Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

NN 57/2017 (14.6.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

Ministarstvo poljoprivrede

1269

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 2., članka 55. stavka 5., članka 60. stavka 4., članka 66. stavka 4., članka 67. stavka 3., članka 70. stavka 6. i članka 71. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U SORTNU LISTU

Članak 1.

U Pravilniku o upisu sorti u sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08, 84/08, 77/13 i 136/15) članak 1. a se mijenja i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20. 7. 2002.)

– Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/1914 оd 31. listopada 2016. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 296, 1. 11. 2016.)

– Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/1914 оd 31. listopada 2016. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 296, 1. 11. 2016.)

– Direktiva Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. o predviđanju određenih odstupanja za prihvaćanje poljoprivrednih lokalnih populacija i sorata koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genetska erozija te za stavljanje na tržište sjemena i sjemenskog krumpira tih lokalnih populacija i sorata (SL L 12, 21. 6. 2008.)

– Direktiva Komisije 2009/145/EZ od 26. studenoga 2009. o nekim odstupanjima za priznavanje tradicijskih sorti povrća i sorti povrća koje se tradicionalno uzgajaju u određenim područjima i regijama i kojima prijeti genetska erozija i sorti povrća bez stvarne vrijednosti za komercijalnu proizvodnju, ali razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima i za stavljanje na tržište sjemena navedenih tradicijskih sorti i sorti povrća (SL L 312, 27. 11. 2009.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi: »te u slučaju kada podnositelj zahtjeva traži privremeni prekid postupka priznavanja koji ne može trajati duže od jedne godine« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nakon primitka Zahtjeva Zavod utvrđuje da li je Zahtjev potpun odnosno sadrži li podatke o:

– podnositelju Zahtjeva;

– zastupniku ukoliko postoji;

– oplemenjivaču sorte;

– osobi odgovornoj za održavanje sorte (u daljnjem tekstu: održivač sorte);

– vrsti;

– imenu sorte i oplemenjivačkoj oznaci;

– upisu sorte na sortnu listu u drugoj državi i oplemenjivačkom pravu sorte u drugoj državi;

– je li sorta čuvana sorta odnosno sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima;

– ispitivanju različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS);

– genetski modificiranim organizmima (u daljnjem tekstu: GMO);

– porijeklu sorte;

– upotrebi sorte;

– opisu sorte u Tehničkom upitniku.«.

U stavku 5. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »te ukoliko sadrži potpis podnositelja Zahtjeva.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelji zahtjeva predlažu ime sorte za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske sukladno pravilima za prihvatljivost imena sorti definiranim Uredbom Komisije (EZ) br. 637/2009 od 22. srpnja 2009. o utvrđivanju provedbenih pravila o primjerenosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta (SL L 191, 23.07.2009.).

(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja Zahtjeva nije predložio ime sorte za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske, dužan je predložiti ime sorte do kraja prve vegetacijske godine ispitivanja u postupku priznavanja.

(3) Prijedlog imena sorte podnositelj zahtjeva dostavlja na Obrascu 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) Ako podnositelj zahtjeva ne predloži ime sorte najkasnije do 30. lipnja druge godine ispitivanja gospodarske vrijednosti u postupku priznavanja, rješenjem će se odbiti Zahtjev.«.

Članak 4.

Članci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. brišu se.

Članak 5.

Naziv Poglavlja V. iznad članka 16. mijenja se i glasi: »V. ODSTUPANJA U CILJU OČUVANJA BILJNIH GENETSKIHN IZVORA«.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Kako bi se osiguralo in situ očuvanje i održiva upotreba biljnih genetskih izvora ratarskog bilja i povrća, dozvoljava se upis u Sortnu listu Republike Hrvatske određenih sorti koje ne ispunjavaju opće uvjete za priznavanje u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za ispitivanje sorti.

(2) Ovakve sorte upisuju se u Sortnu listu Republike Hrvatske u statusu »čuvane sorte« (ratarsko bilje i povrće) ili »sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima« (samo povrće).

