Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu

NN 58/2017 (16.6.2017.), Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu

Ministarstvo uprave

1291

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 38/15), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-2 od 27. ožujka 2017. godine, klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-4 od 30. ožujka 2017. godine, klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-8 od 24. travnja 2017. godine, klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-10 od 19. svibnja 2017. godine, klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-13 od 25. svibnja 2017. godine, klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-16 od 26. svibnja 2017. godine, klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-18 od 7. lipnja 2017. godine i klasa: 100-01/17-01/46, urbroj: 513-05-01-17-21 od 8. lipnja 2017. godine, ministar uprave donosi

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I STRUČNE SLUŽBE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

I.

Donosi se Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu.

II.

Na dan 1. siječnja 2017. godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, za koje se planira zapošljavanje, bilo je 48.247 zaposlenih službenika i namještenika.

U tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske u 2017. godini planira se zapošljavanje ukupno 2.026 službenika na neodređeno vrijeme, od čega 1.300 službenika s radnim iskustvom i 726 vježbenika.

U tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske u 2017. godini planira se zapošljavanje ukupno 166 službenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.

Na dan 1. siječnja 2017. godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, za koje se planira zapošljavanje, bilo je zaposleno ukupno 1.859 pripadnika nacionalnih manjina. U 2017. godini planira se zapošljavanje 95 pripadnika nacionalnih manjina.

Na dan 1. siječnja 2017. godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, za koje se planira zapošljavanje, bilo je zaposleno 849 osoba s invaliditetom. U 2017. godini planira se zapošljavanje 58 osoba s invaliditetom.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, planirani prijam u državnu službu, broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina, planirano zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina, broj zaposlenih osoba s invaliditetom i planirano zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se u Tablici broj 1., koja je sastavni dio ovog Plana.

Plan prijama obuhvaća i planirani broj zapošljavanja službenika u središnjim tijelima državne uprave sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj klasa: 022-03/17-04/131, urbroj: 50301-25/05-17-1 od 27. travnja 2017. godine.

III.

Tijela državne uprave i stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske, za koje se planira zapošljavanje, popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima za plaće zaposlenih.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«, najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske i web-stranici Ministarstva uprave.

Klasa: 112-02/16-01/373

Urbroj: 515-04-01-02/1-17-115

Zagreb, 14. lipnja 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, v. r.