede na radu¹1,05
DM463Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostikemože se obračunati samo uz obavezno izdavanje nalaza i arhiviranje istog u ordinaciji0,63


¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

DTP I. razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe

Šifra postupka/pomagalaVrsta postupkaKoeficijent za doktora
DM600Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – gornja9,11
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM601Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – donja9,11
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM602Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – gornja9,11
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM603Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – donja9,11
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM604Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – gornja3,65
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM605Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – donja3,65
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM606Lijevana zubna nadogradnja, izravno1,56
DM607Potpuna krunica od metala3,64
D0007brušenje
D0008uzimanje otisaka
D0009cementiranje
DM608Fasetirana krunica4,00
D0007brušenje
D0008uzimanje otisaka
D0009cementiranje
NAPOMENA: dentalno-protetska pomagala navedena u tablicama utvrđena su brojem i rokom uporabe općim aktom Zavoda koji uređuje pravo osiguranih osoba na dentalnu zdravstvenu zaštitu


DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka/ pomagalaVrsta postupkaKoeficijent za doktora
DM500Totalna akrilatna zubna proteza – gornja10,61
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM501Totalna akrilatna zubna proteza – donja10,61
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM502Djelomična metalna lijevana zubna proteza – gornja11,61
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM503Djelomična metalna lijevana zubna proteza – donja11,61
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM504Podlaganje zubne proteze, neizravno – gornje1,99
DM505Podlaganje zubne proteze, neizravno – donje1,99


(3) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici mogu ispostaviti račune za dijagnostičko-terapijske postupke protetike maksimalno do 30 % ukupno mogućeg iznosa sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke utvrđenog u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici mogu, u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda kojom se utvrđuju dobna skupina i broj osiguranih osoba iste, ispostavljati račune za terapijske postupke protetike i u većem postotku od utvrđenog u stavku 3. ove Odluke.

(5) Praćenje i plaćanje izvršenja DTP-a iz stavka 2. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.

(6) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

(7) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 83. stavka 1. ove Odluke i koeficijenti iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 52,00 kune.

(8) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

(9) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) obvezuju se evidentirati sve provedene postupke iz članka 83. stavka 1. ove Odluke i iz stavka 1. ovog članka po osiguranoj osobi u medicinskoj dokumentaciji koju vodi izabrani doktor.

Članak 85.

(1) Iznos sredstava iz stavka 81. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– upućivanja na specijalistički pregled prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 50%

– udjela preventivnih postupaka (DTP) (minimalno 20% od ispostavljenih DTP-ova) vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 50%

(2) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.

(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda

Članak 86.

(1) Iznos sredstava iz članka 81. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete.

(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:

Redni brojQIObuhvatVrednovanje novčanog iznosa u %
1Osigurane osoba koje imaju zabilježen DTP DM002 imaju zabilježen i zubni status80%85%
2DM464 Sudjelovanje u radu peer grupe*1 puta mjesečno/10 puta godišnje15%


*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu

Članak 87.

(1) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštita mogu ostvariti sredstva i s osnova posebnog vrednovanja rada ordinacije.

(2) Posebno vrednovanje rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanja dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:

– e-naručivanje osiguranih osoba

– naručivanje osiguranih osoba Zavoda u zadani termin

– rad s osobama s posebnim potrebama

– dostupnost u slučaju hitnosti

– organiziranje grupnog/specifičnog savjetovališta.

(4) Osnovom posebnog vrednovanja rada ordinacije iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

(5) Osnovom posebnog vrednovanja rada ordinacije iz stavka 2. točke 3. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

Članak 88.

(1) Za provođenje dentalne zdravstvene zaštite obračunavaju se i troškovi dentalnog tehničara za izradu dentalnog pomagala u skladu s cijenama dijagnostičko-terapijskih postupaka utvrđenim za izradu dentalnih pomagala u Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. ove Odluke.

(2) Troškovi dentalnih tehničara iz stavka 1. ovog članka naknađuju se ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za radnika doktora dentalne medicine i ugovornom privatnom doktoru dentalne medicine osnovom ispostavljenih osobnih računa koje izdaje dentalni tehničar, a prema ovjerenim potvrdama o izradi ili popravku dentalnog pomagala.

(3) Ugovorna zdravstvena ustanova za radnika doktora dentalne medicine, te ugovorni privatni doktor dentalne medicine obvezan su platiti dentalnom tehničaru troškove za izrađeno dentalno pomagalo odmah, a najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana zaprimanja sredstava za ispostavljene i priznate osobne račune za izrađeno dentalno pomagalo od strane Zavoda.

1.5. Laboratorijska dijagnostika

Članak 89.

(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike utvrđuje se kako slijedi:

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKAGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
13456
– žene37,4037,741.411.857,851.425.420,90
– muškarci32,4032,74


(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka medicinsko biokemijski laboratoriji ugovoreni na primanoj razini zdravstvene djelatnosti ostvaruju godišnji iznos sredstva primjenom iznosa po osiguranoj osobi.

(3) Osim sredstava iz stavka 2. ovog članka medicinsko biokemijski laboratoriji ugovoreni na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti ostvaruju i sredstva osnovom ispostavljenih računa za provedene dijagnostičko-terapijske postupke laboratorija primarne razine zdravstvene zaštite utvrđene kako slijedi:

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aDjelatnostOpisCijena u kn
1.LAB01C-reaktivni protein (CRP)Laboratorijska dijagnostikaNe zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti22,88
2.LAB02Glikozilirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14)49,74
3.LAB03TSH (Tireotropni hormon)*Laboratorijska dijagnostika30,00
4.LAB04PSA (Prostata specifični antigen)*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za osobe muškog spola60,00


*Pretragu provodi i validira isključivo specijalist medicinske biokemije

1.6. Zdravstvena njega

Članak 90.

(1) Cijena provođenja ugovorene zdravstvene njege utvrđuje se primjenom dijagnostičko-terapijskih postupaka za zdravstvenu njegu kako slijedi:

Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena
1.NJEGA1Zdravstvena njega3046,50
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6079,50
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega90110,50
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti120137,50
5.NJEGA5Primjena klizme-50,00
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1 i 2 stupnja-40,00
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3 i 4 stupnja-80,00
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde-40,00


(2) Maksimalni godišnji iznos sredstava iskazan za izvršenu zdravstvenu njegu po medicinskoj sestri/medicinskom tehničaru za djelatnost zdravstvene njege može iznositi 113.838,00 kuna.

1.7. Ljekarnička djelatnost

Članak 91.

(1) Cijena lijekova koji se izdaju na recept Zavoda utvrđuje se na osnovi cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje i cijene usluge izdavanja lijekova na recept obračunate u skladu s popisom ljekarničkih postupaka utvrđenih popisom postupaka I. razine kako slijedi:

Ljekarnička djelatnost – Popis postupaka I. razine

Šifra
postupka
Naziv postupkaKoeficijent
LJ100Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)0,1277
LJ101Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)0,1277
LJ102»Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu0,1908
LJ103Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom.)0,0139
LJ104Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom.)0,0023
LJ105Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)1,4802
LJ106Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti0,6899
LJ107Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe0,6899


(2) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti utvrđeni u tablici iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 52,00 kune.

1.8. Hitna medicina, sanitetski prijevoz i dežurstva

Članak 92.

(1) Za ugovorenu djelatnost hitne medicine i ljekarničkog dežurstva cijena se utvrđuju prema godišnjoj vrijednosti timova utvrđenih u članku 17. ove Odluke kako slijedi:

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima/Putni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.624.039,351,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.603.646,261,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.350.786,301,50 kuna po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.292.678,43
1 dr. med.403.236,37
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.545.159,09
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.796.323,96
2 med. sestre/med. teh.
5.Pripravnost1 dr. med.428.494,211,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
6.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med. spec.402.962,81
1 med. sestra/med. teh.
7.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije495.053,76
*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima.


(2) Radi praćenja rada u djelatnosti hitne medicine utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci kako slijedi:

Popis DTP-a u djelatnosti hitne medicine

Šifra
postupka
NAZIV POSTUPKAkoeficijent ili kn/km/min
HM001Postupak prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ0,87
HM002Postupak davanja medicinskog savjeta prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ (telefonske konzultacije)0,49
HM003Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja života1,74
HM004Postupak davanja telefonskih uputa za pružanje prve pomoći1,74
HM005Postupak upravljanja timovima na terenu1,35
HM006Koordinacija u masovnim nesrećama15,39
HM008Prvi pregled hitnog pacijenta4,81
HM009Drugi pregled hitnog pacijenta2,89
HM010Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta4,81
HM011Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta2,89
HM012Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta3,85
HM013Pregled palijativnog pacijenta4,24
HM015Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozila2,93
HM016Skidanje kacige2,93
HM017Prenošenje hitnog pacijenta transportnom plahtom0,88
HM018Prenošenje hitnog pacijenta u transportnoj stolici0,88
HM019Prenošenje hitnog pacijenta na transportnim kolicima0,88
HM020Unošenje hitnog pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijenta0,71
HM022Postupak predaje hitnog pacijenta u bolničku ustanovu0,47
HM023Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti1,77
HM024Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade0,87
HM025Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore0,87
HM026Čišćenje dišnog puta1,64
HM027Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom0,87
HM028Aspiracija donjih dišnih puteva1,64
HM029Postavljanje orofaringealnog tubusa1,64
HM030Postavljanje nazofaringealnog tubusa1,64
HM031Postavljanje laringealne maske3,56
HM032Postavljanje I-gel maske3,56
HM033Endotrahealna intubacija s pripremom4,24
HM034Postupak RSI s pripremom11,54
HM035Konikotomija9,24
HM036Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom0,85
HM037Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana4,24
HM038Neinvanzivna mehanička ventilacija4,24
HM039Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom0,96
HM040Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik0,96
HM041Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom0,96
HM042Pulsna oksimetrija0,58
HM043Kapnometrija0,58
HM044Vanjska masaža srca7,70
HM045Defibrilacija manuelnim defibrilatorom3,85
HM046Defibrilacija automatskim/poluautomatskim vanjskim defibrilatorom3,85
HM047Električna kardioverzija15,39
HM048Transkutana elektrostimulacija15,39
HM049Postreanimacijska skrb7,70
HM050Nadzor vitalno ugroženog pacijenta7,70
HM051Postupak stavljanja EKG-a monitoringa1,35
HM052Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a2,89
HM053Utvrđivanje frenkvencije disanja0,58
HM054Mjerenje krvnog tlaka0,58
HM055Mjerenje temperature0,58
HM056Digitorektalni pregled0,77
HM057Urin – test traka0,58
HM058U-Glukoza, test traka0,58
HM059Određivanje GUK-a glukometrom0,58
HM060Postavljanje intravenskog puta0,77
HM061Postavljanje intravenskog puta za infuziju1,16
HM062Postavljanje intraosealnog puta2,39
HM063Aplikacija terapije im.0,58
HM064Aplikacija terapije iv.0,77
HM065Aplikacija terapije sc.0,58
HM066Aplikacija terapije rektalno0,58
HM067Aplikacija terapije inhalatorno0,58
HM068Aplikacija terapije sublingvalno0,29
HM069Aplikacija terapije nazalno0,29
HM070Zbrinjavanje politraume21,16
HM071Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta8,66
HM072Postavljanje Schantzovog ovratnika0,87
HM073Imobilizacija trokutastom maramom1,06
HM074Imobilizacija na dugoj dasci4,24
HM075Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila4,24
HM076Imobilizacija na rasklopnim nosilima2,12
HM077Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama1,35
HM078Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama1,16
HM079Imobilizacija kralježnice s prslukom za imobilizaciju i izvlačenje2,70
HM080Imobilizacija kuka2,70
HM081Imobilizacija zdjelice2,70
HM082Zaustavljenje vanjskog krvarenja2,79
HM083Postavljanje tornque-a1,25
HM084Zaustavljanje krvarenja iz nosa1,72
HM085Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa6,74
HM086Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojnice6,74
HM087Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba2,89
HM088Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina2,89
HM089Zbrinjavanje većih ozljeda/rana6,74
HM090Zbrinjavanje opeklina6,74
HM091Zbrinjavanje ozeblina6,74
HM092Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima4,81
HM093Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša7,70
HM094Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa11,54
HM095Postavljanje nazogastrične sonde4,81
HM096Postavljanje urinarnog katetera4,81
HM097Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla1,06
HM098Oksigenoterapija u kući0,77
HM099FAST pregled8,66
HM100Vođenje poroda21,16
HM101Opskrba novorođenčeta8,66
HM102Izdavanje recepata pacijentu prema medicinskoj indikaciji koju je utvrdio liječnik zavoda za hitnu medicinu0,87
HM103Postupak prisilne hospitalizacije9,62
HM104Intervencija vezana uz socijalnu problematiku8,66
HM105Intervencija na zahtjev policije4,81
HM106Pregled na zahtjev policije8,66
HM107Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policije0,58
HM108Vađenje venske krvi na zahtjev policije0,58
HM109Uzimanje mokraće na zahtjev policije0,58
HM110Ispunjavanje obrasca AUK-20,87
HM111Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizika0,77
HM112Savjetovanje s pacijentom/obitelji1,93
HM116Trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrasca29,81
HM119Ispiranje urinarnog katetera0,87
HM120Ispiranje želuca4,72
HM121Hitni medicinski prijevoz pacijenta vozilom T140,00 kn/km
HM122Hitni medicinski prijevoz pacijenta vozilom T225,00 kn/km
HM123Hitni medicinski prijevoz pacijenta brodom50,00 kn/min
HM124Hitni medicinski prijevoz pacijenta helikopterom145,00 kn/min


(3) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti utvrđeni u tablici iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 52,00 kune.

(4) Cijena posebnog dežurstva iz članka 17. ove Odluke utvrđuje se primjenom plaćanja po dijagnostičko-terapijskom postupku »Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike« utvrđenom ovom Odlukom za svaku od djelatnosti koja se provodi u posebnom dežurstvu.

Članak 93.

Godišnja vrijednost standardnog tima sanitetskog prijevoza utvrđuje se kako slijedi:

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
Sanitetski prijevoz

1 medicinska sestra/medicinski tehničar

2 vozača (2 sanitetska vozila)

447.376,121,50 kuna po prijeđenom kilometru


1.9. Patronažna zdravstvena zaštita, higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita, preventivno-odgojne mjera
za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja
prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Članak 94.

(1) Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja prevencije ovisnosti i izvanbolničkog liječenja ovisnosti utvrđuju se kako slijedi:

Red. broj

VRSTA

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA
u kn*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
013456
1.Patronažna zdravstvena zaštita27,82141.892,59
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita11,14445.409,79
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
3.1. – učenici osnovnih škola108,91119,16326.718,73357.470,18
3.2. – učenici srednjih škola81,6889,37
3.3. – studenti54,4559,58
4.Javno zdravstvo345.496,81
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti464.223,34


*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu

(2) U djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i patronažne zdravstvene zaštite cijena se utvrđuje primjenom iznosa po stanovniku, a za djelatnost preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata cijena se utvrđuje primjenom iznosa po osiguranoj osobi (školska djeca i studenti).

(3) U djelatnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti cijena se utvrđuje prema vrijednosti standardnog tima.

(4) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

DTP-i u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti

ŠifraNaziv postupkaPreventivni P /Kurativni K
PT001Prvi posjet obiteljiP

priprema za prvi posjet obitelji

uspostava kontakta s obitelji

popis članova obitelji

popunjavanje osobne anamneze članova obitelji

utvrđivanje potreba za patronažnu skrb – izrada plana patronažne skrbi
PT002Primarna prevencijaP

trudnice

babinjače

novorođenčeta

dojenčeta

malog djeteta

školskog djeteta

adolescenta

odrasle osobe

starije osobe
PT003Sekundarna i tercijarna prevencijaP

kronično oboljele djece

odraslih i starijih osoba

ovisnika

invalida
PT004Rad s grupamaP

trudnice

grupe za podršku dojenja

kronični bolesnici

ovisnici

vrtići

škole

lokalna zajednica
PT005Telefonsko savjetovanjeP
PT006Suradnja s drugim stručnjacimaP

izabranim liječnikom

socijalnom službom i ustanovama

bolnicom

zdravstvenom njegom u kući

palijativnom skrbi

gerontološkom službom

vrtićem

školom

policijom

ostalo
PT007Motivacija za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka materniceP
PT008Motivacija za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka dojkeP
PT009Motivacija za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka debelog crijeva s dostavom materijala za testiranjeP
PT010Procjena potreba za propisivanjem ortopedskih pomagala i med proizvodaK
PT011Praćenje korištenja i revizija ortopedskih pomagala i med proizvodaK
PT012Edukacija o načinu života i prevenciji komplikacija nakon operacije i drugih dijagnostičko-terapijskih postupakaK
PT013Edukacija bolesnika za samozbrinjavanje raneK
PT014Edukacija člana obitelji/skrbnika za tretiranje raneK
PT015Edukacija bolesnika za tretiranje umjetnih otvoraK
PT016Edukacija člana obitelji/skrbnika za tretiranje umjetnih otvoraK
PT017Edukacija bolesnika za primjenu kisika u kućiK


1.10. Ostale cijene zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Članak 95.

Vrijednost boda za djelatnosti/postupke koji se plaćaju po načelu cijena x usluga utvrđuju se kako slijedi:

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteBod (kn)
012
1.Primarna laboratorijska dijagnostika6,96


Članak 96.

(1) Zavod u skladu s odredbama ove Odluke i posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda utvrđuje iznos novčanih sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za domove zdravlja.

(2) Iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka za domove zdravlja utvrđuje se u skladu s ugovorenim sadržajima pojedinog doma zdravlja s time da dom zdravlja, u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća, može za timove ugovorene u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) u slučaju osnivanja savjetovališta ostvariti dodatni prihod u određenoj djelatnosti ovisno o tipu savjetovališta i to u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine za timove ugovorene u određenoj djelatnosti za koje je broj opredijeljenih osiguranih osoba veći od standardnog broja, odnosno razliku glavarine do iznosa glavarine standardnog tima za timove za koje je broj opredijeljenih osiguranih osoba manji od standardnog broja.

(3) Dom zdravlja/ustanova za zdravstvenu njegu čiji je osnivač jedinica lokalne (regionalne) samouprave može ostvariti prihod za organizaciju potrebnog broja koordinatora za palijativnu skrb u skladu s Mrežom.

(4) Uz koordinatora za palijativnu skrb iz stavka 3. ovoga članka dom zdravlja može organizirati mobilni palijativni tim u skladu s Mrežom.

(5) Sredstva za rad koordinatora za palijativnu skrb iz stavka 3. ovoga članka i mobilni tim iz stavka 4. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
1.Mobilni palijativni tim440.314,14
2.Koordinator za palijativnu skrb151.066,89


(6) Radi praće­nja rada koordinatora za palijativnu skrb utvrđuju se postupci kako slijedi:

DTP Koordinator za palijativnu skrb

Šifra postupkaVrsta postupkaOpis postupka
KP001Organizacija i vođenje Centra za koordinacijuOrganizacija i planiranje rada Centra; organizacija održavanja internetskih stranica s informacijama za bolesnike, njegovatelje i profesionalce; zaprimanje prijava potreba za palijativnom skrbi; održavanje baze podataka o bolesnicima te vođenje druge potrebne dokumentacije;
KP002Organizacija posudionice pomagalaPosuđivanje pomagala, registriranje zaprimanja i izdavanja pomagala, pružanje podrške obiteljima kod posuđivanja i zaprimanja pomagala; organiziranje nabave i održavanja pomagala
KP003Koordinacija kontinuirane skrbi za palijativnog bolesnika i obitelj na različitim mjestima i razinama skbiPosjećivanje bolesnika u kući ili instituciji, organiziranje kontinuiranog puta pacijenta između različitih mjesta i razina skrbi; izrada i provođenje plana skrbi za bolesnika i obitelj; pružanje podrške u žalovanju
KP004Koordinacija službi i institucija za palijativnu skrbEvidentiranje suradnje sa službama i institucijama za palijativnu skrb, organiziranje grupnih i individualnih sastanaka s profesionalcima i volonterima; organiziranje supervizije
KP005Povezivanje i suradnja s lokalnim službama zdravstvene, socijalne i duhovne skrbiOrganiziranje individualnih i grupnih sastanaka sa službama i profesionalcima; komuniciranje i surađivanje sa službama i profesionalcima po unaprijed dogovorenim procedurama
KP006Suradnja s volonterskim organizacijama i uključivanje istih u sustavno pružanje skrbiOrganiziranje individualnih i grupnih sastanaka s volonterima i koordinatorima volontera; komuniciranje i surađivanje s volonterima i koordinatorima volontera po unaprijed dogovorenim procedurama; sudjelovanje u organiziranju edukacije volontera
KP007Povezivanje s drugim dionicima palijativne skrbi, na lokalnoj i nacionalnoj raziniOrganiziranje individualnih i grupnih sastanaka, te komuniciranje i surađivanje s drugim dionicima (lokalna uprava i samouprava; zdravstvene ustanove; socijalne ustanove; pružatelji duhovne skrbi; nevladine organizacije; mediji; HZZO; nadležna ministarstva, zavodi i agencije)
KP008Edukacija i promocija palijativne skrbi kroz istraživačke radove temeljene na dokazimaIzrađivanje i distribuiranje promotivnih materijala, organiziranje i provođenje edukacije za profesionalce i volontere; organiziranje javnih skupova koji promiču i zagovaraju palijativnu skrb
KP009Povezivanje sa znanstvenom zajednicom te institucijama za edukaciju i profesionalno osposobljavanjeOrganiziranje i provođenje edukacije, provođenje praktične nastave, mentoriranje, surađivanje na istraživanjima
KP010Suradnja i sudjelovanje na nacionalnoj razini razvoja palijativne skrbiSuradnja s nadležnim tijelima prilikom izrade pravilnika, smjernica, postupnika i procedura; evaluacija rada i razvoja palijativne skrbi
KP011Planiranje razvoja palijativne skrbi na određenom područjuIzrada godišnjeg plana.
KP012Izrada godišnjeg izvještaja s evaluacijom rada koordinatora i mobilnog palijativnog timaIzvještaji se šalju nadležnom područnom uredu/područnoj službi HZZO-a, i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo


(7) Radi praće­nja rada mobilnog palijativnog utvrđuju se postupci kako slijedi:

DTP Mobilni palijativni tim

Šifra
postupka
Vrsta postupkaOpis postupka
MP001Posjet mobilnog palijativnog timaUključuje sve potrebne postupke i savjetovanja po jednoj posjeti osiguranoj osobi


Članak 97.

(1) Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koji nemaju za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba za djelatnost, a u skladu s odredbama članka 21. ove Odluke ostvaruju uvjete za sklapanje ugovora sa Zavodom, ostvaruju pravo na naknadu za hladni pogon u visini:

– 25% iznosa hladnog pogona utvrđenog za djelatnost ako je opredijeljenost osiguranih osoba za tim do 25% standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnosti

– 50% iznosa hladnog pogona utvrđenog za djelatnost ako je opredijeljenost osiguranih osoba za tim do 75% standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) kod kojih je broj opredijeljenih osiguranih osoba manji od 75% standardnog tima odnosno 75% broja gravitirajućih osiguranih osoba u slučajevima utvrđenim člankom 21. stavkom 2. ove Odluke, ostvaruju pravo, na osnovi posebnog odobrenja regionalnog ureda Zavoda, na puni iznos hladnog pogona u slučaju kumulativno ispunjenih sljedećih uvjeta:

– ordinacija se nalazi na području na kojem mreža nije popunjena u skladu s potrebnim brojem timova utvrđenim mrežom

– broj opredijeljenih osiguranih osoba za tim je iznad 50% standardnog tima

– imaju ugovoreni rad u skupnoj praksi s timovima gdje je prosjek broja opredijeljenih osiguranih osoba po doktoru veći od broja gravitirajućih osiguranih osoba po doktoru u gradu/općini ordinacije koja traži priznavanje punog hladnog pogona.

(3) Za »tim bez nositelja« iz članka 22. stavka 5. ove Odluke dom zdravlja ostvaruje, do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovog članka, iznos novčanih sredstava prema broju opredijeljenih osiguranih osoba i prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke.

2. Cijene i način plaćanja zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti

Članak 98.

Ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici koje provode specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu mogu osnovom ugovora sa Zavodom za izvršenu specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ostvariti maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 99.

(1) Cijene zdravstvenih usluga za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđuju se primjenom plaćanja po dijagnostičko-terapijskim postupcima, te osnovom troškova za utrošene lijekove kod provedenih postupaka, a prema cijenama lijekova ostvarenih osnovom provedenog javnog nadmetanja za nabavu lijekova, ali najviše do cijena lijekova utvrđenih ugovorima o financiranju lijekova sklopljenih između Zavoda i nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ugovor o financiranju lijekova), odnosno do cijena lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova/Osnovnom listom lijekova/Dopunskom listom lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, te prema cijenama potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe.

(2) Cijena vezane uz dobrovoljno davalaštvo krvi utvrđuju se u Tablici 2.1. kako slijedi:

Tablica 2.1. Dobrovoljno davalaštvo krvi

Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITEDnevni smještaj u kunamaCijena vrećice krvi/postupka u kunama
0123
1Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)69,90
2NAT testiranje krvi*144,65


*provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

(3) Dijagnostičko-terapijski postupci za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i koeficijenti za dijagnostičko-terapijske skupine utvrđeni su u Tablici 2.2. koja je u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

(4) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti utvrđeni u Tablici 2.2 iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 52,00 kune.

Članak 100.

(1) Ugovorne bolničke zdravstvene ustanove mogu osnovom ugovora sa Zavodom ostvariti ukupni maksimalni iznos sredstava za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 8.286.042.044,26 kuna.

(2) Maksimalni iznos sredstava koji može ostvariti svaka ugovorna bolnička zdravstvena ustanova utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda u skladu s prihvaćenom ponudom bolničke zdravstvene ustanove na natječaj.

(3) Maksimalni iznos sredstava iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se bolničkim zdravstvenim ustanovama osnovom:

1. maksimalnog iznosa sredstava utvrđenog za provođenje zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu maksimalni iznos za zdravstvenu zaštitu) koji se sastoji od:

– fiksnog iznosa u visini od 90% maksimalnog iznosa za zdravstvenu zaštitu koji se isplaćuje bolničkim zdravstvenim ustanovama unaprijed (u daljnjem tekstu: avansni iznos sredstava)

– iznosa sredstava utvrđenog za plaćanje po izvršenju u visini od 10% maksimalnog iznosa za zdravstvenu zaštitu koji se tijekom godine isplaćuje bolničkim zdravstvenim ustanovama u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda iz stavka 2. ovoga članka.

2. dodatnog prihoda koji se ostvaruje osnovom pokazatelja učinkovitosti (KPI) i kvalitete(QI) u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (u daljnjem tekstu: akutne bolničke zdravstvene ustanove) u visini od najviše 5% od izvršenja, ali ne više od maksimalnog iznos sredstava iz stavka 3. točke 1. ovoga članka.

Članak 101.

(1) Pokazatelji učinkovitosti (KPI) iz članka 100. stavka 3. točke 2. ove Odluke utvrđuju se osnovom:

– prosječne duljine bolničkog liječenja,

– ukupnog broja slučajeva u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti po zdravstvenom radniku.

(2) Pokazatelji kvalitete (QI) iz članka 100. stavka 3. točke 2. ove Odluke utvrđuju se osnovom:

– opće stope smrtnosti,

– postotka liječenja u dnevnoj bolnici,

– postotka liječenja rezervnim antibiotikom u ukupnom broju slučajeva.

(3) Za svaki od ostvarenih pokazatelja učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka i kvalitete iz stavka 2. ovoga članka akutne bolničke zdravstvene ustanove ostvaruju dodatni prihod od 1% od izvršenja, ali ne više od maksimalnog iznosa sredstva za zdravstvenu zaštitu.

Članak 102.

Cijene zdravstvenih usluga utvrđuju se za:

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti primjenom dijagnostičko-terapijske skupine (DTS) iz Tablice 3.1. iz članka 103. stavka 1. ove Odluke u koje se razvrstavaju bolesnici koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i osnovne vrijednosti koeficijenta 1,00 utvrđene u skladu s člankom 103. stavkom 2. ove Odluke.

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika koja se provodi dugotrajnim liječenjem, palijativnom skrbi kao i za bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti primjenom utvrđenog koeficijenta za dan bolničkog liječenja iz Tablice 3.2. iz članak 104. stavka 1. ove Odluke i osnovne vrijednosti koeficijenta 1,00 utvrđene za osigurane osobe Zavoda u skladu s člankom 104. stavkom 2. ove Odluke

– fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnim bolnicama i lječilištima primjenom utvrđenog koeficijenta za dan bolničkog liječenja iz Tablice 3.2. iz članka 104. stavka 1. ove Odluke i osnovne vrijednosti koeficijenta 1,00 utvrđene za osigurane osobe Zavoda u skladu s člankom 104. stavkom 2. ove Odluke

– posebno skupe lijekove primijenjene u vrijeme bolničkog liječenja osiguranih osoba u skladu s cijenama iz ugovora o financiranju lijekova, odnosno Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Osnovnom listom lijekova

Članak 103.

(1) Dijagnostičko terapijske skupine u koje se razvrstavaju bolesnici oboljeli od akutnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i koeficijenti za dijagnostičko-terapijske skupine utvrđeni su u Tablici 3.1. koja je sastavni dio ove Odluke.

(2) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz Tablice 3.1 utvrđuje se u iznosu od 7.500,00 kuna

Članak 104.

(1) Koeficijenti po danu bolničkog liječenja bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi, liječenja bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama, kao i liječenja fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u specijalnim bolnicama i lječilištima te koeficijenti po danu liječenja u stacionaru doma zdravlja i koeficijent za produženo liječenje utvrđeni su u Tablici 3.2 koja glasi:

Tablica 3.2

R.b.ŠifraNaziv DBL-aKriterij – djelatnostKriterij – dijagnoza/stanje/kadroviOpis/uputaKoeficijent
1.
Dugotrajno liječenje1.1.DBL01Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb3200000
2,99
1.2.DBL19Dugotrajno liječenje – pojačana skrb3200000Kod zbrinjavanja bolesnika u komi, sa sistemskim i ostalim teškim infekcijama, opsežnim dekubitalnim ranama, teškom gangrenom i/ili terminalnom fazom zatajenja organa.Može se zaračunati najduže 30 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja duljeg od 30 dana, od 31. dana na dalje zaračunava se Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb (DBL01).5,08
1.3.DBL18Dugotrajno liječenje bolesnika ili liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, ovisnih o trajnoj mehaničkoj ventilaciji3200000, 3940000, 3950000

10,17
2.
Palijativna skrb2.1.DBL20Palijativna skrb3960000Samo za MKB Z51.5.Ne uključuje troškove lijekova s Listi lijekova Zavoda, osim antiseptika i dezinficijensa. Može se zaračunati za bolničko zbrinjavanje u trajanju do 28 dana. Nakon toga moguće je zbrinjavanje u djelatnosti Dugotrajnog liječenja (3200000) premještajem u istoj ustanovi, odnosno u drugu ustanovu koja ima postelje za dugotrajno liječenje utvrđene Mrežom.5,50
2.2.DBL24Palijativna skrb u stacionaru doma zdravlja2960000Samo za MKB Z51.5.
4,51
3.
Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti3.1.DBL02Kronične duševne bolesti – uobičajena skrb3910000
Kod premještaja sa akutnog liječenja na kronično liječenje unutar iste ustanove može se zaračunati tek od desetog dana liječenja u ustanovi.2,85
3.2.DBL23Kronične duševne bolesti – proširena skrb sa socioterapijskim i psihoterapijskim uslugama13910000Kadrovski normativ u djelatnosti: Psihijatar (1/15 bolesnika)
Psiholog (1/70 bolesnika)
Socijalni radnik (1/70 bolesnika)
Socijalni pedagog (1/120 bolesnika)
Med.sestra s VSS (1 VSS/12 bolesnika)
Radni terapeut (1/70 bolesnika)

Može se zaračunati ako se socioterapijski i psihoterapijski postupci sastoje od:
Svakodnevne velike grupe (velika grupa, »meeting»)

Male grupe s psihijatrom 2 x tjedno
Srednje velike grupe sa psihologom 2 x tjedno

Radnookupacione i kreativne terapije svakodnevno 2 sata

Srednje velike grupe s VSS med. sestrom svaki dan

Velike grupe sa socijalnim pedagogom 2 x tjedno

4,30

Kod premještaja s akutnog liječenja na kronično liječenje unutar iste ustanove može se zaračunati tek od desetog dana liječenja u ustanovi.
3.3.DBL21Kronične duševne bolesti – vikend terapijski otpust3910000
Može se zaračunati samo u dane vikenda, blagdana i državnih praznika uz ovjerenu otpusnicu izdanu od psihijatra.1,40
Kod premještaja s akutnog liječenja na kronično liječenje unutar iste ustanove može se zaračunati tek od desetog dana liječenja u ustanovi.
3.4.DBL03Kronične dječje bolesti3940000
Kod premještaja s akutnog liječenja na kronično liječenje unutar iste ustanove može se zaračunati tek od desetog dana liječenja u ustanovi.5,20
3.5.DBL04Kronične plućne bolesti3950000
Kod premještaja s akutnog liječenja na kronično liječenje unutar iste ustanove može se zaračunati tek od desetog dana liječenja u ustanovi.3,76
4.
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima4.1.DBL07Rehabilitacija nakon amputacije3920000Z89
3,88
4.2.DBL08Kardiovaskularna rehabilitacija3920000I21, Z95
5,75
4.3.DBL09Reumatološka rehabilitacija3920000M05, M06.8, M07, M08, M45
3,57
4.4.1.DBL13Spinalna rehabilitacija početna3920000G82, G95.2, S12, S22.0, S32
5,89
4.4.2.DBL14Spinalna rehabilitacija održavajuća3920000G82
3,81
4.5.1.DBL15Kranicerebralna rehabilitacija početna3920000G81, R40.2, G35
6,41
4.5.2.DBL16Kraniocerebralna rehabilitacija održavajuća3920000G35
4,16
4.6.DBL10Ostalo3920000S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44, J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3, G71.0, G80
3,53
4.7.DBL22Smještaj u specijalnim bolnicama i lječilištima3920000
Zaračunava se umjesto: DBL07, DBL09, DBL14, DBL16, DBL10 u slučajevima kada se fizikalna terapija ne provodi.1,72
5.
Opći stacionar u domu zdravlja i smještaj roditelja uz dijete5.1.DBL11Opći stacionar u domu zdravlja2800000
3,76
5.2.DBL12Smještaj i prehrana jednog roditelja uz dijete


1,72
5.3.DBL17Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete


0,42
6.
Produženo liječenje6.1.DBL50Produženo liječenje na djelatnosti pedijatrije i dječje kirurgije309xxxx,
311xxxx

Može se zaračunati po završetku epizode liječenja po DTS-u, tj. nakon prelaska trim dana* kategorije po kojoj je bolesnik liječen, najduže 30 dana, isključivo na navedenim djelatnostima ukoliko za iste ustanova ima postelje za produženo liječenje utvrđene Mrežom.5,00
6.2.DBL51Produženo liječenje na djelatnosti opće kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, ortopedije i ginekologije i opstetricije310xxxx, 312xxxx, 313xxxx, 314xxxx, 315xxxx, 318xxxx
4,50
6.3.DBL52Produženo liječenje na djelatnosti interne medicine, infektologije, onkologije i radioterapije i neurologije301xxxx, 302xxxx, 303xxxx, 306xxxx
4,00
6.4.DBL53Produženo liječenje na djelatnosti otorinolaringologije i oftalmologije316xxxx, 3170000
3,50
6.5.DBL54Produženo liječenje na djelatnosti dermatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije i psihijatrije304xxxx, 305xxxx, 307xxxx
3,30
6.6.DBL55Intenzivno produženo liječenje na jedinici intenzivnog liječenja

Može se zaračunati po završetku epizode liječenja po DTS-u, tj. nakon prelaska trim dana* kategorije po kojoj je bolesnik liječen samo ako se liječenje provodi na jedinici intenzivnog liječenja. Samo za fiziološki nestabilne ili ugrožene bolesnike s intenzivnim monitoringom i mjerama intenzivnog liječenja na posebno organiziranim odjelima za intenzivnu terapiju. Nakon završetka liječenja u JIL-u može se zaračunati Produženo liječenje (DBL50-DBL54) u djelatnosti u kojoj se bolesnik nastavlja liječiti (najduže 30 dana) ako ustanova na toj djelatnosti ima postelje za produženo liječenje utvrđene Mrežom.10,00
6.7.DBL56Produženo liječenje na djelatnosti pedijatrije – palijativna skrb309xxxxSamo za MKB Z51.5.Ne uključuje troškove lijekova s Listi lijekova Zavoda, osim antiseptika i dezinficijensa.7,15


* Zadnji dan liječenja primjenom dijagnostičko-terapijske skupine nakon kojeg se, ako je nastavak liječenja osigurane osobe nakon tog dana medicinski opravdano, provodi dodatano plaćanje osnovom cijene utvrđene za produženo liječenje.

