Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

NN 58/2017 (16.6.2017.), Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1293

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

I.

Ovom odlukom donosi se standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije KLESARSKI TEHNIČAR u obrazovnome sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA.

II.

Standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije KLESARSKI TEHNIČAR u obrazovnome sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00065

Urbroj: 533-25-17-0002

Zagreb, 2. lipnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.

STANDARD KVALIFIKACIJE
KLESARSKI TEHNIČAR

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

CAD – Computer Aided Design, računalom potpomognuti dizajn

CAM – Computer Aided Manifacturing, računalom potpomognuta izvedba

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

EU – Europska unija

ICT – Information and Communications Technology, informacijsko-komunikacijska tehnologija

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

RH – Republika Hrvatska

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OSNOVNA SVOJSTVA KVALIFIKACIJE

1.1. Naziv kvalifikacije

Klesarski tehničar

1.2. Razina kvalifikacije

4.2

1.3. Minimalan obujam kvalifikacije

Ukupno: 240

1.4. Klasa kvalifikacije

Potpuna

2. ELEMENTI KVALIFIKACIJE

2.1. Kompetencije i ishodi učenja

■ izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije

■ obaviti izmjeru na gradilištu koristeći odgovarajući alat za izmjere

■ izraditi radioničke nacrte, šablone i tehničke specifikacije koristeći pribor za crtanje

■ izabrati kameni materijal za daljnju ručnu, odnosno strojnu obradu u ovisnosti o budućoj namjeni

■ primijeniti postupak rezanja bloka pomoću odgovarajućih strojeva

■ obraditi površinu klesanca strojevima ili ručnim alatima te ga izrezati na zadanu dimenziju

■ izraditi profilacije klesanca strojevima ili ručnim alatom

■ primijeniti postupak finoga klesanja, odnosno završne obrade: ornamentika, punktiranje – rad po modelu

■ postaviti horizontalne i vertikalne kamene obloge mokrim i suhim postupcima

■ izvesti postupak zidanja ili oblaganja zidova kamenom

■ ugraditi arhitektonske konstruktivne elemente: stubišta, lukove, stupove, nadvoje, vijence, oluke i dr.

■ izraditi i ugraditi zamjenske elemente na gradilištu pod nadzorom konzervatora ili restauratora te elemente izrađene po modelima

■ zaštititi kamen od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih i suvremenih tehničkih i kemijskih sredstava

■ koristiti postupak ojačavanja kamena primjenom suvremenih kemijskih i tehničkih sredstava

■ voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena

■ upotrijebiti specifikaciju i narudžbu za materijal potreban za obavljanje radnog zadatka

■ izraditi ponudu s dokaznicom mjera za natječajem objavljeni posao u kamenu

■ komunicirati pomoću ICT sredstava s kupcima i dobavljačima

■ pridržavati se propisanih normi i specifikacija glede zadovoljavanja CE kvalitete isporučene robe i izvedenih radova

■ primijeniti procedure za rad na siguran način u proizvodnom procesu.

2.2. Skupovi ishoda učenja

2.2.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

KôdNazivRazinaObujam
I. Jezično-komunikacijsko područje:
Hrvatski jezik
Slušanje i govorenje2
Struktura hrvatskog jezika6
Pisanje6
Analiza književnih tekstova6
Analiza neknjiževnih tekstova4
Strani jezik

Jezični sustav i sadržaji stranoga jezika

(A1+, A2, A2+)