(3) Kao čuvane sorte ratarskog bilja mogu biti priznate lokalne populacije i sorte koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genetska erozija.

(4) Kao čuvane sorte povrća mogu biti priznate tradicijske sorte i sorte koje se tradicionalno uzgajaju u određenim područjima i regijama i ugrožene su genetskom erozijom.

(5) Sve čuvane sorte moraju biti od interesa za očuvanje biljnih genetskih izvora.

(6) Kao sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima mogu biti priznate sorte povrća koje nemaju stvarnu vrijednost za komercijalnu proizvodnju usjeva, ali su razvijene za proizvodnju pri posebnim uvjetima (klimatski, pedološki ili agro-tehnički uvjeti, npr. ručna obrada, višekratna žetva i slično).«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Čuvana sorta odnosno sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima može biti upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske ako:

– je dovoljno različita, uniformna i stabilna, uzimajući u obzir najmanje karakteristike navedene u Tehničkim upitnicima navedenim u članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika;

– međutim, ako se razina ujednačenosti utvrđuje na temelju atipičnih biljaka, primjenjuje se populacijski standard od 10 % i vjerojatnost priznavanja od najmanje 90 %;

– nije uključena u Zajedničku sortnu listu Europske unije kao sorta koja nije čuvana sorta odnosno sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima;

– je od brisanja sorte iz Zajedničke sortne liste Europske unije ili isteka razdoblja dozvoljenog trženja nakon brisanja prošlo više od dvije godine;

– nije zaštićena oplemenjivačkim pravom Europske unije ili nacionalnim oplemenjivačkim pravom niti je podnesen zahtjev za takvu zaštitu.

(2) Čuvana sorta odnosno sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima mora biti označena prihvatljivim imenom.

(3) Za sorte koje su bile poznate prije 25. svibnja 2000. godine mogu se dozvoliti odstupanja od odredbi Poglavlja III. ovoga Pravilnika. Za takve sorte može se prihvatiti više od jednog imena ako su takva imena povijesno poznata.

(4) Čuvana sorta mora biti od interesa za očuvanje biljnih genetskih izvora u svojoj regiji podrijetla u kojoj se tradicionalno uzgajala i čijim je lokalnim i regionalnim uvjetima prirodno prilagođena.

(5) Prilikom priznavanja čuvane sorte utvrđuje se njena regija podrijetla, uzimajući u obzir mišljenje Povjerenstva za biljne genetske izvore.

(6) Ako se regija podrijetla osim u Republici Hrvatskoj nalazi i u drugoj državi članici, regija podrijetla se utvrđuje sporazumno.

(7) Prilikom dostave podataka za upis čuvane sorte na Zajedničku sortnu listu Europske unije dostavljaju se podaci o njezinoj regiji podrijetla.

(8) Čuvana sorta se mora održavati u svojoj regiji podrijetla.

(9) Službeno ispitivanje čuvane sorte odnosno sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima neće se provoditi ukoliko su za donošenje odluke o priznavanju i upisu sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske dovoljne sljedeće informacije:

a) opis čuvane sorte odnosno sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima i njena denominacija;

b) rezultati neslužbenih ispitivanja;

c) znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, razmnožavanja i korištenja;

d) druge informacije.

(10) Pri odluci o priznavanju čuvane sorte odnosno sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima posebno se u obzir uzima mišljenje Povjerenstva za biljne genetske izvore.

(11) Za čuvane sorte Povjerenstvo treba potvrditi da je prijavljena sorta ugrožena genetskom erozijom i da je od interesa za očuvanje biljnih genetskih izvora u svojoj regiji podrijetla te da je kao takva uključena u Nacionalnu banku biljnih gena.

(12) Za sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima Povjerenstvo treba potvrditi da sorta nema stvarnu vrijednost za komercijalnu proizvodnju usjeva.

