Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije

NN 57/2017 (14.6.2017.), Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1254

Na temelju članka 41., članka 79. stavka 2. i članka 81. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2017. godine donijela

UREDBU

O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA I NAČINU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU ISPORUČENIH GORIVA I ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti sastavnica i/ili značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, način utvrđivanja i praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva, uvjeti za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete tekućih naftnih goriva, način dokazivanja sukladnosti proizvoda, naziv i označavanje proizvoda, način i rokovi dostave izvješća o kvaliteti tekućih naftnih goriva i izvješća o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija), način praćenja i izvješćivanja, metodologija izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije, metodologija utvrđivanja razine emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva po energetskoj jedinici za baznu 2010. godinu, metodologija izračuna doprinosa električnih cestovnih vozila smanjenju emisija stakleničkih plinova, format izvješća i duljina čuvanja te način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije.

Članak 2.

(1) Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 350, 28. 12. 1998.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 98/70/EZ), kako je posljednji put izmjenjena direktivama

– Direktiva Komisije 2000/71/EZ od 7. studenoga 2000. o prilagođavanju metoda mjerenja propisanih u prilozima I., II., III. i IV. Direktivi 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća tehničkom napretku u skladu s člankom 10. te Direktive (Tekst značajan za EGP) (SL L 287, 14. 11. 2000.)

– Direktiva 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskog goriva (Tekst značajan za EGP) (SL L 76, 22. 3. 2003.)

– Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskog goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 5. 6. 2009.)

– Direktiva Komisije 2011/63/EU od 1. lipnja 2011. o izmjeni, s ciljem njezine prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzina i dizelskih goriva (SL L 147, 2. 6. 2011.)

– Direktiva Komisije 2014/77/EU оd 10. lipnja 2014. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 11. 6. 2014.)

– Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25. 4. 2015.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2015/652)

– Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15. 9. 2015.)

– Direktiva (EU) 2016/802 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst) (SL L 132, 21. 5. 2016.).

(2) Ovom se Uredbom osiguravaju pretpostavke za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Odluke Komisije 2002/159/EZ od 18. veljače 2002. o zajedničkom obrascu za podnošenje sažetih prikaza podataka o kakvoći nacionalnoga goriva (SL L 53, 23. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2002/159/EZ)

– Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/253 od 16. veljače 2015. o utvrđivanju pravila uzorkovanja i izvješćivanja u skladu s Direktivom Vijeća 1999/32/EZ za sadržaj sumpora u brodskim gorivima (SL L 41, 17. 2. 2015.) (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka 2015/253).

Članak 3.

(1) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na skupine tekućih naftnih goriva koja se koriste za izgaranje kod motora s unutarnjim izgaranjem cestovnih vozila, izvancestovnih pokretnih strojeva, plovila za unutarnju plovidbu i plovidbu unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima, traktora za poljoprivredu i šumarstvo, uređaja za loženje i rasvjetnih tijela, i to:

– benzin

– dizelsko gorivo

– plinsko ulje

– loživo ulje

– brodsko gorivo i

– petrolej.

(2) Sastavnice tekućih naftnih goriva za koje se propisuju granične vrijednosti jesu sumpor, olovo, olefini, aromati, benzen, kisik, policiklički aromatski ugljikovodici, oksigenati i metilni esteri masnih kiselina (FAME).

(3) Značajke kvalitete tekućih naftnih goriva za koje se propisuju granične vrijednosti jesu istraživački oktanski broj, motorni oktanski broj, tlak para, destilacija, cetanski broj, točka filtrabilnosti i gustoća pri 15 °C.

Članak 4.

(1) Ova Uredba ne primjenjuje se na tekuća naftna goriva:

– koja su namijenjena za potrebe istraživanja i testiranja

– koja su namijenjena za obradu prije konačnog izgaranja

– koja će biti prerađena u rafinerijskoj proizvodnji

– koja upotrebljavaju ratni brodovi i ostala plovila koji se koriste u vojnoj službi

– koja se upotrebljavaju u plovilu za specifičnu svrhu osiguravanja sigurnosti broda ili spašavanja života na moru

– loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u uređajima za loženje ako izgaranjem loživog ulja u uređajima za loženje nije prekoračena propisana granična vrijednost emisije sumporovog dioksida od 1700 mg/Nm3 pri volumnom udjelu kisika od 3%, a koje je regulirano i prema posebnom propisu kojim se uređuju granične vrijednosti emisija u zrak iz nepokretnih izvora

– loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u rafinerijama, ako mjesečni prosjek emisije sumporovog dioksida prosječno po svim postrojenjima u rafineriji i neovisno o vrsti korištenog goriva ili kombinacije goriva ne prekoračuje propisanu graničnu vrijednost emisije sumporovog dioksida od 1700 mg/Nm3 pri volumnom udjelu kisika od 3%, ali isključujući uređaje iz podstavka 6. ovoga stavka te plinske turbine i plinske motore, a koje je regulirano i prema posebnom propisu kojim se uređuju granične vrijednosti emisija u zrak iz nepokretnih izvora

– koja se koriste u pomorstvu, a nisu goriva određena člankom 5. stavkom 1. točkom 5. ove Uredbe

– koja se iz potrebe upotrebljavaju na plovilu zbog pretrpljenog oštećenja ili oštećenja brodske opreme, pod uvjetom da su odmah nakon nastanka oštećenja poduzete sve neophodne mjere da se spriječi ili svede na minimum pretjerana emisija te da se oštećenje popravi u što kraćem roku

– koja se koriste na plovilima koja upotrebljavaju metode smanjenja emisija u skladu s odredbama članaka 18. i 20. ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Uređaji za loženje iz stavka 1. podstavka 6. i rafinerije iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka moraju posjedovati dozvolu izdanu po posebnom propisu kojim se uređuje izdavanje okolišne dozvole.

Članak 5.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. ASTM metode (u daljnjem tekstu:ASTM) su metode koje propisuje Američko udruženje za ispitivanje i materijale u publikaciji koja sadrži definicije metoda i specifikacija za naftu te sredstava za podmazivanje

2. benzin je isparivo mineralno ulje koje potpada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 12 45, 2710 12 49. Namijenjeno je za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem na svjećicu, koji se koristi za pogon cestovnih vozila.

3. brod na vezu je brod koji je sigurno privezan i usidren u luci dok utovaruje, odnosno istovaruje teret ili pruža smještaj, kad je u raspremi ili se nalazi na popravku u brodogradilištu, uključujući i vrijeme kad nije uključen u operacije s teretom

4. brodar je pravna ili fizička osoba u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorstvo i zakonom kojim se uređuje plovidba unutarnjim vodama

5. brodsko gorivo je svako tekuće naftno gorivo namijenjeno za uporabu ili koje je u uporabi na plovnim objektima, uključujući goriva definirana u važećem izdanju norme HRN ISO 8217, a koje obuhvaća:

a) brodsko dizelsko gorivo je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategoriju goriva DMB i DFB iz tablice 1. HRN ISO 8217, osim sastavnice za količinu sumpora

b) brodsko plinsko ulje je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategorije goriva DMX, DMA, DMZ, DFA i DFZ iz tablice 1. HRN ISO 8217, osim sastavnice za količinu sumpora

c) brodsko ostatno gorivo je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategorije goriva RMA, RMB, RMD, RME, RMG i RMK iz tablice 2. HRN ISO 8217 i koje kao tekuće gorivo dobiveno iz nafte potpada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 68

Pojam obuhvaća i svako tekuće naftno gorivo koje je u uporabi na plovilima za unutarnju plovidbu ili rekreacijskim plovilima prema posebnim propisima, kad plove morem.

6. dizelsko gorivo je plinsko ulje koje potpada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 43 i 2710 20 11. Rabi se za rad motora s unutarnjim izgaranjem i kompresijskim paljenjem, namijenjenih za pogon cestovnih i pružnih samohodnih vozila za prijevoz putnika i robe.

7. emisije nastale istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina (IPNP) su sve emisije stakleničkih plinova nastale prije nego što sirovina dospije u rafineriju ili postrojenje za preradu u kojoj odnosno u kojem je gorivo proizvedeno, kako je navedeno u Prilogu III. Dijelu 1. točki d) ove Uredbe

8. granična vrijednost je najniža ili najviša dozvoljena količina ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, policikličkih aromatskih ugljikovodika, oksigenata, metilnih estera masnih kiselina (FAME) te najmanja i/ili najveća vrijednost značajki kvalitete tekućeg naftnog goriva

9. kontrolna područja emisija SOx (SECA područja) su morska područja definirana kao takva od strane Svjetske pomorske organizacije (u daljnjem tekstu: IMO) u Prilogu VI. MARPOL konvencije

10. konvencionalna sirova nafta je svaki izvor rafinerijske sirovine koji prema Američkom institutu za naftu (u daljnjem tekstu: API) posjeduje gustoću višu od 10 stupnjeva kada se nalazi u formaciji ležišta na mjestu izvora izmjerenu metodom HRN EN ISO 3675 (ekvivalent ASTM D287) i koji nije obuhvaćen definicijom pod tarifnom oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 2658/87)

11. loživo ulje je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, izuzev plinskog ulja prema definiciji iz točke 17. ovoga stavka, i brodskoga goriva prema definiciji iz točke 5. ovoga stavka, koje potpada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 51 do 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 i koje, zbog svojih destilacijskih granica potpada u kategoriju loživih ulja namijenjenih za uporabu kao goriva i kod kojih se manje od 65% obujma (uključujući i gubitke) destilira do 250 °C prema metodi ASTM D 86. Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom, naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja.

12. MARPOL konvencija (u daljnjem tekstu: MARPOL) je međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova iz 1973. godine, kako je preinačena protokolom iz 1978. godine

13. metoda smanjenja emisija je svaka oprema, materijal, uređaj ili aparat koji se ugradi u brod ili drugi postupak, alternativno gorivo ili metoda postizanja sukladnosti koja se koristi kao alternativa brodskom gorivu s niskom količinom sumpora koja ispunjava zahtjeve navedene u ovoj Uredbi i koja se može potvrditi, kvantificirati i izvršiti

14. naftni škriljavac je svaki izvor rafinerijske sirovine koji u formaciji stijene sadrži kerogen u čvrstom stanju i koji je obuhvaćen definicijom naftnog škriljavca pod tarifnom oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi (EEZ) br. 2658/87, a do izvora sirovine dolazi se rudarenjem ili toplinski pospješenim gravitacijskim dreniranjem

15. petrolej je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, koje potpada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 25, odnosno atmosferski destilat koji destilira između benzina i plinskog ulja, čije je destilacijsko područje obično između 150 i 300 °C te po potrebi obrađen može udovoljavati zahtjevima za razne uporabe

16. plinsko ulje namijenjeno za uporabu kod izvancestovnih pokretnih strojeva, traktora za poljoprivredu i šumarstvo, plovila za promet unutarnjim plovnim putovima i rekreacijskih plovila je tekuće naftno gorivo koja potpada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 43 i 2710 19 46, 2710 20 11 i 2710 20 15, namijenjeno za uporabu u motorima s kompresijskim paljenjem prema posebnom propisu kojim se uređuje homologacija

17. plinsko ulje za grijanje i slično je tekuće gorivo dobiveno iz nafte (izuzimajući dizelsko gorivo iz točke 6. ovoga stavka, brodsko gorivo i goriva koja se koriste za izvancestovne pokretne strojeve, traktore za poljoprivredu i šumarstvo i plovila za promet unutarnjim plovnim putovima), koje potpada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47 i 2710 20 17 ili bilo koje drugo tekuće gorivo dobiveno od nafte, izuzimajući brodsko gorivo, kojeg se manje od 65% obujma (uključujući gubitke) predestilira do 250 °C i kod kojeg se najmanje 85% obujma (uključujući gubitke) predestilira do 350 °C prema važećem izdanju norme HRN EN ISO 3405 (ekvivalent ASTM D 86)

18. plovilo je pomorski objekt u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorstvo, te rekreacijsko plovilo i objekt unutarnje plovidbe namijenjen za plovidbu u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba unutarnjim vodama

19. poslovođa broda je pravna ili fizička osoba u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorstvo

20. pošiljka je određena količina tekućeg naftnog goriva koja se dostavlja autocisternom, vagon-cisternom, cjevovodom ili brodom od dobavljača do benzinske postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila te skladišta nepokretnog izvora, postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila te skladišta nepokretnog izvora

21. praćenje kvalitete je utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva uzorkovanjem, laboratorijskom analizom i ocjenom kvalitete tekućeg naftnog goriva, u svrhu zaštite i poboljšanja kvalitete zraka

22. Prilog VI. MARPOL-a je prilog pod nazivom »Pravila za sprječavanje onečišćenja zraka s brodova« koji je protokolom iz 1997. godine dodan MARPOL-u

23. prirodni bitumen je svaki izvor rafinerijske sirovine:

a) koji prema API-u ima gustoću od najviše 10 stupnjeva kada se nalazi u formaciji ležišta na mjestu ekstrakcije kako je definirano u skladu s ispitnom metodom HRN EN ISO 3675 (ekvivalent ASTM D287)

b) čija je godišnja prosječna viskoznost pri temperaturi ležišta viša od one izračunate s pomoću sljedeće jednadžbe: viskoznost (mPas) = 518,98e-0,038T, pri čemu je T temperatura u stupnjevima Celzija

c) koji je obuhvaćen definicijom kombinirane nomenklature za bituminozni pijesak pod tarifnom oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i

d) kod kojeg se do izvora sirovine dolazi rudarenjem ili toplinski pospješenim gravitacijskim dreniranjem, pri čemu se toplinska energija većinom dovodi iz drugih izvora, a ne iz samog izvora sirovine