1 Može se zaračunati samo u specijaliziranim klinikama.

(2) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti utvrđeni u Tablici 3.2. iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 105.

Cjenik presadaka i cjenik obrade matičnih stanica utvrđuje se u Tablici 3.3. i Tablici 3.4. kako slijedi:

Tablica 3.3. – Cjenik presadaka*

ŠifraPresadakMjerna
jedinica
Ukupna
cijena (kn)
Z010000001Tkivo rožnice za transplantacijukom.8.912,01
Z010000002Tkivo sklere za transplantacijukom.2.292,63
Z010000003Tkivo limbalnih stanica za transplantacijukom.3.247,63
Z010000004Tkivo amnijske membrane za transplantacijukom.768,69
Z010000005Tkivo kože za transplantacijucm²65,16
Z010000006Glava femurakom.3.581,28
Z010000007Acetabulum (bez kriste ilijake)kom.4.824,78
Z010000008Femur cijelikom.10.743,84
Z010000009Proksimalna ili distalna polovica femurakom.6.515,94
Z010000010Tibijakom.9.301,38
Z010000011Proksimalna ili distalna polovica tibijekom.6.416,46
Z010000012Kondili tibije s meniscimakom.4.824,78
Z010000013Proksimalna polovica fibulekom.1.392,72
Z010000014Dijafiza duge kosticm198,96
Z010000015Humeruskom.9.152,16
Z010000016Achilova tetivakom.3.680,76
Z010000017Cijeli ligament patele s patelomkom.5.371,92
Z010000018Polovica ligamenta patele s krajnjim koštanim dijelovimakom.4.227,90
Z010000019Fascia latacm²32,83


*cijene presadaka uključene su u odgovarajuću DTS kategoriju

Tablica 3.4. Cjenik obrade matičnih stanica iz Registra dobrovoljnih davatelja krvotvornih matičnih stanica

ŠifraPostupakUkupna
cijena (kn)
Z010000050Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži48.446,76
Z010000051Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi48.446,76
Z010000052Uzimanje, obrada, pohrana i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz umbilikalne krvi63.368,76


Članak 106.

(1) Ugovorne zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti Zavodu ispostavljaju račune za izvršenu zdravstvenu zaštitu u skladu s posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda.

(2) Za provedenu dentalnu zdravstvenu zaštitu obračunavaju se i troškovi izrade dentalna pomagala u skladu s općim aktom Zavoda kojim se utvrđuju cijene rada i materijala dentalnih tehničara za izradu dentalnog pomagala za osigurane osobe.

3. Ostale cijene zdravstvene zaštite

Članak 107.

Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka koji se provode u sklopu nacionalnih programa preventive zdravstvene zaštite utvrđene su u Tablici 4.1 kako slijedi:

Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

ŠifraNazivOpisCijena*
NPP01Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom
204,70
NPP03Kolonoskopija bez polipektomije**Uključuje biopsiju i PHD.369,64
NPP06Kolonoskopija s polipektomijom**/1Uključuje dijagnostičku kolonoskopiju s polipektomijom, uključuje resekciju svih prikazanih polipa. Može se fakturirati samo jednom. Uključuje sve materijale i lijekove i PHD bez obzira na broj učinjenih pelipektomija1.407,18
NPP04Ginekološki probir***
51,75
NPP05Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou
54,12


* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

** Ljekarne izdavanje lijeka Moviprep zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova

*** uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija

1 maksimalno 30% svih kolonoskopija unutar NPP

Članak 108.

(1) Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 10. stavka 1. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnici, obvezni su ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđenih ovom Odlukom, te ih dostavljati Zavodu na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu s propisima EU i sklopljenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

(2) Za strance iz članka 10. stavka 1. ove Odluke osigurane u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita pružena na primarnoj razini plaća se primjenom iznosa po osiguranoj osobi.

(3) Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 2. ove Odluke koje zdravstvenu zaštitu koriste na osnovi propisa EU kao i ugovora o socijalnom osiguranju, plaća se stvarni trošak zdravstvene zaštite pružene na primarnoj razini osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa.

(4) Za zdravstvene usluge pružene osnovom specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite osiguranim osobama iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ispostavljaju se i plaćaju pojedinačni računi prema odredbama ove Odluke.

(5) Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu koriste osnovom propisa EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zdravstvena zaštita pružena na svim razinama, plaća se osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa u skladu s odredbama ove Odluke i općim aktima Zavoda.

(6) Pojedinačni računi iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka ne uračunavaju se u maksimalno ugovoreni iznos novčanih sredstava na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

Članak 109.

(1) Za pružnu zdravstvenu zaštitu koja je posljedica bolesti/tjelesne ozljede prouzročene od strane druge osobe i prometne nesreće ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su ispostavljati pojedinačne račune Zavodu u skladu s odredbama ove Odluke radi provedbe postupaka naknade štete u skladu s odredbama Zakona.

(2) Cijena zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka obračunava se za:

– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

– zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti kroz jednodnevnu kirurgiju

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi i bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

– fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnim bolnicama i lječilištima u skladu s odredbama ove Odluke.

(3) Za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguravaju se sredstva i plaćanje tih zdravstvenih ustanova u visini kako je to utvrđeno općim aktima Zavoda.

(4) Za pruženu zdravstvenu zaštitu koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti, ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su ispostavljati Zavodu pojedinačne račune u skladu sa stavkom 1. ovog članka radi provedbe evidentiranja troškova s te osnove.

Članak 110.

Rokovi plaćanja za ugovorenu i pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju se ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s propisima koji reguliraju rokove ispunjenja novčanih obveza.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 111.

Skupne prakse u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koje su ugovorile dodatnog doktora dentalne medicine kao i skupne pakse u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena koje su ugovorile dodatnu medicinsku sestru/medicinskog tehničara osnovom Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, 156/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14, 25/15., 36/15., 69/15., 79/15., 82/15. – ispravak, 91/15., 91/15. – ispravak, 116/15., 124/15. – ispravak, 139/15., 141/15. – ispravak, 28/16., 65/16., 90/16. – ispravak) ugovaraju navedenog doktora, odnosno medicinsku sestru/medicinskog tehničara do isteka razdoblja na koji su isti /ista ugovoreni sa Zavodom, a najduže do 31. ožujka 2018. godine

Članak 112.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, 156/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14, 25/15., 36/15., 69/15., 79/15., 82/15. – ispravak, 91/15., 91/15. – ispravak, 116/15., 124/15. – ispravak, 139/15., 141/15. – ispravak, 28/16., 65/16., 90/16. – ispravak).

Članak 113.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Klasa: 025-04/17-01/88

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 2. lipnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.

Tablica 2.2. Dijagnostičko-terapijski postupci

Šifra DTP-aNaziv DTP-aOpis DTP-aFusnote DTP-aKoeficijent */**
AL001Kožni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti s brzom reakcijom (inhalacijski/nutritivni)Ubodni prick test ili intradermalni test. Uključuje testiranje sa setom alergijskih ekstrakata, očitovanje i vrednovanje testova. Može se obračunati po setu alergena jednom za inhalacijske i/ili jednom za nutritivne alergene.182,91
AL004HiposenzibilizacijaObračunava se po dolasku. Ne može se obračunati uz AL005.180,40
AL005Specifična imunoterapija alergoidom, jedna aplikacijaNe može se obračunati uz AL004.181,02
AL006Kožni intradermalni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti s kasnom reakcijomProvodi se sa setom alergijskih ekstrakata gljivica (arikofitin, kandidin i drugi).9,181,57
AL007Kožni alergijski testovi za određivanje kontaktne preosjetljivosti, test lijepljenjemUključuje testiranje sa setom standardnih i profesionalnih alergena te očitavanje testova.9,184,10
AL009Grupno alergološko savjetovanje ili škola atopije ili edukacija vezana uz primjenu terapijeObračunava se po osiguranoj osobi. Samo u klinici ili specijaliziranoj ustanovi.180,87
AL010Utvrđivanje indikacija i interpretacija nalaza reakcija na lijekoveSamo kod reakcije preosjetljivosti na lijekove, idiosinkratične reakcije na lijekove, nuspojava lijekova, interakcije lijekova, otrovanja lijekovima. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.183,00
AL011Subkutano testiranje lijekaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.181,41
AL012Peroralno testiranje lijekaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.181,26
AL013Kožni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti s brzom reakcijom (konzervansi)Ubodni prick test ili intradermalni test. Uključuje testiranje, očitovanje i vrednovanje testova. Može se obračunati jednom po setu alergena.181,93
AU001Funkcionalna dijagnostika slušanja – djecaOptimalno slušno polje, procjena funkcije slušanja u slobodnom prostoru, procjena fonematskog sluha, procjena govornog statusa, procjena slušne diskriminacije, kondicioniranje na zvuk, procjena vokalizacije, davanje uputa, edukacija i savjetovanje roditelja. Ne može se obračunati uz AU002, AU003 i AU004.93,99
AU002Funkcionalna dijagnostika slušanja – odrasliOptimalno slušno polje, procjena funkcije slušanja u slobodnom prostoru, procjena fonematskog sluha, procjena govorno-komunikacijskog statusa, procjena slušne diskriminacije, davanje uputa, edukacija i savjetovanje. Ne može se obračunati uz AU001, AU003 i AU004.93,00
AU003Funkcionalna dijagnostika slušanja kod osiguranih osoba s indikacijom za slušno pomagalo - djecaProcjena govorno-komunikacijskog statusa, kondicioniranje na zvuk, ispitivanje razumljivosti, prilagodba slušnog pomagala, provjera prianjanja slušnog umetka, procjena funkcije slušanja sa slušnim pomagalom u slobodnom prostoru (u mirnom okruženju i otežanim uvjetima), davanje uputa, edukacija i savjetovanje. Ne može se obračunati uz AU001, AU002 i AU004.95,82
AU004Funkcionalna dijagnostika slušanja kod osiguranih osoba s indikacijom za slušno pomagalo – odrasliProcjena govorno-komunikacijskog statusa, optimalno slušno polje, ispitivanje razumljivosti, prilagodba slušnog pomagala, provjera prianjanja slušnog umetka, procjena funkcije slušanja sa slušnim pomagalom u slobodnom prostoru (u mirnom okruženju i otežanim uvjetima), davanje uputa, edukacija i savjetovanje. Ne može se obračunati uz AU001, AU002 i AU003.93,99
AU005Kontrolna prilagodba slušnog pomagalaProcjena funkcionalnosti uređaja i slušanja.9,181,82
AU006Rehabilitacija osiguranih osoba oštećena sluhaSlušno-govorna rehabilitacija osiguranih osoba oštećena sluha uz primjenu elektroakustičkih uređaja.9,181,99
AU007Funkcionalna terapija šumaOdređivanje akustičkih karakteristika šuma, maskiranje slušnim pomagalom.9,183,00
AU008Priključivanje i prva prilagodba procesora zvuka umjetne pužniceProvodi stručnjak s odgovarajućom edukacijom. Ne može se obračunati uz AU009.9,1811,00
AU009Nastavna prilagodba procesora zvuka umjetne pužniceProvodi stručnjak s odgovarajućom edukacijom. Ne može se obračunati uz AU008.9,186,66
AU010Provjera funkcionalnosti komponenti umjetne pužniceProvodi stručnjak s odgovarajućom edukacijom.9,181,50
CT001CT jedna anatomska regijaPo anatomskoj regiji. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju. Ne može se obračunati uz CT006.1,5,187,77
CT002CT mozga/glaveU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,9,187,77
CT003CT kolonoskopijaU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,9,189,27
CT005MSCT koronarografijaUključuje rad dr. med. spec. kardiologije i dr. med. spec. anesteziologije.9, 1836,17
CT006CT cijelog tijelaSamo kod politraume. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju. Ne može se obračunati uz CT001.1,9,1823,31
CT007Stereotaksijska biopsijaUključuje i eventualnu prisutnost dr. med. spec. citologije. Uključuje lokalnu anesteziju. Ne uključuje mamografiju.9,1886,08
DB001Kratka dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenjaUključuje: određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj osigurana osoba mora ostati 3 do 6 sati; po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne može se dodatno obračunati dnevni smještaj i prehrana. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom dnevne bolničke opskrbe, a koji nisu sadržani u drugim primijenjenim DTP-ovima, osim antiseptika i dezinficijensa.9,11,18,191,74
DB002Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenjaUključuje: određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj osigurana osoba mora ostati najmanje 6 sati; po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom dnevne bolničke opskrbe, a koji nisu sadržani u drugim primijenjenim DTP-ovima, osim antiseptika i dezinficijensa.9,11,18,193,47
DB003Duševna dnevna opskrbaUključuje određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj osigurana osoba mora ostati najmanje 6 sati, obuhvaća kombinaciju bioloških, socioterapijskih i psihoterapijskih metoda prema programu dnevne bolnice, suportivnu i individualnu psihoterapiju, metode relaksacije, radnu terapiju i socioterapiju programiranu na određeni dio dana. Pri tome opskrba nije uvjetovana bolničkim liječenjem. Uključuje sve terapijske postupke vezane uz liječenje osnovne bolesti. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom dnevne bolničke opskrbe, a koji nisu sadržani u drugim primijenjenim DTP-ovima, osim antiseptika i dezinficijensa.9,11,18,195,89
DB006Dnevni smještaj i prehranaUključuje troškove smještaja, topli obrok i međuobrok. Može se obračunati samo uz DB002 i DB003 na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.9,191,53
DL001Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, izravno

2,12
DL002Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, neizravno

3,69
DL003Laboratorijska izrada fasetirane krunice

4,53
DL004Laboratorijska izrada potpune krunice od metala

3,69
DL005Laboratorijska izrada modificirane fasetirane krunice

5,99
DL006Laboratorijska izrada modificirane potpune krunice od metala

4,83
DL007Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom do 4 elementa

6,39
DL008Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom od 5 do 10 elemenata

12,06
DL009Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom preko 10 elemenata

14,05
DL010Laboratorijska izrada totalne akrilatne zubne proteze

13,18
DL011Laboratorijska izrada djelomične metalne lijevane zubne proteze

27,16
DL012Laboratorijska izrada totalne metalne lijevane zubne proteze

28,26
DL013Laboratorijska izrada fiksne udlage

1,33
DL014Laboratorijska izrada nagrizne udlage

1,42
DL015Laboratorijska izrada akrilatne grizne ploče

3,56
DL016Laboratorijska izrada epiteze

5,65
DL017Laboratorijska izrada opturatora

2,29
DL018Laboratorijska izrada resekcijske zubne proteze

34,29
DL019Laboratorijsko podlaganje totalne zubne proteze, neizravno

2,27
DL020Laboratorijska reparatura loma zubne proteze

1,53
DL021Laboratorijska reparatura zubne proteze s ugradnjom do 2 elementa

2,83
DL022Laboratorijska reparatura zubne proteze – svaki dodatni elementPo elementu. Maksimalno šest elemenata.
0,76
DL023Laboratorijska izrada otvarača na pero po Miše-u

1,42
DL024Laboratorijsko podlaganje djelomične zubne proteze, neizravno

2,27
DO001Ortodontski pregledPregled radi donošenja odluke o potrebi liječenja i za drugo mišljenje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Maksimalno dvaput godišnje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.112,17
DO002Dijagnostički postupci u ortodoncijiObračunava se jedanput prije početka ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomograma, kefalometrijsku analizu i RTG analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta. Ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom.
2,17
DO003Fiksna ortodontska terapija (jedna čeljust)Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline, postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, s ostalim potrebnim materijalom: ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator) kefalometrijsku analizu, RTG analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi s ostalim potrebnim materijalom (karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje), postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje s ostalim potrebnim materijalom (tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje s adhezivom, alginat), kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.
82,32
DO004Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.
37,68
DO005Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.
50,83
DO006Delairova maska

K07.1, K07.2, Q35

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji.


41,35
DO007Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca – RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca – RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.


