Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

NN 57/2017 (14.6.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1270

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZNACI STABALA, OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA, POPRATNICI I ŠUMSKOM REDU

Članak 1.

U Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine« broj 17/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Pod doznakom se podrazumijeva odabiranje, obilježavanje i mjerenje stabala za sječu te obračun drvnog sječivog obujma.

(2) Doznakom se obuhvaćaju sva stabla predviđena za sječu prsnog promjera većeg od 10 cm.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza zagrade dodaju se riječi: »i degradiranim sastojinama određenim za konverziju«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »20 cm« dodaju se riječi: »te opožarenim površinama od najmanje 50 hektara«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. iza riječi: »razreda« dodaju se riječi: »te raznodobnim sastojinama«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ista osoba može obaviti sve faze rada doznake stabala ako je ovlašteni inženjer odgovarajućeg stručnog smjera.«

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma sukladno posebnom propisu radi zaštite javnog interesa, doznaku stabala u šumama šumoposjednika provodi se neovisno o tome je li podnesen Zahtjev za doznaku stabala od strane šumoposjednika.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 3., koji je postao stavak 4. iza riječi: »stabala« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovog članka«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »drvo« dodaju se riječi: »duljine 1 m na više i promjera 7 cm na više«

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. riječi: »mjesto obilježavanja« zamjenjuju se riječima: »porijeklo sortimenta«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »pisana« i zareza dodaje se riječ: »strogo«.

Članak 9.

U članku 22. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma sukladno posebnom propisu radi zaštite javnog interesa, za drvnu masu s površina u privatnom vlasništvu/posjedu na kojima je izvršena doznaka stabala od strane pravne osobe ovlaštene za tu radnju te kada vlasnik/posjednik nije prije toga podnio Zahtjev za doznaku stabala, vlasnik/posjednik dužan je Savjetodavnoj službi podnijeti Zahtjev za izdavanje popratnice.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »doznaci« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno sukladno podnesenom Zahtjevu za izdavanje popratnice iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U šumama šumoposjednika popratnicu za ostale šumske proizvode izdaje licencirani izvođač radova na temelju zahtjeva za izdavanje popratnice koju vlasnik/posjednik podnosi Savjetodavnoj službi.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 3., koji je postao stavak 4. iza riječi: »doznačenih i otpremljenih stabala« zamjenjuju se riječima: »doznačenih stabala i otpremljenih šumskih proizvoda«.

Članak 11.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Radi utvrđivanja sljedivosti sukladno Uredbi Europske unije o drvu (EUTR), za izrađene i propisno obilježene drvne sortimente (tehničko drvo i prostorno drvo) za koje je već izdana popratnica mora se naknadno izdati nova popratnica prilikom svakog daljnjeg stavljanja u promet i transport, od mjesta prve pohrane do krajnjeg mjesta prerade.

(2) Prilikom ponovnog stavljanja u promet i transport, vlasnik drvnih sortimenata dužan je posjedovati preslike svih popratnica i druge releventne dokumentacije (račun i sl.) kojima se dokazuje podrijetlo kupljene robe.

(3) Novu popratnicu izdaje licencirani izvođač na zahtjev vlasnika drvnih sortimenata.

(4) Prilikom izdavanja nove popratnice, vlasnik drvnih sortimenata dužan je licenciranom izvođaču predočiti sve popratnice koje su pratile drvne sortimente od prvog stavljanja u promet do mjesta izdavanja nove popratnice kao i svaku drugu relevantnu dokumentaciju (račun i sl.) kojom dokazuje podrijetlo drvnih sortimenata za koje traži izdavanje nove popratnice.

(5) Licencirani izvođač svojim potpisom popratnice iz stavka 3. ovoga članka potvrđuje da je osobnim uvidom u dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka i drvne sortimente te njihovim ponovnim premjeravanjem i obilježavanjem utvrdio sukladnost u odnosu na vrstu drveća, dužinu i srednji promjer sortimenta te drvni obujam čime jamči daljnju njihovu sljedivost.

(6) Licencirani izvođač iz stavka 5. ovoga članka obvezuje se uz presliku popratnice koju je izdao posjedovati preslike cjelokupne dokumentacije temeljem koje jamči sljedivost prometovanja drvnim sortimentima.

(7) Vlasnik drvnih sortimenata snosi troškove ponovnog premjeranja i obilježavanja te izdavanja nove popratnice.

(8) Rok važenja popratnice za drvne sortimente i ostale šumske proizvode je 24 sata.

Članak 12.

U članku 25. u stavku 1. iza riječi: »postupci« dodaju se riječi: »i radnje«, a riječ: »sječini« zamjenjuje se s riječju: »sastojini«.

U stavku 2. riječi: »u pravilu istovremeno s radovima pridobivanja drva« zamjenjuju se riječima: »u pravilu tijekom provođenja radova gospodarenja šumama«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma sukladno posebnom propisu radi zaštite javnog interesa, šumski red u šumama šumoposjednika dužna je uspostaviti pravna osoba ukoliko je provodila naređene mjere.«

Članak 13.

U članku 27. podstavku a) riječi: »1. travnja« zamjenjuje se riječima: »15. travnja«

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/27

Urbroj: 525-11/1061-17-2

Zagreb, 6. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.