24. putnički brod je brod koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika, gdje je putnik svaka osoba koja nije:

a) zapovjednik i član posade ili neka druga osoba koja je zaposlena ili koja sudjeluje u bilo kojem svojstvu na brodu u djelatnosti tog broda i

b) dijete ispod jedne godine starosti

25. ratni brod je brod koji pripada oružanim snagama države te nosi vanjske oznake prema kojima se ti brodovi razlikuju po državnoj pripadnosti, pod zapovjedništvom propisno imenovanog časnika od strane vlade države, i čije se ime pojavljuje na primjerenoj službenoj listi ili jednakovrijednom dokumentu, te je opskrbljen posadom koja podliježe redovitoj disciplini oružanih snaga

26. redovna linija je višekratna plovidba putničkog broda između dviju ili više istih luka, ili višekratna plovidba iz i u istu luku bez među-uplovljavanja, prema objavljenom redu plovidbe ili s redovitim ili učestalim uplovljavanjima na način da predstavljaju prepoznatljiv sustavan niz uplovljavanja

27. referentna vrijednost goriva je referentna vrijednost goriva na temelju emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po jedinici energije iz fosilnih goriva iz 2010. godine

28. stavljanje na tržište brodskoga goriva znači snabdijevati ili činiti dostupnim trećim osobama, uz plaćanje ili bez naplate, brodsko gorivo za izgaranje na brodu, a ono isključuje dobavljanje ili stavljanje na raspolaganje brodska goriva za izvoz u teretnim spremnicima brodova

29. uređaj za loženje je svaka tehnička naprava u kojoj se obavlja oksidacija goriva kako bi se koristila dobivena toplina

30. uvoz tekućeg naftnog goriva je svaki unos tekućih naftnih goriva u Europsku uniju iz trećih država, osim ako ovom Uredbom nije drukčije propisano

31. MEPC (engl. Marine Environment Protection Committee) je Odbor Međunarodne pomorske organizacije za zaštitu morskog okoliša.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi u skladu su s pojmovima utvrđenima u Zakonu o zaštiti zraka (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. KVALITETA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Benzin

Članak 6.

Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete benzina koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja moraju zadovoljavati propisane vrijednosti u skladu s važećim izdanjem norme HRN EN 228 i tablicom I.1 Priloga I. ove Uredbe.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske može odlukom dozvoliti tijekom ljetnog razdoblja stavljanje na tržište Republike Hrvatske benzin, koji sadrži bioetanol, s odstupanjem od granične vrijednosti tlaka para, određene u tablici I.1 Priloga I. ove Uredbe, ovisno o količini bioetanola u benzinu.

(2) Ovisno o količini bioetanola u benzinu, dozvoljeno odstupanje tlaka para za benzin je propisano u tablici I.2 Priloga I. ove Uredbe.

(3) Na temelju zahtjeva dobavljača za stavljanje na tržište Republike Hrvatske tijekom ljetnog razdoblja benzina koji sadrži bioetanol s odstupanjem od granične vrijednosti tlaka para određene u stavku 2. ovoga članka, središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i energetiku izrađuje prijedlog odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prijedlog odluke iz stavka 1. ovoga članka s obrazloženjem razloga i roka na koje se izuzeće dozvoljava, dostavlja se na odobrenje Europskoj komisiji.

(5) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana primitka odobrenja Europske komisije, odnosno dana isteka roka od šest mjeseci od primitka prijedloga iz stavka 3. ovoga članka od strane Europske komisije.

(6) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Dizelsko gorivo

Članak 8.

(1) Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete dizelskoga goriva koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s kompresijskim paljenjem moraju zadovoljavati propisane vrijednosti u skladu s važećim izdanjem norme HRN EN 590 i tablicom I.3 Priloga I. ove Uredbe.

(2) Dobavljač može staviti na tržište Republike Hrvatske dizelsko gorivo s količinom metilnih estera masnih kiselina (FAME) iznad 7% v/v uz obvezu označavanja istoga u skladu s odredbama članka 22. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Količina metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT) kao metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu na tržištu Republike Hrvatske ograničava se na najviše 2 mg mangana po litri.

(2) Određivanje količine metalnog aditiva iz stavka 1. ovog članka provodi se prema zahtjevu važećih izdanja normi HRN EN 16135 i HRN EN 16136.

Petrolej, plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

Članak 10.

Granične vrijednosti sastavnica petroleja za loženje i rasvjetu koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske propisane su u tablici I.4 Priloga I. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Granična vrijednost količine sumpora u plinskom ulju za grijanje koje se koristi na području Republike Hrvatske je najviše 0,1% m/m.

(2) Granična vrijednost količine sumpora u plinskom ulju za uporabu u izvancestovnim pokretnim strojevima (uključujući plovila za promet unutarnjim plovnim putovima), traktorima za poljoprivredu i šumarstvo i rekreacijskim plovilima na tržištu Republike Hrvatske je najviše 10 mg/kg.

(3) Iznimno, ako dođe do poremećaja u lancu opskrbe, radi njegova smanjenja, plinsko ulje iz stavka 2. ovoga članka može sadržavati do 20 mg/kg sumpora na mjestu konačne distribucije krajnjim korisnicima.

Članak 12.

Granična vrijednost količine sumpora u loživom ulju koje se koristi na području Republike Hrvatske je najviše 1,0% m/m.

Članak 13.

(1) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje koristi brodar i/ili poslovođa broda koji plovi na području Republike Hrvatske je najviše 3,50% m/m, osim za goriva na brodovima koji koriste metode smanjenja emisija iz članka 18. ove Uredbe.

(2) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje koristi brodar i/ili poslovođa broda koji plovi na unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te morskim područjima u kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju je najviše:

– 3,50% m/m do 31. prosinca 2019. godine

– 0,50% m/m od 1. siječnja 2020. godine.

(3) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom dizelskom gorivu koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 1,50% m/m.

(4) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje koristi brodar i/ili poslovođa putničkog broda koji plovi na redovnim linijama u i iz luka na području Republike Hrvatske i Europske unije, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje svoja suverena prava, a koja ne pripadaju kontrolnim područjima onečišćenja od emisija SOx, je najviše 1,50% m/m do 1. siječnja 2020. godine.

(5) Granična vrijednost količine sumpora u brodskim gorivima koje brodar i/ili poslovođa broda na vezu u lukama Republike Hrvatske koristi je najviše 0,10% m/m, omogućujući pri tom dovoljno vremena posadi da izvrši potrebnu zamjenu goriva u što kraćem vremenu nakon pristajanja i što kraćem vremenu prije isplovljavanja. Zamjena goriva mora biti zabilježena u brodskom dnevniku.

(6) Odredba stavka 5. ovoga članka ne primjenjuju se na brodove u redovnim linijama koji se u luci zadržavaju manje od dva sata prema redu plovidbe i brodove koji isključe sve motore za vrijeme boravka u luci, a opskrbljuju se električnom energijom s kopna.

(7) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom plinskom ulju koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 0,10 % m/m.

(8) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuju se na sva plovila koja plove pod svim zastavama, uključujući plovila čije je putovanje započelo izvan Europske unije, ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 4. ovoga članka i članka 14. ove Uredbe.

Članak 14.

(1) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje koristi brodar i/ili poslovođa broda koji plovi na unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te područjima isključivog gospodarskog pojasa i morskim područjima kontrole onečišćenja, a koja pripadaju kontrolnim područjima onečišćenja od emisija SOx (SECA područjima), je najviše 0,10% m/m.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sva plovila koja plove pod svim zastavama, uključujući plovila čije je putovanje započelo izvan Europske unije.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na području Republike Hrvatske osim u slučaju njegova proglašenja kontrolnim područjem onečišćenja od emisija SOx (SECA područjem) i to 12 mjeseci od dana stupanja na snagu proglašenja.

Članak 15.

(1) Brodar i/ili poslovođa putničkog broda, broda na vezu i plovila za unutarnju plovidbu, obvezan je:

– voditi evidenciju o dobavljaču brodskoga goriva

– posjedovati tovarni list skladišta (otpremnicu) od kojeg je primio brodsko gorivo, s podacima o vrsti i količini brodskoga goriva

– posjedovati presliku Izjave o sukladnosti iz članka 24. stavka 1. ove Uredbe ako je brodsko gorivo nabavio na području Republike Hrvatske

– unositi u brodski dnevnik podatke o nabavljenom brodskom gorivu i podatke o operacijama prebacivanja goriva i

– posjedovati zapečaćeni uzorak brodskoga goriva koji sadrži sve podatke u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-a od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a i analiza količine sumpora u tom gorivu.

(2) Uvjet za dobivanje dozvole ulaska plovila iz stavka 1. ovoga članka u luku je vođenje podataka o nabavljenom brodskom gorivu u brodskom dnevniku, uključujući i podatke o operacijama prebacivanja goriva.

Članak 16.

(1) Republika Hrvatska nastoji osigurati dostupnost brodskih goriva koja su u skladu s odredbama ove Uredbe.

(2) Agencija vodi evidenciju o dobavljačima brodskih goriva na području Republike Hrvatske za potrebe ove Uredbe.

(3) Agencija o podacima iz stavka 2. ovoga članka obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za more.

(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za more obavješćuje Europsku komisiju o dostupnosti takvih brodskih goriva u lukama i terminalima Republike Hrvatske, na lučkom području i izvan lučkog područja s plovnih ili plutajućih objekata uz udovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija.

Članak 17.

(1) Ako nadležna inspekcija utvrdi da brod ne ispunjava zahtjeve kvalitete brodskih goriva koji su u skladu s ovom Uredbom, brodar i/ili poslovođa putničkog broda, broda na vezu i plovila za unutarnju plovidbu obvezan je omogućiti:

– predočenje evidencije postupaka koji su poduzeti u pokušaju postizanja sukladnosti s propisanom kvalitetom i

– predočenje dokaza da je brod pokušao kupiti brodsko gorivo koje je u skladu s ovom Uredbom i planom plovidbe broda i, ako gorivo nije bilo dostupno tamo gdje je to planirano, da je pokušao locirati alternativne izvore takvih brodskih goriva te da, unatoč najvećim naporima da se nabavi brodsko gorivo koje je u skladu s ovom Uredbom, takvo brodsko gorivo nije bilo moguće kupiti.

(2) Od broda se ne zahtijeva da u svrhu postizanja sukladnosti s propisanom kvalitetom odstupi od predviđene plovidbe ili neopravdano odgodi plovidbu. Ako brod dostavi informacije iz stavka 1. ovoga članka, nadležna inspekcija uzima u obzir sve relevantne okolnosti i dostavljene dokaze kako bi utvrdilo odgovarajuće postupke koje treba poduzeti, uključujući nepoduzimanje mjera dodatne kontrole.

(3) Ako brod ne može kupiti brodsko gorivo koje je u skladu s ovom Uredbom, o tome obavješćuje svoju državu pod čijom zastavom plovi i nadležno tijelo u luci odredišta.

(4) Kada brod predoči dokaze o nedostupnosti brodskih goriva koja su u skladu s ovom Uredbom, tijelo državne uprave nadležno za more o tome obavješćuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i Europsku komisiju.

Metode smanjenja emisija brodova, odobravanje metoda smanjenja emisija za korištenje na brodovima pod zastavom Republike Hrvatske te ispitivanje novih metoda smanjenja emisija

Članak 18.

(1) Republika Hrvatska u svojim lukama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru te morskim područjima u kojima ostvaruje suverena prava i jurisdikciju omogućuje uporabu metoda smanjenja emisija brodovima koji plove pod svim zastavama kao alternativu korištenju brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve odredbi iz članaka 13. i 14. ove Uredbe.

(2) Brodovi koji koriste metode smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka moraju kontinuirano postizati smanjenje emisija sumporovog dioksida koje je barem jednako smanjenju koje bi bilo ostvareno korištenjem brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve iz članaka 13. i 14. ove Uredbe. Istovrijedne vrijednosti emisija utvrđuju se u skladu s vrijednostima navedenim u tablici I.5 Priloga I. ove Uredbe.

(3) U cilju smanjenja emisija, brodovi na vezu u lukama mogu koristiti sustave napajanja električnom energijom s kopna.

(4) Metode smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu s kriterijima koji su utvrđeni instrumentima iz tablice I.6 Priloga I. ove Uredbe.

Članak 19.

(1) Metode smanjenja emisija iz područja posebnih propisa o pomorskoj opremi i statutarnoj certifikaciji pomorskih brodova, odobravaju se u skladu s tim propisom.

(2) Metode smanjenja emisija koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka odobravaju se u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprječavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (SL L 324, 29.11.2002.), vodeći računa o:

– smjernicama koje je razvio IMO

– rezultatima svih ispitivanja provedenih na temelju članka 20. ove Uredbe

– učincima na okoliš, uključujući ostvarivo smanjenje emisija, i utjecajima na ekosustave u zatvorenim lukama, pristaništima i estuarijima i

– izvedivosti praćenja i provjere.

Članak 20.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za more uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša te, prema potrebi, u suradnji i s drugim državama članicama Europske unije, može odobriti ispitivanje metoda smanjenja emisija na plovilima pod zastavom Republike Hrvatske ili u morskim područjima u kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju.