(13) Čuvana sorta povrća može biti priznata kao:

– sorta čije sjeme se može ili certificirati kao »certificirano sjeme čuvane sorte« ili odobriti kao »standardno sjeme čuvane sorte« ili

– sorta čije sjeme se može odobriti samo kao »standardno sjeme čuvane sorte«.

(14) Sorta povrća razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima može biti priznata kao sorta čije sjeme se može odobriti samo kao »standardno sjeme sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima«.«.

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za priznavanje čuvane sorte, odnosno sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima podnosi se Zavodu na Obrascu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev podnositelj dostavlja:

– Tehnički upitnik u skladu s člankom 2. stavkom 2. ovoga Pravilnika;

– podaci o neslužbenim ispitivanjima;

– podaci o povijesti sorte, uključujući znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, razmnožavanja i korištenja sorte;

– opis sorte koji uključuje minimalno morfološke karakteristike označene zvjezdicom u odgovarajućem DUS protokolu;

– podaci o načinu i mjestu održavanja sorte;

– za čuvane sorte, podaci o regiji podrijetla u kojoj se sorta tradicionalno uzgajala i na koju je prirodno prilagođena;

– ako je sorta ranije bila upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske ili Zajedničku sortnu listu Europske unije, podaci o brisanju sa sortne liste;

– mišljenje Povjerenstva za biljne genetske izvore.

(3) Uz Zahtjev se dostavlja kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala čuvane sorte odnosno sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima, u količini propisanoj Pravilnikom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 99/08, 100/09, 109/10 i 77/13). Ovaj uzorak se koristi kao standardni uzorak u postupku certificiranja ili odobravanja sjemenskog usjeva sorte.«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sortna lista Republike Hrvatske sadrži podatke o:

– vrsti kojoj sorta pripada;

– imenu sorte s naznakom oblika imena kada je ime u obliku koda;

– sinonimu za sortu;

– upisnom broju sorte;

– osobi odgovornoj za održavanje sorte;

– zastupniku održivača;

– datumu upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske;

– datumu obnavljanja upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske;

– datumu brisanja sorte sa Sortne liste Republike Hrvatske;

– datumu do kojega se može tržiti reprodukcijski materijal sorte, nakon što je sorta brisana iz Sortne liste Republike Hrvatske;

– datumu isteka roka upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske;

– genetskoj modifikaciji sorte;

– tome je li sorta čuvana sorta odnosno sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima.«.

Članak 9.

U članku 22. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod će na kraju svake godine objaviti u Službenom glasilu popis sorti za koje je potrebno u slijedećoj godini podnijeti zahtjev za obnavljanje i elektronskim putem dostaviti podnositeljima zahtjeva Službeno glasilo i popis sorti za koje je potrebno podnijeti Zahtjev za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorte« zamjenjuju se riječima: »da li održivač održava sortu na način da uvjeti različitosti, ujednačenosti i postojanosti na temelju kojih je sorta bila priznata i dalje postoje.«.

Članak 10.

U članku 23. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nadzor iz stavka 5. ovoga članka provodi se kontrolom zapisa o održavanju sorte i usporedbom sjemena koje održivač ili njegov zastupnik stavlja u promet sa standardnim uzorkom sorte ili kontrolom matičnih trsova ili kolekcijskih nasada u slučaju vinove loze. Navedeni zapisi pokrivaju proizvodnju svih generacija koje prethode osnovnom sjemenu ili reprodukcijskom materijalu.«.

Članak 11.

U članku 25. stavku 1. riječi: »održavanje sorte« zamjenjuju se riječima: »vrijeme dok je sorta upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske.«.

Članak 12.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sorta koja je upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske kao čuvana sorta odnosno sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima može se zadržati na Sortnoj listi Republike Hrvatske ako sortu održava najmanje jedan održivač sorte.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 13.

U Prilogu 2. točki a. riječi: »i Dodatku III.« brišu se.

U točki b. riječi: »i Dodatku IV.« brišu se.