17,53
DO008HeadgearUključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.
11,82
DO009Reparatura mobilne ortodontske napraveReparatura mobilne ortodontske naprave bez ili s novim elementima. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.
2,79
DO010Laboratorijska izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji za obje čeljustiRad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela za fiksnu ortodontsku napravu, Delairovu masku i headgear.
1,72
DO011Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust).
10,17
DO012Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti).
12,10
DO013Laboratorijska izrada retainera (jedna čeljust)Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (jedna čeljust).
5,08
DO014Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust) – jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
2,44
DO015Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti) – jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
2,44
DO016Laboratorijska izrada ortodontske naprave za forsirano širenje nepca (RPE)Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca – jedanput tijekom ortodontskog liječenja prema medicinskoj indikaciji.
9,36
DP001Otisak lica, djelomičniProsječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.183,83
DP002Otisak cijelog licaProsječno vrijeme rada 75 minuta po osiguranoj osobi.186,12
DP003Otisak čeljusti i resekcijske šupljineProsječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.182,94
DP004Proteza okaProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.1813,52
DP005Resekcijska zubna proteza – gornjaProsječno vrijeme rada 270 minuta po osiguranoj osobi.14,1822,69
DP006Totalna akrilatna zubna proteza – gornjaProsječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.14,1816,10
DP007Totalna metalna lijevana zubna proteza – gornjaProsječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.14,1816,83
DP008Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – gornjaProsječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.14,1815,25
DP009Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – gornjaProsječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.14,1815,25
DP010Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – gornjaProsječno vrijeme rada 120 minuta po osiguranoj osobi.14,1811,22
DP011Određivanje vertikalne i horizontalne relacije u dentalnoj proteticiProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.182,20
DP012Individualna postava zuba u ordinaciji pri protetskoj terapiji teških disgnatih stanjaProsječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.184,40
DP013Podlaganje zubne proteze, neizravno – gornjeProsječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.14,184,63
DP014Podlaganje zubne proteze, izravno – gornjeProsječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.14,184,32
DP017Potpuna krunica od metalaUključuje sve dolaske, terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 90 minuta po osiguranoj osobi.14,189,50
DP018Fasetirana krunicaUključuje sve dolaske, terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1810,60
DP019Modificirana fasetirana krunicaUključuje sve dolaske, terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1810,60
DP020Prijenos modela gornje čeljusti u artikulator obraznim lukomProsječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.184,88
DP021Registracija međučeljusnog odnosa sa šablonomProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.183,21
DP022Prilagođavanje i korekcija proteze (dentalna) ili reokluzija protezeUključuje i obradu i poliranje proteze. Ne uključuje kontrolni pregled. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.181,72
DP023Lijevana zubna nadogradnja, izravnoUključuje privremeni ispun. Prosječno vrijeme rada 65 minuta po osiguranoj osobi.14,186,02
DP025Situacijski otisak s konfekcijskom žlicomProsječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.181,43
DP026EpitezaProsječno vrijeme rada 200 minuta po osiguranoj osobi.14,1817,56
DP027Resekcijska zubna proteza – donjaProsječno vrijeme rada 270 minuta po osiguranoj osobi.14,1822,69
DP028OpturatorProsječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.14,187,31
DP029Otvarač na pero po Miše-u (protetika)Prosječno vrijeme rada 80 minuta po osiguranoj osobi.145,85
DP030Fiksna udlagaProsječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.14,184,40
DP031Nagrizna udlagaProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.14,183,45
DP032Akrilatna grizna pločaProsječno vrijeme rada 150 minuta po osiguranoj osobi.14,1812,24
DP033Modificirana potpuna krunica od metalaUključuje sve dolaske, terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1810,60
DP034Djelomična metalna lijevana zubna proteza – gornjaProsječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.14,1815,25
DP036Totalna akrilatna zubna proteza – donjaProsječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.14,1816,10
DP037Totalna metalna lijevana zubna proteza – donjaProsječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.14,1816,83
DP038Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – donjaProsječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.14,1815,25
DP039Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – donjaProsječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.14,1815,25
DP040Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – donjaProsječno vrijeme rada 120 minuta po osiguranoj osobi.14,1811,22
DP041Podlaganje zubne proteze, neizravno – donjeProsječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.14,184,63
DP042Podlaganje zubne proteze, izravno – donjeProsječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.14,184,32
DP045Djelomična metalna lijevana zubna proteza – donjaProsječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.14,1815,25
DP046Analiza studijskih modela u oralno-rehabilitacijskim terapijskim postupcima i nacrt protetske rehabilitacijeUključuje kontrolni pregled. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.184,40
DP047Analiza artikulacijskih i okluzijskih smetnjiU individualnom i gnatološkom artikulatoru i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji i stečenih defekata lica, čeljusti i usta, u kliznoj okluziji, služi za okluzijsku dijagnostiku i terapiju parodontalnih disfunkcija, te za izradu fiksnih i protetskih radova zasnimanje kod smetnji u kliznoj okluziji, bruksizma i artropatije čeljusnog zgloba (izrada griznih šablona posebno) i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji urođenih i stečenih defekata lica, čeljusti i usta. Prosječno vrijeme rada 130 minuta po osiguranoj osobi.189,51
DP048Lijevana zubna nadogradnja, neizravnoUključuje privremeni ispun. Prosječno vrijeme rada 50 minuta po osiguranoj osobi.14,185,50
DP049Ponovna impregnacija ili zaštita zubaPo zubu, do 2 zuba. Prosječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.180,62
DP050Skidanje stare krunice ili fasete, kosine, odjeljivanje krunice ili prečke po članu, izrada fasete direktnoPo krunici. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,71
DP051Ugradnja dentalnih implantataOdnosi se na ugradnju dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala. Ne uključuje trošak implantata. Prosječno vrijeme rada 100 minuta po osiguranoj osobi.11,1810,77
DP052Koštana augmentacija od aloplastičnih materijalaOdnosi se na ugradnju koštanog nadomjestka, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinici, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala. Ne uključuje trošak koštanog nadomjestka. Prosječno vrijeme rada 100 minuta po osiguranoj osobi.11,189,86
DP053Reparatura loma zubne proteze – gornjaProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.9,14,181,89
DP054Reparatura loma zubne proteze – donjaProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.9,14,181,89
DP055Reparatura zubne proteze – gornjaMaksimalno šest elemenata. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.9,14,181,89
DP056Reparatura zubne proteze – donjaMaksimalno šest elemenata. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.9,14,181,89
DP057Podlaganje djelomične zubne proteze, neizravno – gornjeProsječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.14,183,53
DP058Podlaganje djelomične zubne proteze, neizravno – donjeProsječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.14,183,53
DP059Podlaganje djelomične zubne proteze, izravno – gornjeProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.14,183,34
DP060Podlaganje djelomične zubne proteze, izravno – donjeProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.14,183,34
DT001Test vitaliteta zubaElektroničkim endometrom ili vitalometrom. Ostali (toplo, hladno, palpacijom i sl.) uključeni su u ostalim DTP-ima. Do 4 puta po dolasku. Po zubu, samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.180,22
DT002Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratovaPo zubu. Prosječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.180,67
DT003Određivanje pH slineProsječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.181,16
DT004Odstranjivanje supragingivnih mekih i tvrdih zubnih naslagaStrojno ili ručno. Po sekstantu. Uključuje subgingivalno ispiranje s preparatima s antimikrobnim učinkom (preparat nije uključen u cijenu). Ne uključuje lokalnu anesteziju. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.11,180,96
DT005Subgingivno struganje i poliranje korijenske površineRučno. Po sekstantu. Uključuje subgingivalno ispiranje s preparatima s antimikrobnim učinkom (preparat nije uključen u cijenu). Može se evidentirati po dolasku najviše 3 puta. Ne uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz DT004. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.11,182,46
DT006Odstranjivanje odstojećih ispunaPo zubu. Prosječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.180,38
DT007Gingivektomija, gingivoplastikaPo kvadrantu. Uključuje lokalnu anesteziju. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.182,48
DT009Operacija režnja s internom gingivektomijomUključuje lokalnu anesteziju. Prosječno vrijeme rada 80 minuta po osiguranoj osobi.188,22
DT010Operacija režnja s prilagodbom alveolarne kostiUključuje lokalnu anesteziju. Prosječno vrijeme rada 90 minuta po osiguranoj osobi.188,95
DT011Kirurška revizija susjednih dijelova parodoncija nakon ekstrakcijePo revidiranom susjednom zubu. Troškovi regenerativnih materijala nisu uključeni. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.183,42
DT012Liječenje parodontnog apscesa obradom korijenaUključuje lijek, ispiranje rane i drenažu. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.182,15
DT013Liječenje nakon parodontnog kirurškog zahvataUključuje odstranjivanje šavova, toaletu rane, čišćenje zuba i eventualnu promjenu zavoja. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.181,47
DT014Imobilizacija kompozitnim materijalomPo zubu. Uključuje sve postupke. Prosječno vrijeme rada 25 minuta po osiguranoj osobi.184,80
DT015Ustanovljenje čeljusnih odnosa i okluzijske koncepcije primjenom artikulacijskog papira i terapijsko ubrušavanjePo čeljusti. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.182,80
DT016Ustanovljenje preranih dodira RKP/IKP ili kliznih smetnji i označivanje artikulacijskim papirom i terapijsko ubrušavanjePo zubu. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.181,20
DT017Neizravno prekrivanje lijekom u dentalnoj patologiji (IPP)Uključuje pregled, anesteziju i sve postupke (čišćenje karijesa, kalcij hidroksid, privremenu plombu i sl). Po zubu. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.180,93
DT018Izravno prekrivanje lijekom u dentalnoj patologiji (DPP)Uključuje pregled, anesteziju i sve postupke (čišćenje karijesa, kalcij hidroksid, zaustavljanje krvarenja, privremenu plombu i sl). Po zubu. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,29
DT019Vitalna amputacija u dentalnoj patologijiUključuje pregled, anesteziju i sve postupke (očitanje RTG snimke, trepanacija, uklanjanje živca i sl.). Po zubu. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.182,42
DT020Devitalizacija zuba pastomUključuje pregled, anesteziju, otvaranje živca, aplikaciju lijeka za devitalizaciju, privremeni ispun. Prosječno vrijeme rada 25 minuta po osiguranoj osobi.182,05
DT021Trepanacija pulpalnog kanalaUključuje pregled, anesteziju, očitanje RTG snimke, test vitaliteta, trepanaciju. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,29
DT022Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje jednokorijenskog zubaUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 40 minuta po osiguranoj osobi.183,12
DT023Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje dvokorijenskog zubaUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 55 minuta po osiguranoj osobi.184,22
DT024Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje trokorijenskog zubaUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 70 minuta po osiguranoj osobi.185,32
DT025Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje četiri i više korijena zubaUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 80 minuta po osiguranoj osobi.186,05
DT026Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje jednokorijenskog zubaPo posjeti, do tri posjete. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.181,66
DT027Privremeni cementni ispun na 1 plohiNe može se obračunati dodatno s uslugama u kojima je ispun uključen – sve jednoposjetne endodoncije. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,47
DT028Privremeni cementni ispun na više plohaProsječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.183,09
DT029Uklanjanje plaka sa zubaUključuje obje čeljusti.9,182,03
DT030Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom i fluoridacijaUključuje obje čeljusti.9,182,66
DT031Priprema dentina i nanošenje dentinskog vezivaKod djece.
1,03
DT032Privremeni ispun ili ART ispun – po zubuUključuje pregled, RTG, čišćenje kanala i kondicioniranje dentina. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.182,40
DT033Kontrola plaka s bojom i određivanje PI s nalazomSamo kod djece.
2,39
DT034Ispitivanja galvanizma u ustimaProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,25
DT035Ispitivanje temperature oralne sluznicePo testu. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.180,98
DT036Oralni klinički testoviPo testu. Prosječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.180,64
DT037Test plavim toluidinomProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,39
DT038Mjerenje količine slineProsječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.9,181,56
DT039Izbrusci zuba i protetskih radova u pripremi liječenja oralne sluzniceProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.182,26
DT040Kiretaža sluznice jezikaProsječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.181,11
DT041Lokalna medikacija s irigacijom oralne sluzniceProsječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.180,57
DT042Lokalna topikalna aplikacija lijekaProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.180,86
DT043Ignipunkcija oralne sluzniceProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.181,87
DT044Punkcija i aspiracija oralne sluzniceProsječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.184,36
DT045Punkcija čeljusne šupljine s ispiranjemProsječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.183,46
DT046Biopsija usne šupljine, orofarinksaProsječno vrijeme rada 25 minuta po osiguranoj osobi.181,99
DT047Incizija i drenaža perikoronarnog džepa
182,09
DT048Incizija i drenaža apscesa intraoralnim pristupomProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.182,81
DT049Incizija izvodnog kanala žlijezde slinovnice s ekstirpacijom kalkulusaProsječno vrijeme rada 40 minuta po osiguranoj osobi.183,85
DT050Pomak režnja lateralno, koronarno ili apikalno s transplantatom gingive ili vezivnog tkivaProsječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.183,83
DT051Operacija režnja na distalnoj strani zadnjeg molara uključujući internu gingivektomijuProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.183,59
DT052Vođena regeneracija tkivaPo zubu. Troškovi regenerativnih materijala nisu uključeni. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.11,183,14
DT053Dodatna pojačanja sintetskim vlaknima, mrežicom ili žicomProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.9,1817,93
DT055Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje dvokorijenskog zubaPo posjeti, do tri posjete. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 25 minuta po osiguranoj osobi.182,03
DT056Svaka sljedeća revizija trokorijenskog zuba i punjenjePo posjeti, do tri posjete. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.182,39
DT057Svaka sljedeća revizija četiri i više korijena zuba i punjenjePo posjeti, do tri posjete. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.182,76
DT058Endodontsko liječenje zubi s morfološkom anomalijomSamo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 110 minuta po osiguranoj osobi.1810,10
DT059Aktivacijska dezinfekcija korijenskog kanalaUZV, laser i sl. Po kanalu. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,96
DT060Endodontsko liječenje perforacije korijenaUključuje RTG, kirurško liječenje i sve ostale postupke. Prosječno vrijeme rada 110 minuta po osiguranoj osobi.1820,13
DT061Intraosealna, intraligamentna i intrapulpna anestezijaMože se obračunati samo nakon lokalne ili provodne anestezije. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,32
DT062Dekompresija i trepanacija kosti uz drenažu (Schroeder)Samo u klinikama. Cjevasta drenaža. Uključuje sve postupke. Prosječno vrijeme rada 110 minuta po osiguranoj osobi.188,91
DT063Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje trokorijenskog zubaPo posjeti. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.182,76
DT064Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje četiri i više korijena zubaPo posjeti, do tri posjete. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 40 minuta po osiguranoj osobi.183,12
DT065Jednoposjetna revizija jednokorijenskog zuba i punjenjeUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, privremeni ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 40 minuta po osiguranoj osobi.183,12
DT066Jednoposjetna revizija dvokorijenskog zuba i punjenjeUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, privremeni ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 50 minuta po osiguranoj osobi.183,86
DT067Jednoposjetna revizija trokorijenskog zuba i punjenjeUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, privremeni ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.184,59
DT068Jednoposjetna revizija četiri i više korijena zuba i punjenjeUključuje pregled, očitanje RTG snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, privremeni ispun i mjerenje duljine kanala. Prosječno vrijeme rada 70 minuta po osiguranoj osobi.185,32
DT069Svaka sljedeća revizija jednokorijenskog zuba i punjenjePo posjeti, do tri posjete. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.181,66
DT070Svaka sljedeća revizija dvokorijenskog zuba i punjenjePo posjeti, do tri posjete. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu. Prosječno vrijeme rada 25 minuta po osiguranoj osobi.182,03
DT071Terapija avulzije zubaUključuje RTG, anesteziju, čišćenje zubne alveole, repoziciju zuba u alveolu. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.182,42
DT072Ispun erozivnih i klinastih defekata
182,40
DT073Amalgamski jednoplošni ispun
181,62
DT074Amalgamski dvoplošni ispun
181,93
DT075Amalgamski troplošni i višeplošni ispun
182,96
DT076Amalgamska nadogradnja
185,08
DT077Rekonstrukcija zubi s hipoplastičnim promjenama caklineIsključuje estetske zahvate.185,96
DT078Medikamentozno liječenje bolesti sluznice usne šupljine u spec. ordinaciji oralne medicineProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,31
DT079Elektrokauterizacija keratotičnih lezija i papilotomija tvorbi na sluznici usne šupljineProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.181,12
DT080Imunoterapija injekcijom u oralnoj mediciniProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.180,94
DT081Postavljanje gumene zaštite oko zuba ili grupe zubiProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.181,05
DT082Iontoforeza lijekom u oralnoj mediciniNe može se obračunati uz endodonciju. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.180,94
DT083Ozon/plazma terapija bolesti oralne sluzniceProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.180,94
DT084Mjerenje i bilježenje orofacijalne boli i sindroma pečenja ustaNe može se obračunati samo za vizualno-analognu skalu boli (VAS). Prosječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.182,30
DT085Jednoplošni kompozitni ispun
182,33
DT086Dvoplošni kompozitni ispun
182,65
DT087Troplošni kompozitni ispun
183,67
DT088Kompozitna nadogradnja
186,80
DT089Kompozitna nadogradnja s intrakanalnim končićem
187,56
DT090Interno izbjeljivanje krune zubaIsključuje estetske zahvate.182,82
DT091Eksterno izbjeljivanje krune zubaIsključuje estetske zahvate.183,76
DT092Terapijski laser u oralnoj mediciniUključuje od 1 do 30 posjeta. Obračunava se po završenoj terapiji. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.181,37
DT093Miješanje sline s protutijelima na Streptoccocus mutans uz očitanje rezultata i pisanje nalazaProsječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.182,26
DT094Aplikacija intrakanalnog lijeka tehnikom elektroforezePo zubu. Aplikacija lijeka u kanal tehnikom elektroforeze. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.182,43
DT095Uklanjanje kolčića, instrumenta ili zapreke iz korijenskog kanalaUključuje uklanjanje bilo kakve zapreke iz korijenskog kanala po kanalu. Prosječno vrijeme rada 25 minuta po osiguranoj osobi.184,63
DT096Apeksifikacija nezavršenog rasta i razvoja korijenaPo posjeti. Uključuje ispiranje kanala, unos kalcijevog hidroksida i privremeni ispun. Prosječno vrijeme rada 50 minuta po osiguranoj osobi.186,21
DT097Inlay kompozitniUključuje izradu kaviteta, otisak, dezinfekciju, direktnu modelaciju na modelu (ne uključuje izradu gipsanog modela), brušenje u artikulaciji, jetkanje cakline, adhezivno cementiranje, impregnaciju ili zaštitu zuba. Samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 155 minuta po osiguranoj osobi.1828,21
DT098Onlay kompozitniUključuje izradu kaviteta, otisak, dezinfekciju, direktnu modelaciju na modelu (ne uključuje izradu gipsanog modela), brušenje u artikulaciji, jetkanje cakline, adhezivno cementiranje, impregnaciju ili zaštitu zuba. Samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 170 minuta po osiguranoj osobi.1829,56
DT099Overlay kompozitniUključuje izradu kaviteta, otisak, dezinfekciju, direktnu modelaciju na modelu (ne uključuje izradu gipsanog modela), brušenje u artikulaciji, jetkanje cakline, adhezivno cementiranje, impregnaciju ili zaštitu zuba. Samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 200 minuta po osiguranoj osobi.1829,11
DT100Prvi jednostavni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista (15 min) (11,18)Pregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ponovno se može obračunati za istu osiguranu osobu za istu kategoriju bolesti po isteku 6 mjeseci od prethodnog pregleda (prvog ili kontrolnog). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.11,181,40
DT101Kontrolni jednostavni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista (15 min)Pregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.11,181,40
DT102Prvi složeni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista (30 min)Pregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ponovno se može obračunati za istu osiguranu osobu za istu kategoriju bolesti po isteku 6 mjeseci od prethodnog pregleda (prvog ili kontrolnog). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.11,182,33
DT103Kontrolni složeni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista (30 min)Pregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.11,182,33
DT104Pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista – drugo mišljenjeNe uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.11,182,20
DT105ApeksogenezaPo posjeti. Uključuje ispiranje kanala, unos kalcijevog hidroksida i privremeni ispun. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.
2,37
DT106Vađenje mliječnog zubaProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.
0,77
DT107Vađenje jednokorijenskog zubaProsječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.
1,15
DT108Vađenje višekorijenskog zubaProsječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.
1,54
DV001Elektrokoagulacija/Ekskohleacija kožnih promjena do pet lezija kožeUključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja. Ne može se obračunati uz DV002.9,180,77
DV002Elektrokoagulacija/Ekskohleacija više od pet lezija kožeUključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja. Ne može se obračunati uz DV001.9,181,16
DV003Digitalna dermoskopija s mapiranjem cijelog tijelaUključuje softversku analizu podataka. Uključuje kontrolni klinički pregled dr. med. spec., savjetovanje i interpretaciju nalaza.9,182,32
DV004DermoabrazijaUz postojanje apsolutne medicinske indikacije. Isključuje estetske zahvate. Samo u klinikama.9,185,32
DV005Digitalna trihoskopijaUključuje softversku analizu podataka. Uključuje kontrolni klinički pregled dr. med. spec., savjetovanje i interpretaciju nalaza.9,182,40
DV006PUVA kupka
9,181,84
DV007PUVA terapija
9,182,10
DV008Digitalni trihogram sa softverskom analizom
9,181,95
DV009Fotodinamska terapijaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.9,180,52
DV010Intralezionalna primjena kortikosteroidaIsključuje estetske zahvate.9,180,92
DV011UVB fototerapijaNe može se obračunati uz DV012.9,180,84
DV012UVA i UVB fototerapijaNe može se obračunati uz DV011.9,181,19
DV013Fizikalni testovi opterećenja (dermatološki)Hladnoća, toplina, pritisak, umor. Evidentira se po testu, najviše četiri puta. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.181,01
DV014Površinska radioterapija u dermatologijiUključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Samo u klinikama.1829,27
DV015Krioterapija do pet mjestaUključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja. Ne može se obračunati uz DV016.180,77
DV016Krioterapija više od pet mjestaUključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja. Ne može se obračunati uz DV015.181,16
EN001Ugradnja inzulinske pumpeNe uključuje trošak inzulinske pumpe.11,1822,43
EN002Uvođenje inzulinske terapije
185,69
EN003Izvođenje OGTT testa – 2 sataUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi) i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,181,66
EN004Izvođenje OGTT testa – 3 sataUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi) i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,184,01
EN005Izvođenje OGTT testa – 5 satiUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi) i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,185,55
EN006CGSM – kontinuirano mjerenje glukoze – 24 sataUključuje očitanje nalaza od strane dr. med. spec. Ne može se obračunati uz EN018.181,23
EN007Izvođenje TRH testa – 3 sataUključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,1810,39
EN008Pokus koncentracijeUključuje izvođenje testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,184,91
EN009Izvođenje LHRH testa – 2 sataUključuje izvođenje testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,184,38
EN010Izvođenje Sulpirid testa – 3 sataUključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,185,53
EN011Test Dexamethasonska infuzija – 5 satiUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i očitanje testa od strane dr. med. spec. Ne uključuje dnevnu bolnicu.12,185,39
EN012Izvođenje ITT testa – 2 sataUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,183,77
EN013Izvođenje Sandostatin testa – 3 sataUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,1810,39
EN014Izvođenje Lasix renin testa – 3 sataUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,182,27
EN015Izvođenje Bromergon testa – 6 satiUključuje izvođenje testa (pripremu osigurane osobe, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i očitanje testa od strane dr. med. spec. Ne uključuje dnevnu bolnicu.12,182,60
EN016Test prekonoćne dexamethasonske blokadaUključuje izvođenje testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,181,31
EN017Test urina na tašte – 2 sataUključuje izvođenje testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,181,62
EN018CGSM – kontinuirano mjerenje glikemije uz postavljanje senzoraSamo u klinikama. Uključuje edukaciju osigurane osobe/roditelja, postavljanje i skidanje senzora, očitanje nalaza od strane dr. med. spec. Može se obračunati samo jednom (svi dolasci, postavljanje i skidanje senzora su uključeni u cijenu). Ne može se obračunati uz EN006.9,1815,51
EN019Izvođenje TRH testa – 1 satUključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,186,90
EN020Izvođenje TRH testa – 30 minUključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,185,03
EN021Izvođenje testa stimulacije sintetskim ACTHSamo u kliničkim bolničkim centrima. Uključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,186,64
FT001Testiranje i procjena djece s neuromotornim odstupanjimaMože se provoditi u specijaliziranim ustanovama jedanput ili dvaput godišnje na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije ili dr. med. subspec. neuropedijatrije. Provodi prvostupnik fizioterapije. Uključuje pisani nalaz procjene.
1,58
FT002Testiranje i procjena djece s disfunkcijom senzorne integracijeProvodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije s edukacijom za senzornu integraciju na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije ili dr. med. subspec. neuropedijatrije. Uključuje pisani nalaz procjene.
3,17
FT003Izokinetička dijagnostika funkcionalnog statusa mišića i zglobova s analizom rezultataSamo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkom aparatu. Provodi posebno educirani tim s edukacijom za testiranja i analitiku rezultata kojeg čini: dr. med. spec. i prvostupnik fizioterapije/prvostupnik radne terapije/fizioterapeutski tehničar. Na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedije i traumatologije, neurokirurgije. Samo u specijaliziranim ustanovama.181,58
FT004Mjerenje hoda – podobarogramNa podobarogramu. Provodi dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s posebnom edukacijom i prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom. Na indikaciju dr. med. spec. Uključuje pisani nalaz. Samo u specijaliziranim ustanovama.181,58
FT005Snimanje i analiza spontanih pokreta po PrechtluKod neurološkog oštećenja djeteta. Provodi dr. med. subspec. neuropedijatrije ili dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s dodatnom edukacijom (neurorazvojni poremećaji).
2,92
FT006Fizikalna terapija – individualnaUključuje sve fizikalne procedure koje indicira dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije (elektrotoplinske, elektrostimulacije, magnetoterapija, vibracijska terapija, udarni val, krioterapija, proprioceptivna ljepljiva traka, aparat za kontinuirani pasivni pokret, aparat za smanjenje edema i sl.) i/ili individualnu kineziterapiju (terapijske vježbe, manualna fizioterapija). Prosječno 45 min rada prvostupnika fizioterapije/fizioterapeutskog tehničara po osiguranoj osobi. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Može se obračunati jednom po danu (iznimno – kod politraume se postupak može obračunati do dva puta). Ne može se obračunati uz ostale postupke fizikalne terapije, osim uz hidroterapiju.
1,19
FT007Fizikalna terapija – individualizirana, mala grupaUključuje sve fizikalne procedure koje indicira dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije (elektrotoplinske, elektrostimulacije, magnetoterapija, vibracijska terapija, krioterapija, udarni val, proprioceptivna ljepljiva traka, aparat za kontinuirani pasivni pokret, aparat za smanjenje edema i sl.) s ili bez individualizirane kineziterapije (terapijske vježbe, manualna fizioterapija) u maloj grupi (3-5 osiguranih osoba). Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Prosječno 30 min rada prvostupnika fizioterapije/fizioterapeutskog tehničara po osiguranoj osobi. Može se obračunati jednom po danu. Ne može se obračunati uz ostale postupke fizikalne terapije, osim uz hidroterapiju.
0,79
FT008Fizikalna terapija – individualizirana, velika grupaUključuje sve fizikalne procedure koje indicira dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije (elektrotoplinske, elektrostimulacije, magnetoterapija, vibracijska terapija, krioterapija, udarni val, proprioceptivna ljepljiva traka, aparat za kontinuirani pasivni pokret, aparat za smanjenje edema i sl.) s ili bez individualizirane kineziterapije (terapijske vježbe, manualna fizioterapija) u maloj grupi (6-10 osiguranih osoba). Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Prosječno 20 min rada prvostupnika fizioterapije/fizioterapeutskog tehničara po osiguranoj osobi. Može se obračunati jednom po danu. Ne može se obračunati uz ostale postupke fizikalne terapije, osim uz hidroterapiju.
0,52
FT010Izokinetička terapijaSamo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkim aparatima uz instrumentalnu kontrolu pokreta i rezultata terapije. Provodi posebno educirani tim: dr. med. spec. i prvostupnik fizioterapije/prvostupnik radne terapije/fizioterapeutski tehničar s edukacijom za testiranja, analitiku i izokinetičku terapiju. Samo u specijaliziranim ustanovama.181,05
FT011Rehabilitacija ambulantnih koronarnih osiguranih osobaUključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.181,32
FT012Fizikalno-terapijski postupci nakon amputacijePriprema ortotske/protetske opskrbe i mobilnost nakon amputacije. Provodi prvostupnik fizioterapije na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije ili dr. med. spec. ortopedije i traumatologije.180,79
FT013Neurorazvojni tretman djeteta ili neuromišićna reedukacija odraslogProvodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije u prosječnom trajanju 60 min rada. Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje pripremu, namještanje u početni položaj, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.
1,58
FT014Terapija senzorne integracijePrimjena neurorazvojnih metoda. Provodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije s edukacijom za senzoričku integraciju u prosječnom trajanju 60 min rada. Uključuje savjetodavne postupke za roditelje, odgajatelje, učitelje.
1,58
FT015Pomoćne tehnike u tretmanu djece s neuromotornim odstupanjimaProvodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije. Primjena proprioceptivnih traka, kraniosakralna terapija i sl. Može se obračunati jedanput.
0,79
FT017Fizikalna terapija u kući u trajanju od prosječno 45 minutaUključuje sve fizikalno-terapijske procedure prema popisu postupaka u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući koje je indicirao dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 45 min. Uključuje dolazak u kuću osigurane osobe.
1,72
FT020Hidroterapija – individualnaBazen, kada. Uključuje podvodnu masažu. Provodi prvostupnik fizioterapije/fizioterapeutski tehničar. Uključuje sve fizikalne procedure u bazenu/kadi koje je indicirao dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom od 30 min.
1,00
FT021Hidroterapija – grupnaBazen. Uključuje podvodnu masažu. Uključuje sve fizikalne procedure u bazenu/kadi koje je indicirao dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije. Prosječno 20 min rada prvostupnika fizioterapije/fizioterapeutskog tehničara po osiguranoj osobi.
0,66
FT022Propisivanje i kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagalaUključuje korekciju ortopedskih pomagala.180,84
FT023Mjerenja, prilagođavanja ili namještanja ortopedskih pomagala (ortoze, potpora za udove invalidskih kolica)Ortoze za kralježnicu, potpornog aparata za vratnu kralježnicu, potpora za udove, testiranje i mjerenje veličine invalidskih kolica, kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagala – proteze, te propisivanje nove ili modula proteze, potrošnog materijala.181,27
FT024Fizioterapijska procjena i evaluacijaRadi prvostupnik fizioterapije/fizioterapeutski tehničar. Može se evidentirati na početku i na kraju jednog ciklusa. Uključuje pisani nalaz procjene.9,180,52
FT025Biomehanička analiza i vrednovanje liječenja sustava za kretanje
180,49
FT026Aplikacija lijeka u područje zglobnih nastavaka perifernog zgloba/burzu/hvatište tetiva – blokadaSvaki sljedeći FT026 iznosi 50% osnovne cijene.5,181,69
FT027Fizikalna terapija u kući – neurorazvojni tretmanPrimjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 60 min. Uključuje dolazak u kuću osigurane osobe.
2,11
FT029Manualna limfna drenažaProvodi educirani prvostupnik fizioterapije s tečajem iz kompletne dekongestivne terapije (CDT) na indiciranje dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.181,19
FT030Kompresivno bandažiranjeTehnika primjene posebne kompresivne odjeće. Provodi educirani prvostupnik fizioterapije s tečajem iz kompletne dekongestivne terapije (CDT) na indiciranje dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.180,52
GE001Endoskopsko odstranjivanje stranog tijela iz probavnog traktaNe uključuje ezofagogastroduodenoskopiju ili kolonoskopiju, endoskopsku retrogradnu koledokopankreatografiju (ERCP), radiološku dijagnostiku (RTG) i anesteziju.182,24
GE002Manometrija jednjaka – odrasla osobaIsključuje 24-satni monitoring.933,35
GE003Vanjska drenaža intraabdominalnih apscesa i tekućih kolekcija pod UZV kontrolomUključuje UZV. Ne može se obračunati uz GE026, UZ028, UZ032 i UZ036.184,86
GE00424-h pH metrija
9,185,22
GE005Proktodinamika
9,1839,01
GE006Elektrogastrografija
9,189,64
GE007Enteroskopija/kolonoskopija videokapsulomNe uključuje trošak videokapsule, mrežice i materijala za vađenje stranog tijela (omča ili košarica).9,11,1811,59
GE008Enteroskopija single ballon ili double ballon videoenteroskopomNe uključuje anesteziju.9,1864,99
GE009EzofagogastroduodenoskopijaNe uključuje biopsiju i patohistološku dijagnozu (PHD).183,26
GE010Postavljanje intragastričnog balona
9,18158,60
GE011Vađenje intragastričnog balona
9,186,18
GE012Djelomična kolonoskopijaNe uključuje biopsiju i patohistološku dijagnozu (PHD).183,89
GE013Kolonoskopija totalnaNe uključuje biopsiju i patohistološku dijagnozu (PHD).185,36
GE014Kolonoskopija totalna s ileoskopijomNe uključuje biopsiju i patohistološku dijagnozu (PHD).185,72
GE015Rektoskopija
182,43
GE016Rektosigmoidoskopija
183,16
GE018Perkutana endoskopska gastrostoma – PEGNe uključuje ezofagogastroduodenoskopiju (EGD), set za perkutanu endoskopsku gastrostomu (PEG) i sedaciju/anesteziju.9,11,184,40
GE019Dilatacija kod endoskopskog zahvataNe uključuje endoskopiju. Ne uključuje trošak ugradbenog materijala ni balon dilatatora i anesteziju. Ne može se obračunati uz GE020 i GE021.11,182,49
GE020Dilatacije malignih stenoza kolona balon dilatatorom ili Savaryevim dilatatoromDilatacija ahalazije neekspanzivnim balon dilatatorima, benignih i malignih stenoza jednjaka po Savaryju i »through-the-scope« (TTS) balonom. Ne uključuje endoskopiju, dilataciju, anesteziju, trošak ugradbenog materijala i balon dilatatora. Ne može se obračunati uz GE019 i GE021.11,182,12
GE021Endoskopsko umetanje stenta u jednjak ili kolonNe uključuje trošak stenta. Ne uključuje postupak gastroskopije, radiološke dijagnostike i anesteziju. Ne može se obračunati uz GE019 i GE020.11,1833,03
GE023Biopsija sluznice i/ili izraslina kod endoskopije, nije drugdje navedenoNe može se obračunati uz GE041.9,181,74
GE024Endoskopska mukozektomija»Inject, suck and cut« ili »band and snare« tehnikama. Ne uključuje mukozektomiju pri polipektomiji debelog crijeva klasičnim omčama. Ne uključuje endoskopsku pretragu (ili kolon ili gastro) i anesteziju. Ne uključuje trošak sljedećih materijala: set za ligaciju, igla za sklerozaciju, adrenalin, metilensko modrilo, omča, klipsa.11,184,77
GE026Abdominalna punkcija s evakuacijom ascitesaNe može se obračunati uz GE003.183,20
GE028Litotripsija žučnih kamenacaNe uključuje endoskopsku retrogradnu koledokopankreatografiju (ERCP) ni radiološko praćenje i anesteziju.9,181,62
GE02913C-Urea izdisajni test za određivanje H. Pylori statusa
182,54
GE030Endoskopsko zaustavljanje krvarenja elektrokoagulacijom ili upotrebom elektrodaUključuje ezofagogastroduodenoskopiju (EGD), kolonoskopiju. Ne uključuje iglu za sklerozaciju, polidokanol, APC sondu, klipse, fibrinsko ljepilo, histroakril i materijal za termalnu terapiju i anesteziju. Odnosi se na zaustavljanje krvarenja i preveniranje potencijalnog krvarenja nakon intervencije.11,183,32
GE031Endoskopska koagulacija argonomNe uključuje ezofagogastroduodenoskopiju (EGD) i kolonoskopiju.181,62
GE032Endoskopska hemostaza/injekcijska sklerozacija (polidocanol)Ne uključuje ezofagogastroduodenoskopiju (EGD) i kolonoskopiju.181,13
GE033Endoskopska mehanička hemostaza s klipsomNe uključuje ezofagogastroduodenoskopiju (EGD) i kolonoskopiju.181,13
GE034Endoskopsko podvezivanje varikoziteta jednjaka – ligatureNe uključuje ezofagogastroduodenoskopiju (EGD).181,99
GE035Sklerozacija u proktologiji
181,10
GE036Endoskopska dilatacija benignih i malignih stenoza koledokusa i/ili pankreatikusaUključuje dilataciju stenoza »through-the-scope« (TTS) balonima. Ne uključuje endoskopsku retrogradnu pankreatografiju/endoskopsku retrogradnu kolangiografiju (ERC/ERP) i papilotomiju.181,62
GE037Implantacija stenta u koledokus ili pankreatikusUključuje postavljanje samoširećeg metalnog stenta ili plastičnog stenta u koledokus ili pankreatikus. Ne uključuje endoskopsku retrogradnu pankreatografiju/endoskopsku retrogradnu kolangiografiju (ERC/ERP), papilotomiju i dilataciju. Ne uključuje trošak stenta.11,181,62
GE038Uzimanje citološkog brisa četkicom pod kontrolom EUS-aOdnosi se na uzimanje jednog ili više uzoraka.9,180,72
GE039Perkutana citološka punkcija jetre i/ili okolnih organaUključuje: perkutanu citološku punkciju lezija (tumora) ili kolekcija u abdomenu pod kontrolom UZV-a u svrhu dobivanja citološke dijagnoze.182,31
GE040Perkutana biopsija jetreU svrhu histopatološke dijagnostike (»slijepa« ili pod kontrolom UZV-a).182,31
GE041Endoskopska polipektomija probavnog sustavaUključuje makropartikularnu resekciju ili elektroresekciju izraslina probavnog sustava te »cold snare resection«. Uključuje odstranjivanje svih polipa koje je moguće odstraniti tijekom endoskopskog postupka te eventualne biopsije tijekom endoskopskog postupka. Ne uključuje osnovni endoskopski pregled, anesteziju, iglu za sklerozaciju, klipsu, najlonsku omču za prevenciju krvarenja kod resekcije pedunkularnih polipa i mrežicu za ekstrakciju reseciranih polipa. Ne može se obračunati uz GE023.9,11,189,80
GE043EUS elastografijaUključuje UZV s doplerom hepatoportalne cirkulacije.9,183,65
GE044Elastografija jetre ili drugog organa
9,181,53
GE045Manometrija anorektalna kod odraslogUključuje mjerenje abdominalnog pritiska, manometriju anorektuma, EMG sfinktera i tehnike opuštanja. Ne uključuje kateter i balon.9,1116,53
GE047Kolonoskopija s APCUključuje kolonoskopiju. Ne uključuje trošak APC sonde i neutralne elektrode.11,186,58
GE048Invazivno mjerenje portalnog tlaka i transjugularna biopsija jetre
18112,64
GE049Multiparametrijski UZV jetre (MPUZ)
9,183,14
GE050Određivanje ostatne funkcije jetre indocijaninskim zelenilom
9,1829,70
GE051Izmjena PEG katetera s mjerenjem dubine stomeNe uključuje ezofagogastroduodenoskopiju (EGD), set za perkutanu endoskopsku gastrostomu (PEG) i sedaciju/anesteziju.9,11,182,66
GE052Konfokalna laserska endomiroskopija – ezofagoduodenoskopijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje ezofagoduodenoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.9,1843,80
GE053Konfokalna laserska endomiroskopija – kolonoskopijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje totalnu kolonoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.9,1850,82
GE054Konfokalna laserska endomikroskopija – endoskopska retrogradna kolangiopankreatografijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje endoskopsku retrogradnu kolangiopankreatografiju, sedaciju i lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz RD061 i RD062.9,18112,67
GL001Lokalna terapija u ginekologijiPremazivanje podofilinom i sl.180,41
GL002Ekstirpacija Bartolinijeve žlijezde
183,93
GL003Biopsija cerviksaUključuje lokalnu anesteziju.182,82
GL004Incizija vulve i perineaZbog eksploracije, drenaže, proširivanja introitusa, odstranjenje stranog tijela incizijom (uključuje inciziju Bartolinijeve žlijezde). Ne može se obračunati uz GL009.182,34
GL005Ekscizija dobroćudnog tumora vulveSvaka sljedeća ekscizija iznosi 50% osnovne cijene.5,184,02
GL006Ablacija cervikalnog polipaUključuje lokalnu anesteziju i ekskohleaciju cervikalnog kanala. Ne uključuje patohistološku dijagnozu (PHD).181,61
GL007Nativna kolposkopija
181,40
GL008Digitalna video ili LED kolposkopija
181,40
GL009Vaginalno odstranjivanje stranog tijela iz maternice ili odstranjivanje IUDNe može se obračunati uz GL004.182,51
GL010Ulaganje, vađenje i toaleta pesara
93,39
GL011UterobrushNije uključen pregled.180,86
GL012Transvaginalna punkcija ovarijske ciste, ascitesa i sl. pod kontrolom UZV
182,69
GL013Transabdominalna punkcija i evakuacija (cista, apscesa, ascitesa ...)Uključuje pregled i UZV.182,78
GL014KardiotokografijaUključuje očitanje.
1,93
GL015Amnioskopija
91,36
GL016Placentocenteza (bez antiD)Ne može se obračunati uz GL017.94,93
GL017Placentocenteza (s antiD)Ne može se obračunati uz GL016.910,83
IF001IUI/AIH/AID u prirodnom ciklusuMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (uključujući UZV praćenje i dnevnu bolnicu).2,3,1319,94
IF002IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusuMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (uključujući UZV praćenje i dnevnu bolnicu). Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,1349,85
IF003IVF/ICSI u prirodnom ciklusuMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (uključujući UZV praćenje i dnevnu bolnicu).2,3,1353,42
IF004IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – blagi protokolMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (uključujući UZV praćenje i dnevnu bolnicu). Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,13118,40
IF005IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – standardni protokolMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (uključujući UZV praćenje i dnevnu bolnicu). Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,13193,19
IF006Kriopohrana spermija – onkofertilitetni programUključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina.3,914,18
IF007Kriopohrana zametaka i/ili preostalih jajnih stanicaMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina.315,60
IF008Sakupljanje i kriopohrana oocita bez postupka IVF – onkofertilitetni programMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja i troškove anestezije. Uključuje sve postupke: folikulometriju, punkciju oocita i praćenje osigurane osobe Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (uključujući UZV praćenje i dnevnu bolnicu). Uključuje troškove pohrane do 5 godina.2,3,13152,72
IF009TESE – kirurška biopsija testisaPrema medicinskoj indikaciji dr. med. spec. odgovarajuće specijalnosti. Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja, troškove anestezije. Uključuje troškove pohrane do 5 godina. Ne uključuje patohistološku dijagnozu jednog ili oba testisa (IF014 i IF015).2,3,9,1326,90
IF011Sekundarni IVF/ICSIMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (uključujući UZV praćenje i dnevnu bolnicu).2,3,1356,08
IF014PHD za potrebe IVF-a jedan testis
919,17
IF015PHD za potrebe IVF-a oba testisa
927,82
JK001Postupci zbog strabizmaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1865,61
JK004Operacija katarakteUključuje predoperativnu obradu i pregled. Predoperativna obrada uključuje: uzimanje anamneze, određivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, keratometriju na auto-kerato-refraktometru, keratometriju te izračun jakosti leće na IOL Master 700, pregled na biomikroskopu, mjerenje očnog tlaka aplanacijskom metodom, pregled fundusa u midrijazi, ultrazvučnu biometriju oka te izračun leće ultrazvučnom metodom, ECHO B-scan, tj. UZV oba oka te ostale postupke po potrebi. Vrstu intraokularne leće određuje dr. med. spec. oftalmologije i optometrije.2,9,13,1867,60
JK005Tonzilektomija i/ili adenoidektomijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1853,40
JK006Miringotomija s umetanjem cjevčiceUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1845,77
JK007Operativni ispravak klempavih uškiUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1874,74
JK008Operacija karpalnog kanalaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1930,51
JK009Operacija Dupuytrenove kontraktureUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,1390,03
JK010Odstranjenje unutarnjeg fiksatora ili koštanog implantataUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1863,46
JK011ArtroskopijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1859,51
JK016Operacija ingvinalne/femoralne/umbilikalne hernijeUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1882,40
JK018Laparoskopska kolecistektomijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,18151,07
JK019Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1865,61
JK020Hemoroidektomija/Ekscizija pilonidalne cisteUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1867,14
JK021Ligatura hemoroidalnih arterijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,18135,77
JK022Ekscizija analne fistuleUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,18135,77
JK023LETZ, postupci na rodnici, grliću maternice i stidniciUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1838,15
JK026Pobačaj/kiretaža/histeroskopijaMedicinski indiciran. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1820,33
JK027Obrezivanje (cirkumcizija) s frenuloplastikomUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,1816,78
JK028Transuretralna resekcija ili transuretralna incizija prostateUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,13,18128,50
JK029Endoskopska aplikacija antirefluksnog sredstva u liječenju vezikoureteralnog refluksa VUR-a djeteta – jednostrana ili obostranaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Ne uključuje trošak antirefluksnog sredstva.2,9,11,1342,48
JK030Laserkoagulacija vaskularnih anomalijaSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1342,84
JK031Ekscizija dermoidne cisteSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,1359,06
JK032Ekstirpacija preaurikularnog privjeskaSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1350,42
JK033Laserkoagulacija vaskularnih promjena glave i vrataSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1349,34
JK034Ekscizija vaskularne malformacijeSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1398,10
JK035Biopsija rektumaSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD).2,9,1353,11
JK036Discizija sinehija i priraslica vulveSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1346,63
JK037Zahvati na himenuImperforirani himen, septum himena, polipi himena. Samo u dječjoj dobi na indikaciju dr. med. spec. ginekologije i opstetricije. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1346,52
JK038Plastika vulveSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1358,33
JK039Repozicija nosaSamo u dječjoj dobi. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,1339,79
JK040DakrocistorinostomijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,13,1863,64
JK041Laparoskopska Salpingektomija/Adneksektomija
2,9,13,18108,17
JK042Laparoskopska sterilizacija
2,9,13,1854,24
JK043Ahilotenotomija
2,9,13,1877,88
JK044Opuštanje gastroknemijusa (Strayer)
2,9,13,1877,88
JK045Otvorena ahilotenoplastika
2,9,13,1877,88
JK046Mekotkivna korekcija deformiteta palca stopala
2,9,13,1882,21
JK047Korekcija deformiteta prstiju stopala
2,9,13,1882,21
JK048Odstranjenje Mortonovog neurinoma
2,9,13,1898,07
JK049Odstranjenje koštanog tumoraOdnosi se na složene kirurške zahvate koji se izvode u operacijskoj sali, a koje je moguće provesti u okviru jednodnevne kirurgije2,9,13,1857,69
JK050Odstranjenje mekotkivnih tumoraOdnosi se na složene kirurške zahvate koji se izvode u operacijskoj sali, a koje je moguće provesti u okviru jednodnevne kirurgije2,9,13,1877,88
JK051Discizija A1 ligamenta šake
2,9,13,18103,84
JK052Osteosinteza skafoidne kosti
2,9,13,18112,50
JK053Artroskopska stabilizacija ramena
2,9,13,18119,71
JK054Artroskopska subakromijalna dekompresija
2,9,13,18119,71
JK055Artroskopska tenodeza bicepsa
2,9,13,18119,71
JK060Endovenozna laserska ablacija veneUključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke. Uključuje UZV/dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta.2,9,13,1879,64
JK065Pars plana vitrektomijaUključuje predoperativnu obradu, preglede i anesteziju.2,9,13,18180,83
JK066Pars plana vitrektomija kombinirana s operacijom katarakteUključuje predoperativnu obradu, preglede i anesteziju. Predoperativna obrada uključuje: uzimanje anamneze, određivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, keratometriju na auto-kerato-refraktometru, keratometriju te izračun jakosti leće na IOL Master 700, pregled na biomikroskopu, mjerenje očnog tlaka aplanacijskom metodom, pregled fundusa u midrijazi, ultrazvučnu biometriju oka te izračun leće ultrazvučnom metodom, ECHO B-scan, tj. UZV oba oka te ostale postupke po potrebi. Vrstu intraokularne leće određuje dr. med. spec. oftalmologije i optometrije.2,9,13,18220,29
JK070Kriobiopsija pluća u općoj anesteziji
2,9,13,1831,36
JK071Kriobiopsija pluća i bronhoalveolarna lavaža u općoj anesteziji
2,9,13,1841,26
KD001Standardna elektrokardiografijaNe može se obračunati uz KD002.180,72
KD002ErgometrijaUključena standardna elektrokardiografija. Ne može se obračunati uz KD001.184,72
KD003Tilt-up test
9,189,04
KD004Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (Holter)
9,183,03
KD005Holter Ekg
9,184,01
KD006Transezofagusna ehokardiografija (TEE)
9,189,84
KD007Arterijska pletizmografija
9,181,27
KD008Venozna pletizmografija
9,181,10
KD009Studija disinkronije miokardaPretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).9,188,71
KD010Studija deformacije miokardaPretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).9,188,55
KD011Hemodinamska studijaPretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).9,188,57
KD012Hemodinamska optimatizacija resinkronizacijskog ili drugog uređajaPretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).9,1812,78
KD013Ispitivanje koronarne rezervePretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).1815,60
KD014Testiranje pacemakera
182,29
KD015KardioverzijaNe uključuje trošak dnevno bolničke opskrbe.187,63
KD016Kontrola rada elektrostimulatora i kardioverteraUključujući i uređaje za resinkronizacijsku terapiju (CRT BiV).182,55
KD017KoronarografijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Ne može se obračunati uz KD018.2,9,13,18172,38
KD018Koronarografija s ventrikulografijomUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Ne može se obračunati uz KD017.2,9,13,18172,38
KD019Perkutana koronarna intervencija (PCI)Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.2,9,13,18214,83
KD020Biopsija miokardaNe odnosi se na posttransplantacijsku biopsiju.9,1820,64
KD021Kateterizacija desnog srca
1819,39
KD022Kontrola osiguranih osoba s LVAD-om (Left Ventricular Assist Device)
183,42
KD023Pedobrahijalni indeks
9,182,70
KD024Integrirano ispitivanje funkcije arterija donjih ekstremiteta
9,184,96
KD025Digitalna fotopletizmografija šaka ili stopala
9,182,70
KD026Digitalna fotopletizmografija gornjih ekstremiteta s pozicijskim testovima
9,184,99
KD027Neinvazivno mjerenje krutosti arterija i centralnog sistoličkog tlaka
9,181,96
KG001Razrješenje sinehija u nosuUključuje lokalnu anesteziju.182,33
KG002Zaustavljanje krvarenja iz nosaPrednja/stražnja (po Belloqu).181,96
KG003Zatvorena repozicija prijeloma nosnih kostijuUključuje lokalnu anesteziju i previjanje.9,182,70
KG004Zbrinjavanje ozljede vanjskog uha
182,90
KG005Repozicija luksacije temporomandibularnog zgloba
9,180,76
KG006Kirurška obrada mekih tkiva glave i vrataUključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.9,184,60
KG007Kirurško liječenje mekih tkiva čeljusti i ustaUključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.9,183,45
KG008Vestibuloplastika
9,1826,44
KG009Frenulektomija (usni, jezični frenulum ili bukalna plika)
9,181,13
KG010Režanj za rekonstrukciju u usnoj šupljiniJezični, nepčani.9,185,78
KG011Regionalni kožni režanj na glaviRotacijski, tubulirani.9,186,81
KG012Ekscizija i plastika kožnih (odontogenih i drugih) fistulaUključuje lokalnu anesteziju. Svaka sljedeća ekscizija iznosi 50% osnovne cijene.5,185,57
KG013Ekscizija malih tumora sluznica usne šupljineUključuje lokalnu anesteziju. Svaka sljedeća ekscizija iznosi 50% osnovne cijene.5,184,33
KG014Ekshaireze trigeminusovih grana
185,32
KG015Šav živca – direktniSvaki sljedeći KG015 iznosi 50% osnovne cijene.5,188,92
KG016Transpozicija živcaSvaki sljedeći KG016 iznosi 50% osnovne cijene.5,1811,06
KG017Ispiranje maksilarnog sinusa kroz alveoluSvaki sljedeći KG017 iznosi 50% osnovne cijene.5,182,07
KG018Ispiranje maksilarnog sinusa kroz fossu caninuSvaki sljedeći KG018 iznosi 50% osnovne cijene.5,182,07
KG019Operacija cista čeljusti i mekih tkiva usnice, obraza i dna usne šupljineMukokela, ranula,… Svaki sljedeći KG019 iznosi 50% osnovne cijene.5,185,53
KG020Marsupijalizacija ciste usne šupljineSvaki sljedeći KG020 iznosi 50% osnovne cijene.5,183,87
KG021Odstranjivanje benignog tumora u kosti (dentalna medicina)Svaki sljedeći KG021 iznosi 50% osnovne cijene.5,187,49
KG022Operacija velikih cista donje čeljustiOpturator se može obračunati posebno. Svaki sljedeći KG022 iznosi 50% osnovne cijene.5,185,80
KG023Operacija velikih cista gornje čeljusti s otvaranjem nosne ili sinusne šupljineUključuje lokalnu anesteziju. Svaki sljedeći KG023 iznosi 50% osnovne cijene.5,184,49
KG024Imobilizacija čeljusti akrilatnom udlagom izrađenoj na osnovi otisaka u zubotehničkom laboratoriju s fiksacijom
184,79
KG025Odstranjivanje imobilizacijskih udlaga i drugih imobilizacijskih aplikacija s toaletom usta i zubi
183,33
KG026Izrada i prilagođavanje opturatora
184,56
KG027Komplicirano vađenje zubaOdstranjivanje slomljenog ili zaostalog korijena sa separacijom korijena s eventualnim šavom i slično. Svaki sljedeći KG027 iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz KG029, KG030, KG031 i KG032.5,185,66
KG028Repozicija i replantacija subluksiranog zubaImobilizacija se može obračunati posebno.182,81
KG029Ekstrakcija dva zubaNe može se obračunati uz KG027, KG030, KG031 i KG032.9,183,97
KG030Ekstrakcija tri do četiri zuba serijskaNe može se obračunati uz KG027, KG029 i KG032.9,185,22
KG031Ekstrakcija svakog dodatnog zuba u serijskoj ekstrakciji, više od četiriNe može se obračunati uz KG027, KG029 i KG032.180,83
KG032Ekstrakcija zuba kod rizičnih osiguranih osobaUključuje zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljini sa šivanjem. Svaki sljedeći KG032 iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz KG027, KG029, KG030 i KG031.5,185,01
KG033Operativno zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljini
182,14
KG034Operativna modelacija alveolarnog grebena i tuberoplastikaMeka i tvrda tkiva.185,98
KG035Alveotomija zaostalog korijenaUključuje orijentacijski pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i zaglađivanje i ekstirpaciju razvojne ciste veličine do dva cm. Svaki sljedeći KG035 iznosi 50% osnovne cijene.5,183,63
KG036Alveotomija zubaUključuje orijentacijski pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke. Svaki sljedeći KG036 iznosi 50% osnovne cijene.5,184,78
KG037Cirkumcizija gingiveSkalpelom ili elektronožem. Kod teškog nicanja zuba ili retiniranog zuba.9,182,65
KG038Apikotomija jednokorijenskog zubaUključuje orijentacijski pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke. Svaki sljedeći KG038 iznosi 50% osnovne cijene.5,184,35
KG039Apikotomija višekorijenskog zubaUključuje orijentacijski pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke. Svaki sljedeći KG039 iznosi 50% osnovne cijene.5,184,74
KG040Apikotomija s retrogradnim punjenjem (jedan korijen)Uključuje orijentacijski pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke. Svaki sljedeći KG040 iznosi 50% osnovne cijene.5,185,12
KG041Apikotomija s retrogradnim punjenjem (višekorijenski zub)Uključuje orijentacijski pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke. Svaki sljedeći KG041 iznosi 50% osnovne cijene.5,185,89
KG042Hemisekcija, amputacija korijena i režanjSvaki sljedeći KG042 iznosi 50% osnovne cijene.5,185,51
KG043Klinasta ekscizija hipertrofije gingive, po kvadrantuSvaka sljedeća ekscizija iznosi 50% osnovne cijene.5,183,91
KG044Kontinuirana prilagodba opturatora
183,07
KG046Odstranjivanje stranog tijela iz kosti ili sekvestrotomija
184,12
KG047Odstranjivanje stranog tijela iz maksilarnog sinusa
187,18
KG048Odstranjivanje cementirane udlage
183,75
KG049Osteoplastika i nadograđivanje alveolarnog grebena
185,72
KG050Osteotomija (kortikotomija) kod teškog nicanja zuba ili retiniranog zuba
185,51
KG051Osteotomija na alveolarnom grebenuPo kvadrantu.185,72
KG052Operativno odstranjenje reteniranog/impaktiranog zubaPotpuno retinirani/impaktirani, s razdvajanjem.187,43
KG053Transplantacija zubnog zametka
185,64
KG054Postavljanje intermaksilarne fiksacije za imobilizacije
185,08
KG055Replantacija ili repozicija jednog zuba
182,54
KG056Repozicija loma zuba s dislokacijom, gdje su dijelovi ukliješteni
185,25
KG057Trepanacija apikalnog djela (dentalna medicina)Ne uključuje ispiranje i drenažu.181,73
KG058Zatvaranje antrooralne komunikacije s režnjem
186,97
KG059Žičano kompozitni splintPo zubu. Uključuje pregled, anesteziju i sve postupke.183,68
KG060Gamma knifeUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka.9,13,18559,13
KL001Logopedska obrada – jednostavnaLogopedska anamneza, procjena strukture, pokretljivosti i funkcije artikulatora, procjena fonacijskog i govornog disanja, procjena govora, jezika i komunikacije, glasa i gutanja, procjena grafomotorike, analiza, integracija rezultata, pisanje nalaza i mišljenja. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL002 i KL003. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.9,181,99
KL002Logopedska obrada dojenčeta i malog djetetaLogopedska anamneza, uvid u postojeću specijalističku dokumentaciju, procjena predintencijske i intencijske komunikacije, ispitivanje predjezične komunikacije i procjena uporabe komunikacijskih sredstava, procjena socio-kognitivnih vještina važnih za komunikaciju, ispitivanje jezične komunikacije (receptivne i ekspresivne), procjena strukture, pokretljivosti i funkcije artikulatora, procjena žvakanja i gutanja, procjena potrebe za potpomognutom komunikacijom, ispitivanje grafomotoričkih sposobnosti, analiza i integracija rezultata, pisanje nalaza i mišljenja. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL001 i KL003. Prosječno vrijeme rada 100 minuta po osiguranoj osobi.93,33
KL003Logopedska obrada – složenaLogopedska anamneza, uvid u postojeću specijalističku dokumentaciju, ispitivanje govornog, jezičnog (receptivnog i ekspresivnog) i komunikacijskog statusa primjenom specifičnih testova u cilju diferencijalne dijagnostike, ispitivanje drugih kognitivnih funkcija u svrhu utvrđivanja jezično govornog statusa kod neurogenih oštećenja jezika i govora, procjena kod disleksije, disgrafije, diskalkulije, procjena glasa, procjena orofaringealne disfagije, procjena potrebe za potpomognutom komunikacijom, primjena računalnih programa u analizi jezika, govora i glasa, analiza, interpretacija i integracija rezultata, pisanje nalaza i mišljenja. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL001 i KL002. Prosječno vrijeme rada 140 minuta po osiguranoj osobi.9,184,66
KL004Logopedska terapija jezika, govoraLogopedska terapija jezika, govora 45 min. Primjenjuje se kod osoba s jezičnim poremećajima, specifičnim teškoćama učenja (disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom), komunikacijskim poremećajima (poremećaji socijalne komunikacije), poremećajima ritma i tempa govora te kod maksilofacijalnih malformacija uz upotrebu elektroakustičkih aparata i računalnih programa. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006.9, 181,99
KL005Logopedska terapija u funkciji rane intervencijeLogopedski terapijsko-savjetodavni postupak kod rane intervencije uz upotrebu elektroakustičkih aparata i računalnih programa. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006. Prosječno vrijeme rada 75 minuta po osiguranoj osobi.9, 182,49
KL006Složena kombinirana logopedska terapijaPrimjenjuje se kod komorbiditeta (kod osiguranih osoba s viševrsnim teškoćama). Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL004, KL005, KL007, KL008, KL009, KL013 i KL014. Prosječno vrijeme rada 90 minuta po osiguranoj osobi.9, 183,00
KL007Polisenzorička stimulacija u logopedskoj terapijiPrimjenjuje se kod djece s neurorizikom, maksilofacijalnim malformacijama te slabijom funkcionalnom pokretljivošću artikulatora i kod osiguranih osoba u produženom vegetativnom stanju. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.
0,66
KL008Logopedska terapija izgovora i glasaLogopedska terapija kod poremećaja izgovora, glasa i rezonancije uz upotrebu elektroakustičkih programa i računalnih programa. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006. Prosječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.9, 181,50
KL009Logopedska terapija nakon laringektomijePrimjenjuje se nakon učinjene totalne laringektomije, usvajanje ezofagealnog govora, korištenje traheoezofagealnih govornih proteza i pratećih pomagala. Uključuje i terapijske postupke procjene i rehabilitacije osjeta okusa i mirisa. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006. Prosječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.9, 181,50
KL010Logopedska terapija – manja grupa, djecaU grupi do troje djece. Ne može se obračunati uz KL012. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.90,66
KL011Logopedska terapija – grupna, odrasliU grupi do deset osiguranih osoba. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.90,33
KL012Logopedska terapija – veća grupa, djecaU grupi više od troje djece. Ne može se obračunati uz KL010. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi90,49
KL013Posebni postupci u logopedskoj terapijiProvodi logoped s dodatnom edukacijom (Bobath, senzorička integracija, verbotonalna edukacija i dr.). Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006. Prosječno vrijeme rada 75 minuta po osiguranoj osobi.9,182,49
KL014Logopedska terapija orofaringealnog gutanjaPrimjenjuje se kod osiguranih osoba s poremećajem orofaringealnog gutanja. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006. Prosječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.9, 181,50
KL015Primjena multiparametrijskog akustičkog protokola u logopedskoj dijagnostici glasa i govoraProvodi magistar logopedije, a uključuje ispitivanje frekvencijsko-intenzitetskih i vremenskih karakteristika glasa i govora uz upotrebu računalnog programa. Uključuje i očitavanje nalaza. Prosječno vrijeme rada 35 minuta po osiguranoj osobi.9, 181,74
KL016Primjena aerodinamičkih testova u logopedskoj dijagnosticiProvodi magistar logopedije, a uključuje mjerenje fonacijsko-frikcijskog vremena i omjera, mjerenje intraoralnog tlaka te protoka i smjera zračne struje. Uključuje i očitavanje nalaza. Prosječno vrijeme rada 25 minuta po osiguranoj osobi.9, 181,24
KL017Ispitivanje slušnog procesiranjaPrimjenjuje se kod senzoričkih poremećaja slušanja, razumijevanja i poremećaja učenja uz uporabu elektroakustičke opreme i računalnog programa. Prosječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.9, 181,50
KR001Incizija/ekscizija perianalne trombozeSvaka sljedeća ekscizija iznosi 50% osnovne cijene.5,181,13
KR002Operativna ekscizija analnog polipaSvaka sljedeća ekscizija iznosi 50% osnovne cijene.5,183,43
KR003Operativno odstranjenje analnih bradavica
181,13
KR004Tetovaža areoleUz apsolutnu medicinsku indikaciju. Uključuje lokalnu anesteziju.9,187,64
KR005Ekstirpacija stranog tijela iz kože, potkožnog ili mekog tkivaUključuje previjanje.9,181,85
KR006Operacija paronihije, subungunalnog panaricija, ablacija noktaUključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.185,11
KR007Primarna obrada opeklinaUključuje pregled, lokalnu anesteziju, kiruršku skrb i previjanje. Ne uključuje obloge.11,187,86
KR008Kirurška obrada rane, nije drugdje navedenoUključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.183,91
KR009NekrektomijaUključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.182,66
KR010Obrada komplikacije raneUključuje lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.183,97
KR011Operacija gangliomaUključuje lokalnu anesteziju.186,45
KR012Amputacija prsta ili dijelova prstaUključuje lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.185,08
KR013Previjanje opeklineUključuje pregled, lokalnu anesteziju i ostalu kiruršku skrb rane. Ne uključuje obloge.11,184,95
KR014Previjanje ulkusaNe može se obračunati uz drugo kirurško zbrinjavanje. Ne uključuje obloge.11,181,76
KR015Sekundarni šav raneUključuje pregled, lokalnu anesteziju i previjanje.183,38
KR016Odstranjivanje šavova ili kopčiUključuje previjanje. Ne može se obračunati uz pregled.181,62
KR017Aspiracija kože ili potkožnoga tkivaNe uključuje bris za mikrobiologiju i citologiju. Uključuje previjanje.181,73
KR018Dijatermija teleangiektazijaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Samo u slučaju medicinske indikacije koju utvrđuje dr. med. spec., isključuje estetske zahvate.181,27
KR019Uzimanje i postavljanje transplantata kože djelomične debljine kožeUključuje lokalnu anesteziju i previjanje. Ne uključuje eksciziju kože i potkožnog tkiva.1812,52
KR020Uzimanje i postavljanje transplantata kože pune debljine kožeUključuje lokalnu anesteziju i previjanje. Ne uključuje eksciziju kože i potkožnog tkiva.1813,58
KR021Lokalni kožni režanj, nije drugdje navedenoNe uključuje eksciziju kože i potkožnog tkiva.184,61
KR022Repozicija prijeloma ili iščašenja malih kostijuImobilizacija gipsom uključena, ne može se dodatno obračunavati. Uključuje lokalnu anesteziju.180,80
KR023Repozicija prijeloma ili iščašenja srednjih kostijuImobilizacija gipsom uključena, ne može se dodatno obračunavati. Uključuje lokalnu anesteziju.181,72
KR024Repozicija prijeloma ili iščašenja velikih kostijuImobilizacija gipsom uključena, ne može se dodatno obračunavati. Uključuje lokalnu anesteziju.183,18
KR025Osteotomija i osteosinteza na malim kostimaUključuje lokalnu anesteziju.1823,37
KR026TendolizaUključuje lokalnu anesteziju.1814,58
KR027Imobilizacija longetom
181,77
KR028Imobilizacija gipsom
181,63
KR029Odstranjivanje ili popravljanje gipsa ili kompletiranje gipsa, pričvršćivanje pete za hodanje
180,96
KR030Mjerenje transkutanog tlaka kisika TCPO2 u mekim čestima jedne nogeKod osiguranih osoba s kritičnom ishemijom noge i stopala.183,42
KR031Mjerenje transkutanog tlaka kisika TCPO2 u mekim čestima obje nogeKod osiguranih osoba s kritičnom ishemijom noge i stopala.185,12
KR032Oblikovanje AV-fistule gornje okrajine bez presatka
189,65
KR034Autologna i alogena transplantacija krvotvornog tkiva (koštane srži, matičnih stanica, umbilikalne krvi)
1812,68
KR035Dilatacija anogenitalne cijevi
181,77
KR036Vakuum terapija ranePotporna metoda, na indikaciju dr. med. spec. kirurgije za komplicirane/kompleksne rane rezistentne na ostale konzervativne metode liječenja, nastavno na kirurško liječenje provedeno u klinici. Ne uključuje kanister.11,1823,82
LB001Uzimanje urinaFakturira se jednom po uzorku za sve pretrage.180,20
LB002Uzimanje kapilarne krviFakturira se jednom po uzorku za sve pretrage.180,30
LB003Uzimanje krvi iz veneFakturira se jednom po uzorku za sve pretrage.180,30
LB004Kompletna krvna slika s retikulocitima na hematološkom brojaču (KKS+RTC)Uključuje nalaz: eritrocita, hemoglobina, hematokrita, prosječnog volumena eritrocita, prosječne količine hemoglobina u eritrocitu, prosječne koncentracije hemoglobina u eritrocitima, raspodjele eritrocita po volumenu, trombocita, prosječnog volumena trombocita, leukocita, neutrofilnih granulocita, eozinofilnih granulocita, bazofilnih granulocita, monocita, limfocita i retikulocita. Ne može se obračunati uz LB011.
0,83
LB005Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču – (KKS)Uključuje nalaz: eritrocita, hemoglobina, hematokrita, prosječnog volumena eritrocita, prosječne količine hemoglobina u eritrocitu, prosječne koncentracije hemoglobina u eritrocitima, raspodjele eritrocita po volumenu, trombocita, prosječnog volumena trombocita, leukocita, neutrofilnih granulocita, eozinofilnih granulocita, bazofilnih granulocita, monocita i limfocita.
0,70
LB006Krvna slika na hematološkom brojaču – KSUključuje nalaz: eritrocita, hemoglobina, hematokrita, prosječnog volumena eritrocita, prosječne količine hemoglobina u eritrocitu, prosječne koncentracije hemoglobina u eritrocitima, raspodjele eritrocita po volumenu, trombocita, prosječnog volumena trombocita i leukocita.
0,66
LB008Brzina sedimentacije eritrocita (SE)
90,22
LB010Retikulociti – broj – svjetlosna mikroskopija
90,32
LB011Retikulociti na hematološkom brojaču (apsolutni i relativni broj)Ne može se obračunati uz LB004.90,35
LB013Indeks segmenata