(2) Tijekom ispitivanja iz stavka 1. ovog članka nije obvezno korištenje brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve iz članaka 13. i 14. ove Uredbe, za brodove, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– Europska komisija i svaka dotična država luke moraju biti pismenim putem obaviještene o tim ispitivanjima najmanje šest mjeseci prije njihovog početka

– dozvole za ispitivanja ne vrijede duže od 18 mjeseci

– svi uključeni brodovi moraju imati ugrađenu opremu za kontinuirano praćenje emisija ispušnih plinova koja je zaštićena od neovlaštenih zahvata te je moraju koristiti tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja

– svi uključeni brodovi moraju postići smanjenje emisija koje je barem jednako smanjenju koje bi bilo ostvareno poštivanjem graničnih vrijednosti količine sumpora u gorivima koje su propisane odredbama ove Uredbe

– svi uključeni brodovi moraju raspolagati pravilnim sustavima gospodarenja otpadom za sav otpad koji nastaje uporabom metoda smanjenja emisija tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja

– provodi se ocjena utjecaja na morski okoliš, posebno na ekosustave u zatvorenim lukama, pristaništima i estuarijima tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja i

– svi rezultati ispitivanja moraju se dostaviti Europskoj komisiji i javno objaviti u razdoblju od šest mjeseci nakon završetka ispitivanja.

Članak 21.

(1) Ako na tržištu uslijed izvanrednog događaja dođe do poremećaja u opskrbi sirovom naftom ili tekućim naftnim gorivima čije su granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete utvrđene ovom Uredbom, na temelju zahtjeva dobavljača, središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i energetiku izrađuje prijedlog kojim se od Europske komisije traži dopuštenje za stavljanje na tržište Republike Hrvatske tekućih naftnih goriva čije granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, za razdoblje do šest mjeseci.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Europskoj komisiji.

(3) O odluci Europske komisije iz stavka 1. ovoga članka središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i energetiku obavještava dobavljača.

(4) Dobavljač može staviti na tržište Republike Hrvatske tekuća naftna goriva čije granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, ako je odlukom Europske komisije iz stavka 1. ovoga članka to dopušteno.

Označavanje benzina i dizelskoga goriva na benzinskim postajama i informiranje potrošača

Članak 22.

(1) Dobavljač benzina i dizelskog goriva obvezan je osigurati da potrošači dobiju odgovarajuće informacije o količini biogoriva i metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu.

(2) Dobavljač iz stavka 1. ovog članka obvezan je osigurati da je mjerni uređaj za prodaju goriva označen u skladu s odredbama važećih izdanja normi HRN EN 228 i HRN EN 590 na svim prodajnim mjestima na kojima je gorivo dostupno potrošačima.

(3) Dobavljač benzina i dizelskog goriva obvezan je dodatno osigurati da je na svim prodajnim mjestima na kojima je gorivo s metalnim aditivima dostupno potrošačima, istaknuta naljepnica s tekstom: »Sadržava metalne aditive«.

(4) Oznake iz stavaka 2. i 3. ovoga članka pričvršćuju se na mjesto na kojem se prikazuje informacija o vrsti goriva, u jasno vidljivom položaju, te su takvih dimenzija i sadrže slova takve veličine da su jasno vidljive i lako čitljive.

Način utvrđivanja kvalitete tekućih naftnih goriva

Članak 23.

(1) Utvrđivanje kvalitete tekućih naftnih goriva određene ovom Uredbom obavlja se na temelju izvršenog uzorkovanja goriva i laboratorijskom analizom, primjenom važećih analitičkih metoda ispitivanja propisanih u tablici I.7 Priloga I. ove Uredbe.

(2) Laboratorijsku analizu iz stavka 1. ovoga članka tekućih naftnih goriva obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(3) Uzorkovanje i ocjenu laboratorijske analize iz stavka 1. ovoga članka goriva koja su stavljena na tržište obavlja neovisno inspekcijsko tijelo A vrste, akreditirano prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020.

Izjava o sukladnosti

Članak 24.

(1) Tekuća naftna goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske moraju biti popraćena Izjavom o sukladnosti s propisanim graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom (u daljnjem tekstu: Izjava o sukladnosti).

(2) Izjavu o sukladnosti izdaje dobavljač na temelju izvješća o ispitivanju tekućeg naftnog goriva obavljenog u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(3) Izjava o sukladnosti koja se izdaje na temelju izvješća o ispitivanju tekućeg naftnog goriva izdanog u trećim državama, može se izdati ako je uz izvješće priložena potvrda o provjeri tog izvješća od strane pravne osobe akreditirane prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste.

(4) Dobavljač je obvezan uz pošiljku tekućih naftnih goriva priložiti Izjavu o sukladnosti na predlošku TNG-1 navedenom u Prilogu II. Ove Uredbe.

(5) Dobavljač je obvezan uz pošiljku brodskog goriva osigurati zapečaćeni uzorak koji sadrži sve podatke u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-a od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a i analiza količine sumpora u tom gorivu.

(6) Izjavom o sukladnosti dobavljač daje pisano jamstvo da tekuće naftno gorivo odgovara graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kvalitete propisanima ovom Uredbom.

(7) Izjava o sukladnosti u preslici slijedi pošiljku, a dobavljač zadržava izvornik Izjave o sukladnosti.

(8) Izjava o sukladnosti u izvorniku i preslici te izvješće akreditiranog laboratorija o obavljenom ispitivanju i potvrda o provjeri nalaza akreditiranog laboratorija moraju se čuvati dvije godine od dana izdavanja.

Praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva

Članak 25.

Dobavljač je obvezan osigurati praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva koje je stavio na tržište Republike Hrvatske ili koje koristi za vlastite potrebe.

Članak 26.

(1) Praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva dobavljač provodi u skladu s godišnjim Programom praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Program sadrži:

1. sastavnice i značajke kvalitete tekućih naftnih goriva koja se ispituju

2. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje, plovila, skladišta i cisterne za prijevoz goriva

3. broj i učestalost uzimanja uzoraka

4. lokacije uzorkovanja, ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio na tržište Republike Hrvatske ili koje koristi za vlastite potrebe

5. način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izrađuje i donosi Program u skladu s važećim europskim standardom.

(4) Program se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 27.

(1) Uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe Programa i ponovnog ispitivanja može obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(2) Uzorkovanje tekućega naftnoga goriva iz stavka 1. ovoga članka na skladištu, plovilu, plovnom objektu i cisterni za prijevoz goriva izvodi se prema zahtjevu važećeg izdanja normi HRN EN ISO 3170 i HRN EN ISO 3171, a na benzinskim postajama i komercijalnim istakačima goriva prema zahtjevu važećeg izdanja norme HRN EN 14275.

(3) Za brodska goriva koriste se sljedeći načini uzorkovanja, analize i nadzora:

– nadzor brodskih dnevnika i dostavnica o opskrbi broda gorivom

– prema potrebi, uzorkovanje brodskoga goriva dok se doprema na brodove, u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-a od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a i analiza količine sumpora u tom gorivu ili

– prema potrebi, uzorkovanje i analiza količine sumpora brodskoga goriva u brodskim spremnicima, kad je to tehnički i ekonomski izvedivo, i u zapečaćenim uzorcima goriva na brodovima.

(4) S ciljem utvrđivanja je li brodsko gorivo koje je dostavljeno i koje se koristi na brodovima u skladu s graničnim vrijednostima sumpora propisanih odredbama ove Uredbe, koristi se postupak provjere goriva iz Priloga VI. Dodatka VI. MARPOL-a.

(5) Određivanje količine sumpora u brodskom gorivu koje ne sadrži biogorivo provodi se prema zahtjevu važećeg izdanja norme HRN EN ISO 8754 ili HRN EN ISO 14596, dok se određivanje sumpora u brodskom gorivu koje sadrži biogorivo provodi sukladno važećem izdanju norme HRN EN ISO 8217 i primjenom važećih izdanja analitičkih metoda ispitivanja propisanih u tablici I.7 Priloga I. ove Uredbe.

(6) Određivanje pravila o metodama i učestalosti uzorkovanja brodskih goriva koja se koriste na brodu ili pri njihovu dostavljanju brodovima te način izvješćivanja definira se i provodi u skladu s Provedbenom odlukom 2015/253.

Članak 28.

(1) U slučaju sumnje i/ili prijave da tekuće naftno gorivo osim brodskoga goriva, koje je stavljeno na tržište Republike Hrvatske, ne odgovara kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, tržišni inspektor središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo određuje ponovno ispitivanje.

(2) U slučaju sumnje i/ili prijave da brodska goriva koja su stavljena na tržište Republike Hrvatske, odnosno koja se koriste na plovnim objektima, ne odgovaraju kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, inspektor sigurnosti plovidbe određuje ponovno ispitivanje.

(3) U slučaju potvrde da nakon ponovnog ispitivanja tekuće naftno gorivo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odgovora kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, nadležna inspekcija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postupa u skladu s odredbama Zakona.

(4) U slučaju da pravna osoba koja provodi uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe Programa utvrdi da tekuće naftno gorivo, koje je analizirano za potrebe istoga Programa ne odgovara kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, obvezna je o tome obavijestiti nadležnu inspekciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 24 sata od utvrđivanja rezultata.

Obveze, rokovi i način izvješćivanja dobavljača i Agencije

Članak 29.

Dobavljači su obvezni voditi evidenciju o količini tekućih naftnih goriva iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe stavljenih na tržište Republike Hrvatske ili korištenih za vlastite potrebe i podatke o obavljenim ispitivanjima tekućih naftnih goriva prema Programu.

Članak 30.

(1) Za dostavu podataka iz članka 29. i članka 34. stavka 2. ove Uredbe dobavljači koriste elektroničku programsku opremu Agencije koja sadrži formate i protokole te omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka u skladu s Odlukom 2002/159/EZ.

(2) Agencija dodjeljuje dobavljaču korisničko ime i zaporku za pristup elektroničkoj programskoj opremi iz stavka 1. ovoga članka putem koje dobavljačima izdaje i potvrdu o primitku podataka iz članka 29. i članka 34. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 31.

Dobavljači su obvezni do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu dostaviti Agenciji podatke iz članka 29. ove Uredbe.

Članak 32.

(1) Agencija izrađuje godišnje izvješće na temelju prikupljenih podataka iz članka 29. ove Uredbe do 30. listopada tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Izvješće o podacima za plinsko i loživo ulje iz članka 29. ove Uredbe, Agencija dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Izvješće o podacima za benzin i dizelsko gorivo iz članka 29. ove Uredbe, Agencija dostavlja Europskoj komisiji do 31. kolovoza tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

III. PRAĆENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU GORIVA I ENERGIJE

Članak 33.

Praćenje emisija stakleničkih plinova primjenjuje se na goriva koja se upotrebljavaju za pogon cestovnih vozila, izvancestovnih pokretnih strojeva (uključujući plovila za promet unutarnjim plovnim putovima kada ne plove morem), traktora za poljoprivredu i šumarstvo, rekreacijskih plovila kada ne plove morem i električnu energiju za uporabu u cestovnim vozilima.

Članak 34.

(1) Obveznici praćenja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije su dobavljači u trenutku uvoza, unosa i proizvodnje goriva ili energije stavljenih na tržište Republike Hrvatske.

(2) Dobavljači iz stavka 1. ovoga članka obvezni su voditi evidenciju o:

– količini goriva i energije stavljenih na tržište Republike Hrvatske i

– emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog goriva i energije po energetskoj jedinici stavljenih na tržište Republike Hrvatske.

Metodologija za izračunavanje intenziteta stakleničkih plinova isporučenih goriva i energije osim biogorivâ te izvješćivanje od strane dobavljača

Članak 35.

(1) Dobavljači iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe, u odnosu na obvezu smanjenja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog goriva i energije po energetskoj jedinici utvrđenu Zakonom, dužni su za određivanje intenziteta stakleničkih plinova goriva koja isporučuju koristiti se metodom izračuna navedenom u Prilogu III. ove Uredbe.

(2) Dobavljači iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe za potrebe verifikacije godišnjih izvješća i smanjivanja emisija stakleničkih plinova prema Zakonu, dužni su dostavljati podatke prema definicijama i metodi izračuna navedenim u Prilogu III. ove Uredbe.

(3) Dobavljači iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe podatke iz članka 34. stavka 2. ove Uredbe dostavljaju svake godine upotrebom predloška navedenog u Prilogu IV. ove Uredbe.

(4) U slučaju da više dobavljača iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe preuzima obvezu smanjenja emisija stakleničkih plinova utvrđenu Zakonom, obvezni su voditi evidenciju o podacima iz članka 34. stavka 2. ove Uredbe putem odgovarajućeg predloška navedenog u Prilogu IV. ove Uredbe.

(5) Dobavljači iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe koji su mali ili srednji poduzetnici (dalje u tekstu: MSP) kako su utvrđeni u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, primjenjuju pojednostavljenu metodu navedenu u Prilogu III. Dijelu 2. točki 4. ove Uredbe.

Verifikacija godišnjih izvješća

Članak 36.

(1) Točnost podataka iz evidencije iz članka 34. stavka 2. ove Uredbe verificira pravna osoba koja je akreditirana za obavljanje stručnih poslova verifikacije izvješća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012.) i važećem izdanju norme HRN EN ISO 14065.

(2) Dobavljači iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe obvezni su čuvati izvješće o verifikaciji najmanje 5 godina.

(3) Izvješće o verifikaciji iz stavka 2. ovoga članka na zahtjev se stavlja na raspolaganje Agenciji, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša i Europskoj komisiji.