U Prilogu 2. zadnja rečenica mijenja se i glasi: »Treba osigurati da u pogledu vrsta navedenih u Dodacima I. i II. ovoga Pravilnika budu ispunjeni u trenutku pregleda minimalni zahtjevi za provedbu ispitivanja u odnosu na shemu pokusa i uvjete rasta, kako je utvrđeno u vodičima odnosno protokolima za ispitivanje«.

Članak 14.

Dodaci I. i II. zamjenjuju se novim Dodacima I. i II. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Dodaci III. i IV. brišu se.

Članak 15.

Obrazac 1. zamjenjuje se novim Obrascem 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Za preglede započete prije 1. srpnja 2017. godine primjenjivat će se uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08, 84/08, 77/13 i 136/15).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-01/15

Urbroj: 525-09/0007-17-10

Zagreb, 19. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Dodatak I.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati protokolima CPVO-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni nazivUobičajeni nazivProtokol CPVO-a
Allium cepa L. (skupina cepa)LukTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium cepa L. (skupina aggregatum)Luk kozjakTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium fistulosum L.Luk zimskiTP 161/1 od 11. 3. 2010.
Allium porrum L.PorilukTP 85/2 od 1. 4. 2009.
Allium sativum L.Češnjak (bijeli luk)TP 162/1 od 25. 3. 2004.
Allium schoenoprasum L.Luk vlasacTP 198/2 od 11. 3. 2015
Apium graveolens L.CelerTP 82/1 od 13. 3. 2008.
Apium graveolens L.Celer korjenašTP 74/1 od 13. 3. 2008.
Asparagus officinalis L.ŠparogaTP 130/2 od 16. 2. 2011.
Avena nuda L.Golozrna zobTP 20/2 od 1. 10. 2015.
Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)Zob i crvena zobTP 20/2 od 1. 10. 2015.
Beta vulgaris L.Cikla, uključujući i Cheltenham repuTP 60/1 od 1. 4. 2009.
Beta vulgaris L.BlitvaTP 106/1 od 11. 3. 2015.
Brassica napus L.Uljana repicaTP 36/2 od 16. 11. 2011.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Stočna korabaTP 89/1 od 11. 3. 2015.
Brassica oleracea L.Kelj lisnatiTP 90/1 od 16. 2. 2011.
Brassica oleracea L.CvjetačaTP 45/2 od 11. 3. 2010.
Brassica oleracea L.Brokula ili kalabrijska brokulaTP 151/2 od 21. 3. 2007.
Brassica oleracea L.Kelj pupčarTP 54/2 od 1. 12. 2005.
Brassica oleracea L.KorabicaTP 65/1 od 25. 3. 2004.
Brassica oleracea L.Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveniTP 48/3 od 16. 2. 2011.
Brassica rapa L.Kineski kupusTP 105/1 od 13. 3. 2008.
Cannabis sativa L.KonopljaTP 276/1 od 28. 11. 2012.
Capsicum annuum L.Čili paprika ili paprikaTP 76/2 od 21. 3. 2007.
Cichorium endivia L.Kudrava endivija i endivija širokolisnaTP 118/3 od 19. 3. 2014.
Cichorium intybus L.Industrijska cikorijaTP 172/2 od 1.12.2005.
Cichorium intybus L.Radič za pospješivanjeTP 173/1 od 25. 3. 2004.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiLubenicaTP 142/2 od 19. 3. 2014.
Cucumis melo L.DinjaTP 104/2 od 21. 3. 2007.
Cucumis sativus L.Krastavac i krastavac za konzerviranjeTP 61/2 od 13. 3. 2008.
Cucurbita maxima DuchesneBučaTP 155/1 od 11. 3. 2015.
Cucurbita pepo L.Tikva ili tikvicaTP 119/1rev. od 19. 3. 2014.
Cynara cardunculus L.Artičoka i kardaTP 184/2 od 27. 2. 2013.
Daucus carota L.Mrkva i stočna mrkvaTP 49/3 od 13. 3. 2008.
Festuca arundinacea Scherb.Vlasulja barskaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca filiformis Pourr.Uskolisna vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca ovina L.Vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca pratensisVlasulja livadnaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca rubra L.Vlasulja nacrvenaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaOštrolisna vlasuljaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Foeniculum vulgare Mill.KomoračTP 183/1 od 25. 3. 2004.
Gossypium spp.PamukTP 89/1 od 11. 3. 2015.
Helianthus annuus L.SuncokretTP 81/1 od 31. 10. 2002.
Hordeum vulgare L.JečamTP 19/4 od 1. 10. 2015.
Lactuca sativa L.Zelena salataTP 13/5 rev. od 19. 4. 2016.
Linum usitatissimum L.Lan/sjeme lanaTP 57/2 od 19. 3. 2014.
Lolium × boucheanum KunthLjulj oldenburškiTP 4/1 od 23. 6. 2011.
Lolium multiflorum Lam.Ljulj talijanskiTP 4/1 od 23. 6. 2011.
Lolium perenne L.Ljulj engleskiTP 4/1 od 23. 6. 2011.
Oryza sativa L.RižaTP 16/3 od 1. 10. 2015.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPeršinTP 136/1 od 21. 3. 2007.
Phaseolus coccineus L.Grah mnogocvjetniTP 9/1 od 21. 3. 2007.
Phaseolus vulgaris L.Grah mahunar niski i grah mahunar visokiTP 12/4 od 27. 2. 2013.
Pisum sativum L.Stočni grašakTP 7/2 rev. od 11. 3. 2015.
Pisum sativum L. (partim)Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećeracTP 7/2 rev. od 11. 3. 2015.
Raphanus sativus L.Rotkvica, rotkvaTP 64/2 rev. od 11. 3. 2015.
Rheum rhabarbarum L.RabarbaraTP 62/1 od 19. 4. 2016.
Scorzonera hispanica L.Crni korijenTP 116/1 od 11. 3. 2015.
Secale cereale L.RažTP 58/1 od 31. 10. 2002.
Solanum lycopersicum L.RajčicaTP 44/4 rev.2 od 19. 4. 2016.
Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) FosbergPodanci rajčiceTP 294/1 rev. od 19. 4. 2016.
Solanum melongena L.PatlidžanTP 117/1 od 13. 3. 2008.
Solanum tuberosum L.KrumpirTP 23/2 od 1. 12. 2005.
Spinacia oleracea L.ŠpinatTP 55/5 rev. od 19. 4. 2016.
Triticum aestivum L.PšenicaTP 3/4 rev. 2. od
16. 2. 2011.
Triticum durum Desf.Tvrda pšenicaTP 120/3 od 19. 3. 2014.
Valerianella locusta (L.) Laterr.MatovilacTP 75/2 od 21. 3. 2007.
Vicia faba L. (partim)BobTP Broadbean/1 od 25. 3. 2004.
Vicia sativa L.Grahorica jaraTP 32/1 od 19. 4. 2016.
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusHibridi nastali križanjem vrsta iz roda Triticum i vrsta iz roda SecaleTP 121/2 rev. 1. od
16. 2. 2011.
Zea mays L.KukuruzTP 2/3 od 11. 3. 2010.
Zea mays L. (partim)Slatki kukuruz i kukuruz kokičarTP 2/3 od 11. 3. 2010.
Tekst protokola objavljen je na mrežnim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