0,46
LB014Morfološko diferenciranje krvnog razmazaPrimjenjuje se isključivo za postupak na mikroskopu.
0,51
LB015Siderociti – krv
90,53
LB016Heinzova tjelešca
90,57
LB017Bazofilno punktirani eritrociti
90,60
LB018Osmotska rezistencija eritrocita
91,57
LB019Test autohemolize
90,77
LB020Hamov test
90,81
LB021Slobodan hemoglobin u plazmi

0,50
LB022Hemoglobin – nestabilni (Nestabilni Hb)
90,23
LB023Hemoglobini – alkalni pufer
90,88
LB024Hemoglobini – kiseli pufer
90,93
LB025Hemoglobin – fetalni
93,27
LB026Razlikovanje fetalne od majčine krvi (APT-test)
90,35
LB027Hemoglobin A2
93,32
LB028Methemoglobin
91,25
LB029Karboksihemoglobin

1,25
LB030Sulfhemoglobin

0,50
LB031Viskoznost plazme

1,27
LB032Eritrociti – postotak hipokromnih eritrocita
90,44
LB033Retikulociti – indeks zrelosti retikulocita
90,51
LB034Udio retikulocita sa niskom fluorescencijom
90,51
LB035Udio retikulocita sa srednjom fluorescencijom
90,51
LB036Udio retikulocita sa visokom fluorescencijom
90,51
LB037Hemoglobini – izoelektrično fokusiranje
91,92
LB038Bilirubin – ukupni – serum/plazma

0,22
LB039Bilirubin – konjugirani – serum/plazma

0,24
LB040Hemoglobin A1c
91,01
LB041Glukoza – serum

0,22
LB042Glukoza – kapilarna krv

0,20
LB043Kreatinin – serum/plazma

0,22
LB044Kreatinin u mokraći

0,22
LB046Urati – serum/plazma

0,23
LB047Urati – mokraća

0,23
LB048Ureja – serum/plazma

0,22
LB049Klirens ureje
90,22
LB050Ureja – mokraća

0,22
LB051Acetoacetat – oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol

4,51
LB052Aminokiseline – probiranje – serum
94,67
LB053Aminokiseline – probiranje – mokraća
94,67
LB054Amonijak

0,57
LB055Bilirubin – novorođenčad

0,39
LB056Žučne kiseline (ukupne) – serum
91,11
LB057Cistin
91,57
LB058Fenilalanin
91,77
LB059Galaktoza – puna krv

2,42
LB060Galaktoza – mokraća

2,10
LB0613-hidroksimaslačna kiselina – plazma

1,99
LB0623-hidroksimaslačna kiselina – oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol

3,33
LB063Homocistein – plazma
91,91
LB064S-adenozilhomocistein, S-adenozilmetionin, puna krv
98,91
LB065Homocistein – mokraća
91,91
LB066Laktat – oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol

1,45
LB067Laktat – plazma

0,42
LB068Laktat (krv-perklorna kiselina)

12,01
LB069Laktat – mokraća

0,47
LB070Slobodne masne kiseline

3,90
LB071Mukopolisaharidi – ukupni – I
92,31
LB072Mukopolisaharidi – ukupni – II
91,86
LB073Osmolalnost – serum/plazma

0,40
LB074Osmolalnost – mokraća

0,40
LB075Testovi probiranja – mokraća
92,52
LB076Piruvat (oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol)

1,85
LB077Piruvat – krv

1,85
LB078Piruvat – (LIKVOR – ledena perkorna kiselina)

6,31
LB079Deoksipiridinolin
90,77
LB080Aminokiseline – kvantitativno – serum
914,04
LB081Aminokiseline – kvantitativno – mokraća
914,04
LB082Citrati – mokraća
92,31
LB083Sulfat (U)
93,44
LB084Glikolat (U)
93,86
LB085Glicerat (U)
92,72
LB086Oksalati (S)
92,31
LB087Citrati (S)
92,31
LB088Sulfat (S)
93,44
LB089Glikolat (S)
93,86
LB090Glicerat (S)
92,72
LB091Fitanska kiselina
98,86
LB092Karnitin – plazma
95,97
LB093Slobodni karnitin – plazma
95,97
LB094Ukupni karnitin – plazma
95,97
LB095Karnitin – mokraća
94,23
LB096Slobodni karnitin – mokraća
94,23
LB097Ukupni karnitin – mokraća
94,23
LB098Profil acil karnitina u plazmi
98,32
LB099Profil acil karnitina i aminokiselina (suha kap krvi na filtar papiru)
93,78
LB100Masne kiseline vrlo dugih lanaca (C22,C24,C26,C24/C22,C26/C22)
916,83
LB101Metilmalonska kiselina – serum
98,60
LB102Metilmalonska kiselina – mokraća
99,33
LB103Lizosomski enzimi u serumu (mukolipidoze)
95,46
LB104Mukopolisaharidi (dermatan-, heparan-, hondroitin-, keratan-sulfat)
93,28
LB105Pipekolična kiselina – serum
96,92
LB106Pipekolična kiselina – mokraća
911,78
LB107Homogentizinska kiselina
910,56
LB108Oksalati
92,31
LB109Organske kiseline – mokraća
99,43
LB110Orotska kiselina
99,35
LB111Alanin-aminotransferaza
90,22
LB112Alkalna fosfataza
90,22
LB113Alfa-amilaza – serum/plazma
90,24
LB114Makro amilaza (S)
90,76
LB115Amilaza u drenu
90,24
LB116Alfa-amilaza – mokraća
90,22
LB117Klirens amilaze
90,24
LB118Aspartat-aminotransferaza
90,22
LB119Makro AST (S)
90,69
LB120Gama-glutamiltransferaza
90,22
LB1215´nukleotidaza – serum (5´NT)
90,70
LB122Kreatin-kinaza

0,25
LB123Laktat-dehidrogeneza

0,21
LB124Lipaza
90,30
LB125N-acetil-beta-D-glukozaminidaza
90,92
LB126Aldolaza
90,53
LB127Izoenzimi alkalne fostataze
92,09
LB128Koštana alkalna fosfataza
91,57
LB129Gušteračna amilaza

0,23
LB130Angiotenzin-konvertirajući enzim
90,83
LB131Glukoza-6-fosfat-dehidrogeneza
91,17
LB132Glutamat-dehidrogeneza
90,55
LB133Acetilkolinesteraza

0,83
LB134Kolinesteraza

0,53
LB135Dibukainski broj

3,75
LB136Fenotipovi serumske kolinesteraze
92,44
LB137Izoenzimi kreatin-kinaze

2,20
LB138Izoenzim kreatin-kinaze MB – koncentracija

0,63
LB139Izoenzimi laktat-dehidrogeneze (LD1,LD2,LD3,LD4,LD5)
91,84
LB140Alfa-N-acetilglukozaminidaza
95,81
LB141Alfa-N-acetil glukozaminidaza (fibroblasti, leukociti)
95,81
LB142N-acetil galatozamin-6-sulfataza (leukociti )
95,34
LB143N-acetil galatozamin-6-sulfataza (fibroblasti)
93,46
LB144Alfa-N-acetilneuraminidaza
93,46
LB145Arilsulfataza A – leukociti
99,61
LB146Arilsulfataza A – fibroblasti
99,61
LB147Arilsulfataza B – leukociti
99,61
LB148Arilsulfataza B – fibroblasti
99,61
LB149Biotinidaza
93,53
LB150Alfa-L-fukozidaza – leukociti
95,22
LB151Alfa-L-fukozidaza – fibroblasti
95,22
LB152Alfa-L-fukozidaza – serum (Alfa-L-fukozidaza)
96,07
LB153N-acetil-glukozamin-6-sulfataza – leukociti
96,64
LB154N-acetil-glukozamin-6-sulfataza – fibroblasti
96,64
LB155Nedostatak adenozilsukcinat-liaze-pretraživanje-Purin
93,92
LB156Palmitoil-protein tioesteraza – leukociti, fibroblasti
96,64
LB157Beta-galaktocerebrozidaza – leukociti
99,48
LB158Beta-galaktocerebrozidaza – fibroblasti
99,48
LB159Glukocerebrozidaza – leukociti (Glukocerebrozidaza)
96,64
LB160Alfa-galaktozidaza A – leukociti
95,37
LB161Alfa-galaktozidaza A – fibroblasti
95,37
LB162Alfa-galaktozidaza A – serum
96,07
LB163Alfa-galaktozidaza (suha kap krvi na filtar papiru)
92,51
LB164Beta-galaktozidaza – leukociti
95,91
LB165Beta-galaktozidaza – fibroblasti
95,91
LB166Alfa-glukozidaza – fibroblasti
95,64
LB167Alfa-glukozidaza (suha kap krvi na filtar papiru) (9)
93,61
LB168Beta-glukozidaza – leukociti (9)
95,41
LB169Beta-glukozidaza – fibroblasti (9)
95,41
LB170Beta-galaktozidaza – serum (9)
96,07
LB171Beta-glukuronidaza – leukociti (9)
95,18
LB172Beta-glukuronidaza – fibroblasti (9)
95,18
LB173Alfa-glukozidaza – limfociti (9)
95,64
LB174Beta-glukuronidaza – serum (9)
96,07
LB175Beta-heksozaminidaza A – leukociti (9)
94,81
LB176Beta-heksozaminidaza A – fibroblasti (9)
94,81
LB177Beta-heksozaminidaza A – serum (9)
96,07
LB178Beta-heksozaminidaza A i B – leukociti (9)
94,75
LB179Beta-heksozaminidaza A i B – fibroblasti (9)
94,88
LB180Beta-heksozaminidaza A i B – serum (9)
96,07
LB181Alfa-L-iduronidaza – leukociti (9)
94,47
LB182Alfa-L-iduronidaza – fibroblasti (9)
94,47
LB183Alfa-L-iduronidaza (suha kap krvi na filtar papiru) (9)
97,59
LB184Alfa-manozidaza – leukociti (9)
94,96
LB185Alfa-manozidaza – fibroblasti (9)
94,96
LB186Alfa-manozidaza – serum (Alfa-manozidaza) (9)
96,07
LB187Glukocerebrozidaza – fibroblasti (Glukocerebrozidaza) (9)
96,64
LB188Beta-manozidaza – leukociti (9)
94,92
LB189Beta-manozidaza – fibroblasti (9)
94,92
LB190Beta-manozidaza – serum (Beta-manozidaza) (9)
96,07
LB191Kisela sfingomijelinaza- fibroblasti (9)
99,61
LB192Kisela sfingomijelinidaza – leukociti (9)
99,61
LB193Iduronat-2-sulfataza – leukociti (9)
98,42
LB194Iduronat-2-sulfataza – fibroblasti (9)
98,42
LB195Heparan-N-sulfataza – leukociti (9)
99,48
LB196Heparan-N-sulfataza – fibroblasti (9)
99,48
LB197Hitotriozidaza (9)
93,80
LB198Anorganski fosfati – serum/plazma

0,25
LB199Ukupni kalcij – serum/plazma

0,25
LB200Kalij – serum/plazma/mokraća/puna krv

0,24
LB201dU-Kalij

0,29
LB203Kloridi – serum/plazma/mokraća

0,24
LB204dU-kloridi

0,29
LB205Ukupni magnezij – serum/plazma

0,26
LB206Natrij – serum/plazma/mokraća

0,24
LB208dU-Natrij

0,29
LB209Ionizirani kalcij

0,61
LB210Ukupni kalcij – djeca – mokraća

0,29
LB211Kalcij – serum/plazma/mokraća

0,29
LB212Ionizirani magnezij

0,38
LB214Magnezij – serum/plazma/mokraća

0,29
LB215Ionizirani kalij

0,08
LB216Ionizirani natrij

0,08
LB217Ionizirani kloridi

0,08
LB218Acidobazna ravnoteža (Parcijalni tlak kisika, Parcijalni tlak ugljičnog dioksida, pH, Saturacija hemoglobina kisikom, Ukupni ugljični dioksid, Aktualni karbonati, Višak baza)