Izračun referentne vrijednosti goriva i smanjenje intenziteta stakleničkih plinova

Članak 37.

Za potrebe provjere sukladnosti s obvezom smanjivanja emisija stakleničkih plinova prema Zakonu, dobavljači iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe, dužni su svoja postignuta smanjenja emisija stakleničkih plinova usporediti s referentnom vrijednošću goriva navedenom u Prilogu V. ove Uredbe.

Obveze, rokovi i način izvješćivanja dobavljača i Agencije

Članak 38.

Dobavljači iz članka 34. stavka 1. ove Uredbe obvezni su verificirane podatke iz evidencije iz članka 34. stavka 2. ove Uredbe dostaviti Agenciji do 31. svibnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, a počevši s verificiranim podacima za 2017. godinu.

Članak 39.

(1) Agencija dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće s podacima u skladu s Prilogom VI. ove Uredbe.

(2) Za podnošenje podataka navedenih u Prilogu VI. ove Uredbe Agencija koristi alat ReportNet Europske agencije za okoliš. Agencija podatke dostavlja elektroničkim prijenosom podataka u Središnji registar podataka kojim upravlja Europska agencija za okoliš.

(3) Podatke iz Priloga VI. ove Uredbe Agencija dostavlja Europskoj komisiji jednom godišnje do 31. kolovoza tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu korištenjem predloška navedenog u Prilogu IV. ove Uredbe.

(4) Agencija obavješćuje Europsku komisiju o podacima osobe za kontakt.

Članak 40.

Prilozi I. do VI. čine sastavni dio ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 120/16) važi do isteka roka na koji je donesen.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 113/13, 76/14 i 56/15).

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/46

Urbroj: 50301-25/27-17-3

Zagreb, 8. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

Tablica I.1     Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete benzina koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja

Sastavnica i značajka kvalitete(l)JedinicaGranične
vrijednosti (2)
najniženajviše
istraživački oktanski broj, IOB95,0
motorni oktanski broj, MOB85,0
tlak para, ljetno razdoblje(3)kPa
60,0
destilacija:
– % predestiliranoga do 100 °C% v/v46,0
– % predestiliranoga do 150 °C% v/v75,0
količina ugljikovodika:
– olefini% v/v
18,0
– aromati% v/v
35,0
– benzen% v/v
1,0
količina kisika% m/m3,7
oksigenati:
– metanol% v/v3,0
– etanol (mogu biti potrebni stabilizatori)(4)% v/v10,0
– izo-propilni alkohol% v/v
12,0
– terc-butilni alkohol% v/v
15,0
– izo-butilni alkohol% v/v
15,0
– eteri s 5 ili više atoma ugljika po molekuli% v/v
22,0
– ostali oksigenati(5)% v/v
15,0
količina ukupnog sumporamg/kg
10,0
količina olovag/1
0,005


(1)     Primjenjivat će se analitičke metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 228. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u tablici I.7. Priloga I. ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 228 koje zamjenjuju.

(2)     Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primjenjuju se važeća izdanja norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2), a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećim izdanjima norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2).

(3)     Ljetno razdoblje počinje najkasnije 1. svibnja i završava najranije 30. rujna.

(4)     Kada se upotrebljava kao komponenta za namješavanje, etanol mora odgovarati zahtjevima važećeg izdanja norme HRN EN 15376.

(5) Ostali mono-alkoholi i eteri s krajem destilacije ne višim od propisanog u važećem izdanju norme HRN EN 228.

Tablica I.2     Dopušteno odstupanje tlaka para za benzin koji sadržava bioetanol

Količina etanola
EN 1601 – EN 13132 – EN ISO 22854 % (v/v)

Dopušteno odstupanje tlaka para (kPa)(1) EN 13016-1

kPa

00
1,03,7
2,06,0
3,07,2
4,07,8
5,08,0
6,08,0
7,07,9
8,07,9
9,07,8
10,07,8Za pravilno uzorkovanje glede sukladnosti tlaka para mora se primijeniti važeće izdanje norme HRN EN 14275.

(1)     Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primjenjuju se važeća izdanja norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2), a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećim izdanjima norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2).

Tlak para određuje se sukladno važećem izdanju norme HRN EN 13016-1, prema postupku za litrenu posudu.

Napomena:

– Odstupanje tlaka para za količinu etanola između propisanih vrijednosti u tablici I.2 utvrđuje se linearnom interpolacijom vrijednosti količine etanola neposredno iznad i neposredno ispod vrijednosti količine etanola, određene metodama navedenima u tablici I.2.

Tablica I.3     Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete dizelskoga goriva koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s kompresijskim paljenjem

Sastavnica i značajka kvalitete(l)JedinicaGranične
vrijednosti(2)
najniženajviše
cetanski broj51,0
gustoća pri 15 °Ckg/m3
845,0
destilacija:
– 95% (v/v) predestiliranoga do:°C
360,0
količina policikličkih aromatskih ugljikovodika% m/m
8,0
količina ukupnog sumporamg/kg
10,0
količina metilnih estera masnih kiselina (FAME)(3)% v/v
7,0
točka filtrabilnosti za razdoblje:°C
– od 16. 4. do 30. 9.0
– od 1. 10. do 15. 11. – 10
– od 1. 3. do 15. 4. – 10
– od 16. 11. do 29. 2. – 15


(1)     Primjenjivat će se ispitne metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 590. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u tablici I.7. Priloga I. ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao i norme ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 590 koje zamjenjuju.

(2)     Vrijednosti navedene u tablici su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primjenjuju se važeća izdanja norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2), a kod određivanja najmanje dozvoljene vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećim izdanjima norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2).

(3) 1397319796Fizikalno-kemijska svojstva FAME-a za dizelske motore moraju zadovoljiti zahtjeve i analitičke metode ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 14214.

Tablica I.4     Granične vrijednosti sastavnica petroleja za loženje i rasvjetu koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske

SastavnicaJedinicaGranična vrijednost, najviše
Količina ukupnog sumpora% m/m0,04
Količina aromata% m/m1,0


Tablica I.5     Istovrijedne vrijednosti emisija za metode smanjenja emisija u skladu s člankom 19. stavkom 2. ove Uredbe

Granične vrijednosti sumpora i odgovarajuće vrijednosti emisija u brodskim gorivima u skladu s odredbama članaka 13. i 14. ove Uredbe i pravila 14.1. i 14.4. Priloga VI. MARPOL-a.

Količina sumpora u
brodskim gorivima

(% m/m)

Omjer emisija SO2 (ppm)/CO2 (% v/v)
3,50151,7
1,5065,0
1,0043,3
0,5021,7
0,104,3


Napomene:

– Granične vrijednosti omjera emisija vrijede samo pri korištenju destilatnoga goriva ili loživog ulja dobivenog iz nafte.

– U opravdanim slučajevima kada je koncentracija CO2 smanjena uređajem za čišćenje ispušnih plinova (EGC), koncentracija CO2 može se izmjeriti na ulazu u uređaj, pod uvjetom da je ispravnost takve metodologije moguće jasno dokazati.

Tablica I.6     Kriteriji za korištenje metoda smanjenja emisija u skladu s člankom 19. stavkom 4. ove Uredbe

Metode smanjenja emisija iz članka 19. ove Uredbe moraju biti u skladu barem s kriterijima iz sljedećih instrumenata, kada je to primjenljivo.

Metoda smanjenja emisijaKriteriji za korištenje
Mješavina brodskoga goriva i isparenog plinaOdluka Komisije 2010/769/EU od 13. prosinca 2010. o uspostavi kriterija za prijevoznike ukapljenog prirodnog plina u vezi s uporabom tehnoloških metoda umjesto brodskih goriva s niskim udjelom sumpora u skladu sa zahtjevima iz članka 4.b Direktive Vijeća 1999/32/EZ o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima, kako je izmijenjena Direktivom 2005/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sadržaju sumpora u brodskim gorivima (SL L 328, 14. 12. 2010., str. 15.)
Sustavi za čišćenje ispušnih plinova

Rezolucija 184(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša od 17. srpnja 2009. (u daljnjem tekstu: Rezolucija MEPC.184(59))

»Voda za ispiranje iz sustava za čišćenje ispušnih plinova koji koriste kemikalije, aditive, preparate i kemikalije pripremljene in situ« iz točke 10.1.6.1 Rezolucije MEPC.184(59) ne ispušta se u more, uključujući zatvorene luke, pristaništa i estuarije, osim ako brodar dokaže da ispuštanje takve vode za ispiranje nema značajnih negativnih učinaka, i ne predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Ako je korištena kemikalija natrijev hidroksid, dovoljno je da voda za ispiranje ispunjava kriterije utvrđene u Rezoluciji MEPC.184(59) te da njezin pH ne prelazi 8,0

Biogoriva

Korištenje biogoriva utvrđenih posebnim propisima koji reguliraju korištenje biogoriva u prijevozu.

Mješavine biogoriva i brodskih goriva moraju biti u skladu sa standardima emisija sumpora utvrđenih odredbama članka 13. stavaka 1., 2., 4., 5. i 7. te članka 14. ove Uredbe.Tablica I.7 Analitičke metode ispitivanja*

Benzin
• istraživački oktanski broj(1)

HRN EN ISO 5164

ASTM D 2699

• motorni oktanski broj(2)

HRN EN ISO 5163

ASTM D 2700

• tlak para

HRN EN 13016-1

ASTM D 5191

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina ugljikovodika:(3)

– olefini

– aromati

HRN EN 15553

HRN EN ISO 22854

ASTM D 1319

• količina benzena(4)

HRN EN 238

HRN EN 12177

HRN EN ISO 22854

ASTM D 4053

• količina kisika(5)

• količina oksigenata(6) (7)

HRN EN 1601

HRN EN ISO 22854

HRN EN 13132

ASTM D 4815

• količina ukupnog sumpora do najviše 10 mg/kg

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 13032

HRN EN ISO 14596

ASTM D 5453

• količina olova

HRN EN 237

HRN EN 13723

• količina mangana

HRN EN 16135

HRN EN 16136

Dizelsko gorivo
• cetanski broj(8)

HRN EN ISO 5165

HRN EN 15195

HRN EN 16144

ASTM D 613

• gustoća kod 15 1396991858C(9)

HRN EN ISO 3675

HRN EN ISO 12185

ASTM D 1298

ASTM D 4052

• destilacija(10)

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina policikličkih aromatskih ugljikovodikaHRN EN 12916
• količina ukupnog sumpora: do najviše 10 mg/kg(11)

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 14596

HRN EN ISO 13032

ASTM D 5453

• količina metilnih estera masnih kiselina (FAME)HRN EN 14078
• točka filtrabilnosti(12)HRN EN 116
Petrolej
• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596(13)

ASTM D 2622

ASTM D 4294

• količina aromataHRN EN 12916
Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva
• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596(13)

HRN EN ISO 20846

ASTM D 2622

ASTM D 4294*     U slučaju spora glede interpretacije rezultata primjenjuju se postupci za rješavanje spora opisani u važećim izdanjima norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2), a prikazivanje rezultata mjerenja mora se temeljiti na preciznosti metode ispitivanja.

(1)     U slučaju spora glede istraživačkog oktanskog broja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 5164.

(2)     U slučaju spora glede motornog oktanskog broja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 5163.

(3)     U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine po vrsti ugljikovodika primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 22854.

(4)     U slučaju spora glede količine benzena norma EN 238 nije prikladno u arbitražnom postupku.

(5)     U slučaju spora glede količine kisika važeće izdanje norme HRN EN 13132 nije prikladno u arbitražnom postupku.

(6)     U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine oksigenata primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 22854.

(7)     U slučaju spora glede količine metanola primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN 1601. Važeće izdanje norme HRN EN 1601 primjenljivo je na uzorke koji sadržavaju >15% v/v etera i kojima se razrjeđivanjem snižava količina etera na vrijednost ispod 15% v/v.

(8)     U slučaju spora glede rezultata ispitivanja cetanskoga broja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 5165.

(9)     U slučaju spora glede rezultata ispitivanja gustoće primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 3675.

(10)     U slučaju spora glede destilacije primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 3405.

(11)     U slučaju spora glede ukupne količine sumpora primjenjuje se važeće izdanje normi HRN EN ISO 20846 ili HRN EN ISO 20884.

(12)     U slučaju spora glede točke filtrabilnosti (CFPP) primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN 116.

(13)     U slučaju spora glede određivanja količine sumpora u petroleju i loživom ulju mora se primijeniti važeće izdanje norme HRN EN ISO 14596.

PRILOG II.

PREDLOŽAK TNG – 1

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije

IZJAVA O SUKLADNOSTI

(1) Broj: ___________________________________________

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB) dobavljača: _____________

(3) Naziv dobavljača: __________________________________

Ulica i broj: _______________________Grad: _____________

Telefon: _________________ Telefaks:____________________

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača:

__________________________________________________

(4) Naziv proizvoda: ___________________________________

Količina pošiljke: _____________________________________

Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum:

__________________________________________________

(5) Država proizvodnje tekućeg naftnog goriva: _______________

(6) Tekuće naftno gorivo ispitano je u akreditiranom laboratoriju:

__________________________________________________,

broj i datum izvješća o ispitivanju: ________________________

(7) Potvrda o provjeri izvješća o ispitivanju br.: __________,
izdana od akreditiranog inspekcijskog tijela A vrste: __________, Ovlasnica br.:_______________.

