Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika

NN 57/2017 (14.6.2017.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1272

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 143/13 i 94/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UPISNIKU ŠUMOPOSJEDNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o upisniku šumoposjednika (»Narodne novine« broj 137/14) u članku 2. ispred riječi: »Upis« dodaje se oznaka (1).

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

» (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma sukladno posebnom propisu radi zaštite javnog interesa, upis u Upisnik radi ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma nije obvezan za šumoposjednike koji su u cijelosti proveli naređene mjere, odnosno za pravnu osobu koja je obvezana na provedbu naređenih mjera u šumama šumoposjednika ukoliko ih šumoposjednik nije proveo samostalno ili njihovu provedbu povjerio licenciranome izvođaču.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/26

Urbroj: 525-11/1061-17-2

Zagreb, 6. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.