0,68
LB219Bikarbonati u serumu

0,30
LB220Analiza plinova i elektrolita

0,82
LB221Željezo – serum
90,25
LB222Nezasićeni kapacitet vezanja željeza
90,27
LB223Ukupni kapacitet vezanja željeza
90,27
LB224Fe u suhom tkivu
92,78
LB225Bakar – serum
90,58
LB226Bakar – mokraća
90,71
LB227Cu u suhom tkivu
92,06
LB228Cink – serum
90,67
LB229Cink – mokraća
92,06
LB230Kobalt – serum
91,49
LB231Kobalt – mokraća
91,49
LB232Ukupni krom – serum/plazma
91,49
LB233Ukupni krom – mokraća
91,49
LB234Mangan – serum
91,49
LB235Mangan – mokraća
91,49
LB236Nikal – serum
91,49
LB237Nikal – mokraća
91,49
LB238Selen – serum/plazma
92,80
LB239Selen – mokraća
91,49
LB240Molibden – serum
91,49
LB241Molibden – mokraća
91,49
LB242Albumin – serum
90,29
LB243C-reaktivni protein – serum/plazma

0,50
LB244Ukupni proteini – serum

0,22
LB245Ukupni proteini – mokraća

0,24
LB246Albumin – mokraća

0,37
LB247Alfa-1-antitripsin – koncentracija
90,82
LB248Ceruloplazmin
91,38
LB249Feritin
91,42
LB250Haptoglobin
90,93
LB251Laki lanci Ig (BJP) urin – imunotipizacija
94,10
LB252Slobodni laki lanci imunoglobulina – BJP-kvantitativno (U)

5,35
LB253Laki lanci Ig (BJP) serum – kvantitativno

7,61
LB254Imunoglobulin A – serum
91,11
LB255Imunoglobulin G – serum
91,06
LB256Imunoglobulin G – mokraća
91,07
LB257Imunoglobulin M – serum
91,06
LB258Imunoglobulin D (S)
92,06
LB259Cirkulirajući imunokompleksi (CIK)
93,07
LB260Cirkulirajući imunokompleksi-IgG
91,07
LB261Cirkulirajući imunokompleksi-IgM
91,07
LB262Alfa-1-kiseli glikoprotein
91,07
LB263Komplement – ukupna aktivnost
92,14
LB264Komplement C1-inhibitor
91,49
LB265Komplement – komponenta C3 – serum
90,75
LB266Komplement – komponenta C4 – serum
90,75
LB267Krioglobulini – kvalitativno
90,35
LB268Krioglobulini – kvantitativno
93,32
LB269Alfa-2-makroglobulin – mokraća
91,44
LB270Alfa-1-mikroglobulin – mokraća
91,36
LB271Beta-2-mikroglobulin
91,18
LB272Mioglobin – serum/plazma

1,10
LB273Mioglobin – mokraća

0,93
LB274Osteokalcin
91,62
LB275Prokolagen tip I C propeptid
91,53
LB276Prokolagen tip I N propeptid
91,32
LB277Elferogram serumskih proteina (Albumin, alfa-1-globulini, alfa-2-globulini, beta-globulini, gama-globulini)

0,94
LB278Imunofiksacija u serumu
92,00
LB279Elferogram mokraćnih proteina
91,47
LB280Imunofiksacija u mokraći
92,00
LB281C-terminalni crosslinking telopeptid kolagena tipa 1 – serum
91,55
LB282C-terminalni crosslinking telopeptid kolagena tipa 1 – mokraća
91,76
LB283Transferin
90,68
LB284Transferin – topljivi receptori
91,17
LB285Troponin I

1,32
LB286Troponin T

1,05
LB287Transferin deficitaran ugljikohidratom
92,67
LB288Cistatin C
91,34
LB289Methemalbumin

0,51
LB290Fenotipovi alfa-1-antitripsina
107,18
LB291Subklasa IgG1
92,70
LB292Subklasa IgG2
92,70
LB293Subklsa IgG3
92,70
LB294Subklasa IgG4
92,70
LB295Tipovi krioglobulina
92,80
LB296Fenotipovi transferina
93,44
LB297Transferin – fenotipizacija – biljeg likvoreje (Tf)

5,50
LB298Monoklonski protein-imunotipizacija (s)
91,78
LB299Laki lanci Ig (BJP) serum – imunotipizacija
92,48
LB300Monoklonski teški lanci Ig
95,63
LB301HDL-kolesterol
90,25
LB302Ukupni kolesterol
90,25
LB303LDL-kolesterol – računski
90,25
LB305Trigliceridi
90,25
LB306Apolipoprotein A I
90,84
LB307Apolipoprotein B
90,84
LB308Ukupni fosfolipidi
91,12
LB309Kolesterol – HDL2 – računski
90,25
LB310Kolesterol – HDL3
91,05
LB311LDL-kolesterol – direktno
90,43
LB312Fenotipizacija LDL čestica
95,91
LB313Lipoprotein a
90,77
LB314Lipoproteini – HDL, VLDL, LDL
91,59
LB315Alfa-1-fetoprotein – serum

0,70
LB316Ugljikohidratni antigen 15-3

1,42
LB317Ugljikohidratni antigen 19-9

1,42
LB318Ugljikohidratni antigen 125

1,42
LB319Karcinoembrionalni antigen

1,42
LB320CA 72-4
91,42
LB321Citokeratinski fragment 19

1,82
LB322Kromogranin
92,15
LB323HE4
92,03
LB324Kalcitonin

1,98
LB325Prokalcitonin – serum
92,79
LB326Neuron-specifična enolaza

1,82
LB327Ukupni prostata-specifični antigen
91,24
LB328Slobodni prostata-specifični antigen
91,24
LB329Tireoglobulin
91,25
LB330Folna kiselina
90,98
LB331Vitamin B12 – Kobalamin
91,14
LB33225-hidroksi-kolekalciferol
91,80
LB333Beta-karoten
93,32
LB334Vitamin A – Retinol
93,32
LB335Vitamin E – Tokoferol
93,32
LB336Folikulostimulirajući hormon – Folitropin

1,24
LB337Hormon rasta – Somatotropin

1,27
LB338Adrenokortikotropni hormon – Kortikotropin

1,03
LB339ACTH-17h

1,32
LB340Luteinizirajući hormon – Lutropin

1,53
LB341Prolaktin

1,53
LB342Makroprolaktin
91,81
LB343Tireoidni stimulirajući hormon – Tireotropin

0,87
LB344Antidiuretički hormon – Vazopresin
91,45
LB345Globulin koji veže tiroksin
90,97
LB346Paratireoidni hormon
91,44
LB347Ukupni tiroksin
90,87
LB348Slobodni tiroksin
90,87
LB349Ukupni trijodtironin
90,87
LB350Slobodni trijodtironin
90,87
LB351Reverzni trijodtironin
91,44
LB352Ukupni aldosteron – serum/plazma

1,27
LB353Slobodni aldosteron – mokraća
91,24
LB354Dehidroepiandrosteron-sulfat

1,32
LB35517-hidroksiprogesteron

0,98
LB356Ukupni kortizol – serum/plazma

1,10
LB357Slobodni kotrizol – mokraća

1,27
LB358Globulin koji veže spolne hormone
91,06
LB359Androstendion
91,13
LB36017-beta-estradiol

1,33
LB361Estriol – nekonjugirani
91,30
LB362Progesteron

1,53
LB363Ukupni testosteron

1,21
LB364Slobodni testosteron
91,41
LB365C-peptid

1,49
LB366Eritropoetin
92,02
LB367Gastrin

1,62
LB368Adiponektin
92,27
LB369Leptin
92,27
LB370Inzulin

1,10
LB371Inzulin 120
91,10
LB372Reninska aktivnost plazme
91,72
LB373Renin – koncentracija

1,69
LB374Faktor rasta sličan inzulinu 1
92,03
LB3751,25-dihidroksi-kolekalciferol
96,77
LB3765-hidroksiindoloctena kiselina

4,32
LB377Vanilmandelična kiselina

4,49
LB378Homovanilična kiselina (dU)

4,40
LB379Adrenalin

3,82
LB380Adrenalin (dU)

3,68
LB381Noradrenalin

4,04
LB382Noradrenalin (dU)

3,68
LB383Serotonin (P)

3,60
LB384Serotonin u trombocitima
94,07
LB385Serotoninski transporter
94,07
LB386Metanefrini/normetanefrini
94,53
LB387Metanefrini
95,20
LB388Normetanefrin (HPLC)
95,20
LB389Moždani natrijuretički peptid
92,29
LB390Atrijski natrijuretrički peptid
92,99
LB391Delta-aminolevulinska kiselina
92,67
LB392Porfobilinogen
91,85
LB393Ukupni porfirini – mokraća – probiranje
95,89
LB394Porfirini – uroporfirini
91,37
LB395Pojedinačni porfirini – mokraća
95,89
LB396Ukupni porfirini – stolica – probiranje
91,92
LB397Pojedinačni porfirini – stolica
92,03
LB398Protoporfirin – probiranje na EPP
90,89
LB399Protoporfirin – kvantitativno
91,01
LB400Porfirini – protoporfirini
90,89
LB401Cink protoporfirin
91,01
LB402Test potvrde za EPP
91,01
LB403Pojedinačni porfirini – eritrociti
91,01
LB404Ukupni porfirini – plazma – probiranje
91,37
LB405Pojedinačni porfirini – plazma
91,01
LB406Dehidrataza delta-aminolevulinske kiseline
93,76
LB407Porfobilinogen-deaminaza
93,78
LB408Uroporfirogen-dekarboksilaza
93,78
LB409Sredstva ovisnosti i lijekovi – opće probiranje
95,44
LB410Fenotiazini – probiranje
90,50
LB411Amfetamini/metamfetamini – ciljano probiranje
91,20
LB412Kanabinoidi (metaboliti) – ciljano probiranje
91,20
LB413Metadon – ciljano probiranje
91,20
LB414Opijati – ciljano probiranje
91,20
LB415Kokain (metaboliti) – ciljano probiranje
91,20
LB416Fenciklidin (PCP) – ciljano probiranje
91,20
LB417Propoksifen – ciljano probiranje
91,19
LB418Lizerginska kiselina (LSD) – ciljano probiranje
91,20
LB419Fenol – probiranje
90,80
LB420Klorirani ugljikovodici – probiranje
90,50
LB421Etilni alkohol – probiranje

0,64
LB422Metilni alkohol – probiranje
90,74
LB423Organofosforni spojevi – ciljano probiranje – indirektno
90,92
LB424Ugljični monoksid – ciljano probiranje – indirektno
90,81
LB425Acetaminofen – ciljano probiranje
92,09
LB426Barbiturati – ciljano probiranje
92,09
LB427Cijanidi – ciljano probiranje
92,09
LB428Benzodiazepini – ciljano probiranje
91,20
LB429Salicilati – ciljano probiranje
92,09
LB430Triciklički antidepresivi – ciljano probiranje
92,09
LB431Amfetamini- potvrda

5,14
LB432Kanabinoidi – potvrda

2,79
LB433Kodein – potvrda

3,73
LB434Metadon – potvrda

3,18
LB435Morfin – potvrda

3,18
LB436Opijati – potvrda – kvalitativno (Opijati)

10,36
LB437Fenciklidin (PCP) – potvrda

4,89
LB438Propoksifen – potvrda

4,89
LB439Cijanidi – potvrda

4,89
LB440Organofosforni spojevi – potvrda

4,89
LB441Kokain (metaboliti) – potvrda

4,05
LB442Benzodiazepini – potvrda

3,36
LB443Triciklički antidepresivi – potvrda

3,39
LB444Acetaminofen – potvrda

2,73
LB445Barbiturati – potvrda

3,61
LB446Salicilati – potvrda

3,09
LB447Ugljični monoksid – potvrda

2,03
LB448Etilni alkohol – potvrda

2,43
LB449Etilenglikol – potvrda

4,89
LB450Fenol – potvrda

4,89
LB451Izopropilni alkohol – potvrda

4,89
LB452Metilni alkohol – potvrda

4,89
LB453Kloroform – potvrda

4,89
LB454Diklormetan – potvrda

4,89
LB455Trikloretan – potvrda

4,89
LB456Trikloretilen – potvrda

4,89
LB457Tetrakloretilen – potvrda

4,89
LB458Ugljikov tetraklorid – potvrda

4,89
LB459Aluminij – serum/plazma

1,49
LB460Aluminij – puna krv (Aluminij)

1,49
LB461Aluminij – mokraća
91,49
LB462Kadmij – puna krv

1,49
LB463Kadmij – mokraća
91,49
LB464Olovo – puna krv

1,49
LB465Olovo – mokraća
91,49
LB466Ukupni arsen – puna krv

1,49
LB467Ukupni arsen – mokraća
91,49
LB468Talij – puna krv

1,49
LB469Talij – mokraća
91,49
LB470Živa – puna krv

1,49
LB471Živa – mokraća
91,49
LB472Alfa amanitin

1,68
LB473Fluoridi – potvrda (Fluoridi)

5,40
LB474Benzodiazepini – kvantitativno

1,72
LB475Lidokain – kvantitativno
91,72
LB476Etosuksimid – kvantitativno
91,79
LB477Feniton – kvantitativno
91,96
LB478Fenobarbiton – kvantitativno
91,96
LB479Karbamazepin – kvantitativno
91,80
LB480Primidon – kvantitativno
91,79
LB481Valproati – kvantitativno
91,80
LB482Amikacin – kvantitativno
91,57
LB483Gentamicin – kvantitativno
91,57
LB484Kanamicin – kvantitativno
91,57
LB485Ketoni u mokraći

0,14
LB486Netilmicin – kvantitativno
91,57
LB487Tobramicin – kvantitativno
91,57
LB488Vankomicin – kvantitativno
91,57
LB489Penicillin G (EDTA-krv)
96,03
LB490Penicillin V (EDTA-krv)
96,03
LB491PPL (Benzylpenicilloyl polylysine) (EDTA-krv)
96,03
LB492MDM (Minor Determinant Mixture) (EDTA-krv)
96,03
LB493Ampicillin (EDTA-krv)
96,03
LB494Amoxicillin (EDTA-krv)
96,03
LB495Cefalosporin C (EDTA-krv)
96,03
LB496Cefuroksim (EDTA-krv)
96,03
LB497Sulfamethoxazole (EDTA-krv)
96,03
LB498Trimethoprim (EDTA-krv)
96,03
LB499Metotreksat – kvantitativno

1,76
LB500Imatinib
94,23
LB501Ciklosporin – kvantitativno

1,33
LB502Takrolimus – kvantitativno
92,48
LB503Everolimus
95,07
LB504Mikofenolna kiselina
94,04
LB505Sirolimus
92,33
LB506Digoksin – kvantitativno
91,50
LB507Prokainamid – kvantitativno
90,66
LB508Amitriptilin – kvantitativno
94,28
LB509Dezipramin – kvantitativno
94,28
LB510Fluoksetin – kvantitativno
94,28
LB511Imipramin – kvantitativno
94,28
LB512Litij – kvantitativno

0,71
LB513Maprotilin – kvantitativno
94,27
LB514Nortriptilin – kvantitativno
94,27
LB515Paroksetin – kvantitativno
95,98
LB516Diazepam – kvantitativno
94,27
LB517Lorazepam – kvantitativno
94,27
LB518Oksazepam – kvantitativno
94,27
LB519CAST – Acetaminofen (EDTA – krv)
96,03
LB520CAST – Salicilati (EDTA – krv)
96,03
LB521CAST – Lys-Aspirin (EDTA – krv)
96,03
LB522CAST – Dikofenak (EDTA – krv)
96,03
LB523CAST – Ibuprofen (EDTA – krv)
96,03
LB524CAST – Na-benzoat (EDTA – krv)
96,03
LB525CAST – K-metabisulfit (EDTA – krv)
96,03
LB526CAST – Tartrazin (EDTA – krv)
96,03
LB527CAST – Na-nitrit (EDTA – krv)
96,03
LB528Teofilin – kvantitativno

1,80
LB529Gabapentin – kvantitativno
95,37
LB530Lamotrigin – kvantitativno
95,14
LB531Levetiracetam – kvantitativno
95,17
LB532Pregabalin – kvantitativno
95,37
LB533Okskarbazepin – kvantitativno
94,74
LB534Vigabatrin – kvantitativno
95,43
LB535Risperidon/9-OH risperidon
95,43
LB536Metabolički fenotip lijekova
93,00
LB537Klozapin – kvantitativno
94,64
LB538Kvetiapin – kvantitativno
94,97
LB539Olanzapin – kvantitativno
94,87
LB540Topiramat
94,68
LB541Lijekovi HPLC

4,74
LB542Opijati – potvrda – kvantitativno (Opijati)

16,70
LB543U – Buprenorfin
916,70
LB544Procjena glomerularne filtracije (računski)
90,20
LB545Standardni klirens endogenog kreatinina (Kreatinin – serum, Kreatinin – mokraća)
90,57
LB546Klirens endogenog kreatinina – računski (Klirens kreatinina)
90,24
LB547Tubularna reapsorpcija fosfata (Anorganski fosfati – mokraća, Kreatinin – mokraća)
90,20
LB548Omjer albumin/kreatinin (mokraća)
90,16
LB549Test opterećenja s amonij-kloridom – Pokus acidifikacije (Amonijak – mokraća, Titrabilni aciditet, pH)
90,39
LB550Test opterećenja s desferioksaminom
90,68
LB551Željezo – mokraća
90,35
LB552Test apsorpcije D-ksiloze (Ksiloza – plazma, Ksiloza – djeca – mokraća, Ksiloza – odrasli – mokraća)
91,61
LB553Test oralne podnošljivosti glukoze
90,70
LB554Test tolerancije laktoze
91,05
LB555Test opterećenja s fenilpropionskom kiselinom
911,92
LB556Test opterećenja alopurinolom
913,84
LB557Melanin – probiranje
90,22
LB558Sediment – mikroskopski pregled mokraćeUključuje leukocite, eritrocite, stanice pločastog epitela, male epitelne stanice, hijaline cilindre, nehijaline cilindre, bakterije, gljivice, sluz, kristale, soli.90,35
LB559Pregled mokraće – broj stanica u FR komorici za pedijatrijske uzorke
90,35
LB560Fizikalni i kemijski pregled mokraćeUključuje izgled i boju, relativnu volumnu masu, pH, leukocite – leukocitnu esterazu, nitrite, proteine, glukozu, ketone, urobilinogen, bilirubin, eritrocite/hemoglobin.
0,27
LB561Test na trudnoću – mokraća
90,55
LB564Volumen mokraće

0,07
LB565Monosaharidi i disaharidi – mokraća

3,27
LB566Oligosaharidi – mokraća

4,41
LB567Hemosiderin – mokraća
90,56
LB568Dismorfični eritrociti – mokraća
90,66
LB569Metaboličko probiranje – test s ferikloridom
90,63
LB570Metaboličko probiranje – reduktivne tvari
90,79
LB571Metaboličko probiranje – sulfit test
90,30
LB572Metaboličko probiranje – dinitrofenilhidrazinski test
90,75
LB573Metaboličko probiranje – test s nitroprusidom
90,70
LB574Metaboličko probiranje – homogentizinska kiselina
90,58
LB575Metaboličko probiranje – metilmalonska kiselina
90,75
LB576Metaboličko probiranje – hidroksiprolin+prolin
90,46
LB577Metaboličko probiranje – histidin
90,46
LB578Metaboličko probiranje – ketoni+glukoza
90,25
LB579Hemoglobin – okultno krvarenje – stolica

0,22
LB580Gušteračna elastaza-1 – stolica
91,81
LB581Ukupne masti – stolica
91,07
LB582Probavljivost – stolica
91,07
LB583Urobilinogen – stolica
90,42
LB584Reduktivne tvari – stolica
90,59
LB585Kalprotektin u stolici
95,10
LB586Izgled i boja bronho-alveolarnog lavata
90,17
LB587Broj stanica bronho-alveolarnog lavata
90,74
LB588Morfološko diferenciranje stanica bronho-alveolarnog lavata (Stanice)
91,08
LB589Broj stanica u aspiriranom volumenu
90,68
LB590Izgled ascitesa
90,17
LB591Broj stanica asciesa (Stanice)
90,74
LB592Relativna volumna masa – ascites
90,14
LB593Ukupni kolesterol – ascites
90,29
LB594Albumin – ascites
90,46
LB595Ukupni proteini – ascites
90,27
LB596Laktat-dehidrogenaza – ascites
90,26
LB597Glukoza – ascites
90,26
LB598Trigliceridi – ascites
90,30
LB599Alfa-amilaza – ascites
90,28
LB600Leukociti – broj – ascites
90,33
LB601Diferenciranje stanica ascitesaNeutrofilni granulociti, Eozinofilni granulociti, Maligne stanice91,08
LB602Krvne stanice u punktatu/dijalizatu
91,08
LB603Aminokiseline – probiranje – likvor
92,04
LB604Albumin – likvor ili pripadajući serumIstovremeno određivanje u likvoru i serumu iste osigurane osobe metodom za likvor.
1,92
LB605Krvni pigmenti – likvorBilirubin, Methemoglobin, Oksihemoglobin90,50
LB606C-reaktivni protein – likvor
90,71
LB607Broj stanica likvoraEritrociti, Leukociti91,27
LB608Morfološko diferenciranje stanica likvoraLimfociti, Monociti, Polimorfonuklearni leukociti91,34
LB609Izgled i boja likvoraMutnoća, eritrokromija, ksantokromija, fibrinska mrežica, koagulum90,33
LB610Globulini – likvor
90,41
LB611Glukoza – likvor
90,26
LB612Imunoglobulin A – likvor
94,53
LB613Imunoglobulin G – likvor ili pripadajući serumIstovremeno određivanje u likvoru i serumu iste osigurane osobe metodom za likvor.
2,11
LB614Imunoglobulin M – likvor
94,56
LB615Kloridi – likvor
90,28
LB616Komplement C3 – likvor
91,00
LB617Komplement C4 – likvor
91,00
LB618Laktat – likvor
90,86
LB619Laktat-dehidrogenaza – likvor
90,26
LB620Beta-2-mikroglobulin – likvor
90,94
LB621Neuron-specifična enolaza – likvor
91,74
LB622Ukupni proteini – likvor
90,52
LB623Elferogram likvorskih proteinaPrealbumin, Albumin, alfa-1-globulin, alfa-2-globulin, beta-1-globulin, beta-2-globulin, gama-globulini.92,00
LB624Siderociti – likvor
92,03
LB625Karcinoembrionalni antigen – likvor
90,83
LB626Aminokiseline – kvantitativno – likvor
92,99
LB627Asialo-tansferin – beta-trace protein – biljeg likvoreje
92,12
LB628Mijelinski bazični protein – likvor
92,12
LB629Organske kiseline – likvor
913,09
LB630Pojedinačne frakcije proteina likvora
94,51
LB631Oligoklonske gama-globulinske frakcije (IgG, IgA, IgM) – likvor
94,90
LB632Oligoklonski imunoglobulin G – likvor ili pripadajući serumIstovremeno određivanje u likvoru i serumu iste osigurane osobe metodom za likvor
5,21
LB633Izgled želučanog soka
90,12
LB634Broj stanica želučanog soka
90,74
LB635Morfološko diferenciranje stanica želučanog soka
90,76
LB636Amonijak – želučani sok
90,53
LB637Mucin – želučani sok
90,20
LB638Pepsin I-II – želučani sok
90,20
LB639Bazalna sekrecija kiseline – želučani sok
90,20
LB640Test stimulacije lučenja želučanog soka
90,40
LB641Slobodna solna kiselina – želučani sok (Slobodna HCl)
90,24
LB642Kalij – želučani sok
90,21
LB643Natrij – želučani sok
90,21
LB644Kloridi – želučani sok
90,20
LB645Kalcij – želučani sok
90,19
LB646Anorganski fosfati – želučani sok
90,19
LB647Magnezij – želučani sok
90,58
LB648Izgled duodenalnog soka
90,12
LB649Ukupni kolesterol – duodenalni sok
90,47
LB650Ukupni bilirubin – duodenalni sok
90,26
LB651Bikarbonati – duodenalni sok
90,50
LB652Alfa-amilaza – duodenalni sok
90,28
LB653Lipaza – duodenalni sok
90,35
LB654Albumin – pleuralni izljev
90,48
LB655Lipaza – pleuralni izljev (LPS)
90,59
LB656Alfa-amilaza – pleuralni izljev
90,28
LB657Eritrociti – broj – pleuralni izljev
90,32
LB658Glukoza – preuralni izljev
90,26
LB659Izgled pleuralnog izljeva
90,12
LB660Broj stanica pleuralnog izljeva
90,74
LB661Morfološko diferenciranje stanica pleuralnog izljeva
90,76
LB662Bilirubin – ukupni – pleuralni izljev
90,39
LB663Kalcij – ukupni – pleuralni izljev
90,29
LB664Laktat – pleuralni izljev
90,75
LB665Ukupni kolesterol pleuralni izljev
90,34
LB666pH – pleuralni izljev
90,27
LB667Kreatinin – pleuralni izljev
90,26
LB668Laktat-dehidrogenaza – pleuralni izljev
90,26
LB669Ukupni proteini – pleuralni izljev
90,27
LB670Trigliceridi – pleuralni izljev
90,30
LB671Adenozin-deaminaza – pleuralni izljev
91,35
LB672Adenozin deaminaza – ADA
91,02
LB673Kalij – znoj
90,33
LB674Kloridi – znojNe uključuje jednokratnu elektrodu za mjerenje provodljivosti.9,111,07
LB675Natrij – znoj
90,33
LB676Izgled i boja zglobne tekućine
90,12
LB677Mucin – zglobna tekućina
90,28
LB678Kristali – zglobna tekućina
90,53
LB679Laktat – zglobna tekućina
90,35
LB680Laktat-dehidrogenaza – zglobna tekućina
90,26
LB681Ukupni proteini – zglobna tekućina
90,27
LB682Imunoglobulin A – zglobna tekućina
93,17
LB683Imunoglobulin G – zglobna tekućina
92,20
LB684Imunoglobulin M – zglobna tekućina
93,28
LB685Reumatoidni faktor – zglobna tekućina
90,43
LB686Komplement C3 – zglobna tekućina
90,44
LB687Komplement C4 – zglobna tekućina
90,44
LB688Broj stanica zglobne tekućine
90,84
LB689Morfološko diferenciranje stanica zglobne tekućine (Neutrofilni granulociti, Limfociti, Monociti, Stanice sinovije)
90,76
LB690Glukoza – zglobna tekućina
90,26
LB691Ukupni bilirubin – spektralna fotometrija – plodova voda
90,44
LB692Ukupni bilirubin – fotometrija – plodova voda
90,30
LB693Alfa-1-fetoprotein – plodova voda
91,22
LB694Lecitin/sfingomijelin – plodova voda
93,36
LB695Lamelarna tjelešca – plodova voda
90,34
LB696Fosfatidil-glicerol – plodova voda
93,39
LB69717-hidroksiprogesteron – plodova voda
93,35
LB698Glukoza – plodova voda
90,30
LB699Cink – sjemena tekućina
90,44
LB700Fruktoza – sjemena tekućina
90,56
LB701Kisela fosfataza – sjemena tekućina
90,59
LB702Limunska kiselina – sjemena tekućina
90,56
LB703Karnitin – sjemena tekućina (Karnitin)
91,54
LB704Izoenzimi laktat-dehodrogenaze – sjemena tekućina
90,68
LB705SpermiogramUključuje volumen sjemene tekućine, pH sjemene tekućine, koncentraciju spermija, ukupan broj spermija, pokretljivost spermija, građu spermija, vitalnost spermija, leukocite, antispermalna antitijela.91,52
LB708Antistreptolizinski titar
90,60
LB709Antistafilolizinski titar
90,50
LB710Antitijela protiv stanične jezgre – kvalitativno
94,48
LB711Antitijela protiv stanične jezgre – semikvantitativno
94,33
LB712Antitijela protiv stanične jezgre (ANA) – Luminex
94,60
LB713Antinuklearna antitijela (ANA), metoda IIF na HEp-2 stanicama
96,05
LB714Antitijela protiv dvostruke uzvojnice (ds) DNA
92,64
LB715Antitijela protiv histona
92,64
LB716Antitijela protiv ekstraktibilnih nuklearnih antigena
93,47
LB717Antitijela protiv Sm (U2-U4-6 RNP) antigena
93,98
LB718Antitijela protiv U1-sn RNP antigena
93,98
LB719Antitijela protiv SS-A/Ro antigena
93,98
LB720Antitijela protiv SS-B/La antigena
93,98
LB721Antitijela protiv topoizomeraze 1 (ATA/Scl-70)
93,98
LB722Antitijela protiv centromere
93,98
LB723Antitijela protiv PM/Scl-100 antigena
92,03
LB724Antitijela protiv U3-sn RNP antigena
93,69
LB725Antitijela protiv ribosomskog P proteina – kvalitativno
93,69
LB726Antitijela protiv ribosomskog P proteina – kvantitativno
92,14
LB727Antitijela protiv Golgijevog aparata
93,69
LB728Antitijela protiv mitotskog aparata
93,69
LB729Antitijela protiv centriola (centrosoma)
93,69
LB730Antitijela protiv ciklički citruliniziranih peptida
92,54
LB731Antitijela protiv kardiolipina-IgG
92,40
LB732Antitijela protiv kardiolipina-IgM
92,40
LB733Antitijela protiv beta-2-glikoproteina 1
92,14
LB734Antitijela protiv fosfatidilserina
92,03
LB735Antitijela protiv histidil-tRNA sintetaze
92,61
LB736Antitijela protiv citoplazmatskih antigena neutrofilnih granulocita (ANCA, p-ANCA) – kvalitativno
93,20
LB737Antitijela protiv citoplazmatskih antigena neutrofilnih granulocita – semikvantitativno
94,33
LB738Antitijela protiv citoplazmatskih antigena neutrofilnih granulocita (ANCA) – Westernblot
92,82
LB739Antitijela protiv proteinaze 3
92,22
LB740Antitijela protiv mijeloperoksidaze
92,13
LB741Antitijela protiv glomerularne bazalne membrane – kvalitativno
94,02
LB742Antitijela protiv alfa-3 domene kolagena tipa IV – kvantitativno
94,07
LB743Antitijela protiv kompleksa jezgrinih pora (p62, gp-210)
94,07
LB744Antitijela protiv mitohondrija – kvalitativno
93,14
LB745Antitijela protiv mitohondrija – semikvantitativno
94,25
LB746Antitijela protiv kompleksa piruvat-dehidrogenaze
93,12
LB747Antitijela protiv Sp 100, PML i NDP33 antigena
93,14
LB748Antitijela protiv p80 koilin antigena
93,14
LB749Antitijela protiv proteina jezgrine membrane (lamini A, B, C) – kvalitatitvno
92,11
LB750Antitijela protiv proteina jezgrine membrane (lamini A, B, C) – semikvantitativno
93,14
LB751Antitijela protiv glatke muskulature – kvalitativno
93,14
LB752Antitijela protiv glatke muskulature – semikvantitativno
94,26
LB753Antitijela protiv aktina – kvantitativno
94,07
LB754Antitijela protiv mikrosoma jetre i bubrega-1 – kvalitativno
93,09
LB755Antitijela protiv citokroma P450 – kvantitativno
91,93
LB756Antitijela protiv citosola jetre – kvalitativno
93,14
LB757Antitijela protiv jetrenih enzima
92,95
LB758Antitijela protiv formimino-transferazne-ciklodeaminaze – kvantitativno
92,64
LB759Antitijela protiv topljivog antigena jetre i mikrosoma jetre i gušterače – kvalitativno
92,14
LB760Pretraživanje na autoimune bolesti jetre i želuca (AMA, AGLM, LKM, APC)
94,07
LB761Antitijela protiv antigena p50 – kvantitativno
92,03
LB762Antitijela protiv asijaloglikoproteinskog receptora
91,85
LB763Antitijela protiv citoplazmatskih jezgrinih antigena neutrofilnih granulocita
914,67
LB764Antitijela protiv endomizija
94,02
LB765Antitijela protiv tkivne transglutaminaze
92,03
LB766Antitijela protiv gliadina
92,64
LB767Antitijela protiv parijetalnih stanica
93,09
LB768Antitijela protiv H/K adenozin-trifosfataze
91,85
LB769Antitijela protiv unutarnjeg faktora
91,85
LB770Antitijela protiv Saccharomyces cerevisiae – kvalitativno
93,14
LB771Antitijela protiv Saccharomyces cerevisiae – semikvantitativno
94,33
LB772Antitijela protiv fosfopeptidomanana
91,85
LB773Antitijela protiv tireoglobulina – kvalitativno
93,14
LB774Antitijela protiv tireoglobulina – kvantitativno
91,47
LB775Antitijela protiv tireoidne peroksidaze – kvalitativno
93,14
LB776Antitijela protiv tireoidne peroksidaze – kvantitativno
91,60
LB777Antitijela protiv tireotropinskog receptora
93,04
LB778Antitijela protiv hormona štitnjače
91,67
LB779Antitijela protiv stanica otočića gušterače kvalitativno
92,61
LB780Antitijela protiv stanica otočića gušterače – semikvantitativno
93,14
LB781Antitijela protiv dekarboksilaze glutaminske kiseline
94,52
LB782Antitijela protiv tirozinske fosfataze
94,62
LB783Antitijela protiv inzulina
92,11
LB784Antitijela protiv stanica koje luče steroide
92,61
LB785Antitijela protiv dezmosoma
92,61
LB786Antitijela protiv epidermalne bazalne membrane
92,61
LB787Antitijela protiv dezmogleina 3
92,61
LB788Antitijela protiv dezmogleina 1
92,61
LB789Antitijela protiv Purkinjeovih stanica (Yo)
94,48
LB790Antitijela protiv citoplazme Purkinjeovih stanica (anti-Tr)
92,61
LB791Antitijela protiv jezgre neurona 1 (Hu)
96,40
LB792Antitijela protiv jezgre neurona 2 (Ri)
96,40
LB793Antitijela protiv Yo, Hu i Ri
98,07
LB794Anti-miokardijska antitijela
91,38
LB795Antitijela protiv hipofize
92,61
LB796Antitijela protiv spermija
92,61
LB797Antitijela protiv asijalo-GM-1
911,78
LB798Antitijela protiv GM1 – semikvantitativno
912,76
LB799Antitijela protiv GM1 – kvantitativno
911,61
LB800Antitijela protiv GM2
911,61
LB801Antitijela protiv GD1a
911,61
LB802Antitijela protiv GD1b – semikvantitativno
912,76
LB803Antitijela protiv GD1b – kvalitativno
911,61
LB804Antitijela protiv GQ1b
911,61
LB805Antitijela protiv mijelinu pridruženog glikoproteina – kvalitativno
93,26
LB806Antitijela protiv mijelinu pridruženog glikoproteina – kvantitativno
93,26
LB807Antitijela protiv skeletnih mišićaAntitijela protiv mišićno specifične tirozin kinaze95,25
LB808Antitijela protiv akvaporina-4
94,19
LB809Beta amiloid u likvoru
98,37
LB810Tau protein u likvoru
98,37
LB811Fosforilirani tau protein u likvoru
98,37
LB812Antitijela protiv acetilkolinskog receptora
95,25
LB813Imunofenotipizacija stanica bronho-alveolarnog lavataLimfociti T (CD3+), Pomagački limfociti T (CD3+CD4+), Citotoksični limfociti T (CD3+CD8+), Omjer CD4+/CD8+, Limfociti B, CD1a+6,95,17
LB815Imunofenotipizacija limfocita (T+B+NK+ostalo) periferne krvi – n biljega
6,919,35
LB816Imunofenotipizacija CD34 matičnih stanica i prastanica u krvi i presatku
6,96,57
LB817Imunofenotipizacija stanica periferne krvi – biljezi PNH (CD55 i CD59)
6,913,24
LB818Imunofenotipizacija stanica (membransko obilježavanje, direktno, 1 biljeg)