(8) S potpunom odgovornošću izjavljujem da je kvaliteta tekućeg naftnog goriva za koje se izdaje ova Izjava u skladu sa zahtjevima propisanima u Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i da je ispitivanje izvedeno po propisanim važećih normi u Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije.

(9) Oznaka i broj norme za proizvod: ______________________

(10) U_____________________________________________

Odgovorna osoba: ____________________________________

(potpis)

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE IZJAVE O SUKLADNOSTI

(1) Svaka Izjava o sukladnosti mora imati slijedni broj.

Treba upisati:

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB) dobavljača tekućeg naftnog goriva, koji se vodi u evidenciji Ministarstva financija – Porezna uprava.

(3) Naziv i adresu dobavljača. Za veće trgovačko društvo može se naznačiti tehnološka jedinica, upisati ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača.

(4) Naziv proizvoda, odnosno tekućeg naftnog goriva. Za određeni proizvod upisati količinu pošiljke te broj otpremnice i/ili carinske deklaracije i njihov datum.

(5) Državu proizvodnje tekućeg naftnog goriva.

(6) Podatke o akreditiranom laboratoriju te broj i datum izvješća o ispitivanju.

(7) Broj potvrde i podatke o akreditiranom Inspekcijskom tijelu A vrste koje je izdalo potvrdu.

(8) Odgovorna osoba potvrđuje navedeno u točki 8.

(9) Upisuje se oznaka i broj norme za proizvod.

(10) Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime odgovorne osobe i potpis odgovorne osobe.

Napomena:

– Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

– Izjava o sukladnosti je A4 formata, izvornik se predaje carinskoj službi, odnosno zadržava ga dobavljač, a preslika Izjave o sukladnosti slijedi pošiljku do benzinske postaje i skladišta vlasnika i/ili korisnika stacionarnog izvora.

PRILOG III.

METODA ZA IZRAČUN INTENZITETA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU GORIVA I ENERGIJE I IZVJEŠĆIVANJE OD STRANE DOBAVLJAČA

DIO 1. Izračun intenziteta stakleničkih plinova goriva i energije dobavljača

Intenzitet stakleničkih plinova gorivâ i energije izražen je u gramima ekvivalenta ugljikova dioksida po megadžulu goriva (gCO2eq/MJ).

1. U svrhu izračuna intenziteta stakleničkih plinova goriva u obzir se uzimaju staklenički plinovi ugljikov dioksid (CO2), didušikov dioksid (N2O) i metan (CH4). U svrhu izračuna ekvivalenta CO2, emisije tih plinova vrednuju se u emisijama ekvivalenta CO2 kako slijedi:

CO2: 1CH4: 25N2O: 298


2. Emisije koje nastaju pri proizvodnji strojeva i opreme za ekstrakciju, proizvodnju, rafiniranje i potrošnju fosilnih goriva ne uzimaju se u obzir pri izračunu emisija stakleničkih plinova.

3. Intenzitet stakleničkih plinova dobavljača u životnom vijeku emisija stakleničkih plinova svih isporučenih goriva i energije izračunava se u skladu s dolje navedenom formulom:

Intenzitet stakleničkih plinova goriva isporučitelja (#)


pri čemu:

a) »#« znači identifikacija dobavljača (tj. identifikacija obveznika plaćanja poreza) definirana u Uredbi Komisije (EZ) br. 684/2009(1) kao trošarinski broj gospodarskog subjekta (trošarinski broj iz Sustava za razmjenu podataka o trošarinskim subjektima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine (SEED) ili identifikacijski broj za porez na dodanu vrijednost (PDV) iz točke 5. podtočke a) tablice 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 za šifre odredišta od 1 do 5 i 8) koji je također obveznik plaćanja trošarine u skladu s člankom 21. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 156/13, 120/15, 2/16, 115/16 i 118/16) u trenutku u kojem je nastala obveza obračunavanja trošarine u skladu s člankom 5. točkom 13. Zakona o trošarinama.

b) »x« znači vrste goriva i energije koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe kako je navedeno u točki 17. podtočki c) tablice 1. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 684/2009.

c) »MJx« znači ukupno isporučena energija i pretvorena na temelju količina goriva »x« o kojima se izvješćuje, izražena u megadžulima. To se izračunava kako slijedi:

i. Količina svakog goriva po vrsti goriva

Ona se izvodi iz podataka dostavljenih u skladu s točkom 17. podtočkama d), f) i o) tablice 1. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 684/2009. Količine biogoriva pretvaraju se u njihovu donju ogrjevnu vrijednost sadržaja energije na temelju gustoća energije navedenih u Prilogu I. Pravilnika o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva (»Narodne novine«, broj 36/11). Količine goriva nebiološkog podrijetla pretvaraju se u njihovu donju ogrjevnu vrijednost sadržaja energije na temelju gustoća energije navedenih u Dodatku 1. Izvješća Zajedničkog istraživačkog centra EUCAR-CONCAWE (JEC)(3), pod nazivom »Well-to-Tank«, (verzija 4) iz srpnja 2013.(4).

ii. Zajednička prerada fosilnih goriva i biogoriva

Prerada uključuje svaku promjenu tijekom životnog vijeka isporučenih goriva ili energije kojom se uzrokuje promjena molekulske strukture proizvoda. Dodavanje sredstava za denaturiranje ne pripada u tu preradu. Količina biogoriva koja se prerađuje zajedno s gorivima nebiološkog podrijetla odražava stanje biogoriva nakon prerade. Količina zajednički prerađenog biogoriva određuje se prema energetskoj bilanci i učinkovitosti zajedničkog postupka prerade kako je navedeno u Prilogu 1 Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (»Narodbe novine«, broj 83/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Kada se razna biogoriva miješaju s fosilnim gorivima pri izračunu se uzimaju u obzir količina i vrsta svakog biogoriva, a te podatke dobavljači dostavljaju Agenciji.

Količina isporučenog biogoriva koje ne ispunjava kriterij održivosti iz Pravilnika obračunava se kao fosilno gorivo.

Za potrebe članka 6. Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(5) mješavina etanola i benzina E85* izračunava se kao zasebno gorivo.

* E85 je motorno gorivo koje je smjesa 85% v/v etanola koji zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 15376 i benzina koji zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 228, ali također uključuje i mogućnost postojanja sezonskih razreda koji imaju više od 50% v/v etanola.

iii. Količina potrošene električne energije

To je količina električne energije potrošene u cestovnim vozilima ili motociklima o kojoj dobavljač izvijesti Agenciju u skladu sa sljedećom formulom:

Potrošena električna energija = prevaljeni put (km) x učinkovitost potrošnje električne energije (MJ/km).

d) »UER« znači smanjenje emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina (smanjenje IPNP emisija)

»Smanjenje IPNP emisija« jest smanjenje emisija stakleničkih plinova nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina koje navodi dobavljač, izmjereno u gCO2eq ako je kvantificirano i ako se o njemu izvješćuje u skladu sa sljedećim zahtjevima:

i. Prihvatljivost

Smanjenja IPNP emisija primjenjuju se samo na onaj dio zadanih prosječnih vrijednosti za benzin, dizel, stlačeni prirodni plin (SPP) ili ukapljeni naftni plin (UNP) koji se odnosi na IPNP emisije.

Smanjenja IPNP emisija koja nastanu u bilo kojoj zemlji mogu se obračunati kao smanjenje emisija stakleničkih plinova iz goriva iz bilo kojeg izvora sirovine koje isporučuje bilo koji dobavljač.

Smanjenja IPNP emisija obračunavaju se samo ako su povezana s projektima koji su započeli nakon 1. siječnja 2011. godine.

Nije potrebno dokazivati da se smanjenja IPNP emisija ne bi ostvarila bez zahtjeva u vezi s izvješćivanjem, navedenog u člancima 34. i 38. ove Uredbe i članku 79. stavku 2. Zakona.

ii. Izračun

Smanjenja IPNP emisija procjenjuju se i potvrđuju u skladu s načelima i normama utvrđenima u međunarodnim normama, a posebno važećim normama HRN EN ISO 14064-3, HRN EN ISO 14065 i HRN ISO 14066.

Praćenje smanjenja IPNP emisija i referentnih vrijednosti emisija, izvješćivanje o njima te njihova verifikacija moraju se provoditi u skladu s važećom normom HRN EN ISO 14064 te se moraju osigurati rezultati čija je pouzdanost jednakovrijedna onima iz Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012(6) i Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012(7). Verifikacija metoda za procjenu smanjenja IPNP emisija mora se provesti u skladu s važećom normom HRN EN ISO 14064-3, a organizacija koja provodi verifikacije mora biti akreditirana u skladu s važećom normom HRN EN ISO 14065.

e) »GHGix« je intenzitet stakleničkih plinova goriva ili energije »x« izražen u gCO2eq/MJ. Dobavljači izračunavaju intenzitet stakleničkih plinova svakog goriva ili energije kako slijedi:

i. intenzitet stakleničkih plinova goriva nebiološkog podrijetla je »ponderirani intenzitet stakleničkih plinova u životnom vijeku« po vrsti goriva naveden u zadnjem stupcu tablice iz Dijela 2. točke 5. ovoga Priloga.

ii. električna energija izračunava se kako je opisano u Dijelu 2. točki 6. ovoga Priloga.

iii. intenzitet stakleničkih plinova biogoriva

Intenzitet stakleničkih plinova biogoriva koja ispunjavaju kriterij održivosti iz Pravilnika izračunava se u skladu s Prilogom 1 Pravilnika. Ako su podaci o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku biogoriva dobiveni u skladu sa sporazumom ili programom koji su bili predmetom odluke Europske komisije na temelju članka 7.c stavka 4. Direktive 98/70/EZ i uzimajući u obzir članak 6. Pravilnika, tim se podacima također treba koristiti za određivanje intenziteta stakleničkih plinova biogoriva u skladu s člankom 5. tog Pravilnika. Intenzitet stakleničkih plinova za biogoriva koja ne ispunjavaju kriterij održivosti iz članka 5. Pravilnika jednak je intenzitetu stakleničkih plinova odgovarajućeg fosilnog goriva dobivenog iz konvencionalne sirove nafte ili plina.

iv. Zajednička prerada goriva nebiološkog podrijetla i biogoriva

Intenzitet stakleničkih plinova biogoriva koja se prerađuju zajedno s fosilnim gorivima odražava stanje biogoriva nakon prerade.

f) »AF« su korekcijski faktori za učinkovitost pogonskog sustava:

Prevladavajuće tehnologije pretvorbeFaktor
učinkovitosti
Motor s unutarnjim izgaranjem1
Električni pogonski sustav na baterije0,4
Električni pogonski sustav na vodikove gorive ćelije0,4


DIO 2. Izvješćivanje od strane dobavljača za goriva osim biogoriva

1. Smanjenja IPNP emisija iz fosilnih goriva

Kako bi smanjenja IPNP emisija bila prihvatljiva za potrebe metode izvješćivanja i izračuna dobavljači Agenciji dostavljaju sljedeće:

a) početni datum projekta koji mora biti nakon 1. siječnja 2011. godine;

b) godišnja smanjenja emisija u gCO2eq;

c) razdoblje u kojem su postignuta navedena smanjenja;

d) lokaciju projekta najbližu izvoru emisija uz navođenje koordinata zemljopisne širine i duljine u stupnjevima na četvrtu decimalu;

e) referentnu vrijednost godišnjih emisija prije uvođenja mjera smanjenja i godišnje emisije nakon provedbe mjera smanjenja u gCO2eq/MJ proizvedene sirovine;

f) broj certifikata namijenjen jednokratnoj uporabi kojim se jednoznačno utvrđuju sustav i navedena smanjenja stakleničkih plinova;

g) broj namijenjen jednokratnoj uporabi kojim se jednoznačno utvrđuju metoda izračuna i povezani sustav;

h) ako je projekt povezan s ekstrakcijom nafte, prosječni godišnji omjer plina i nafte u smjesi (GOR) u proteklim godinama i u godini izvješćivanja, tlak u ležištu, dubinu i stopu proizvodnje sirove nafte po bušotini.

2. Podrijetlo

»Podrijetlo« znači trgovački naziv sirovine naveden u točki 7. ovoga Dijela, ali samo ako dobavljači imaju potrebne informacije zbog toga što:

a) je pravna ili fizička osoba koja uvozi sirovu naftu iz trećih zemalja ili prihvaća isporuku sirove nafte iz druge države članice u skladu s člankom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2964/95(8) ili

b) su s drugim dobavljačima sklopili dogovore o razmjeni informacija.

U svim se ostalim slučajevima podrijetlo odnosi na to je li podrijetlo goriva iz EU-a ili izvan EU-a.

Informacije o podrijetlu goriva koje dobavljači prikupljaju i dostavljaju Agenciji povjerljive su, ali time se Europsku komisiju ne sprečava da objavi općenite informacije ili informacije u sažetom obliku koje ne sadržavaju pojedinosti o pojedinačnim poduzećima.

Podrijetlo biogoriva znači postupak proizvodnje biogoriva naveden u Prilogu 3 Pravilnika.

Kada se upotrebljavaju razne sirovine, dobavljači izvješćuju o količini (u metričkim tonama) gotovog proizvoda svake sirovine koja je u godini izvješćivanja proizvedena u odgovarajućem postrojenju za preradu.

3. Mjesto kupnje

»Mjesto kupnje« znači zemlja i naziv postrojenja za preradu u kojoj odnosno u kojem je na gorivu ili energiji obavljena posljednja značajna obrada kojom se utvrđuje podrijetlo goriva ili energije u skladu s Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93(9).

