Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

NN 57/2017 (14.6.2017.), Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1253

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donijela

POSLOVNIK

O IZMJENAMA POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15 i 99/16) u članku 9. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Koordinacija za gospodarstvo i strukturne reforme

4. Koordinacija za sektorske politike«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. riječi: »pravosuđe i upravu« zamjenjuju se riječima: »gospodarstvo i strukturne reforme«, a riječi: »gospodarstvo i društvene djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »sektorske politike«.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za gospodarstvo i strukturne reforme razmatra pitanja iz područja fiskalnog sustava i politike, monetarnog sustava i politike, poljoprivrede, zaštite okoliša, energetike, regionalnoga razvoja, politike tržišta rada i zapošljavanja te drugih područja gospodarstva i financija.

Koordinacija se posebno bavi sektorskim politikama usmjerenim na jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovne, investicijske klime, praćenjem, analizom i otklanjanjem zapreka u realizaciji investicija javnog i privatnog sektora, kao i davanje odgovarajućih prijedloga Vladi Republike Hrvatske s tim u vezi.

Koordinacija skrbi o pripremi i provedbi strukturnih reformi, te o temeljnim pretpostavkama makroekonomske stabilnosti i održivog gospodarskog rasta.

Koordinacija se bavi sudjelovanjem Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama, te analizom ekonomskih i pravnih elemenata državnih međunarodnih ugovora.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja, te posebno poticanjem razvoja potpomognutih područja, odnosno područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom.

Koordinacija se bavi višegodišnjim i godišnjim strateškim i operativnim dokumentima za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju, te razvojem sustava upravljanja fondovima Europske unije.

Koordinacija razmatra pitanja iz područja mirovinskog osiguranja, radnih odnosa, demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Koordinacija razmatra pitanja iz područja sustava pravosuđa, političkog i izbornog sustava, uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sustava, ustrojstva i djelokruga središnjih tijela državne uprave, sustava državnih službenika i namještenika.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za sektorske politike razmatra pitanja sektorskih politika graditeljstva i prostornoga uređenja, prometa i infrastrukture, turizma, kulture, obrazovanja i znanosti i sustava zdravstva.

Koordinacija se bavi pitanjima koja se odnose na prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka i planiranja, praćenje stanja u prostoru i dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske, te posebno osiguravanje uvjeta za razvitak i unaprjeđenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na sve oblike prometa te prometne infrastrukture, strateške dokumente i projekte prometne infrastrukture, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i informacijsko društvo.

Koordinacija razmatra pitanja turističke politike, strategije razvitka turizma i investicije u turizmu, unaprjeđivanje i razvoj poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu.

Koordinacija se bavi pitanjima koja se odnose na sustav odgoja i obrazovanja, znanosti, tehničke kulture i športa, razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti, kao i kulture, kulturne baštine, kulturne djelatnosti i umjetničkog stvaralaštva, javnog informiranja, sustav zdravstvene zaštite te zdravstvenog osiguranja.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 5.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-18/01

Urbroj: 50301-01/10-17-3

Zagreb, 14. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.