6,57
LB819Imunofenotipizacija stanica – apsolutni broj (membransko obilježavanje, direktno, 1 biljeg)

6,57
LB820Imunofenotipizacija stanica (citoplazmatsko bojenje, 1 biljeg)

6,57
LB821Sadržaj DNA i stanični ciklus (svježe stanice)
95,34
LB822Sadržaj DNA i stanični ciklus (parafinizirana tkiva)
97,21
LB823Aktivnost urođenoubilačkih stanica
914,91
LB824Izvanstanična citotoksičnost fagocita
910,17
LB825Izražaj CD154 (CD40-L) na aktiviranim T limfocitima
96,44
LB826Oksidativni metabolizam granulocita
94,13
LB827Citotoksičnost T limfocita
96,10
LB828Prekusori citotoksičnih T limfocita
96,10
LB829Prekusori pomagačkih T limfocita
96,10
LB830Proliferacija limfocita na mitogenike i antigene
99,37
LB831Test fagocitoze
96,26
LB832Citoliza posredovana stanicama
96,10
LB833Spontana pokretljivost makrofaga i fagocita
96,10
LB834Broj usmjerenih krvotvornih matičnih stanica (CFU)
911,25
LB835Test filipinskog bojenja
933,83
LB836Test filipinskog bojenja kožnih fibroblasta
946,55
LB837Triptaza
92,83
LB838Eozinofilni kationski protein
92,83
LB839Imunoglobulin E
91,88
LB840Specifični IgE na inhalacijske alergene

2,10
LB841Specifični IgE na nutritivne alergene

2,10
LB842Specifični IgE na lijekove

2,32
LB843Specifični IgE na životinjske alergene

2,10
LB844Imunoglobulin E (IgE) – specifični

2,34
LB845Alergenska stimulacija leukocita, 1 alergen (CAST-ELISA)Za alergene koji nisu obuhvaćeni šiframa LB519-LB527
7,16
LB848Transferinski receptori
91,52
LB849Dopamin u 24h urinu HPLC
94,40
LB850Dopamin (P)
94,04
LB851Double test (AFP, beta HCG)
94,07
LB852IgF 1

2,35
LB853Antitijela na hormon rasta – antitijela protiv insulina
92,26
LB854Antitijela na hormon rasta – antitijela hormon rasta
92,26
LB856Slobodna podjedinica beta HCGSlobodni beta HCG
1,11
LB857Dihidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S)
91,10
LB858Antitijela na dekarboksilazu glutaminske kiseline (GAD)
91,58
LB859IGF-BP3
92,37
LB860Antimilerov hormon (AMH)
94,19
LB861Inhibin B
94,07
LB862Kreatinin enzimski – serumEnzimska metoda – za djecu do 15 godina i osigurane osobe prije i nakon transplantacije
0,70
LB863Uzimanje arterijske krvi
180,70
LB864Proinzulin
92,36
LB865Fruktozamin
90,45
LB866Test inzulinske osjetljivosti s procjenom funkcije beta-stanica
91,14
LB867Hemoglobini – elektroforeza na agarozi
94,37
LB868Plazmatski protein A povezan s trudnoćom
91,37
LB869Globulini – serumRačunski postupak90,28
LB870Eritrociti – broj – acites
91,03
LB871Eritrociti – broj – dren
91,03
LB872Eozinofili u brisu nosa
90,51
LB873Eozinofili u stolici
90,59
LB874Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 1 – 3 biljega
98,33
LB875Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 4 – 6 biljega
913,20
LB876Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 7 – 12 biljega
919,93
LB877Imunofenotipizacija leukemija / limfoma -13 – 16 biljega
927,30
LB878Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 17 – 20 biljega
933,42
LB879Kombinirani probirni test za trisomiju 21/18/13 (PAPP-A, slobodni beta HCG + UZV parametri)
95,56
LB880Četverostruki probirni test za trisomiju 21/18/13 (AFP, beta HCG, estriol, inhibin-A)
910,86
LB881dU-Kalcij
90,29
LB882dU-Anorganski fosfati
90,29
LB883dU-Magnezij
90,29
LB884Troponin Hs

1,26
LB885Omjer proteini/kreatinin (mokraća)
90,16
LB886Slanje uzoraka u suradnu ustanovuZa ustanove udaljene više od 50 km. Ne uključuje uzimanje uzoraka. Uključuje pripremu i dostavu uzoraka u suradnu ustanovu i dopremu nalaza osiguraniku.
1,21
LB887Autoimuni encefalitis – panel autoantitijela (antitijela na VGKC (LGI1 i CASPR2), NMDA-R, AMPAR, GABAB1/B2-R)
915,72
LB888Antitijela na fosfolipaza A2 receptor (anti-PLA2R)
93,62
LB889Adalimumab koncentracija
97,92
LB890Antitijela na adalimumab
97,92
LB891Infliximab koncentracija
97,92
LB892Antitijela na infliximab
97,92
LC001Diferencijalna krvna slika (mikroskopski) citomorfološkiUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.
1,11
LC002Citološka analiza koštane sržiUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.92,29
LC003Kvantitativna citomorfološka analiza koštane srži (mijelogram)Uključuje kvantitativnu analizu već obojanog uzorka koštane srži i nalaz dr. med. spec. citologije.91,39
LC004Citološka analiza punktata (do tri preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC006.91,56
LC006Citološka analiza punktata (4 i više preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC004.92,54
LC007Citološka analiza uzorka otiska bioptataUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.
1,81
LC008Procjena citološkog uzorka na licu mjesta brzim bojenjem (ROSE)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i procjenu uzorka.
1,37
LC009Citološka obrada i analiza tekućih uzoraka (do tri preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne uključuje kvantitativnu analizu. Ne može se obračunati uz LC018.92,41
LC010Citološka obrada i analiza tekućih uzoraka, uključujući obradu u Cytolitu (tekućina za ispiranje viška eritrocita)Uključuje pripremu, bojenje i mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu dr. med. spec. citologije – veza na šifru DTP-a LH051.
2,47
LC011Citomorfološko diferenciranje stanica (kvantitativna analiza) u tekućim citološkim uzorcimaUključuje kvantitativnu analizu već obojanog uzorka likvora, zglobne tekućine, ascitesa, pleuralnog izljeva i sl. (analiziranje stanica) te nalaz dr. med. spec. citologije.
1,39
LC012Citološka analiza sekreta dojki (tri uzorka) iz jedne dojkeUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.
2,63
LC013Citološka analiza urina (tri uzorka)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.92,86
LC014Citološka analiza sputuma (tri uzorka)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.92,63
LC015Citološka analiza direktnog uzorka endometrija (aspirat, četkica i sl.)Uključuje standardnu pripreme, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije – veza na šifru DTP-a LC019.92,08
LC016Citološka analiza direktnog uzorka endometrija (aspirat, četkica i sl.) + obrada uzorka u CytolituUključuje standardnu pripremu, obradu uzorka u Cytolitu, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije – veza na šifru DTP-a LC019.92,47
LC017Citološka analiza obriska intrauterinog sredstvaUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.91,36
LC018Citološka obrada i analiza tekućih uzoraka (4 i više)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu od strane citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Odnosi se na dodatne citološke uzorke tekućih uzoraka, urina, sekreta dojke, sputuma i sl. Ne može se zaračunati uz LC009
3,23
LC019Citološka analiza briseva sluznice/skarifikata kožeUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.
1,56
LC020Citološka analiza briseva tijekom endoskopijeUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu dr. med. spec. citologije – veza na šifru DTP-a LC019.
1,56
LC021Citološka analiza obriska vulveUključuje pripremu, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije – veza na šifru DTP-a LC023.91,56
LC022Citološka analiza vrata maternice – Papa test u probiru, negativan na intraepitelnu ili invazivnu lezijuUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i superviziju dr. med. spec. citologije.90,96
LC023Citološka analiza vrata maternice – Papa test u dijagnostici, praćenju ili pozitivan na intraepitelnu ili invazivnu lezijuUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.91,16
LC024Citološka analiza vrata maternice – Papa test u dijagnostici, praćenju ili pozitivan na intraepitelnu ili invazivnu leziju, apliciran na dva ili tri stakalcaUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije.92,08
LC025Citološka analiza nativnog i vitalno obojenog preparataUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i/ili mikroskopsku analizu doktora dr. med. spec. citologije. Uključuje procjenu adekvatnosti uzoraka na mjestu uzimanja (ROSE).
0,71
LC026Test kristalizacije vaginalnog sekretaUključuje pripremu materijala, analizu citotehnologa i potvrdu dr. med. spec. citologije.90,65
LC027Tekućinska citologija za Papa testSamo kod žena kod kojih je prethodnim PAPA testom utvrđen nalaz CIN I, CIN II, ASCUS, AGCUS. Jednom u 5 godina.92,65
LC028Tekućinska citologija za citološke uzorke izuzev Papa testaUključuje pripremu, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije za sve citološke materijale osim Papa testa.
2,64
LC029Citokemijska analiza – do 3 reakcijeUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC030.94,18
LC030Citokemijska analiza – 4 ili više reakcijaUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC029.96,37
LC031Imunocitokemijska analiza – do 3 protutijelaUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC032 i LC033.95,83
LC032Imunocitokemijska analiza 4 i 5 preparata/protutijelaUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC031 i LC033.98,93
LC033Imunocitokemijska analiza 6 i više preparata/protutijelaUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC031 i LC032.910,40
LC034Procjena i označavanje citoloških materijala za molekularnu analizuMakroskopski i mikroskopski pregled dr. med. spec.90,69
LC035Konzilijarno stručno mišljenje specijalista citologaSupervizija – drugo mišljenje dr. med. spec. citologije. Uključuje mikroskopsku analizu (veza na šifru SK082).91,74
LG001Fuzijski prijepis AML1-ETO
913,82
LG002AML1-ETO (RUNX1-RUNX1T1)- kvantitativni
922,17
LG003Fuzijski prijepis BCR-ABL
914,44
LG004BCR-ABL1 kvantitativni
922,17
LG005Mutacija BCR-ABL p210
917,47
LG006Fuzijski prijepis CBF beta-MYH11
913,82
LG007CBF beta-MYH11 kvantitativni
922,17
LG008Fuzijski prijepis E2A-PBX1
97,54
LG009IgH preuredbaNe uključuje potrošni materijal.9,1112,61
LG010Klonalna preuredba gena za teški lanac imunoglobulinaNe uključuje potrošni materijal.9,1112,61
LG011Neuroblastom- N-myc amplifikacija
912,00
LG012G-CSF receptor (egzon 17)
95,99
LG013Preuredba BCL1-IGH
910,19
LG014Preuredba BCL2-IGH
935,32
LG015BCL2-IgH kvantitativni
922,17
LG016Fuzijski prijepis MLL-AF10
97,54
LG017Fuzijski prijepis MLL-AF4
97,54
LG018Fuzijski prijepis MLL-AF9
97,54
LG019Fuzijski prijepis MLL-AF6
97,54
LG020Fuzijski prijepis MLL-ELL
97,54
LG021Fuzijski prijepis MLL-ENL
97,54
LG022Duplikacija MLL-MLL
97,54
LG023Fuzijski prijepis NPM-ALK
913,85
LG024Fuzijski prijepis DEK-CAN
911,07
LG025Fuzijski prijepis PML-RAR alfa
910,61
LG026PML-RAR alfa kvantitativni
922,17
LG027Fuzijski prijepis SIL-TAL1
97,54
LG028Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor
94,78
LG029Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor gamaNe uključuje potrošni materijal.9,1112,61
LG030Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor betaNe uključuje potrošni materijal.9,1112,61
LG031Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor delta
935,27
LG032Fuzijski prijepis TEL-AML1
97,54
LG033Cistična fibroza – genotipizacija mutacije F508
105,11
LG034Cistična fibroza – genotipizacija 19 mutacija
1020,33
LG035Cistična fibroza – 32 mutacije
1031,76
LG036Duchenne/Beckerova mišićna distrofija – delecije Pm i/ili eksona DMD gena
1033,56
LG037Miotonična distrofija I – genotipizacija
1020,02
LG038Miotonična distrofija II – genotipizacija
1020,02
LG039Mišićna distrofija (DMD/BMD) – genotipizacija
1046,48
LG040Spinalna mišićna atrofija – delecija/e 7 i/ili 8 gena SMN1 i/ili eksona 5 gena NAIP
108,00
LG041Mikrodelecija kromosoma Y – područja AZFa, AZFb, AZFa
107,46
LG042Nasljedna hemokromatoza – genotipizacija mutacije
106,01
LG043Aleli HFE (HFE)
106,01
LG044Deficit alfa-1-antitripsina
106,01
LG045Metilentetrahidrofolat-reduktaza
109,38
LG046Mioklona epilepsija uz rigidna crvena vlakna -genotipizacija mutacije A8344G
106,14
LG047Mitohondrijska miopatija – genotipizacija mutacija A3243G i T3271C
106,94
LG048Neurogena slabost mišića, ataksija i pigmentirani renitis – genotipizacija mutacije
107,11
LG049Friedreichova ataksija – genotipizacija
105,75
LG050Spinocerebelarna ataksija tip 1, 2, 3, 6, 7 – genotipizacija
1024,76
LG051Huntingtonova koreja – genotipizacija
105,38
LG052Neuropatije (CMT/HNPP) – genotipizacija
1020,88
LG053Enzimi metabolizma lijekova ( CYP2D6) – *2, *3, *4, *5, *6, *7 i *8Genotipizacija alela.1012,11
LG054Enzimi metabolizma lijekova ( CYP2D6) – *3, *4
106,05
LG055Enzimi metabolizma lijekova (CYP2C9)Genotipizacija alela *2 i *3.104,51
LG056Enzimi metabolizma lijekova (CYP2C19)Genotipizacija alela *2 i *3.105,84
LG057CYP3A4 genotipizacija
105,03
LG058CYP3A5 genotipizacija
104,68
LG059UGT1 genotipizacija
105,55
LG060UGT2 genotipizacija
104,97
LG061MDR1 (ABCB1) genotipizacija
107,05
LG062MRP2 (ABCC2) genotipizacija
107,05
LG063SERT genotipizacija
105,63
LG064DAT1 genotipizacija
104,23
LG0655HTR genotipizacija
105,34
LG066TPMT genotipizacija
109,82
LG067VKORC1 genotipizacija
106,11
LG068AT1R genotipizacija
105,23
LG069DPYD genotipizacija
108,36
LG070SLCO1B1 genotipizacija
107,91
LG071NAT2 genotipizacija
108,73
LG072DRD2 genotipizacija
106,76
LG073ABCG2 genotipizacija
102,99
LG074Angiotenzin-konverirajući enzim – I/D polimorfizam
105,77
LG075Apolipoprotein B – genotipizacija mutacija R-R3500, Q-Q3500, R'-R3531 i C'-C3531
105,96
LG076Apolipoprotein E – genski polimorfizam
106,46
LG077Lipoprotein-lipaza – genotipizacija Pvull polimorfizma
107,58
LG078Paraoksonaza 1 – polimorfizam
105,71
LG079Dugotrajna stanična kultura fibroblasta
926,64
LG080Primarna kultura fibroblasta
931,32
LG081Subkultura fibroblasta
924,52
LG082Faktor V Leiden (R506Q)
107,57
LG083Faktor II (G20210A)
107,48
LG084MTHFR (C677T ili A1298C)Obračunava se po postupku.
6,63
LG085PAI-1 (4G/5G)
106,45
LG086Mutacija ABL1 (rezistencija na terapiju) sekvenciranje
109,19
LG087HPA genotip
1014,73
LG088HNA genotip
1014,71
LG089ABO genotip
1014,20
LG090RH genotipNe uključuje potrošni materijal.10,1110,60
LG091CDE genotip
1014,27
LG092MNSs genotip
1014,20
LG093KKD genotip
1014,20
LG094Prijenatalna fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme
1021,96
LG095HNA genotip Luminex metodom
1072,39
LG096Ostale krvne grupe Luminex metodom
920,57
LG097HLA tipizacija (DNA)
10123,36
LG098Tipizacija antigena HLA-A, -B – CDC metoda
108,96
LG099Tipizacija antigena HLA-A, -B, -C – CDC metoda
1012,20
LG100Tipizacija gena HLA-A, -B, -C – PCR metoda – niska rezolucija
1044,21
LG101Tipizacija gena HLA-DRB, DQ, DP – PCR metoda – visoka rezolucija
1083,32
LG102Tipizacija gena HLA-A – PCR metoda – niska rezolucija
1012,73
LG103Tipizacija gena HLA-B – PCR metoda – niska rezolucija
1017,72
LG104Tipizacija gena HLA-C – PCR metoda – niska rezolucija
1013,06
LG105Tipizacija gena HLA-DRB1 – PCR metoda – niska rezolucija
1012,57
LG106Tipizacija gena HLA-DQB1 – PCR metoda – niska rezolucija
109,05
LG107Tipizacija gena HLA-DPB1 – PCR metoda – niska rezolucija
1017,29
LG108Tipizacija gena HLA-DQA1 – PCR metoda – visoka rezolucija
1015,87
LG109Tipizacija gena HLA-A – PCR metoda – visoka rezolucija
1019,99
LG110Tipizacija gena HLA-B – PCR metoda – visoka rezolucija
1023,24
LG111Tipizacija gena HLA-C – PCR metoda – visoka rezolucija
1016,80
LG112Tipizacija gena HLA-DRB1 – PCR metoda – visoka rezolucija
1023,51
LG113Tipizacija gena HLA-DQB1 – PCR metoda – visoka rezolucija
1013,15
LG114Tipizacija gena HLA-DPB1 – PCR metoda – visoka rezolucija
107,80
LG115Tipizacija gena HLA-A – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA
1012,68
LG116Tipizacija gena HLA-B – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA
1012,68
LG117Tipizacija gena HLA-C – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA
1014,58
LG118Tipizacija gena HLA-DRB1 – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA
1012,68
LG119Tipizacija gena HLA-DQB1 – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA
1014,56
LG120Tipizacija gena HLA-DPB1 – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA (
1016,72
LG121Kratkotrajna kultura krvotvornih stanicaNe može se obračunati uz LG124 i LG125.911,03
LG122Kultiviranje plodove vode za potrebe biokemijskih i molekularnih analizaVišetjedna kultura stanica iz plodne vode za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se obračunati uz LG126.915,38
LG123Kultiviranje ostala tkiva za potrebe biokemijskih i molekularnih analizaVišetjedna kultura stanica iz kože i drugih tkiva za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se obračunati uz LG127, LG128 i LG129.
15,38
LG124Kariotip periferne krviNe može se obračunati uz LG121.7,826,15
LG125Kariotip koštane sržiNe može se obračunati uz LG121.7,830,09
LG126Kariotip plodove vodeNe može se obračunati uz LG122.7,839,39
LG127Kariotip korionske resiceNe može se obračunati uz LG123.7,830,09
LG128Kariotip, ostala tkiva – spontani pobačaj, tumorsko tkivo i biopsija kožeNe može se obračunati uz LG123.7,839,39
LG129Kariotip, ostala tkivaNe može se obračunati uz LG123.7,839,39
LG130FISH analiza – numeričke aberacije
721,75
LG131FISH analiza – strukturne aberacije
725,33
LG132Molekularna analiza gena GJB2 kod nesindromskog oštećenja sluha (sekvenciranje kodirajuće regije – egzon 2)
1043,60
LG133Molekularna analiza MECP2 gena kod Rett sindroma (sekvenciranje kodirajuće regije – egzoni 3 i 4)
1083,68
LG134Molekularna analiza gena FGFR3 kod ahondroplazije (PCR/RFLP metoda analize p.G380R mutacije)
1017,79
LG135Molekularna analiza gena FGFR3 kod hipohondroplazije (ciljana analiza mutacije p.N540K sekvenciranjem egzona 12 i 13)
1025,16
LG136MLPA – postnatalno probiranje (subtelomere, mikrodelecije) i ciljani segmenti genoma)
1022,35
LG137MS-MLPA analiza
1033,49
LG138Molekularna analiza cistične fibroze
1059,23
LG139Cistična fibroza (sekvencioniranje)
10267,19
LG140Izolacija genomske DNA

4,15
LG141Izdvajanje RNA/DNA

8,86
LG142Otkrivanje aneuploidije primjenom mikrosatelitnih lokusa
1015,34
LG143Dijagnostika UPD-a primjenom mikrosatelitnih lokusa
105,21
LG144FLT3-ITD mutacija za akutnu leukemiju
96,40
LG145NPM1 mutacija za akutnu leukemiju
92,36
LG146JAK2 genotipizacije mutacije V617F
93,71
LG147JAK2 genotipizacija mutacije – exon 12
90,86
LG148Calreticulin – genotipizacija mutacije
100,86
LG149Wilsonova ciroza – genotipizacija ATP7B mutacije
10168,82
LG150Wilsonova bolest – mutacija H1069Q
105,21
LG151Wilsonova bolest (sekvencioniranje)
10246,22
LG152Hereditarni pankreatitis – genotipizacija PRSS1 mutacije
1020,11
LG153Eozinofilija – fuzijski prijepis FIP1L1-PDGFRa
107,54
LG154Eozinofilija – fuzijski prijepis H3-PDGFRb
1035,04
LG155Funkcionalna hiperbilirubinemija – Gilbert Sy – genotipizacija UGT1A1 – TA dupl
105,21
LG156Braf mutacija V600E (melanom)
929,09
LG157Detekcija HHV-8
918,27
LG158C-kit D816V mutacija
1015,40
LG159Fuzijski prijepis MMSET/IgH
935,04
LG160Molekularna analiza mutacije u genu F8 kod hemofilije A – inverzija introna 22
1025,21
LG161Molekularna analiza mutacije u genu F8 kod hemofilije A – inverzija introna 1
1020,18
LG162Prirođena ageneza ductus deferensa – genotipizacija
1044,09
LG163Sindrom fragilnog X – genotipizacija (FRAXA/FRAXE)
1020,02
LG164ADPN – genotipizacija
106,89
LG165GP – genotipizacija
105,47
LG166IL-6 – genotipizacija
106,81
LG167eNOS – genotipizacija
107,91
LG168Estrogenski receptori – genotipizacija
1031,54
LG169PPAR – genotipizacija
106,53
LG170Sekvencioniranje (obiteljske mutacije)
1020,49
LG171X-vezana agamaglobulinemija – gen BTK (sekvencioniranje)
10201,18
LG172Neutropenija – gen ELA2 (sekvencioniranje)
1065,58
LG173Neutropenija – gen HAX1 (sekvencioniranje)
1065,58
LG174X-vezani limfoproliferativni sindrom (sekvencioniranje)
1051,55
LG175Shwachman-Diamondov sindrom (sekvencioniranje)
1065,58
LG176Gen za COL1A1 (COL1A1)
104,22
LG177MLH1, MSH2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog nepolipoznog kolorektalnog karcinoma (HNPCC)
1036,34
LG179K-RAS (kodon 12/13), genotipizacija karcinoma kolona
1042,47
LG180Mutacija G986
102,79
LG181OATP1B1 (A388G, C521C), genotipizacija organskog anionskog polipeptida 1B1
108,07
LG182D2R (A1, A2), genotipizacija dopaminskog receptora 2
105,14
LG183Gen za glikoprotein 1a
108,08
LG184Gen za interleukin 4 (IL-4)
103,78
LG185Gen za adhezijske molekule
108,73
LG186Gen za interleukin 1 (IL-1)
107,67
LG187Gen za faktor nekroze tumora (TNF)
106,89
LG188Molekularna analiza NF1Analiza povezanosti, 4 polimorfna biljega.1089,30
LG189Molekularna analiza FAPAnaliza povezanosti, 4 polimorfna biljega.1094,21
LG190Ekspresija gena za tirozinazu (PCR)Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (>72h).106,74
LG191Ekspresija gena za citokeratin 20 (CK20) (PSR)Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (>72h).106,62
LG192Ekspresija gena u punktatu štitnjače (Tg, Gal-3, CD44, v6) (PSR)Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (>72h).106,10
LG193NPM1 mutacija A-kvantitativno
930,20
LG194Mutacija ABL1 (rezistencija na terapiju) sekvenciranje
9138,09
LG195Charcot-Marie-Tooth X-vezana (sekvencioniranje) (EDTA-krv)
1036,77
LG196Klonalna preuredba gena za laki lanac imunoglobulinaNe uključuje potrošni materijal.9,1112,61
LG197EGFR-(eksoni 18,19,20 i 21), genotipizacija karcinoma pluća
941,51
LG198NRAS-(kodon 12-13, 59-61,117 i 146)
926,48
LG199Molekularna analiza gena MSH2 i MLH1 u sindromu Lynch (analiza povezanosti, 6 polimorfnih biljega)
10116,48
LG200Molekularna analiza mikrosatelitne nestabilnosti (5 polimorfnih biljega)
1085,28
LG201Molekularna analiza mutacija gena C-MYH (Y165C i G382D)
1072,85
LG202Molekularna analiza mutacija gena APC (1309 i 1601)
1072,85
LG203TS genotipizacija (polimorfizam 2R/3R)
1042,28
LG204IL28B (C/T) genotipizacija
1012,72
LG205Genotipizacija druge krvne grupe
1029,92
LG206Genomski panel za epilepsijuSekvenciranje 148 gena.10321,05
LG207CGH 8x60Komparativna genomska hibridizacija na genskom čipu. Ne uključuje potrošni materijal.1129,01
LG208CGH 4x180Komparativna genomska hibridizacija na genskom čipu.10144,22
LG209Kvantifikacija JAK2 mutacije V617F
920,47
LG210Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje) protoonkogena RETZa oboljele od medularnog karcinoma štitne žlijezde/sindroma MEN2. Eksoni 10-11, 13-16.10215,73
LG211BRCA1 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojke i/ili ovarija
1054,68
LG212BRCA2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojke i/ili ovarija
1054,68
LH001Serum – RPR (antitijela na lues)
90,49
LH002Serum – Treponema pallidum ELISA
91,96
LH003Serum – Treponema pallidum FTA-ABS
96,99
LH004Serum – Treponema pallidum TPHA
90,50
LH005Treponema pallidum – 2 testa (TPHA + RPR)
91,01
LH006Treponema pallidum – potvrdni test (IB)
96,40
LH007Treponema pallidum – 3 testa (EIA, TPHA, RPR)
93,04
LH008Cytomegalovirus (CMV) – 2 markeraIgM, IgG.92,13
LH009Citomegalo virus (IgG aviditet)
91,62
LH010Cytomegalovirus IFA (rani atg)
92,43
LH011CMV – 3 markera (avidnost)
94,30
LH012Epstein-Barr virus (EBV) – 1 markerAnti-EBV EBNA IgG.91,79
LH013EBV – 2 markera
95,08
LH014Epstein-Barr virus VCA (IgM, IgG)
92,46
LH015Epstein-Barr virus (IgG aviditet)
91,62
LH016EBV – 3 markera
95,59
LH017EBV – 4 markera
96,98
LH018Potvrdno testiranje na anti-HIV1/2
915,71
LH019Potvrdno testiranje na anti-treponemska antitijela
915,15
LH020Anti-HAV
91,61
LH021Anti-HAV IgM
91,63
LH022HBsAg
91,21
LH023HBsAg kvantitativni test
94,60
LH024Anti-HBs
91,13
LH025Anti-HBc ukupni (IgG + IgM)
91,40
LH026Anti-HBc IgM
91,41
LH027HBeAg
91,48
LH028Anti-HBe
91,41
LH029Anti-HCV
91,42
LH030HCV Ag kvantitativni test
95,23
LH031HCV Ag/At kombinirani test
92,63
LH032HD Ag
93,08
LH033Anti-HD IgG
92,73
LH034Anti-HD IgM
93,21
LH035Anti-HIV 1/2
91,60
LH036HIV1 p24 Ag
92,60
LH037HIV-p24 + anti-HIV1/2
94,07
LH038HIV Ag/At
91,44
LH039Anti-TP IgM (EIA)
92,21
LH040TPHA kvantitativni test
92,55
LH041RPR sifilis test
91,33
LH042Anti-CMV IgG
92,44
LH043Anti-CMV IgM
94,01
LH044Anti-Toxo IgG
92,47
LH045Anti-Toxo IgM
92,47
LH046Anti-EBV VCA IgM
92,57
LH047Anti-EBV VCA/EA IgG
92,57
LH048Anti-EBV EBNA IgG
92,57
LH049Anti-HTLV I/II
92,25
LH050Anti-EBV heterofilna antitijela
91,61
LH051HBsAg potvrdni test
97,59
LH052HCV imunoblot potvrdni test
99,01
LH053HIV-1/HIV-2 imunoblot potvrdni test
99,01
LH054Sifilis imunoblot potvrdni test
99,01
LH055HCV-RNA
920,41
LH056HCV-RNA hitno testiranje
937,62
LH057HCV-RNA ultrahitno testiranje
951,67
LH058HCV genotip
936,50
LH059HCV genotip – hitno testiranje
943,04
LH060HCV genotip – ultrahitno testiranje
956,36
LH061HBV-DNA
921,33
LH062HBV-DNA hitno testiranje
939,76
LH063HBV-DNA ultrahitno testiranje
954,37
LH064HBV genotip
937,53
LH065HBV genotip – hitno testiranje
944,52
LH066HBV genotip – ultrahitno testiranje
958,31
LH067HBV rezistencija na terapiju
932,58
LH068HBV-DNA precore mutacije
932,85
LH069HIV – RNA
924,20
LH070HIV – RNA hitno testiranje
946,46
LH071HIV – RNA ultrahitno testiranje
962,74
LH072HGV-RNA
917,94
LH073CMV-DNA
921,59
LH074CMV-DNA hitno testiranje
941,56
LH075CMV-DNA ultrahitno testiranje
954,56
LH076EBV-DNA
922,04
LH077EBV-DNA hitno testiranje
942,90
LH078EBV-DNA ultrahitno testiranje
956,13
LI001Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) određivanje staničnih antigena
94,07
LI002Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) LKCI-test na sposobnost fagocitoze
94,07
LI003Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) određivanje fagocitne sposobnosti mono
94,07
LI004Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) test digestije fagocitnih čestica
94,07
LI005Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) određivanje aktivnosti urođeno ubilačke
94,07
LI006Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) kvalitativna i kvantitativna citološka analiza
94,07
LI007Interleukin 6
94,07
LI008S-100
921,27
LI009Veliki granulirani limfociti (VGL)Kvalitativna i kvantitativna citološka analiza.94,07
LI010TNF (interleukin)
94,83
LI011Granulocitna ingestijaLkcl-test na sposobnost fagocitoze.92,03
LI012Monocitna ingestijaOdređivanje fagocitne sposobnosti monocita.92,03
LI013Granulocitna mikrobicidnostTest digestije fagocitiranih čestica.92,03
LI014Monocitna mikrobicidnostLkcl-test digestije fagocitiranih čestica.92,03
LI015Reumatoidni faktor (antitijela protiv Fc fragmenta imunoglobulina)
90,55
LI016Waaler Rose test
90,55
LK001Fibrinogen – aktivnost

0,47
LK002Protrombinsko vrijeme – udjel/omjer – plazmaNe može se obračunati uz LK003.
0,47
LK003Protrombinsko vrijeme – INR – plazmaNe može se obračunati uz LK002.
0,47
LK004Trombotest – postotak

0,47
LK005Trombotest – INR

0,47
LK006Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – plazma

0,47
LK007Aktivirano vrijeme zgrušavanja – kapilarna krv

0,92
LK008Protrombinsko vrijeme – udjel – kapilarna krv

0,60
LK009Protrobinsko vrijeme – INR – kapilarna krv

0,60
LK010Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – kapilarna krv

0,26
LK011Trombinsko vrijeme

0,27
LK012Vrijeme krvarenja (Ivy)