4. MSP-ovi

Odstupajući od navedenog, za dobavljače koji su MSP-ovi pojmovi »podrijetlo« i »mjesto kupnje« odnose se ili na EU ili na treću zemlju, ovisno o slučaju, neovisno o tome uvoze li oni sirovu naftu ili isporučuju naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih materijala.

5. Prosječne zadane vrijednosti intenziteta stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva osim biogoriva i električna energija

Izvor sirovine i postupakVrsta goriva stavljenog na tržišteIntenzitet stakleničkih plinova u
životnom vijeku
(gCO2eq/MJ)
Ponderirani intenzitet stakleničkih plinova u životnom vijeku (gCO2eq/MJ)
Konvencionalna sirova naftaBenzin93,293,3
Tekući plin94,3
Tekući ugljen172
Prirodni bitumen107
Naftni škriljavac131,3
Konvencionalna sirova naftaDizel ili plinsko ulje9595,1
Tekući plin94,3
Tekući ugljen172
Prirodni bitumen108,5
Naftni škriljavac133,7
Sva fosilna gorivaUkapljeni naftni plin u motoru s vanjskim izvorom paljenja73,673,6
Prirodni plin, EU mješavinaKomprimirani prirodni plin u motoru s vanjskim izvorom paljenja69,369,3
Prirodni plin, EU mješavinaUkapljeni prirodni plin u motoru s vanjskim izvorom paljenja74,574,5
Sabatierov proces dobivanja vodika elektrolizom iz obnovljivih izvora energije nebiološkog podrijetlaKomprimirani sintetički metan u motoru s vanjskim izvorom paljenja3,33,3
Prirodni plin s parnim reformiranjemKomprimirani vodik u gorivoj ćeliji104,3104,3
Elektroliza iz obnovljivih izvora energije nebiološkog podrijetlaKomprimirani vodik u gorivoj ćeliji9,19,1
UgljenKomprimirani vodik u gorivoj ćeliji234,4234,4
Ugljen s hvatanjem i skladištenjem CO2 iz emisija proizvodnih procesaKomprimirani vodik u gorivoj ćeliji52,752,7
Otpadna plastika dobivena od fosilnih sirovinaBenzin, dizel ili plinsko ulje86866. Električna energija

Za električnu energiju dobavljači utvrđuju vrijednosti intenziteta stakleničkih plinova (gCO2eq/MJ) prema posebnim propisima koji uređuju energetsku statistiku.

