Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN 57/2017 (14.6.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1271

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (»Narodne novine« broj 22/15 i 93/15) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 6. broj: »200,00« zamjenjuje se brojem: »240,00«, a broj: »275,00« zamjenjuje se brojem: »330,00«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Sredstva za zaštitu šuma od štetnih organizama i biljnih bolesti (mamci, klopke, feromoni, pesticidi i sl.) nabavljaju se prema odredbama propisa iz područja javne nabave.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 4. podstavku 1. iza riječi: »radova« dodaju se riječi: »ili usluga«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

» (6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma sukladno posebnom propisu radi zaštite javnog interesa, pravna osoba koja je obvezana na provedbu naređenih mjera u šumama šumoposjednika ukoliko ih šumoposjednik nije proveo samostalno ili njihovu provedbu povjerio licenciranome izvođaču, putem Savjetodavne službe ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a ako:

– je izvršila propisane radove sanacije i obnove u šumama šumoposjednika oštećenih štetnim organizmom prema elaboratu Savjetodavne službe,

– podnijela zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a Savjetodavnoj službi.

(7) Iznimno od stavka 4. ovoga članka za vrijeme provođenja posebnog propisa iz stavka 6. ovoga članka Licencirani izvođač ostvaruje putem Savjetodavne službe pravo na sredstva OKFŠ-a za izvođenje usluge doznake stabala ako je:

– sa Savjetodavnom službom sklopio ugovor o izvođenju usluge doznake na zaraženom području,

– izvršio propisane usluge sukladno posebnom propisu iz stavka 6. ovoga članka i ugovoru.«

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Od dana objave natječaja za dostavu projektnih prijava u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) pa sve do kraja njegove provedbe, bit će izuzete od korištenja naknade za OKFŠ i bit će financirane iz sredstava Programa, osiguravajući načelo razgraničenja (demarkacija), aktivnosti:

– izgradnja i rekonstrukcija šumske infrastrukture,

– konverzija šuma.«

Članak 5.

U Prilogu 3. u tablici: »CJENIK RADNIKA I STROJEVA ZA BIOLOŠKU OBNOVU ŠUMA« redak: »Poduzetnik« mijenja se i glasi:

Poduzetnik240


Iza tablice: »CJENIK RADNIKA I STROJEVA ZA BIOLOŠKU OBNOVU ŠUMA« ispod riječi: »Motorna pila – rad 8 sati dnevno« dodaju se riječi:

»Cijena rada radnika je izražena za rad 8 sati dnevno.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/25

Urbroj: 525-11/1061-17.2

Zagreb, 6. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.