Dodatak II.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati vodičima UPOV-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni nazivUobičajeni nazivSmjernice UPOV-a
Agrostis canina L.Rosulja pasjaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis capillaris L.Obična rosuljaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis gigantea Roth.Rosulja bijelaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis stolonifera L.Rosulja vriježastaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Arachis hypogaea L.Orašac/KikirikiTG/93/4 od 9. 4. 2014.
Beta vulgaris L.Stočna repaTG/150/3 od 4. 11. 1994.
Brassica rapa L.Postrna repaTG/37/10 od 4. 4. 2001.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsKrmna ogršticaTG/185/3 od 17. 4. 2002.
Bromus catharticus VahlStoklasa štraderovaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Bromus sitchensis Trin.Stoklasa zobenaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Carthamus tinctorius L.ŠafranikaTG/134/3 od 12. 10. 1990.
Cichorium intybus L.Lisnati ili glavati radičTG/154/3 od 18. 10. 1996.
Cucurbita maxima x Cucurbita moschataMeđuvrsni hibridi Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. kao podloga za cijepljenjeTG/311/1 od 25. 3. 2015.
Dactylis glomerata L.Klupčasta oštricaTG/31/8 od 17. 4. 2002.
Glycine max (L.) Merr.Soja za zrnoTG/80/6 od 1.4.1998.
Lotus corniculatus L.Smiljkita roškastaTG 193/1 od 9. 4. 2008.
Lupinus albus L.Lupina bijela slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus angustifolius L.Lupina uskolisnaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus luteus L.Lupina slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Medicago × varia T. MartynBastardna lucernaTG/6/5 od 6. 4. 2005.
Medicago sativa L.LucernaTG/6/5 od 6. 4. 2005.
Papaver somniferum L.MakTG/166/4 od 9. 4. 2014.
Phleum nodosum L.Mačji repak BertolonijevTG/34/6 od 7. 11. 1984.
Phleum pratense L.Mačji repakTG/34/6 od 7. 11. 1984.
Poa pratensis L.Vlasnjača livadnaTG/33/7 od 9. 4. 2014.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Uljana rotkvaTG/178/3 od 4. 4. 2001.
Sinapis alba L.Gorušica bijelaTG/179/3 od 4. 4. 2001.
Sorghum bicolor (L.) MoenchSirakTG/122/4 od 25. 3. 2015.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.Sudanska travaTG/122/4 od 25. 3. 2015.
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) StapfHibridi nastali križanjem Sorghum bicolor i Sorgum sudanenseTG/122/4 od 25. 3. 2015.
Trifolium pratense L.Djetelina crvenaTG/5/7 od 4. 4. 2001.
Trifolium repens L.Djetelina bijelaTG/38/7 od 9. 4. 2003.
Vicia faba L.Stočni bobTG/8/6 od 17. 4. 2002.
xFestulolium Asch. et Graebn.Hibridi nastali križanjem vrsta roda Festuca s vrstama roda LoliumTG/243/1 od 9. 4. 2008.Tekst vodiča objavljen je na mrežnim stranicama UPOV-a (www.upov.int).«