7. Trgovački naziv sirovine

ZemljaTrgovački naziv sirovineAPISumpor (maseni udio u %)
Abu DhabiAl Bunduq38,51,1
Abu DhabiMubarraz38,10,9
Abu DhabiMurban40,50,8
Abu DhabiZakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)40,61
Abu DhabiUmm Shaif (Abu Dhabi Marine)37,41,5
Abu DhabiArzanah440
Abu DhabiAbu Al Bu Khoosh31,62
Abu DhabiMurban Bottoms21,4NIJE
DOSTUPNO
Abu DhabiTop Murban21nije dostupno
Abu DhabiUpper Zakum34,41,7
AlžirArzew44,30,1
AlžirHassi Messaoud42,80,2
AlžirZarzaitine430,1
AlžirAlgerian440,1
AlžirSkikda44,30,1
AlžirSaharan Blend45,50,1
AlžirHassi Ramal600,1
AlžirAlgerian Condensate64,5nije dostupno
AlžirAlgerian Mix45,60,2
AlžirAlgerian Condensate (Arzew)65,80
AlžirAlgerian Condensate (Bejaia)65,00
AlžirTop Algerian24,6nije dostupno
AngolaCabinda31,70,2
AngolaTakula33,70,1
AngolaSoyo Blend33,70,2
AngolaMandji29,51,3
AngolaMalongo (West)26nije dostupno
AngolaCavala-142,3nije dostupno
AngolaSulele (South-1)38,7nije dostupno
AngolaPalanca400,14
AngolaMalongo (North)30nije dostupno
AngolaMalongo (South)25nije dostupno
AngolaNemba38,50
AngolaGirassol31,3nije dostupno
AngolaKuito20nije dostupno
AngolaHungo28,8nije dostupno
AngolaKissinje30,50,37
AngolaDalia23,61,48
AngolaGimboa23,70,65
AngolaMondo28,80,44
AngolaPlutonio33,20,036
AngolaSaxi Batuque Blend33,20,36
AngolaXikomba34,40,41
ArgentinaTierra del Fuego42,4nije dostupno
ArgentinaSanta Cruz26,9nije dostupno
ArgentinaEscalante240,2
ArgentinaCanadon Seco270,2
ArgentinaHidra51,70,05
ArgentinaMedanito34,930,48
ArmenijaArmenian Miscellaneousnije
dostupno
nije dostupno
AustralijaJabiru42,30,03
AustralijaKooroopa (Jurassic)42nije dostupno
AustralijaTalgeberry (Jurassic)43nije dostupno
AustralijaTalgeberry (Up Cretaceous)51nije dostupno
AustralijaWoodside Condensate51,8nije dostupno
AustralijaSaladin-3 (Top Barrow)49nije dostupno
AustralijaHarriet38nije dostupno
AustralijaSkua-3 (Challis Field)43nije dostupno
AustralijaBarrow Island36,80,1
AustralijaNorthwest Shelf Condensate53,10
AustralijaJackson Blend41,90
AustralijaCooper Basin45,20,02
AustralijaGriffin550,03
AustralijaBuffalo Crude53nije dostupno
AustralijaCossack48,20,04
AustralijaElang56,2nije dostupno
AustralijaEnfield21,70,13
AustralijaGippsland (Bass Strait)45,40,1
AzerbajdžanAzeri Light34,80,15
BahreinBahrain Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
BjelorusijaBelarus Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
BeninSeme22,60,5
BeninBenin Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
BelizeBelize Light Crude40nije dostupno
BelizeBelize Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
BolivijaBolivian Condensate58,80,1
BrazilGaroupa30,50,1
BrazilSergipano25,10,4
BrazilCampos Basin20nije dostupno
BrazilUrucu (Upper Amazon)42nije dostupno
BrazilMarlim20nije dostupno
BrazilBrazil Polvo19,61,14
BrazilRoncador28,30,58
BrazilRoncador Heavy18nije dostupno
BrazilAlbacora East19,80,52
BrunejSeria Light36,20,1
BrunejChampion24,40,1
BrunejChampion Condensate650,1
BrunejBrunei LS Blend320,1
BrunejBrunei Condensate65nije dostupno
BrunejChampion Export23,90,12
KamerunKole Marine Blend34,90,3
KamerunLokele21,50,5
KamerunMoudi Light40nije dostupno
KamerunMoudi Heavy21,3nije dostupno
KamerunEbome32,10,35
KamerunCameroon Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
KanadaPeace River Light41nije dostupno
KanadaPeace River Medium33nije dostupno
KanadaPeace River Heavy23nije dostupno
KanadaManyberries36,5nije dostupno
KanadaRainbow Light and Medium40,7nije dostupno
KanadaPembina33nije dostupno
KanadaBells Hill Lake32nije dostupno
KanadaFosterton Condensate63nije dostupno
KanadaRangeland Condensate67,3nije dostupno
KanadaRedwater35nije dostupno
KanadaLloydminster20,72,8
KanadaWainwright – Kinsella23,12,3
KanadaBow River Heavy26,72,4
KanadaFosterton21,43
KanadaSmiley-Coleville22,52,2
KanadaMidale292,4
KanadaMilk River Pipeline361,4
KanadaIpl-Mix Sweet400,2
KanadaIpl-Mix Sour380,5
KanadaIpl Condensate550,3
KanadaAurora Light39,50,4
KanadaAurora Condensate650,3
KanadaReagan Field350,2
KanadaSynthetic Canada30,31,7
KanadaCold Lake13,24,1
KanadaCold Lake Blend26,93
KanadaCanadian Federated39,40,3
KanadaChauvin222,7
KanadaGcos23nije dostupno
KanadaGulf Alberta L & M35,11
KanadaLight Sour Blend351,2
KanadaLloyd Blend222,8
KanadaPeace River Condensate54,9nije dostupno
KanadaSarnium Condensate57,7nije dostupno
KanadaSaskatchewan Light32,9nije dostupno
KanadaSweet Mixed Blend380,5
KanadaSyncrude320,1
KanadaRangeland – South L & M39,50,5
KanadaNorthblend Nevis34nije dostupno
KanadaCanadian Common Condensate55nije dostupno
KanadaCanadian Common390,3
KanadaWaterton Condensate65,1nije dostupno
KanadaPanuke Condensate56nije dostupno
KanadaFederated Light and Medium39,72
KanadaWabasca23nije dostupno
KanadaHibernia37,30,37
KanadaBC Light40nije dostupno
KanadaBoundary39nije dostupno
KanadaAlbian Heavy21nije dostupno
KanadaKoch Alberta34nije dostupno
KanadaTerra Nova32,3nije dostupno
KanadaEcho Blend20,63,15
KanadaWestern Canadian Blend19,83
KanadaWestern Canadian Select20,53,33
KanadaWhite Rose31,00,31
KanadaAccess22nije dostupno
KanadaPremium Albian Synthetic Heavy20,9nije dostupno
KanadaAlbian Residuum Blend (ARB)20,032,62
KanadaChristina Lake20,53
KanadaCNRL34nije dostupno
KanadaHusky Synthetic Blend31,910,11
KanadaPremium Albian Synthetic (PAS)35,50,04
KanadaSeal Heavy(SH)19,894,54
KanadaSuncor Synthetic A (OSA)33,610,178
KanadaSuncor Synthetic H (OSH)19,533,079
KanadaPeace Sour33nije dostupno
KanadaWestern Canadian Resid20,7nije dostupno
KanadaChristina Dilbit Blend21,0nije dostupno
KanadaChristina Lake Dilbit38,083,80
ČadDoba Blend (Early Production)24,80,14
ČadDoba Blend (Later Production)20,80,17
KinaTaching (Daqing)330,1
ČileChile Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
KinaShengli24,21
KinaBeibunije dostupnonije dostupno
KinaChengbei17nije dostupno
KinaLufeng34,4nije dostupno
KinaXijiang28nije dostupno
KinaWei Zhou39,9nije dostupno
KinaLiu Hua21nije dostupno
KinaBoz Hong170,282
KinaPeng Lai21,80,29
KinaXi Xiang32,180,09
KolumbijaOnto35,30,5
KolumbijaPutamayo350,5
KolumbijaRio Zulia40,40,3
KolumbijaOrito34,90,5
KolumbijaCano-Limon30,80,5
KolumbijaLasmo30nije dostupno
KolumbijaCano Duya-128nije dostupno
KolumbijaCorocora-131,6nije dostupno
KolumbijaSuria Sur-132nije dostupno
KolumbijaTunane-129nije dostupno
KolumbijaCasanare23nije dostupno
KolumbijaCusiana44,40,2
KolumbijaVasconia27,30,6
KolumbijaCastilla Blend20,81,72
KolumbijaCupiaga43,110,082
KolumbijaSouth Blend28,60,72
Kongo (Brazzaville)Emeraude23,60,5
Kongo (Brazzaville)Djeno Blend26,90,3
Kongo (Brazzaville)Viodo Marina-126,5nije dostupno
Kongo (Brazzaville)Nkossa470,03
Kongo (Kinshasa)Muanda340,1
Kongo (Kinshasa)Congo/Zaire31,70,1
Kongo (Kinshasa)Coco30,40,15
Côte d'IvoireEspoir31,40,3
Côte d'IvoireLion Cote41,10,101
DanskaDan30,40,3
DanskaGorm33,90,2
DanskaDanish North Sea34,50,26
DubaiDubai (Fateh)31,12
DubaiMargham Light50,30
EkvadorOriente29,21
EkvadorQuito29,50,7
EkvadorSanta Elena350,1
EkvadorLimoncoha-128nije dostupno
EkvadorFrontera-130,7nije dostupno
EkvadorBogi-121,2nije dostupno
EkvadorNapo192
EkvadorNapo Light19,3nije dostupno
EgipatBelayim27,52,2
EgipatEl Morgan29,41,7
EgipatRhas Gharib24,33,3
EgipatGulf of Suez Mix31,91,5
EgipatGeysum19,5nije dostupno
EgipatEast Gharib (J-1)37,9nije dostupno
EgipatMango-135,1nije dostupno
EgipatRhas Budran25nije dostupno
EgipatZeit Bay34,10,1
EgipatEast Zeit Mix390,87
Ekvatorska GvinejaZafiro30,3nije dostupno
Ekvatorska GvinejaAlba Condensate55nije dostupno
Ekvatorska GvinejaCeiba30,10,42
GabonGamba31,80,1
GabonMandji30,51,1
GabonLucina Marine39,50,1
GabonOguendjo35nije dostupno
GabonRabi-Kouanga340,6
GabonT'Catamba44,30,21
GabonRabi33,40,06
GabonRabi Blend34nije dostupno
GabonRabi Light37,70,15
GabonEtame Marin36nije dostupno
GabonOlende17,61,54
GabonGabonian Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
GruzijaGeorgian Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
GanaBonsu320,1
GanaSalt Pond37,40,1
GvatemalaCoban27,7nije dostupno
GvatemalaRubelsanto27nije dostupno
IndijaBombay High39,40,2
IndonezijaMinas (Sumatron Light)34,50,1
IndonezijaArdjuna35,20,1
IndonezijaAttaka42,30,1
IndonezijaSuri18,40,2
IndonezijaSanga Sanga25,70,2
IndonezijaSepinggan37,90,9
IndonezijaWalio34,10,7
IndonezijaArimbi31,80,2
IndonezijaPoleng43,20,2
IndonezijaHandil32,80,1
IndonezijaJatibarang290,1
IndonezijaCinta33,40,1
IndonezijaBekapai400,1
IndonezijaKatapa520,1
IndonezijaSalawati380,5
IndonezijaDuri (Sumatran Heavy)21,10,2
IndonezijaSembakung37,50,1
IndonezijaBadak41,30,1
IndonezijaArun Condensate54,5nije dostupno
IndonezijaUdang380,1
IndonezijaKlamono18,71
IndonezijaBunya31,70,1
IndonezijaPamusian18,10,2
IndonezijaKerindigan21,60,3
IndonezijaMelahin24,70,3
IndonezijaBunyu31,70,1
IndonezijaCamar36,3nije dostupno
IndonezijaCinta Heavy27nije dostupno
IndonezijaLalang40,4nije dostupno
IndonezijaKakap46,6nije dostupno
IndonezijaSisi-140nije dostupno
IndonezijaGiti-133,6nije dostupno
IndonezijaAyu-134,3nije dostupno
IndonezijaBima22,5nije dostupno
IndonezijaPadang Isle34,7nije dostupno
IndonezijaIntan32,8nije dostupno
IndonezijaSepinggan – Yakin Mixed31,70,1
IndonezijaWiduri320,1
IndonezijaBelida45,90
IndonezijaSenipah51,90,03
IranIranian Light33,81,4
IranIranian Heavy311,7
IranSoroosh (Cyrus)18,13,3
IranDorrood (Darius)33,62,4
IranRostam35,91,55
IranSalmon (Sassan)33,91,9
IranForoozan (Fereidoon)31,32,5
IranAboozar (Ardeshir)26,92,5
IranSirri30,92,3
IranBahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)27,12,5
IranBahr/Nowruz25,02,5
IranIranian Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
IrakBasrah Light (Pers. Gulf)33,72
IrakKirkuk (Pers. Gulf)35,11,9
IrakMishrif (Pers. Gulf)28nije dostupno
IrakBai Hasson (Pers. Gulf)34,12,4
IrakBasrah Medium (Pers. Gulf)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Pers. Gulf)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Pers. Gulf)35,12
IrakN. Rumalia (Pers. Gulf)34,32
IrakRas el Behar33nije dostupno
IrakBasrah Light (Red Sea)33,72
IrakKirkuk (Red Sea)36,11,9
IrakMishrif (Red Sea)28nije dostupno
IrakBai Hasson (Red Sea)34,12,4
IrakBasrah Medium (Red Sea)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Red Sea)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Red Sea)341,9
IrakN. Rumalia (Red Sea)34,32
IrakRatawi23,54,1
IrakBasrah Light (Turkey)33,72
IrakKirkuk (Turkey)36,11,9
IrakMishrif (Turkey)28nije dostupno
IrakBai Hasson (Turkey)34,12,4
IrakBasrah Medium (Turkey)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Turkey)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Turkey)341,9
IrakN. Rumalia (Turkey)34,32
IrakFAO Blend27,73,6
KazahstanKumkol42,50,07
KazahstanCPC Blend44.2 nije dostupno0,54
KuvajtMina al Ahmadi (Kuwait Export)31,42,5
KuvajtMagwa (Lower Jurassic)38nije dostupno
KuvajtBurgan (Wafra)23,33,4
LibijaBu Attifel43,60
LibijaAmna (high pour)36,10,2
LibijaBrega40,40,2
LibijaSirtica43,30,43
LibijaZueitina41,30,3
LibijaBunker Hunt37,60,2
LibijaEl Hofra42,30,3
LibijaDahra410,4
LibijaSarir38,30,2
LibijaZueitina Condensate650,1
LibijaEl Sharara42,10,07
MalezijaMiri Light36,30,1
MalezijaTembungo37,5nije dostupno
MalezijaLabuan Blend33,20,1
MalezijaTapis44,30,1
MalezijaTembungo37,40
MalezijaBintulu26,50,1
MalezijaBekok49nije dostupno
MalezijaPulai42,6nije dostupno
MalezijaDulang390,037
MauritanijaChinguetti28,20,51
MeksikoIsthmus32,81,5
MeksikoMaya223,3
MeksikoOlmeca39nije dostupno
MeksikoAltamira16nije dostupno
MeksikoTopped Isthmus26,11,72
NizozemskaAlba19,59nije dostupno
Neutralno područjeEocene (Wafra)18,64,6
Neutralno područjeHout32,81,9
Neutralno područjeKhafji28,52,9
Neutralno područjeBurgan (Wafra)23,33,4
Neutralno područjeRatawi23,54,1
Neutralno područjeNeutral Zone Mix23,1nije dostupno
Neutralno područjeKhafji Blend23,43,8
NigerijaForcados Blend29,70,3
NigerijaEscravos36,20,1
NigerijaBrass River40,90,1
NigerijaQua Iboe35,80,1
NigerijaBonny Medium25,20,2
NigerijaPennington36,60,1
NigerijaBomu330,2
NigerijaBonny Light36,70,1
NigerijaBrass Blend40,90,1
NigerijaGilli Gilli47,3nije dostupno
NigerijaAdanga35,1nije dostupno
NigerijaIyak-336nije dostupno
NigerijaAntan35,2nije dostupno
NigerijaOSO470,06
NigerijaUkpokiti42,30,01
NigerijaYoho39,6nije dostupno
NigerijaOkwori36,9nije dostupno
NigerijaBonga28,1nije dostupno
NigerijaERHA31,70,21
NigerijaAmenam Blend390,09
NigerijaAkpo45,170,06
NigerijaEA38nije dostupno
NigerijaAgbami47,20,044
NorveškaEkofisk43,40,2
NorveškaTor420,1
NorveškaStatfjord38,40,3
NorveškaHeidrun29nije dostupno
NorveškaNorwegian Forties37,1nije dostupno
NorveškaGullfaks28,60,4
NorveškaOseberg32,50,2
NorveškaNorne33,10,19
NorveškaTroll28,30,31
NorveškaDraugen39,6nije dostupno
NorveškaSleipner Condensate620,02
OmanOman Export36,30,8
Papua Nova GvinejaKutubu440,04
PeruLoreto340,3
PeruTalara32,70,1
PeruHigh Cold Test37,5nije dostupno
PeruBayovar22,6nije dostupno
PeruLow Cold Test34,3nije dostupno
PeruCarmen Central-520,7nije dostupno
PeruShiviyacu-2320,8nije dostupno
PeruMayna25,7nije dostupno
FilipiniNido26,5nije dostupno
FilipiniPhilippines Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
KatarDukhan41,71,3
KatarQatar Marine35,31,6
KatarQatar Land41,4nije dostupno
Ras Al KhaimahRak Condensate54,1nije dostupno
Ras Al KhaimahRas Al Khaimah Miscellaneousnije dostupnonije dostupno
RusijaUrals312
RusijaRussian Export Blend32,51,4
RusijaM10017,62,02
RusijaM100 Heavy16,672,09
RusijaSiberian Light37,80,4
RusijaE4 (Gravenshon)19,841,95
RusijaE4 Heavy182,35
RusijaPurovsky Condensate64,10,01
RusijaSokol39,70,18
Saudijska ArabijaLight (Pers. Gulf)33,41,8
Saudijska ArabijaHeavy (Pers. Gulf) (Safaniya)27,92,8
Saudijska ArabijaMedium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)30,82,4
Saudijska ArabijaExtra Light (Pers. Gulf) (Berri)37,81,1
Saudijska ArabijaLight (Yanbu)33,41,2
Saudijska ArabijaHeavy (Yanbu)27,92,8
Saudijska ArabijaMedium (Yanbu)30,82,4
Saudijska ArabijaBerri (Yanbu)37,81,1
Saudijska ArabijaMedium (Zuluf/Marjan)31,12,5
SharjahMubarek. Sharjah370,6
SharjahSharjah Condensate49,70,1
SingapurRantau50,50,1
ŠpanjolskaAmposta Marina North37nije dostupno
ŠpanjolskaCasablanca34nije dostupno
ŠpanjolskaEl Dorado26,6nije dostupno
SirijaSyrian Straight15nije dostupno
SirijaThayyem35nije dostupno
SirijaOmar Blend38nije dostupno
SirijaOmar36,50,1
SirijaSyrian Light360,6
SirijaSouedie24,93,8
TajlandErawan Condensate54,1nije dostupno
TajlandSirikit41nije dostupno
TajlandNang Nuan30nije dostupno
TajlandBualuang27nije dostupno
TajlandBenchamas42,40,12
Trinidad i TobagoGaleota Mix32,80,3
Trinidad i TobagoTrintopec24,8nije dostupno
Trinidad i TobagoLand/Trinmar23,41,2
Trinidad i TobagoCalypso Miscellaneous30,840,59
TunisZarzaitine41,90,1
TunisAshtart291
TunisEl Borma43,30,1
TunisEzzaouia-241,5nije dostupno
TurskaTurkish Miscellaneousnije
dostupno
nije dostupno
UkrajinaUkraine Miscellaneousnije
dostupno
nije dostupno
Ujedinjena KraljevinaAuk37,20,5
Ujedinjena KraljevinaBeatrice38,70,05
Ujedinjena KraljevinaBrae33,60,7
Ujedinjena KraljevinaBuchan33,70,8
Ujedinjena KraljevinaClaymore30,51,6
Ujedinjena KraljevinaS.V. (Brent)36,70,3
Ujedinjena KraljevinaTartan41,70,6
Ujedinjena KraljevinaTern350,7
Ujedinjena KraljevinaMagnus39,30,3
Ujedinjena KraljevinaDunlin34,90,4
Ujedinjena KraljevinaFulmar400,3
Ujedinjena KraljevinaHutton30,50,7
Ujedinjena KraljevinaN.W. Hutton36,20,3
Ujedinjena KraljevinaMaureen35,50,6
Ujedinjena KraljevinaMurchison38,80,3
Ujedinjena KraljevinaNinian Blend35,60,4
Ujedinjena KraljevinaMontrose40,10,2
Ujedinjena KraljevinaBeryl36,50,4
Ujedinjena KraljevinaPiper35,60,9
Ujedinjena KraljevinaForties36,60,3
Ujedinjena KraljevinaBrent Blend380,4
Ujedinjena KraljevinaFlotta35,71,1
Ujedinjena KraljevinaThistle370,3
Ujedinjena KraljevinaS.V. (Ninian)380,3
Ujedinjena KraljevinaArgyle38,60,2
Ujedinjena KraljevinaHeather33,80,7
Ujedinjena KraljevinaSouth Birch38,6nije dostupno
Ujedinjena KraljevinaWytch Farm41,5nije dostupno
Ujedinjena KraljevinaCormorant. North34,90,7
Ujedinjena KraljevinaCormorant. South (Cormorant »A«)35,70,6
Ujedinjena KraljevinaAlba19,2nije dostupno
Ujedinjena KraljevinaFoinhaven26,30,38
Ujedinjena KraljevinaSchiehallion25,8nije dostupno
Ujedinjena KraljevinaCaptain19,10,7
Ujedinjena KraljevinaHarding20,70,59
Aljaska (SAD)ANSnije
dostupno
nije dostupno
Colorado (SAD)Niobraranije
dostupno
nije dostupno
Novi Meksiko (SAD)Four Cornersnije
dostupno
nije dostupno
Sjeverna Dakota (SAD)Bakkennije
dostupno
nije dostupno
Sjeverna Dakota (SAD)North Dakota Sweetnije
dostupno
nije dostupno
Teksas (SAD)WTInije
dostupno
nije dostupno
Teksas (SAD)Eagle Fordnije
dostupno
nije dostupno
Utah (SAD)Covenantnije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aBetanije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aCarpinterianije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aDos Cuadrasnije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aHondonije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aHuenemenije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aPescadonije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aPoint Arguellonije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aPoint Pedernalesnije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aSacatenije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aSanta Claranije
dostupno
nije dostupno
Vanjski epikontinentalni pojas SAD-aSockeyenije
dostupno
nije dostupno
UzbekistanUzbekistan Miscellaneousnije
dostupno
nije dostupno
VenezuelaJobo (Monagas)nije
dostupno
2
VenezuelaLama Lamar36,71
VenezuelaMariago271,5
VenezuelaRuiz32,41,3
VenezuelaTucipido360,3
VenezuelaVenez Lot 1736,30,9
VenezuelaMara 16/1816,53,5
VenezuelaTia Juana Light32,11,1
VenezuelaTia Juana Med 2624,81,6
VenezuelaOfficina35,10,7
VenezuelaBachaquero16,82,4
VenezuelaCento Lago36,91,1
VenezuelaLagunillas17,82,2
VenezuelaLa Rosa Medium25,31,7
VenezuelaSan Joaquin420,2
VenezuelaLagotreco29,51,3
VenezuelaLagocinco361,1
VenezuelaBoscan10,15,5
VenezuelaLeona24,11,5
VenezuelaBarinas26,21,8
VenezuelaSylvestre28,41
VenezuelaMesa29,21,2
VenezuelaCeuta31,81,2
VenezuelaLago Medio31,51,2
VenezuelaTigre24,5nije dostupno
VenezuelaAnaco Wax41,50,2
VenezuelaSanta Rosa490,1
VenezuelaBombai19,61,6
VenezuelaAguasay41,10,3
VenezuelaAnaco43,40,1
VenezuelaBCF-Bach/Lag1716,82,4
VenezuelaBCF-Bach/Lag2120,42,1
VenezuelaBCF-21.921,9nije dostupno
VenezuelaBCF-2423,51,9
VenezuelaBCF-31311,2
VenezuelaBCF Blend341
VenezuelaBolival Coast23,51,8
VenezuelaCeuta/Bach 1818,52,3
VenezuelaCorridor Block26,91,6
VenezuelaCretaceous420,4
VenezuelaGuanipa300,7
VenezuelaLago Mix Med.23,41,9
VenezuelaLarosa/Lagun23,81,8
VenezuelaMenemoto19,32,2
VenezuelaCabimas20,81,8
VenezuelaBCF-23231,9
VenezuelaOficina/Mesa32,20,9
VenezuelaPilon13,82
VenezuelaRecon (Venez)34nije dostupno
Venezuela102 Tj (25)251,6
VenezuelaTjl Cretaceous390,6
VenezuelaTia Juana Pesado (Heavy)12,12,7
VenezuelaMesa-Recon28,41,3
VenezuelaOritupano192
VenezuelaHombre Pintado29,70,3
VenezuelaMerey17,42,2
VenezuelaLago Light41,20,4
VenezuelaLaguna11,20,3
VenezuelaBach/Ceuta Mix241,2
VenezuelaBachaquero 13132,7
VenezuelaCeuta – 28281,6
VenezuelaTemblador23,10,8
VenezuelaLagomar321,2
VenezuelaTaparito17nije dostupno
VenezuelaBCF-Heavy16,7nije dostupno
VenezuelaBCF-Medium22nije dostupno
VenezuelaCaripito Blend17,8nije dostupno
VenezuelaLaguna/Ceuta Mix18,1nije dostupno
VenezuelaMorichal10,6nije dostupno
VenezuelaPedenales20,1nije dostupno
VenezuelaQuiriquire16,3nije dostupno
VenezuelaTucupita17nije dostupno
VenezuelaFurrial-2 (E. Venezuela)27nije dostupno
VenezuelaCurazao Blend18nije dostupno
VenezuelaSanta Barbara36,5nije dostupno
VenezuelaCerro Negro15nije dostupno
VenezuelaBCF2221,12,11
VenezuelaHamaca261,55
VenezuelaZuata 1015nije dostupno
VenezuelaZuata 2025nije dostupno
VenezuelaZuata 3035nije dostupno
VenezuelaMonogas15,93,3
VenezuelaCorocoro24nije dostupno
VenezuelaPetrozuata19,52,69
VenezuelaMorichal 1616nije dostupno
VenezuelaGuafita28,60,73
VijetnamBach Ho (White Tiger)38,60
VijetnamDai Hung (Big Bear)36,90,1
VijetnamRang Dong37,70,5
VijetnamRuby35,60,08
VijetnamSu Tu Den (Black Lion)36,80,05
JemenNorth Yemeni Blend40,5nije dostupno
JemenAlif40,40,1
JemenMaarib Lt.490,2
JemenMasila Blend30-310,6
JemenShabwa Blend34,60,6
Bilo kojaNaftni škriljavacnije
dostupno
nije dostupno
Bilo kojaNafta iz škriljavcanije
dostupno
nije dostupno
Bilo kojaPrirodni plin: iz izvoranije
dostupno
nije dostupno
Bilo kojaPrirodni plin: iz ukapljenog prirodnog plinanije
dostupno
nije dostupno
Bilo kojaPlin iz škriljavca: iz izvoranije
dostupno
nije dostupno
Bilo kojaUgljennije
dostupno
nije dostupno