0,60
LK013Protein C – aktivnost

1,31
LK014Protein S – aktivnost

2,49
LK015Antitrombin – aktivnost

0,74
LK016Fibrin monomeri

0,34
LK017Topljivi fibrin

1,06
LK018D-dimeri

1,76
LK019Razgradni produkti fibrina/fibrinogena

0,33
LK020Vrijeme reptilaze

0,33
LK021Agregacija trombocita s adenozin-difosfatom

0,95
LK022Agregacija trombocita s adrenalinom

0,95
LK023Agregacija trombocita s arahidonskom kiselinom

0,77
LK024Agregacija trombocita s kolagenom

0,95
LK025Agregacija trombocita s ristocetinom

0,78
LK026Fibrinogen – koncentracija

0,77
LK027Koagulacijski faktor II – aktivnost

1,55
LK028Koagulacijski faktor V – aktivnost

1,51
LK029Koagulacijski faktor VII – aktivnost

1,55
LK030Koagulacijski faktor VIII – aktivnost

1,55
LK031Koagulacijski faktor VIII – koncentracija

2,11
LK032Inhibitori prema pojedinačnim faktorima zgrušavanja – probiranje
91,54
LK033Inhibitori prema pojedinačnim faktorima zgrušavanja – kvantitativno
93,86
LK034Koagulacijski faktor IX – aktivnost

1,55
LK035Koagulacijski faktor X – aktivnost

1,55
LK036Koagulacijski faktor XI – aktivnost

1,62
LK037Koagulacijski faktor XII – aktivnost

1,62
LK038Koagulacijski faktor XIII – aktivnost

1,36
LK039Prekalikrein

1,15
LK040Visokomolekularni kininogen

1,15
LK041von Willebrandov faktor – Ristocetin kofaktor

1,82
LK042von Willebrandov faktor – koncentracija

2,20
LK043Lupus antikoagulant

2,76
LK044Protein C – koncentracija

2,22
LK045Ukupni protein S – koncentracija

0,77
LK046Slobodni protein S – koncentracija

0,77
LK047Antitrombin – koncentracija

1,74
LK048Plazminogen – aktivnost

1,38
LK049Inhibitor plazmina – aktivnost
90,58
LK050Inhibitor aktivatora plazminogena – aktivnost
92,47
LK051Inhibitor aktivatora plazminogena – koncentracija
97,79
LK052Fibrinoliza

1,44
LK053Heparin

1,38
LK054Rezistencija na aktivirani protein C

2,71
LK055Put proteina C

1,00
LK056Tromboelastografija

2,51
LK057C1-inhibitor – aktivnost
91,42
LK058Multimeri von Willebrandova faktora
911,63
LK059Kapacitet primarne hemostaze – PFA 100
92,31
LK060Kolagen/Adrenalin
93,47
LK061Kolagen/Adenozin-difosfat
93,47
LM001Bris nazofarinksa – aerobnoBris nazofarinksa – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,87
LM002Bris ždrijela- BHS A-antigen (imunoturbidimetrijski test)Samo test na BHS A-Ag. Može se obračunati uz druge pretrage respiratornog sustava.91,97
LM003Bris ždrijela – nadzor (ESBL, MRSA, VRE)Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
0,98
LM004Bris nosa/nazofarinksa – nadzor (ESBL, MRSA, VRE)Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
1,00
LM005Svi uzorci na VREKultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
3,82
LM006Bris nazofarinksa na B. pertusisKultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.91,09
LM007Bris ždrijela – aerobnoBris ždrijela – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,87
LM008Bris nosa (kliconoštvo) – aerobnoBris nosa (kliconoštvo) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,95
LM009Urin – aerobno i mikološkiUrin srednji mlaz – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,87
LM010Urin kateter – aerobno i mikološkiKultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.92,56
LM011Beta-HS B-screeningBris – aerobna kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,95
LM012Ureaplasma i Mycoplasma – brisBris uretre, cerviksa, vagine, eksprimata prostate, ejakulata – Ureaplasma i Mycoplasma (pozitivan – identifikacija i antibiogram ili negativan rezultat) – komercijalni test.
1,42
LM013Ureaplasma i Mycoplasma – ejakulatKultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,96
LM014Bris iz urogenitalnog sustava – aerobno i mikološkiBris stidnice, rodnice, cerviksa, uretre, glansa penisa eksprimata prostate, ejakulata (ovi uzorci se anaerobno ne kultiviraju izuzev u strogo specifičnim rijetkim slučajevima) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
0,95
LM015Urogenitalni uzorci – ispitivanje osjetljivosti – E testE-test za klinički značajni izolat.
0,62
LM016Bris cerviksa/rektuma/vagine – na listerijeKultivacija i antibiogram.
1,84
LM017Chlamydia trachomatis – mikroskopijaChlamydia trachomatis – IF (izravna imunofluorescencija).
1,96
LM018Chlamydia trachomatis – izolacijaKultivacija i antibiogram.
3,96
LM019Aspirat – aerobno, anaerobno i mikološkiAspirat pleuralnog izljeva, ascitesa, zglobova (svih tekućih primarno sterilnih uzoraka) – kultivacija.92,83
LM020Izljev – aerobno, anaerobno i mikološkiAscites, pleuralni izljev, perikardni izljev, eksudat (aerobno, anaerobno i mikološki) – kultivacija.92,83
LM021Likvor – aerobno, anaerobno i mikološkiLikvor – kultivacija.92,83
LM022Hemokultura – aerobno, anaerobno i mikološkiHemokultura (po jednoj bočici-aerobno i/ili anaerobno, mikološki) – kultivacija.
1,90
LM023Venski kateteri, centralni venski kateteri – aerobno i/ili mikološkiVenski kateteri, centralni venski kateteri – kultivacija.91,90
LM024Sterilni materijali (bioptat tkiva, intraoperacijski uzorak) aerobno, anaerobno, mikološkiPriprema uzorka i kultivacija, isključuje H. pylori.92,87
LM025Soj kvasca na identifikaciju i test osjetljivostiIdentifikacija izolata i antibiogram (E-test, dilucija).
3,26
LM026Soj plijesni/kvasaca – identifikacijaIdentifikacija izolata bez antibiograma.
2,48
LM027Dijalizat, CAPD – aerobno, anaerobno i mikološkiDijalizat, CAPD – kultivacija.92,83
LM028Identifikacija izolata i test osjetljivosti (disk difuzija) – primarno sterilni uzorciIdentifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka.
1,68
LM029Identifikacija izolata konvencionalna metoda – primarno sterilni uzorciIdentifikacija izolata bez antibiograma.
0,77
LM030Identifikacija izolata i test osjetljivosti strojna obrada – primarno sterilni uzorciIdentifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka.
1,68
LM031Identifikacija izolata strojna metoda (VITEK i dr.) – primarno sterilni uzorciIdentifikacija izolata bez antibiograma.
2,19
LM032Ispitivanje osjetljivosti – E test – primarno sterilni uzorciE-test za klinički značajni izolat.
0,62
LM033Soj kvasca – na test osjetljivosti

2,48
LM034Soj plijesni – na test osjetljivosti

3,62
LM035Ispitivanje fenotipskih mehanizama rezistencije (ESBL ili ampC ili KPC, ili metalo ili PBP)U slučaju potrebe nakon identifikacije i antibiograma.
0,62
LM036Određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija mikrodilucijom

0,59
LM037Bris iz respiratornog sustava – aerobno i mikološkiAspirat traheostome, aspirat kanile, KAS, bris oko kanile, bris kanile, bris traheostome, bris traheje (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija.90,95
LM038Iskašljaj – aerobno i mikološkiIskašljaj (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,95
LM039BAL-bronhoalveolarni lavat, aspirat traheje, aspirat bronha – aerobno i mikološkiBAL-bronhoalveolarni lavat (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija.91,90
LM040Identifikacija izolata i test osjetljivosti (disk difuzija) – respiratorni sustavIdentifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka. Samo uz LM037 i LM039.
1,68
LM041Identifikacija izolata (konvencionalna metoda) – respiratorni sustavIdentifikacija izolata bez antibiograma.
0,77
LM042Identifikacija izolata i test osjetljivosti strojna obrada – respiratorni uzorciIdentifikacija izolata i antibiogram.
2,17
LM043Identifikacija izolata strojna metoda (VITEK i dr.) – respiratorni sustavIdentifikacija izolata bez antibiograma.
2,19
LM044Ispitivanje osjetljivosti – E test – respiratorni sustavE-test za klinički značajni izolat.
0,62
LM045Bris kože – aerobno i mikološkiObrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture-npr. MRSA screening) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
0,95
LM046Bris kože – nadzorniObrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture-npr. MRSA screening) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
0,95
LM047Bris oka – aerobno i mikološkiBris spojnice (oba) oka – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.91,37
LM048Bris uha – aerobno i mikološkiBris uha (bris vanjskog zvukovoda) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.91,37
LM049Bris usne šupljine- aerobno i mikološkiBris jezika, usne šupljine – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,95
LM050Bris jezika – aerobno i mikološkiBris jezika – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,95
LM051Aspirat želuca- aerobno i mikološkiAspirat želučanog sadržaja, želučani sok – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.90,95
LM052Bioptat sluznice želuca na H. pylori – kultivacijaKultivacija.92,56
LM053H. pylori – identifikacija + test osjetljivostiIdentifikacija + test osjetljivosti.97,13
LM054Bris rane – aerobno, anaerobno i mikološkiBris rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, bris pupka, pustule, dekubitus, eksudat rane, bula, fistula – kultivacija.
0,95
LM055Uzorak rane – aerobno, anaerobno i mikološkiBioptat rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, intraoperativno uzet bris – kultivacija aerobna i anaerobna.
1,90
LM056Uzorak rane – kvantitativna obrada tkivaObrada uzorka tkiva, kultivacija aerobna i anaerobna.
1,45
LM057Identifikacija izolata i test osjetljivosti (disk difuzija) – ranaIdentifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu.
1,68
LM058Identifikacija izolata (konvencionalna metoda) – ranaIdentifikacija izolata bez antibiograma.
0,77
LM059Identifikacija izolata strojna metoda ( VITEK i dr.) – ranaIdentifikacija izolata bez antibiograma.
2,19
LM060Ispitivanje osjetljivosti – E test – ranaE-test za klinički značajni izolat.
0,62
LM061Stolica parazitološki – mikroskopijaMIFC (stolica parazitološki nativno+metoda koncentracije) mikroskopija.
0,95
LM062Perianalni otisak – mikroskopijaPerianalni otisak – mikroskopija.
0,55
LM063Stolica – aerobnoStolica (Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, E. coli) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.91,31
LM064Stolica – aerobno i mikroaerofilni uvjetiStolica (Campylobacter) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.91,90
LM065Soj enterobacteriaceae – identifikacija
95,83
LM066Stolica – C. difficile toksin A i B strojno
93,08
LM067Stolica – C. difficile – molekularna Xpert
91,82
LM068Obrisak cerviksa, Obrisak uretre, Urin, obrisak vagine – molekularna Xpert

1,82
LM069Stolica – mikološkiStolica – kultivacija, identifikacija izolata.90,77
LM070Stolica i/ili obrisak rektuma – nadzorni uzorak na KPC (ili druge multiplorezistentne bakterije)Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
0,98
LM071Stolica/bris anusa – nadzor (ESBL/VRE)Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
0,98
LM072Detekcija bakterije/virusa iz stolice imunokromatografskim testomObračunava se po testu, bez obzira na broj uzročnika koji test obuhvaća. Za testove koji nisu obuhvaćeni šiframa LM073 do LM080.
1,01
LM073Stolica – Astrovirus ICT
91,51
LM074Stolica – Helicobacter pylori u stolici ICT
92,29
LM075Stolica/Ostali uzorci – Rotavirus, adeno virusi ICT
91,76
LM076Stolica/Ostali uzorci – Rotavirus LA
91,05
LM077Detekcija virusa imunokromatografskim testom (rota+adeno)
91,76
LM078Detekcija virusa imunokromatografskim testom (norovirus)
91,92
LM079Astrovirus / R-B EIA (atg)
91,41
LM080Norovirus EIA (atg)
92,00
LM081Tipizacija adeno virusa
96,76
LM082Tipizacija enterovirusa
916,63
LM083Detekcija legionela antigena iz urina
94,54
LM084Detekcija pneumokoknog antigena iz urina ili likvora

1,28
LM085Detekcija kriptokoknog antigena iz likvora, kvalitativno i kvantitativno
92,19
LM086Likvor/Serum – Campylobacter jejuni ELISA

3,28
LM087Dokaz galaktomanana u krvi, likvoru, BAL-u

5,01
LM088Detekcija specifične DNA (npr. meningokok, pneumokok, stafilokok i dr.) u uzorku komercijalnim kitom

8,45
LM089Detekcija Chlamydia trachomatis DNA – PCR iz brisa cerviksa, brisa uretre, urin, bris spojnice oka

4,12
LM090EBV PCR
94,04
LM091Enterovirusi RT-PCR
910,22
LM092Bordetella pertusis/parapertusis PCR
95,69
LM093Detekcija specifične DNA (npr. meningokok, pneumokok, stafilokok i dr.) u uzorku in house metodom

5,69
LM094CMV Geneproof PCR
95,69
LM095Chlamydia pneumoniae PCR
99,30
LM096Chl. trach. / Pneum. jir. / Myc. hom./gen. / Ureapl. sp. / Neiss. gon. / Tox. g. / Lep. spp / Leish. spp / Acan. / TV / CMV PCR

3,74
LM097Neisseria meningitidis PCR

5,20
LM098Sekvenciranje specifične bakterijske DNA

9,15
LM099Tipizacija bakterija molekularnim metodama osim PFGE

4,35
LM100Tipizacija bakterija – PFGEPo bakterijskom soju.
4,05
LM101Detekcija genetskih markera (rezistencije, virulencije)

14,06
LM102Brisevi nežive okoline – aerobno i/ili mikološkiBrisevi nežive okoline i sterilnost – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram.
0,95
LM103Anaerobna kultivacija

1,62
LM104Leptospira interrogans- detekcija molekularnim metodama
97,07
LM105Borrelia burgdorferi – detekcija molekularnim metodama
97,07
LM106Legionella spp. – detekcija molekularnim metodama
99,24
LM107Brucella spp.-Rose-Bengal test
90,91
LM108ADNB – Antistrepto DNaza B – iz različitih vrsta uzoraka

1,29
LM109Serum – AST nefelometrijski
90,91
LM110ASTA -antistafilolizinski titar, iz različitih vrsta kliničkih uzoraka

0,63
LM111Mycoplasma pneumoniae – kultivacija s identifikacijom i testom osjetljivosti, iz različitih vrsta kliničkih uzoraka

3,66
LM112Mycoplasma pneumoniae – detekcija molekularnim metodama
99,30
LM113Mycoplasma genitalium – detekcija molekularnim metodama
92,97
LM114Ureaplasma parvum – detekcija molekularnim metodama
92,97
LM115Vibrio cholerae – kultivacija s identifikacijom
93,39
LM116Mikroskopska pretraga različitih kliničkih uzoraka na M. tuberculosis

0,88
LM117Mikroskopska pretraga na M. tuberculosis – ZN

0,93
LM118Mikroskopska pretraga na M. tuberculosis – Auramin

0,92
LM119Kultivacija različitih kliničkih uzoraka na M. tuberculosis

7,25
LM120Identifikacija izoliranog soja M. tuberculosis

2,12
LM121Dokaz M. tuberculosis direktno u uzorku Xpert testom
916,02
LM122Identifikacija izoliranog soja netuberkuloznih mikobakterija (NTM)

6,30
LM123Diferencijacija M. tuberculosis complex molekularnim metodama
96,30
LM124Ispitivanje osjetljivosti M. tuberculosis na prvu liniju antituberkulotika (ATL)
98,71
LM125Ispitivanje osjetljivosti M. tuberculosis na drugu liniju antituberkulotika
922,66
LM126Određivanje rezistencije M. tuberculosis na prvu liniju antituberkulotika na razini gena
97,42
LM127Određivanje rezistencije M. tuberculosis na drugu liniju antituberkulotika na razini gena
97,42
LM128Genotipizacija sojeva M. tuberculosis MIRU-VNTR metodom
95,65
LM129Dokaz latentne infekcije s M. tuberculosis IGRA testovima
97,69
LM130Detekcija gljiva – primarno sterilni uzorci – molekularnom metodom

3,74
LM131Detekcija gljiva – respiratorni sustav – molekularnom metodom

6,86
LM132Identifikacija gljivičnih izolata – molekularnom metodom

6,86
LM133Detekcija gljiva – primarno sterilni uzorci – nemolekularnim metodama

2,96
LM134Detekcija gljiva – respiratorni sustav – nemolekularnim metodama

1,93
LM135Identifikacija izolata – uzorak nokta, vlasi, kože

1,78
LM136Identifikacija izolata kvasaca i plijesni – ostali uzorci (izuzev uzorka nokta, vlasi, kože)

1,36
LM137Mikorskopija uzoraka na parazite – nativni preparat

1,12
LM138Mikroskopija uzoraka na parazite – obojeni preparat

1,72
LM139Urin/Punktat – parazitološki

1,69
LM140Kultivacija parazita na umjetnoj hranjivoj podlozi

1,89
LM141Bris konjunktive/Strugotina rožnice/Ostali uzorci – na Acanthamoeba sp / parazitološki

1,76
LM142Bris vulve/vagine/cerviksa/eksprimat prostate/bris uretre/usne šupljine/urin/ejakulat – na Trichomonas vaginalis

1,66
LM143Punktat – na lišmanije

5,13
LM144Kultivacija parazita na pokusnoj životinji
99,15
LM145Kultivacija parazita na kulturi stanica
913,41
LM146Detekcija parazitarnih antigena enzimskim imuno testom (EIA)

1,22
LM147Stolica – na Cryptosporidium ELISA
91,41
LM148Stolica – na Entamoeba histolytica ELISA
92,00
LM149Detekcija parazitarnih antigena imunokromatografskim testom

1,28
LM150Detekcija parazitarnih antigena ostalim imuno testovima

1,28
LM151Krv – ITF na malariju
91,51
LM152Krv/Serum – Echinococcus RVK
90,81
LM153Krv/Serum/Likvor – Ascaris lumbricoides ELISA

1,17
LM154Krv/Serum/Likvor – Cryptococcus neoformans AGL.

1,98
LM155Krv/Serum/Likvor – Echinococcus ELISA

1,23
LM156Krv/Serum/Likvor – Echonococcus IFA

1,60
LM157Krv/Serum/Likvor – Entamoeba histolytica ELISA

1,07
LM158Krv/Serum/Likvor – Entamoeba histolytica IFA

1,76
LM159Krv/Serum/Likvor – Fasciola hepatica IgG ELISA

2,46
LM160Krv/Serum/Likvor – IgG Aviditet na Toxoplasma ELFA

2,51
LM161Krv/Serum/Likvor – Leishmania ELISA

1,07
LM162Krv/Serum/Likvor – Leishmania IFA

1,06
LM163Krv/Serum/Likvor – malarija IFA

1,81
LM164Krv/Serum/Likvor/Plodna voda – Toxoplasma IgM ELFA

1,71
LM165Krv/Serum/Likvor – Strongyloides ELISA

2,15
LM166Krv/Serum/likvor – Taenia solium (Cysticercus) IgG ELISA

1,07
LM167Krv/Serum/Likvor – Toxocara IgG ELISA

1,07
LM168Krv/Serum/Likvor – Toxoplasma gondii IgA ELISA

1,17
LM169Krv/Serum/Likvor – Toxoplasma IgG+IgM ELFA

3,32
LM170Krv/Serum/Likvor – Trichinella IgG+IgM ELISA

2,25
LM171Krv/Serum/Likvor – trihineloza IFA

1,64
LM172Krv/Serum/Ostalo – Trichin./Toxopl./Toxoc./Echin./Leish./Cystic./Fasc. Western blot

10,29
LM173Krv/Serum – Plasmodium falciparum ICT
91,43
LM174Krv/Serum – Toxoplasma ISAGA IgA AGL.
93,20
LM175Krv/Serum – Toxoplasma ISAGA IgM AGL.
92,09
LM176Krv/Serum – Trichinela spiralis IgM ELISA
91,22
LM177Detekcija parazita metodama molekularne biologije

3,74
LM178Identifikacija parazita
91,57
LM179Gusta kap i krvni razmaz – parazitološki

0,95
LM180Identifikacija helminta
91,84
LM181Umjetna digestija tkiva na parazite
91,82
LM182Gusta kap na malariju
90,91
LM183Krvni razmaz na mikrofilarije
90,91
LM184Gusta kap na mikrofilarije
90,91
LM185Miracidijski test
90,91
LM186Detekcija virusa metodom imunofluorescencije – DFA/IFARSV ili HMPV ili Parainfluenca ili Influenca ili Adeno ili VZV ili HSV ili drugi virus.
2,02
LM187Respiratorni sincicijski virus DFA
91,63
LM188Virus Parainfluence DFA
91,92
LM189hMPV DFA
91,66
LM190Herpes simplex virus tip 1 i 2 DFA

2,33
LM191Adeno virusi DFA

1,64
LM192Virus influence A i B DFA

3,06
LM193Izolacija virusa na staničnoj kulturi s identifikacijskom metodom imunofluorescencijeInfluenca ili mumps ili CMV ili drugi.
9,15
LM194Cytomegalovirus Izolacija
98,03
LM195Enterovirusi – izolacija

6,94
LM196Izolacija RSV ili Parainfluenca tip 2,3 ili Adenovirusi

6,73
LM197Virus influence – A, B Izolacija

12,37
LM198Virus morbila – izolacija
98,57
LM199Virus parotitisa – izolacija
911,02
LM200Virus Varicelle zoster – izolacija
97,70
LM201HSV – izolacija
96,85
LM202Izolacija virusa na staničnoj kulturi s identifikacijom testom neutralizacijeEnterovirusi ili drugi.
6,76
LM203Neutralizacijski test na stan. kulturi za dokaz protutijela – DV15

6,76
LM204Izolacija influenca virusa u oplođenom kokošjem jajetu s identifikacijom inhibicijom hemaglutinacije
912,37
LM205Detekcija i/ili kvantifikacija virusa molekularnim metodama dijagnostikeInfluenca ili mumps ili rubela ili ospice ili enterovirusi ili CMV ili virusi hepatitisa ili v. dengue ili v. Zapadnog Nila ili drugi.
3,67
LM206Norovirus I / II / RSV A/B RT-PCR

4,95
LM207Virus dengue / CHIK RT-PCR

3,85
LM208Virus influence A/B/AH1/H3 RT-PCR

5,32
LM209Virus influence A/B/H1/H3/H1N1/H5 RT-PCR

3,85
LM210West Nile virus
94,29
LM211Tipizacija virusa molekularnim metodamaHCV ili HBV genotip ili drugi.
14,01
LM212Detekcija HPV virusa iz brisa cerviksa/uretre molekularnim metodama
97,41
LM213Rezistencija HIV-a na antiretrovirusne lijekove (sekvenciranje)Izolacija RNA, 2 PCR-a, sekvenciranje tri regije genoma virusa, rad s četiri bioinformatička algoritma, test traje 3-4 dana.998,48
LM214RVK
93,06
LM215Aglutinacija
90,91
LM216Serum – Leptospira interrogans – test aglutinacija-liza
99,49
LM217Serum – Listeria monocytogenes AGL.
94,27
LM218Soj Salmonella Enteritidis – fagotipizacija
93,62
LM219Soj Salmonella Typhi – fagotipizacija
95,12
LM220Soj Salmonella Typhimurium – fagotipizacija
95,40
LM221Serum – Reakcija aglutinacije (WIDAL) na salmonele
911,67
LM222Serum – Reakcija aglutinacije (WIDAL) na šigele
96,77
LM223Serum – Rose Bengal test (RBT) aglutinacija
91,89
LM224Serum – Yersinia enterocolitica AGL.
93,42
LM225Soj na fagotipizaciju Salmonella Paratyphi B (S. Java)
95,27
LM226Soj/Stolica/Ostali uzorci na identifikaciju – STEC O104/H4
912,78
LM227Serum – Aspergillus spp. ELISA
92,17
LM228Serum – Aspergillus spp. IHA
91,70
LM229Serum – Candida spp. ELISA
92,13
LM230Serum – Candida spp. IHA
91,36
LM231Serum – Chlamydiae pn, psitt, chl Mikro-IF
911,28
LM232Serum – Listeria monocytogenes IIFIIF za 3 Pt-markera.94,54
LM233Serum – Virus influence tip A EIA (1/101)
92,66
LM234Serum – Virus influence tip B EIA (1/101)
92,66
LM235Soj na identifikaciju – bakteriološki aerobno /enterobakterije
91,13
LM236Soj na identifikaciju Escherichiae
94,48
LM237Soj na identifikaciju – konfirmacija soja Neisseria meningitidis
99,45
LM238Soj na identifikaciju – Legionella sp.
95,91
LM239Soj na identifikaciju – na Corynebacterium diphtheriae
91,84
LM240Soj na identifikaciju – Nocardia spp.
97,86
LM241Soj na identifikaciju – nonfermentori
91,84
LM242Soj na identifikaciju – Salmonella
98,74
LM243Soj na identifikaciju – Shigella
93,15
LM244Anaplasma phagocytophilum – 2 markera
98,14
LM245Bordetella pertussis – 1 marker
91,46
LM246Bordetella pertussis – 2 markera (IgM + IgG)
92,93
LM247Bordetella pertussis – 3 markera (IgM + IgG + IgA)
94,40
LM248Serum – na Bordetella pertussis/parapertussis IIFIIF za 3 Pt-markera za 2 bakterije Bordetella pertussis/parapertussis.93,88
LM249Borrelia burgdorferi – 2 markera (IgM + IgG)
92,40
LM250Serum – Borrelia burgdorferi IFA
93,13
LM251Likvor Borrelia – IgG-IF test
92,64
LM252Borrelia burgdorferi LIKVOR+serum – 2x2 markera (IgM + IgG)
94,99
LM253Borrelia burgdorferi LIKVOR+serum – 1x2 markera
92,37
LM254Borrelia burgdorferi potvrdni test – 2 markera (IgM + IgG)
95,06
LM255Borrelia burgdorferi potvrdni test – 1 marker
91,83
LM256Neuroborelioza (IgM ili IgG)
92,37
LM257Neuroborelioza (IgM + IgG)
912,36
LM258Brucella – 1 marker
92,37
LM259Serum – Reakcija aglutinacije na brucele (WRIGHT)
91,94
LM260Brucella – 2 markera (IgM + IgG)
94,75
LM261Bartonella henselae – 2 markera
99,85
LM262Bartonella quintana – 2 markera
99,85
LM263C.pneumoniae – 2 markeraIgG, IgA.910,29
LM264C.pneumoniae – 3 markera
96,75
LM265C.psittaci – 2 markera
93,29
LM266C.psittaci – 3 markera
96,75
LM267C.trachomatis – 2 markeraOdređivanje antigena imunoenzimskim testom.91,78
LM268C.trachomatis – 3 markera
96,75
LM269Coxiella burnetii faza 2 – 2 markeraIgM, IgG.92,94
LM270Rickettsia typhi (IgM, IgG)
93,37
LM271Rickettsia conorii (IgM, IgG)
93,37
LM272Coxiella burnetii faza 1 – 2 markera
92,94
LM273F.tularensis – aglutinacija
93,94
LM274F.tularensis – POC
93,23
LM275F.tularensis – 2 markera
93,66
LM276H.pylori – 1 marker
91,64
LM277H.pylori – 2 markeraIgG, IgA.93,38
LM278Legionella – 2 markeraIgM, IgG.91,78
LM279Humani uzorak na legionelu DFA
94,80
LM280Humani uzorak na legionelu – kultivacija
92,17
LM281Serum – Legionella pneumophila ELISA
92,47
LM282Legionella antigen
92,47
LM283Mycoplasma pneumoniae – 2 markeraIgM, IgG.93,16
LM284Mycoplasma pneumoniae – 3 markeraIgG, IgA, IgM.93,72
LM285Serum – Mycoplasma pneumoniae IgA EIA (1/101)
91,21
LM286Treponema pallidum – likvor
93,11
LM287Adenovirusi – 2 testaIgM, IgG.92,50
LM288Stolica/Ostali uzorci – Adeno virus LA
91,59
LM289Detekcija virusa latex testom (adenovirus)
91,69
LM290Detekcija virusa late testom (rotavirus)
91,14
LM292Adenovirusi – 3 testa
93,84
LM293Adenovirusi – likvor+serum 2x2 testa
95,12
LM294Adenovirusi – likvor+serum 3x2 testa
97,69
LM295Cytomegalovirus (CMV) – likvor+serum 2x2 markera
96,61
LM296Dengue virus – 2 markera
92,74
LM297West Nile virus (IgM, IgG)
92,67
LM298West Nile virus (IgG aviditet)
91,46
LM299Usutu virus (IgG)
91,38
LM300Hantavirus mosaic (Hantaan, Puumala, Seoul, Saaremaa, Dobrava) (IgM, IgG)
99,83
LM301Virus papataci groznice (sicilijanski, napuljski, Toscana) (IgM, IgG)
98,29
LM302Dengue virus – 3 markera (IgM, IgG, Ag)
94,02
LM303Echovirusi
91,64
LM304Poliovirusi 1,2,3 (IgG)
91,48
LM305Echovirusi (IgM, IgG)
93,23
LM306Coxsackie virus (IgM, IgG)
93,23
LM307Enterovirusi – 2 markera
93,29
LM308Enterovirusi – 3 markera
94,94
LM309Enterovirusi – likvor+serum – 3x2 markera
99,88
LM310EBV – likvor+serum
96,77
LM311Hemoragijska vrućica – 1 markerPuumala POC, Dobrava/hantaan POC.
7,25
LM312Hemoragijska vrućica – 2 markera
93,66
LM313Herpes simplex virus (HSV) – 1 marker
93,66
LM314Herpes simplex virus (HSV) – 2 markeraHSV 1/2 – IgG, IgM.97,48
LM315Herpes simplex virus (HSV) – 3 markera
96,65
LM316Herpes simplex virus tipa 1 (HSV-1) – 1 marker
95,44
LM317Herpes simplex virus tip 1 (IgM, IgG)
92,72
LM318Herpes simplex virus tipa 2 (HSV-2) – 1 marker
95,82
LM319Herpes simplex virus tip 2 (IgM, IgG)
92,72
LM320Herpes simplex virus – potvrdni test
97,50
LM321Herpes simplex virus (HSV) – likvor+serum 1x2 marker
93,95
LM322Herpes simplex virus (HSV) – likvor+serum 2x2 markera
97,32
LM323Herpes simplex virus (HSV) – likvor+serum 3x2 markera
910,98
LM324Influenza – 2 markera
92,74
LM325Virus influence tip A (IgM, IgG)
92,67
LM326Virus influence tip B (IgM, IgG)
92,67
LM327Influenza – 3 markera
94,02
LM328Parvo B19 – 2 markeraIgM, IgG.93,02
LM329Respiratorni sincicijski virus (RSV) – 2 markeraIgM, IgG.92,67
LM330Respiratorni sincicijski virus (RSV) – 3 markera
94,02
LM331Virus varicella-zoster (IgG aviditet)IgG aviditet.91,46
LM332Varicella zoster virus (VZV) – 2 markera
91,82
LM333Varicella zoster virus (VZV) – 3 markeraIgG, IgA, IgM.92,77
LM334Varicella zoster virus (VZV) – likvor+serum 1x2 marker
93,95
LM335Varicella zoster virus (VZV) – likvor+serum 2x2 markera
97,32
LM336Varicella zoster virus (VZV) – likvor+serum 3x2 markera
910,98
LM337Virus krpeljnog meningoencefalitisa (KME) – 1 marker
91,46
LM338KME – 2 markeraIgM, IgG.92,67
LM339Virus krpeljnog meningoencefalitisa (KME) – likvor+serum 1x2 marker
92,74
LM340KME – likvor+serum 2x2 markera
95,49
LM341Morbilli – 1 marker
91,46
LM342Morbilli – 2 markeraIgM, IgG.92,82
LM343Virus morbila (IgM, IgG) IF5 polja na 1 staklu.93,23
LM344Morbilli – likvor+serum 1x2 marker
93,95
LM345Morbilli – likvor+serum 2x2 markera
97,32
LM346Parainfluenza – 2 markeraIgM, IgG.92,67
LM347Parainfluenza – 3 markera
94,02
LM348Serum – Virus parainfluence tip 1, 2, 3 EIA (1/101)
92,24
LM349Mumps – 1 marker
91,28
LM350Mumps – 2 markeraIgM, IgG.92,57
LM351Mumps – likvor+serum 1x2 marker
93,66
LM352Mumps – likvor+serum 2x2 markera
97,32
LM353Rubella – 1 markerIgG aviditet.91,46
LM354Rubella – 2 markeraIgM, IgG.92,07
LM355Toxoplasma gondii – 3 markera + avidnost
94,08
LM356Toxoplasma gondii – likvor+serum 1x2 marker
91,82
LM357Toxoplasma gondii – likvor+serum 2x2 markera
93,66
LM358Toxoplasma gondii – likvor+serum 3x2 markera
95,49
LM359Protein 14-3-3
931,27
LM360HEV IgM
92,92
LM361HEV IgG
92,92
LM362HEV IgM imunobot potvrdni test
99,33
LM363HEV IgG imunobot potvrdni test
99,33
LM364HHV 6 IgG
92,73
LM365Stolica nakon salinične provokacije/lavaže
94,64
LM366Duodenalni/želučani sok – aspiracija/kapsulaNe uključuje duodenalnu kapsulu.9,114,34
LM367Punktat hidatidne ciste (nativno i kultivacija)
95,74
LM368Krv/serum Plasm. spp. i Plasm. Falciparum
91,54
LM369Stolica – Isospora belli (stolica parazitološki i bojani preparat)
92,75
LM370Stolica – Microsporidia (složeno trikromno bojanje)
93,68
LM371Identifikacija artropoda
94,21
LM372Mikroskopska identifikacija parazita iz PHD preparata
96,86
LM373Stolica na leukocite – nativno
90,61
LM374Detekcija virusa iz respiratornih uzoraka (bris/aspirat) imunokromatografskim testom
90,96
LM375Clostridium difficile kvalitativna detekcija toksina A i/ili B imunokromatografskim testom
91,31
LM376HSV-1/2 DNAReal-time PCR, individualno testiranje, likvori osiguranih osoba s herpetičnim encefalitisom, plazma i obrisci kožnih lezija imunokompromitiranih osiguranih osoba.914,38
LM377HHV-6 DNAReal-time PCR, individualno testiranje, djeca i imunokompromitirani.99,93
LM378VZV DNAReal-time PCR, individualno testiranje, likvor i obrisci kožnih lezija u djece i imunokompromitiranih.921,48
LM379Detekcija DNA Toxoplasma gondiiReal-time PCR, individualno testiranje, likvor HIV osiguranih osoba, plodna voda i amnionska tekućina i imunokompromitirani.
18,23
LM380Parvovirus B19 DNAReal-time PCR, individualno testiranje, djeca i imunokompromitirani.911,33
LM381JC virusReal-time PCR, individualno testiranje HIV osiguranih osoba u likvoru u svrhu dijagnostike progresivne multifokalne leukoencefalopatije.919,52
LM382Morbilli IgG hitno
93,75
LM383VZV – IgG hitno
93,48
LM384Zika virus IgM i IgG (ELISA)
915,29
LM385Arbovirus Fever Mosaic IgM i IgGZika, dengue i chikungunya virus.
17,70
LM386Detekcija mutacija povezanih s rezistencijom na antivirusne lijekove iz klasa inhibitora NS5A proteina i inhibitora proteazeTest se sastoji od izolacije HCV RNA, dva ciklusa klasičnog PCR-a, sekvenciranja i bioinformatičke analize sekvence) tijekom 5 dana1046,38
LP001Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 2, s 1 ili više blokova tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP002, LP003, LP004, LP005, LP006, LP007, LP008 i LP009.94,01
LP002Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 3, s do 3 bloka tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP003, LP004, LP005, LP006, LP007, LP008 i LP009.95,65
LP003Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 3, s 4 ili više blokova tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP002, LP004, LP005, LP006, LP007, LP008 i LP009.96,51
LP004Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 4, s do 3 bloka tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP002, LP003, LP005, LP006, LP007, LP008 i LP009.98,07
LP005Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 4, s 4 ili više blokova tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP002, LP003, LP004, LP006, LP007, LP008 i LP009.99,91
LP006Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 5, s do 4 bloka tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP002, LP003, LP004, LP005, LP007, LP008 i LP009.911,42
LP007Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 5, s 5 ili više blokova tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP002, LP003, LP004, LP005, LP006, LP008 i LP009.912,78
LP008Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 6, s do 12 blokova tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP002, LP003, LP004, LP005, LP006, LP007 i LP009.918,04
LP009Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 6, s 13 ili više blokova tkivaUključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop. Ne može se obračunati uz LP001, LP002, LP003, LP004, LP005, LP006, LP007 i LP008.924,34
LP010Imunohistokemijski pregled uzoraka biopsije, do 3 preparataUključuje: tumorske receptore, hormonske receptore, antitijela za tkivne antigene, biljege mijelo i limfoproliferativnih bolesti. Ne može se obračunati uz LP011 i LP012.94,95
LP011Imunohistokemijski pregled uzoraka biopsije, 4 ili 5 preparataUključuje: tumorske receptore, hormonske receptore, antitijela za tkivne antigene, biljege mijelo i limfoproliferativnih bolesti. Ne može se obračunati uz LP010 i LP012.97,83
LP012Imunohistokemijski pregled uzoraka biopsije, 6 i više preparataUključuje: tumorske receptore, hormonske receptore, antitijela za tkivne antigene, biljege mijelo i limfoproliferativnih bolesti. Ne može se obračunati uz LP010 i LP011.911,09
LP013Imunohistokemijski pregled uzoraka biopsije na HER-2
99,81
LP014Imunohistokemijski pregled bioptata na HER2- DUAL ISH DNA
918,45
LP015Histokemijski pregled uzoraka biopsije s do 3 preparataMetode za vezivno tkivo; metode za mišićno tkivo; metode za intercitoplazmatsku granulu; metode za jezgrine elemente i hematopoetske stanice; metode za masti i lipide; metode za ugljikohidrate i mukoproteine; metode za pigmente i minerale; metode za živčane stanice i neurofilamente; metode gljivice, bakterije i inkluziona tjelešca. Ne može se obračunati uz LP016.92,23
LP016Histokemijski pregled uzoraka biopsije s 4 i više preparataMetode za vezivno tkivo; metode za mišićno tkivo; metode za intercitoplazmatsku granulu; metode za jezgrine elemente i hematopoetske stanice; metode za masti i lipide; metode za ugljikohidrate i mukoproteine; metode za pigmente i minerale; metode za živčane stanice i neurofilamente; metode gljivice, bakterije i inkluziona tjelešca. Ne može se obračunati uz LP015.93,89
LP017Pregled uzorka biopsije elektronskom mikroskopijomUključuje: Preuzimanje i provođenje materijala, polimerizaciju, trimovanje, rezanje i bojanje te mikroskopiranje polutankih rezova, rezanje ultratankih rezova, kontrastiranje mrežica, mikroskopiranje pomoću elektronskog mikroskopa, fotografiranje i izrada fotografija, analiza snimka i pisanje završnog subspecijalističkog nalaza.937,77
LP018ObdukcijaPregled mrtvog tijela; obdukcija; uzimanje uzorka; izrada zapisnika s ispisanim dijagnozama. Ne može se obračunati uz LP024 i LP025.1036,06
LP019Pregled bioptata jednog testisa radi IVF postupkaUključuje: izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring«, mišljenje i pohranu.919,17
LP020Pregled bioptata oba testisa radi IVF postupkaUključuje: izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring«, mišljenje i pohranu.927,82
LP021Imunohistokemijsko ALK testiranje
927,47
LP022In situ hibridizacijsko testiranje, Kappa, Lambda
926,46
LP023In situ hibridizacijsko testiranje Eber
926,46
LP024Pregled mrtvacaNe može se obračunati uz LP018.104,40
LP025Prijem truplaNe može se obračunati uz LP018.100,60
LT001Krvna grupaUključuje pregledne testove imunizacije i određivanje nejasnih krvnih grupa. Ne može se obračunati uz LT014.94,25
LT002Krvna grupa hitnim postupkom
95,39
LT003Novorođenčad (krvna grupa)
93,27
LT004Trudnice-druga kontrola (krvna grupa)
91,76
LT005Trudnice sa antieritrocitnim protutijelima – kontrola
912,82
LT006Trudnice sa antieritrocitnim protutijelima – kontrola (titar antieritrocitnih protutijela)
916,50
LT007Obrada autoimune hemolitičke anemije (tople)
937,29
LT008Titar izohemaglutinina
916,25
LT009Pretraživanje antieritrocitnih protutijela
92,18
LT010Tipiranje eritrocitnih antigena – otac djeteta
97,35
LT011Tipiranje eritrocitnih antigena – ostali
96,50
LT012Identifikacija antieritrocitnih protutijela
921,33
LT013Obrada hladnih antieritrocitnih protutijela
920,63
LT014Indirektni antiglobulinski test (Indirektni Coombsov test – test senzibilizacije)Ne može se obračunati uz LT001.91,68
LT015Direktni antiglobulinski test (Direktni Coombsov test)
91,26
LT016Type & Screen
91,59
LT017Križna proba – 1 doza
93,69
LT018Križna proba – više doza
96,13
LT019Križna proba hitnim postupkom – 1 doza
96,20
LT020Križna proba hitnim postupkom – više doza
97,60
LT021Određivanje slabog RhD antigena u indirektnom antiglobulinskom testu
95,58
LT022Određivanje varijante RhD antigena serološkim testiranjem
912,39
LT023Križne probe – Transplantacija
930,33
LT024Hemolitička bolest fetusa i novorođenčeta
915,15
LT025Obrada hemolizeSumnja na poslijetransfuzijsku hemolitičku reakciju.927,67
LT026Screening HLA – Pretraživanje limfocitotoksičnih protutijela
96,97
LT027Ispitivanje protutijela HLA (IgG) – CDC DTT- metoda
95,69
LT028Ispitivanje protutijela HLA (IgM) – CDC DTT+ metoda
96,16
LT029Otkrivanje protutijela HLA razreda I i razreda II – Luminex metoda
96,22
LT030Određivanje specifičnosti protutijela HLA razreda I – Luminex metoda
920,44
LT031Određivanje specifičnosti protutijela HLA razreda II – Luminex metoda
916,53
LT032Cross match HLAKrižna proba.93,68
LT033Križna proba za donor specifična protutijela HLA (IgG) – CDC DTT- metoda
93,68
LT034Križna proba za donor specifična protutijela HLA (IgM) – CDC DTT+ metoda
93,91
LT035Križna proba za donor specifična protutijela HLA – Luminex metoda
96,58
LT036Praćenje kimerizma metodom PCR-STR
915,63
LT037Određivanje podudarnosti HLA-D antigena – MLC
96,55
LT038Određivanje citotoksičnih limfocita uz ugradnju Cr51 (CML/ADCML)
95,20
LT039Ispitivanje HLA protutijela klase I ELISA
98,62
LT040Ispitivanje HLA protutijela klase II ELISA
98,54
LT041Antitrombocitna protutijela
927,30
LT042Antitrombocitna protutijela protočnom citometrijom
985,05
LT043Antileukocitna protutijela
914,43
LT044Antitleukocitna protutijela protočnom citometrijom
960,50
LT045Ispitivanje trombocitopenije uzrokovane heparinom ELISA
94,00
LT046Pseudotrombocitopenija
93,67
LT047Antitrombocitna autoprotutijela – imunofluorescencija mikroskopija
96,29
LT048Antitrombocitna aloprotutijela – imunofluorescencija mikroskopija
99,98
LT049Antitrombocitna aloprotutijela – ELISA
99,88
LT050Antitrombocitna aloprotutijela – MAIPA
915,30
LT051Antileukocitna autoprotutijela – imunofluorescencija mikroskopija
95,53
LT052Antileukocitna aloprotutijela – imunofluorescencija mikroskopija
95,53
LT053Antileukocitna aloprotutijela – MAIGA
921,92
LT054Leukoaglutinacija
93,37
LT055HIT – PF4 screening
96,48
LT056HIT – PF4 EIA
922,00
LT057Batroxobinsko vrijeme
92,41
LT058Terapijska eritrocitafereza
934,21
LT059Proizvodnja autolognog koncentrata eritrocita postupkom eritrocitafereze
934,53
LT060Fotofereza
9166,81
LT061Leukafereza
970,46
LT062Terapijska leukafereza
969,36
LT063Terapijska trombocitafereza
951,71
LT064Granulocitafereza
9106,19
LT065Zamrzavanje KMS
957,98
LT066Odmrzavanje KMS
917,55
LT067Obrada koštane srži
928,30
LT068Proizvodnja kapi za oči iz autolognog seruma (za 20 ampula)
984,52
LT069Proizvodnja kapi za oči iz autolognog seruma (za 50 ampula)
974,65
LT070Uzimanje i pohrana krvi iz pupkovine (ručna obrada)