Obrazac 1.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

APPLICATION FOR ADDITION TO THE NATIONAL
VARIETY LIST

1. Podnositelj zahtjeva
Applicant
Ime (First name):
Prezime (Last name):
Tvrtka: (Organisation):
Adresa: (Address):
Poštanski broj (ZIP code):Mjesto (Place):
Država (Country):
Telefon (Phone No.):
Telefaks (Fax No.):
E-mail (e-mail):
  

2. Punomoćnik (Uz zahtjev priložite punomoć o zastupanju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja)

Procedural representative (Please attach the completed form of the authorization of the procedural representative)

Ime (First name):
Prezime (Last name):
Tvrtka: (Organisation):
Adresa: (Address):
Poštanski broj (ZIP code):Mjesto (Place):
Država (Country):
Telefon (Phone No.):
Telefaks (Fax No.):
E-mail (e-mail):


3. Oplemenjivač/i sorte

The original breeder(s) of the variety
☐     Oplemenjivač sorte je podnositelj zahtjeva (breeder of variety is applicant)
☐     Oplemenjivač sorte nije podnositelj zahtjeva (breeder of variety is NOT applicant)
Oplemenjivač 1 Breeder 1Oplemenjivač 2 Breeder 2
Ime (First name):Ime (First name):
Prezime (Last name):Prezime (Last name):
Tvrtka: (Organisation):Tvrtka: (Organisation):
Adresa: (Address):Adresa: (Address):
Poštanski broj (ZIP code)Poštanski broj (ZIP code):
Mjesto (Place):Mjesto (Place):
Država (Country):Država (Country):
Telefon (Phone No.):Telefon (Phone No.):
Telefaks (Fax No.):Telefaks (Fax No.):
E-mail (e-mail):E-mail (e-mail):