(1)     Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).

(2)     Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.).

(3)     Konzorcij JEC spaja Zajednički istraživački centar Europske komisije (JRC), EUCAR (Europsko vijeće za istraživanja i razvoj u području automobilske industrije) i CONCAWE (Europsko udruženje naftnih kompanija za okoliš, zdravlje i sigurnost pri preradi i distribuciji).

(4)     http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(5) 1397319796Uredba (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO 2 iz lakih vozila (SL L 140, 5. 6. 2009., str. 1.).

(6) 1397319796Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12. 7. 2012., str. 1.).

(7) 1397319796Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12. 7. 2012., str. 30.).

(8) 1397319796Uredba Vijeća (EZ) br. 2964/95 od 20. prosinca 1995. o uvođenju sustava registriranja uvoza i isporuka sirove nafte u Zajednici (SL L 310, 22. 12. 1995., str. 5.).

(9) 1397319796Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11. 10. 1993., str. 1.).

(10)     Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008., str. 1.).

(11) 1397319796Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te o stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18. 6. 2013., str. 13.).

(12) 1397319796Delegirana uredba Komisije (EU) br. 666/2014 od 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 179, 19. 6. 2014., str. 26.).

PRILOG IV.

PREDLOŽAK ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA RADI OSIGURAVANJA SUKLADNOSTI DOSTAVLJENIH PODATAKA

Gorivo – pojedinačni dobavljači

UnosZajedničko izvješće
(DA/NE)
ZemljaDobavljač(1)Vrsta goriva7Tarifna oznaka
goriva KN7
Količina (2)Prosječni intenzitet stakleničkih plinovaSmanjenje IPNP
emisija5
Smanjenje u odnosu
na prosjek 2010.
u litramau energiji
1


Tarifna oznaka KNIntenzitet stakleničkih plinova4SirovinaTarifna oznaka KNIntenzitet stakleničkih plinova4održivost (DA/NE)
Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.m (komponenta biogoriva)
k


Tarifna oznaka KN2Intenzitet stakleničkih plinova4SirovinaTarifna oznaka KN2Intenzitet stakleničkih plinova4održivost (DA/NE)
Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.m (komponenta biogoriva)

Gorivo – zajednički dobavljači

UnosZajedničko izvješće
(DA/NE)
ZemljaDobavljač(1)Vrsta goriva(7)Tarifna oznaka
goriva KN7
Količina (2)Prosječni intenzitet stakleničkih plinovaSmanjenje IPNP
emisija5
Smanjenje u odnosu na prosjek
2010.
u litramau energiji
IDA
DA
Međuzbroj

Tarifna oznaka KNIntenzitet stakleničkih plinova4SirovinaTarifna oznaka KNIntenzitet stakleničkih plinova4održivost (DA/NE)
Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.m (komponenta biogoriva)
xDA
DA
Međuzbroj

Tarifna oznaka KNIntenzitet stakleničkih plinova4SirovinaTarifna oznaka KNIntenzitet stakleničkih plinova4održivost (DA/NE)
Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)Komponenta B.m (komponenta biogoriva)


Električna energija

Zajedničko izvješćeZemljaDobavljač1Vrsta energije7Količina6Intenzitet stakleničkih plinovaSmanjenje u odnosu na prosjek iz 2010.
u energiji
NEPodaci zajedničkih dobavljača

ZemljaDobavljač1Vrsta energije7Količina6Intenzitet stakleničkih plinovaSmanjenje u odnosu na prosjek iz 2010.
u energiji
DA

DA


Međuzbroj

Podrijetlo – pojedinačni dobavljači(8)

Unos 1komponenta F.1Unos 1komponenta F.nUnos kkomponenta F.1Unos kkomponenta F.n
Trgovački naziv
sirovine
API gustoća3ToneTrgovački naziv
sirovine
API gustoća3ToneTrgovački naziv
sirovine
API gustoća3ToneTrgovački naziv
sirovine
API gustoća3Tone


Unos 1komponenta B.1Unos 1komponenta B.mUnos kkomponenta B.1Unos kkomponentaB.m
Proizvodnja biogorivaAPI gustoća3ToneProizvodnja biogorivaAPI gustoća3ToneProizvodnja biogorivaAPI gustoća3ToneProizvodnja biogorivaAPI gustoća3Tone

Podrijetlo – zajednički dobavljači(8)

Unos 1komponenta F.1Unos 1komponenta F.nUnos XKomponenta F.1Unos Xkomponenta F.n
Trgovački naziv
sirovine
API gustoća3ToneTrgovački naziv
sirovine
API gustoća3ToneTrgovački naziv
sirovine
API gustoća3ToneTrgovački naziv
sirovine
API gustoća3Tone


Unos 1komponenta B.1Unos 1komponenta B.mUnos Xkomponenta B.1Unos Xkomponenta B.m
Proizvodnja biogorivaAPI gustoća3ToneProizvodnja biogorivaAPI gustoća3ToneProizvodnja biogorivaAPI gustoća3ToneProizvodnja biogorivaAPI gustoća3Tone

Mjesto kupnje(9)

UnosKomponentaRafinerija/Naziv postrojenja za preraduZemljaRafinerija/Naziv postrojenja za preraduZemljaRafinerija/Naziv postrojenja za preraduZemljaRafinerija/Naziv postrojenja za preraduZemljaRafinerija/Naziv postrojenja za preraduZemljaRafinerija/Naziv postrojenja za preraduZemlja
1F.11F.n1B.11B.mkF.1kF.nkB.1kB.mlF.1lF.nlB.1lB.mXF.1XF.nXB.1XB.m
Ukupna energija o kojoj se izvješćuje i postignuto smanjenje po državi članici

Količina
(u energiji)10
Intenzitet stakleničkih plinovaSmanjenje u odnosu na prosjek iz 2010.
Napomene uz format

Predložak za izvješćivanje od strane dobavljača istovjetan je predlošku za izvješćivanje od strane Agencije.

Osjenčena polja nije potrebno ispuniti.

(1) 1397319796Identifikacija isporučitelja definirana je u Prilogu III. Dijelu 1. točki 3. podtočki a) ove Uredbe

(2)     Količina goriva definirana je u Prilogu III. Dijelu 1. točki 3. podtočki c) ove Uredbe

(3)     Gustoća prema API-u definirana je u skladu s ispitnom metodom ASTM D287

(4)     Intenzitet stakleničkih plinova definiran je u Prilogu III. Dijelu 1. točki 3. podtočki e) ove Uredbe

(5)     Smanjenje IPNP emisija definirano je u Prilogu III. Dijelu 1. točki 3. podtočki d) ove Uredbe; specifikacije u vezi s izvješćivanjem definirane su u Prilogu III. Dijelu 2. točki 1. ove Uredbe

(6)     Količina električne energije definirana je u Prilogu III. Dijelu 2. točki 6. ove Uredbe

(7)     Vrste goriva i odgovarajuće tarifne oznake KN definirane su u Prilogu III. Dijelu 1. točki 3. podtočki b) ove Uredbe

(8)     Podrijetlo je definirano u Prilogu III. Dijelu 2. točkama 2. i 4. ove Uredbe

(9)     Mjesto kupnje definirano je u Prilogu III. Dijelu 2. točkama 3. i 4. ove Uredbe

(10)     Ukupna količina potrošene energije (gorivo i električna energija).

PRILOG V.

IZRAČUN REFERENTNE VRIJEDNOSTI GORIVA ZA FOSILNA GORIVA

Metoda izračuna

(a) Referentna vrijednost goriva izračunava se na temelju prosječne potrošnje fosilnih goriva u Uniji (benzin, dizel, plinsko ulje, ukapljeni naftni plin i komprimirani prirodni plin), kako slijedi:

pri čemu:


»x« označava razna goriva i energije koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe i kako je utvrđeno u tablici u nastavku

»GHGix« je intenzitet stakleničkih plinova godišnje isporučene količine goriva »x« ili energije prodane na tržištu koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe, izražen u gCO2eq/MJ. Koriste se vrijednosti za fosilna goriva navedene u točki 5. Dijela 2. Priloga III.

»MJx« je ukupna isporučena energija, pretvorena na temelju količina goriva »x« o kojima se izvješćuje i izražena u megadžulima.

(b) Podaci o potrošnji

Za izračun vrijednosti koriste se sljedeći podaci o potrošnji:

GorivoPotrošnja
energije (MJ)
Izvor
Dizel7 894 969 × 106Izvješća koja su države članice dostavile Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime za 2010. godinu
Plinsko ulje namijenjeno za uporabu u izvancestovnom prometu240 763 × 106
Benzin3 844 356 × 106
Ukapljeni naftni plin217 563 × 106
Komprimirani prirodni plin51 037 × 106


Intenzitet stakleničkih plinova

Referentna vrijednost goriva za 2010. iznosi: 94,1 gCO2eq/MJ

PRILOG VI.

IZVJEŠĆIVANJE EUROPSKOJ KOMISIJI OD STRANE AGENCIJE

1. Agencija do 31. kolovoza svake godine za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja podatke navedene u točki 3. ovoga Priloga. Navedeni podaci moraju se dostaviti za sva goriva i energiju stavljene na tržište u Republici Hrvatskoj. Kada se razna biogoriva miješaju s fosilnim gorivima, moraju se navesti podaci za svako biogorivo.

2. Podaci navedeni u točki 3. ovoga Priloga dostavljaju se zasebno za goriva ili energiju koje dobavljači stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj (uključujući zajedničke dobavljače koji posluju u Republici Hrvatskoj).

3. Za svako gorivo i energiju Agencija dostavlja sljedeće zbirne podatke Europskoj komisiji, u skladu s točkom 2. ovoga Priloga i kako je definirano u Prilogu III. ove Uredbe:

a) vrsta goriva ili energije

b) količina goriva ili električne energije

c) intenzitet stakleničkih plinova

d) smanjenje IPNP emisija

e) podrijetlo

f) mjesto kupnje.