56,78
LT071Uzimanje i pohrana krvi iz pupkovine (automatska obrada)

77,92
LT072Selekcija CD34+ stanica
91.202,34
LT073Određivanje CD34+ biljega na matičnim stanicama
93,36
LT074Određivanje CD45+ biljega na matičnim stanicama
93,36
LT075Test vijabilnosti
90,47
LT076Zračenje krvnih pripravaka

6,16
LT077Inaktivacija krvnih pripravaka

2,03
MG001Magnetska rezonanca (MR) po anatomskoj regijiU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,1813,60
MG002Magnetska rezonanca (MR) 3T – po anatomskoj regijiMože se obračunati za jednu anatomsku regiju jednom. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.1,5,1820,86
MG003Magnetska rezonanca (MR) fetusaU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,9,1520,39
MG004Magnetska rezonanca (MR) srcaU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.1,5,9,1829,95
MG005Magnetska rezonanca (MR) dojkiU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,9,1820,39
MG006Magnetska rezonanca (MR) enterokolonografijaU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,9,1820,39
MG007MR urografija (MRU)
9,188,38
MG008Funkcionalna MRU (fMRU)
9,1812,97
NF001Perkutana biopsija bubrega
181,89
NF004Peritonejska dijaliza CAPDProvodi se ambulantno. Ne može se obračunati uz NF005.182,12
NF005Peritonejska dijaliza CAPD s izmjenom sustavaProvodi se ambulantno. Ne može se obračunati uz NF004.1812,99
NF006Peritonejski ekvilibracijski test (PET)
186,67
NF008Hemodijaliza akutnaBikarbonatna hemodijaliza. Ne može se obračunati uz NF009, NF010, NF011, NF012, NF013, NF014, NF015 i NF016.2,9,1820,11
NF009Hemodijaliza kroničnaKronična bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom. Uključuje redovnu laboratorijsku obradu vezanu uz postupak. Ne može se obračunati uz NF008, NF010, NF011, NF012, NF013, NF014, NF015 i NF016.2,9,1817,44
NF010HemodijafiltracijaUračunat eritropoetin. Uključuje redovnu laboratorijsku obradu vezanu uz postupak. Ne može se obračunati uz NF008, NF009, NF011, NF012, NF013, NF014, NF015 i NF016.2,9,1818,86
NF011Spontana A – V hemofiltracija (CAVH) ili kontinuirana A – V hemodijafiltracija (CAVDH) ili kontinuirana V – V hemofiltracija (CVVH)Ne može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF012, NF013, NF014, NF015 i NF016.2,9,1830,60
NF012Membranska plazmaferezaNe može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF011, NF013, NF014, NF015 i NF016.2,9,18117,40
NF013Ultrafiltracija krviNe može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF011, NF012, NF014, NF015 i NF016.2,9,1835,04
NF014LDL- afereza (HELP)Ne može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF011, NF012, NF013, NF015 i NF016.2,9,18140,36
NF015Hemodijaliza u bolničkim ustanovamaKronična bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom. Uključuje redovnu laboratorijsku obradu vezanu uz postupak. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ne može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF011, NF012, NF013, NF014 i NF016.2,9,1818,30
NF016Hemodijafiltracija u bolničkim ustanovamaUračunat eritropoetin. Uključuje redovnu laboratorijsku obradu vezanu uz postupak. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ne može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF011, NF012, NF013, NF014 i NF015.2,9,1819,81
NM001Test akumulacije radiojoda u štitnjači
9,184,01
NM002Scintigrafija štitnjače s Tc-99m pertehnetatom
9,185,60
NM003Scintigrafija štitnjače s I-131
9,182,46
NM004Scintigrafija paratireoidnih žlijezda s Tc-99m MIBI uz SPECT/CT
9,1827,90
NM005Scintigrafija slinovnica s Tc99M pertehnetatom
9,189,81
NM006Perkutana sklerozacija patoloških tvorbi s alkoholom pod kontrolom UZV
9,184,40
NM007Injiciranje radiofarmaka u tumorsku tvorbu pod kontrolom UZV u cilju navođenja operativnog zahvata
9,1817,13
NM008Scintigrafija cijelog tijela s Tc-99m pertehnetatom
9,1820,26
NM009Scintigrafija cijelog tijela s I-131
9,1813,86
NM010Scintigrafija cijelog tijela s Ga-67
9,1849,22
NM011Sekvencijalna scintigrafija s Ga-67
9,1848,67
NM012Sekvencijalna scintigrafija s Tc-99m s obilježenim albuminima
9,1822,75
NM013Scintigrafija cijelog tijela s Tc-99m DMSA V
9,1818,86
NM014Scintigrafija cijelog tijela s I-131 MIBG-om
9,1896,91
NM015Sekvencijalna scintigrafija s I-131 MIBG-om
9,1896,11
NM016Sekvencijalna scintigrafija s I-131 norkolesterolom
9,1867,11
NM017Scintigrafija s Tc-99m MDP i Ga-67
9,1823,69
NM018Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tc-99m MIBI u mirovanju – SPECT
9,1838,01
NM019Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tc-99m MIBI u mirovanju i opterećenju – SPECTErgometrija ili farmakološko opterećenje.9,1841,23
NM020Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tl-201 u mirovanju – SPECT
9,1840,93
NM021Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tl-201 u mirovanju i opterećenju – SPECTErgometrija ili farmakološko opterećenje.9,1844,67
NM022Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tl-201 u mirovanju – planarno
9,1841,07
NM023Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tl-201 u mirovanju i opterećenju – planarnoErgometrija ili farmakološko opterećenje.9,1844,40
NM024Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tc-99m MIBI u mirovanju i opterećenju – planarnoErgometrija ili farmakološko opterećenje.9,1841,05
NM025Perfuzijska scintigrafija miokarda s Tc-99m MIBI u mirovanju – planarno
9,1838,15
NM026Radionuklidna ventrikulografija u opterećenju
9,1833,62
NM027Radionuklidna ventrikulografija u mirovanju
9,1831,40
NM028Radiokardiografija i sekvencijalna scintigrafija srca
9,1810,97
NM029Scintigrafija miokarda s F-18 FDG
9,1836,03
NM031Dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju s Tc-99m MAG-3
9,1810,42
NM032Dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju s Tc-99m DTPA
9,1810,61
NM033Diuretska dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju s Tc-99m MAG-3
9,189,88
NM034Diuretska dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju s Tc-99m DTPA
9,189,88
NM035Dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju u sjedećem i ležećem položaju s Tc-99m MAG-3
9,1811,01
NM036Dinamička scintigrafija bubrega u sjedećem i ležećem položaju s Tc-99m DTPA
9,1811,01
NM037Perfuzijska i dinamička scintigrafija transplantiranog bubrega s Tc-99m MAG-3
9,1814,04
NM038Dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju s Tc-99m DTPA i određivanje glomerulskog klirensa DTPA
9,1810,70
NM039Dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju s Tc-99m MAG-3 i primjenu kaptoprila
9,1812,91
NM040Dinamička scintigrafija bubrega uz dekonvoluciju s Tc-99m DTPA i primjenu kaptoprila
9,1811,30
NM041Scintigrafija tubula bubrega s Tc-99m DMSA – planarno
9,186,87
NM042Scintigrafija tubula bubrega s Tc-99m DMSA – SPECT
9,188,64
NM043Rezidualni urin
9,187,11
NM044Direktna mikcijska radionuklidna cistouretrografija
9,184,87
NM045Indirektna mikcijska radionuklidna cistouretrografija
9,189,88
NM046Perfuzijska scintigrafija pluća (planarno i/ili SPECT)
9,1814,03
NM047Ventilacijska scintigrafija pluća (planarno i/ili SPECT)
9,1834,71
NM048Scintigrafija slezene s denaturiranim eritrocitima obilježenim s Tc-99m pertehnetatom
9,1836,17
NM049Dinamička scintigrafija s eritrocitima obilježenim s Tc-99m pertehnetatom (detekcija krvarenja)
9,1836,07
NM050Scintigrafija jetre s eritrocitima obilježenim s Tc-99m pertehnetatom (SPECT)
9,1835,97
NM051Scintigrafija žučnih vodova s Tc-99m IDA
9,1812,77
NM052Dinamička scintigrafija slinovnica s Tc-99m pertehnetatom
9,1815,32
NM053Scintigrafija RES-a jetre i slezene s Tc-99m koloidom (planarno i/ili SPECT)
9,182,88
NM054Scintigrafija gastroezofagealnog refluksa
9,187,92
NM055Scintigrafija koštane srži s Tc-99m koloidom (planarno i/ili SPECT)
9,182,57
NM056Scintigrafija s leukocitima obilježenim s Tc-99m HMPAO (planarno i/ili SPECT)
9,1860,17
NM057Scintigrafija s protutijelima obilježenim s Tc-99m pertehnetatom
9,183,72
NM058Scintigrafija mozga s I-123 ioflupanom (DaTSCAN)
9,1893,40
NM059Dinamička scintigrafija mozga
1,9,1824,24
NM060Scintigrafija mozga – SPECT
9,1893,40
NM061Perfuzijska scintigrafija mozga s Tc-99m HMPAO-SPECT
9,1841,45
NM062Scintigrafija mozga s Tc-99m pertehnetatom (detekcija moždanog protoka)
9,1818,17
NM063Cisternografija s In-111
9,1896,57
NM064SPECT/CT dodatno na sve pretrage
9,181,55
NM067PET/CT s F-18 FDG-omUključuje CT cijelog tijela. Ne uključuje anesteziju.9129,33
NM068PET/CT s F-18 cholinomUključuje CT cijelog tijela. Ne uključuje anesteziju.9233,23
NM069PET/CT s F-18 DOPAUključuje CT cijelog tijela. Ne uključuje anesteziju.9231,35
NM070Limfoscintigrafija
9,1821,78
NM071Angioscintigrafija i flebografija
9,1817,73
NM072Scintigrafija vaskularnih prostora ekstremiteta
9,1832,89
NM073Određivanje apsorpcije vitamina B 12
9,184,56
NM074Određivanje joda u urinu
9,180,87
NM075Radionuklidno određivanje volumena krvi i plazme
9,184,43
NM079Radioimunoterapija (sistemska i lokalna) i radioreceptorska terapija
182,95
NM080Terapija s 20 mCi I-131
184,19
NM081Terapija s 100 mCi I-131
186,22
NM082Stimulacija akumulacije radiojoda rekombiniranim TSH
18128,42
NM083Terapija s I-131 MIBG-om
18271,15
NM084Palijativno liječenje boli radionuklidima
184,40
NM085Radiosinoviorteza
183,64
NM086Denzitometrija kosti pomoću dual energy rentgenske apsorpciometrije (DEXA)
9, 183,60
NM088Zračenje CNS-a palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1850,76
NM089Zračenje CNS-a radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18182,21
NM090Zračenje tumora glave i vrata palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1850,76
NM091Zračenje tumora prsnog koša palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1847,59
NM092Zračenje tumora prsnog koša radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18184,32
NM093Zračenje tumora gornjeg abdomena palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1847,59
NM094Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18184,32
NM095Zračenje tumora zdjelice palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1847,59
NM096Zračenje tumora zdjelice radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18183,26
NM097Zračenje tumora ekstremiteta palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1847,59
NM098Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18176,92
NM099Zračenje tumora dojke radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18182,21
NM100Zračenje cijelog tijela radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18256,25
NM101Termoablacija
18107,41
NM102Zračenje CNS-a palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1867,67
NM103Zračenje tumora glave i vrata palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1867,67
NM104Zračenje tumora prsnog koša palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1863,44
NM105Zračenje tumora gornjeg abdomena palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1863,44
NM106Zračenje tumora zdjelice palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1863,44
NM107Zračenje tumora ekstremiteta palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1863,44
NM108Zračenje CNS-a palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1884,58
NM109Zračenje tumora glave i vrata palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1884,58
NM110Zračenje tumora prsnog koša palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1879,00
NM111Zračenje tumora gornjeg abdomena palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1879,29
NM112Zračenje tumora zdjelice palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1879,29
NM113Zračenje tumora ekstremiteta palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1879,29
NM114Zračenje tumora glave i vrata radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18182,21
NM115Zračenje CNS-a radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18219,19
NM116Zračenje tumora glave i vrata radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18219,19
NM117Zračenje tumora prsnog koša radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18222,01
NM118Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18222,01
NM119Zračenje tumora zdjelice radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18220,60
NM120Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18212,14
NM121Zračenje tumora dojke radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18219,19
NM122Zračenje CNS-a radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18256,17
NM123Zračenje tumora glave i vrata radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18256,17
NM124Zračenje tumora prsnog koša radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18259,70
NM125Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18240,91
NM126Zračenje tumora zdjelice radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18257,93
NM127Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18247,36
NM128Zračenje tumora dojke radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18256,17
NM129Zračenje CNS-a radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18315,48
NM130Zračenje tumora glave i vrata radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18315,48
NM131Zračenje tumora prsnog koša radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18320,13
NM132Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18320,13
NM133Zračenje tumora zdjelice radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18317,80
NM134Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18303,84
NM135Zračenje tumora dojke radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.18315,48
NM136Brahiterapija ginekoloških tumoraUključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1894,67
NM137Scintigrafija cijelog skeleta s Tc-99m difosfonatima
9,1820,14
NM138Scintigrafija suznih puteva
9,187,87
NM139Perfuzijska scintigrafija testisa
9,187,87
NM140Scintigrafija heterotopične želučane sluznice (Meckel)
9,189,17
NM141Scintigrafija cijelog tijela s Tc-99m tektrotydom
9,18118,28
NM142Sentinel limfoscintigrafija limfnog čvora čuvara
9,1821,78
NM143Zračenje metastatskog tumora više sijela palijativnoUključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Uključuje sve dolaske na radioterapiju tijekom 30 dana. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.1894,67
NM144PET/CT s F-18 flutemetamolomZa prikaz amiloida u bolesnika sa suspektnom Alzheimerovom bolešću kod kojih je učinjena potrebita dijagnostika na temelju koje se nije moglo sa sigurnošću postaviti dijagnoza iste uz perzistentni/progresivni pad kognitivnih funkcija, atipične simptome ili pojavu bolesti u mladoj životnoj dobi. Samo na indikaciju doktora medicine, spec. neurologa ili psihijatra, stručnjaka iz tog područja (KBC i/ili Referentni centar)9260,92
NR001EEG – odrasla osobaUključujući IFS i HV.
2,86
NR002EEG snimanje u otežanim uvjetima – odrasla osobaEpileptički napad, nemir, agresija, itd. Uključuje IFS i HV. Ne može se obračunati uz NR001.
5,18
NR003Aktivacijske tehnike kod EEG-a (dodatne) – odrasla osoba

1,10
NR004Cerebralna kartografija – odrasla osoba

7,40
NR005Polisomnografija – odrasla osobaUključuje bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja. Uključuje pregled, psihoterapiju. Uključuje elektroencefalografiju (EEG), 8 satnu polisomnografiju, videografsko kontinuirano snimanje EEG-a i kompjutersku obradu EEG-a, video, poligrafski, holter i sva mjerenja i monitoriranja tijekom pretrage.
20,92
NR006Elektroretinografija
183,47
NR009Somatosenzorni evocirani potencijali – SSEPMože se obračunati jednom za gornje i/ili jednom za donje ekstremitete.187,21
NR010Evocirani potencijali živca vagusa
188,86
NR011Kognitivni evocirani potencijali – P300
186,72
NR012Anticipacijski kognitivni evocirani potencijali
189,85
NR013Kompjuterizirani neurokognitivni testPamćenja – WPLCR/PPLR; radne memorije – STM; pažnje – VAT slova, VAT brojevi; izvršnih funkcija- RN, VRT186,17
NR014Ostali evocirani potencijali (laserski/vibracijski/vestibularno evocirani miogeni VEMP)
188,36
NR015Testiranje autonomnog živčanog sustava
184,59
NR016EMNG gornjih i/ili donjih ekstremiteta – odrasla osobaUključuje testiranje provodljivosti pojedinih živaca, pojedinih živaca polisegmentno pri određivanju razine lezije, određivanje latence i drugih parametara valova, određivanje funkcionalne sposobnosti mišićne sinapse s tetaničkom elekt. i elektroneurografiju perifernih živaca, te druga mjerenja električke aktivnosti mišića i živaca. Za postupak na drugom paru ekstremiteta izvršen u istom danu cijena iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR029, PE010 i PE011.53,62
NR017EMNG s polielektromiografijom sfinktera – odrasla osobaUključuje orijentacijski pregled. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda.114,24
NR018Kompjuterizirana kolor termografija (CCTT)
183,53
NR019Testiranje rada VNS-a
184,93
NR020Aplikacija botulinum toksinaSukladno Listi lijekova samo za blefarospazam, hemifacijalni spazam, cervikalnu distoniju (tortikolis), cerebralnu paralizu u djece s dinamičkim ekvinusom s urednim mentalnim statusom u dobi do šest godina starosti. Ne uključuje trošak lijeka.11,182,29
NR021VEP – ERG djelomičan (vidni)Registriranje maksimalnog odgovora. Svaki sljedeći NR023, NR024 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR022.5,9,183,96
NR022VEP – ERG kompletan (vidni)Registriranje svih odgovora. Svaki sljedeći NR023, NR024 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR021.5,9,185,01
NR023VEP – flash (vidni)Svaki sljedeći NR021, NR022, NR024 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,9,184,74
NR024VEP – pattern-shift (vidni)Svaki sljedeći NR021, NR022, NR023 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,9,187,75
NR025AEP – EOAE (slušni)Svaki sljedeći NR026, NR027 i NR028 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,9,183,26
NR026AEP – ASSR (slušni)Svaki sljedeći NR025, NR027 i NR028 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,9,186,27
NR027AEP – ABR (slušni)Svaki sljedeći NR025, NR026 i NR028 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,9,185,87
NR028AEP – MLR (slušni)Svaki sljedeći NR025, NR026 i NR027 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,9,186,16
NR029EMNG odrasle osobe s nasljednim neuromuskularnim bolestimaUključuje orijentacijski pregled. Može se provoditi samo u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda. Svaki sljedeći NR029 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR016, PE010 i PE011.5,117,83
OL001Mali zahvati na okuUključuje sondiranje i proštrcavanje suznih kanalića, odstranjivanje površno ležećih stranih tijela, abraziju epitela rožnice postavljanjem meke kontaktne leće. Uključuje orijentacijski pregled. Ne može se obračunati uz OL018 i OL023.183,22
OL002Prvi jednostavni oftalmološki pregled (15 min)Uključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9,181,66
OL003Kontrolni jednostavni oftalmološki pregled (15 min)Uključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9,181,66
OL004Pahimetrija, gonioskopija, fotografija i biometrijaSvaki postupak OL004 se posebno obračunava.180,48
OL005Dodatni oftalmološki dijagnostički pregledUključuje test na dvoslike isključivo na aparatima, skijaskopiju, test na kolorni vid na standardiziranom aparatu.9,182,11
OL006Vidno polje po Goldmanu
9,182,15
OL007Kompjutorizirano vidno polje
9,183,45
OL008Multifokalna elektroretinografija (mfERG)Svaki sljedeći NR021 do NR024 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,9,186,36
OL009Dijagnostički testovi za strabizam s prizmamaNe može se obračunati uz OL002, OL003, OL020 i OL021.9,182,15
OL010Lasersko liječenje bolesti oka (Argon)Ne može se obračunati uz OL002, OL003, OL011, OL020, OL021 i OL027.9,187,58
OL011Lasersko liječenje bolesti oka (YAG)Ne može se obračunati uz OL002, OL003, OL010, OL020, OL021 i OL027.9,185,29
OL012Fluoresceinska angiografijaNe uključuje dnevno bolničku skrb. Ne može se obračunati uz OL002, OL003, OL020 i OL021.9,189,41
OL013Pretrage mrežnice i optičkog diska spektralnom optičkom koherentnom tomografijom (OCT)
9,184,00
OL016Intravitrealna injekcijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Ne uključuje trošak lijeka za vaskularne poremećaje s djelovanjem na osjetila u skladu s Listom lijekova i smjernicom.2,9,11,1827,41
OL017Operacije na periokularnom području i vjeđamaUz postojanje apsolutne medicinske indikacije. Isključuje estetske zahvate.189,28
OL018Operativno odstranjenje stranog tijela spojnice i/ili rožniceSamo za postupke izvođene u operacijskoj dvorani. Ne može se obračunati uz OL001 i OL023. Svaki sljedeći OL018 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,1817,46
OL019Cross linkingUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Postupak se može obračunati za liječenje osiguranih osoba Zavoda do 45. godine starosti. Ne može se obračunati za liječenja vezana uz postupke koji nisu obuhvaćeni obveznim zdravstvenim osiguranjem. Uključuje prvi i kontrolne preglede. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.2,9,1835,24
OL020Prvi složeni oftalmološki pregled (30 min)Uključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, stereovid, pregled za kontaktne leće ili naočale, refraktometriju, keratometriju, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, screening za ispitivanje boje, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9,182,86
OL021Kontrolni složeni oftalmološki pregled (30 min)Uključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, stereovid, pregled za kontaktne leće ili naočale, refraktometriju, keratometriju, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, screening za ispitivanje boje, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9,182,86
OL022Topografska i biometrijska analiza prednjeg segmenta okaSamo za analizu na aparatima koji omogućuju topografsku i biometrijsku analizu prednjeg segmenta oka. Na indikaciju dr. med. spec. oftalmologije i optometrije.9,185,98
OL023Složeni operativni zahvati na površini oka u operacijskoj dvoraniOperacija pterigija i pingvekule, incizijska i ekscizijska biopsija tumora spojnice uz rekonstrukciju s ili bez režnjeva i transplantata spojnice, zbrinjavanje traume spojnice i slični složeni zahvati. Samo za postupke izvođene u operacijskoj dvorani. Ne može se obračunati uz OL001 i OL018.2,9,1822,34
OL024Ispitivanje kontrastne osjetljivostiProvodi dr. med. spec. oftalmologije i optometrije. Ispitivanje kontrastne osjetljivosti na standardiziranom uređaju.9,182,33
OL025Ultrazvučna biomikroskopijaUltrazvučna biomikroskopija na standardiziranom uređaju, pregled na biomikroskopu, fotodokumentacija na biomikroskopu te standardizirana ehografija. Samo u klinici na indikaciju dr. med. spec. Uključuje lokalnu anesteziju.9,188,25
OL026Schirmer test I i IITest izlučivanja suza.9,181,47
OL027Lasersko liječenje bolesti oka – diodni laserNe može se obračunati uz OL002, OL003, OL010, OL011, OL020 i OL021.9,189,58
OR002Endoskopija nosaUključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz OR005.182,27
OR003Laringoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopomUključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz OR004.182,66
OR004Traheoskopija rigidnim ili fleks