4. Održivač sorte

Maintainer
Ime (First name):
Prezime (Last name):
Tvrtka: (Organisation):
Adresa: (Address):
Poštanski broj (ZIP code):Mjesto (Place):
Država (Country):
Telefon (Phone No.):
Telefaks (Fax No.):
E-mail (e-mail):5. Vrsta kojoj sorta pripada

Species to which the variety belongs

Latinsko ime vrste (Latin name): _________________________

Hrvatsko ime vrste (Croatian name):_______________________

6. Ime sorte/denominacija (upotrebljavajte velika i mala slova)

Variety denomination (using capital and small letters)

Oplemenjivačka oznaka (Breeders reference):_________________

Predloženo ime sorte (Proposed name of the variety): _________

7. Predloženo ime sorte je (Proposed designation is)

☐ Zamišljeno ime (Fancy name)

☐ Kod (Code)

8. Podaci o upisu sorte na sortnu listu i oplemenjivačko pravo sorte

Information regarding national listing and plant breeder’s rights of the variety

☐     Sorta je prijavljena ili je upisana na sortnu listu u drugoj državi (The variety has been applied or has been listed to the National Variety List in any other country)

Država (Country)

Ime ili predloženo ime sorte

(Variety denomination)

U postupku upisa

(Application pending)

Upisana

(Already listed)

☐     Sorta nije upisana i nije prijavljena za upisivanje na sortnu listu u niti jednoj drugoj državi (The variety has NOT been listed and not applied for National Variety List in any other country)

9. Podaci o zaštiti sorte (The variety protection data)

☐     Sorta je zaštićena u drugoj/im državi/ama, navedite u kojoj/im i godinu zaštite (The variety has been protected in other countries, in which countries and year of protection): ________________

☐     Sorta nije zaštićena niti u jednoj državi (The variety has NOT been protected in any other country)

10. Postupak ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS)

Technical examination of the variety (DUS)

☐     je završen, navedite državu/e (has already been completed, give the country):_________

☐     se trenutno provodi, navedite državu/e (is conducted, give the country):_________

☐     nije proveden (has not been done)

11. Sorta je stvorena uz pomoć genetske tehnologije ili sadrži genetski modificirane organizme

The variety is or includes genetically modified organisms (GMO)

☐ DA (Yes)

☐ NE (No)

Ako DA, priložite dozvolu za puštanje GMO u okolinu. ( In case of YES enclose premission to release GMO into the environment)

12. Porijeklo sorte (Origin of the variety)

__________________________________________________

13. Upotreba sorte (Use of the variety)

☐ Čuvana sorta (Conservation variety)

☐     Sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima (Variety developed for growing under particular conditions)

14. Prilozi (Enclosures)

☐ Tehnički upitnik (Technical Questionnaire)

☐     punomoć za zastupanje (Authorization of the Representative)

☐ izvješće o DUS testiranju (DUS Test Report)

☐     dozvola za puštanje GMO-a u okolinu (Permission for releasing GMO into the environment)

☐     ostalo, navedite priloge (other, specify):_________________

15. Izjava (Statement)

Prijavljujem se za postupak priznavanja sorti poljoprivrednog bilja Republike Hrvatske (I apply for addition to the National Variety List in the Republic of Croatia.)

Izjavljujem da su svi podaci u prijavi i prilozima potpuni i točni (I declare that all data stated in the application and attachments are, to the best of my knowledge, complete and correct).

Suglasan/a sam da se Zavod može savjetovati i razmjenjivati podatke sa drugim sortnim uredima (I agree that the Administration may consult and exchange data with other variety offices).

Izjavljujem da ću platit sve troškove i pristojbe u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja u predviđenim rokovima.(I agree to pay all the costs and fees for variety addition to the National Variety List within the deadlines set).

Mjesto:______________Datum:______________
(Place):(Date):


Potpis podnositelja zahtjeva: _____________________________

(Signature of the person entitled):