2
Čitanje (A2, A2+)4
Slušanje (A2, A2+)4
Pisanje (A2, A2+)2
Govor (A2, A2+)2
Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija) (A1+, A2, A2+)2
II. Matematičko područje:
Matematika
Brojevi4
Algebra i funkcije3
Oblik i prostor4
Mjerenje4
Podatci3
Infinitezimalni račun3
III. Prirodoslovno područje:
Geografija
Geografski pristup1
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru1
Orijentacija i geografske karte1
Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora3
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora1
Fizika
Gibanja1
Sile i polja1
Rad i energija1
Termodinamika1
Elektrodinamika1
Titranje, valovi, zvuk1
Elektromagnetski valovi i svjetlost1
Atomi i atomske jezgre1
Biologija
Čovjek i zdravlje1,5
Spolnost i sazrijevanje čovjeka1
Zaštita prirode i okoliša0,5
IV. Tehničko i informatičko područje:
Računalstvo
Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija1
Računalne mreže i internet2
Obrada i prikaz podataka2
Rješavanje problema pomoću računala2
V. Društveno-humanističko područje:
Povijest
Od lovca i sakupljača do stanovnika grada1,5
Uspon i pad staroga svijeta1,5
Srednjovjekovne civilizacije1,5
Temelji modernog svijeta1,5
Doba građanskih revolucija1,5
Dvadeseto stoljeće1,5
Katolički vjeronauk
Religioznost i put religija1,5
Kršćanska objava i vjera1,5
Crkva u sadašnjosti i prošlosti2
Kršćanska antropologija1,5
Kršćansko razumijevanje morala2
Kršćanska vjera u suvremenom svijetu1,5
Etika
Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest1,5
Etika socijalnog života2
Primijenjena etika2
Etika kao filozofija morala2
Etička argumentacija i etičke teorije2,5
Politika i gospodarstvo
Politika1
Gospodarstvo1
VI. Umjetničko područje:
 
VII. Tjelesno i zdravstveno područje:
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kineziološka teorijska znanja1
Kineziološke aktivnosti3
Transformacija kinantropoloških obilježja2
Kineziološki postupci unapređenja zdravlja2
UKUPNO1152.2.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja (85 % od ukupnoga udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-0801-4/O-11/01Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta5
J-0801-4/O-11/02Građevni materijali4,5
J-0801-4/O-11/03Nacrtna geometrija5
J-0801-4/O-11/04Prostoručno crtanje6
J-0801-4/O-11/05Petrografija6
J-0801-4/O-11/06Građevna mehanika3,5
J-0801-4/O-11/07Građevne konstrukcije3,5
J-0801-4/O-11/08Organizacija i obračun radova3,5
J-0801-4/O-11/09Klesarske konstrukcije s primjenom na zidovima, stupovima i lukovima5,5
J-0801-4/O-11/10Klesarske konstrukcije s primjenom na stubišta, grobnice i poklopnice6
J-0801-4/O-11/11Klesarske konstrukcije i kamena plastika6
J-0801-4/O-11/12Strojevi za branje kamena6
J-0801-4/O-11/13Strojevi za obradu kamena5
J-0801-4/O-11/14Primjena AutoCAD-a u obradi kamena − 2D crtanje5
J-0801-4/O-11/15Primjena AutoCAD-a u obradi kamena − 3D modeliranje5
J-0801-4/O-11/16Uvod u ručnu obradu kamena15
J-0801-4/O-11/17Ručna obrada kamena kovanim alatima5
J-0801-4/O-11/18Ručna obrada kamena pneumatskim i električnim alatima5
J-0801-4/O-11/19Ručna obrada kamena po modelima3,5
UKUPNO1042.2.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja (15 % od ukupnoga udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-0801-4/I-11/01Primijenjena kemija u kamenarstvu5
J-0801-4/I-11/02Ručna obrada kamena − napredni program5
J-0801-4/I-11/03Uvod u kiparsko modeliranje7
J-0801-4/I-11/04Primijenjena fizika7
J-0801-4/I-11/05Stilovi u arhitekturi6
J-0801-4/I-11/06Vođenje malog poduzeća6
UKUPNO18


2.3.4. Završni rad

NazivRazinaObujam
Završni rad3


2.3. Razrada skupova ishoda učenja

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

Kôd
NazivSlušanje i govorenje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine slušanja i razumijevanja te govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

■ odrediti slušanjem monološki ili dijaloški govorni oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta − eksplicitno i implicitno

■ izraziti svojim riječima bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

■ isplanirati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

■ izvesti jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ rabiti tečno u govoru pravogovornu, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku, leksičko-semantičku i stilističku normu

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

■ preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke


Kôd
NazivStruktura hrvatskog jezika
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

Ishodi učenja

(5-10)

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s povijesti hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

■ identificirati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s povijesti hrvatskog jezika

■ izvijestiti o sadržajima povezanim s povijesti hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

■ izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

■ sažeti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

■ prepoznati strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

■ izreći jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom


Kôd
NazivPisanje
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. sastavljati različite vrste tekstova

■ pisati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

■ sastavljati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

■ navesti samostalno ili uz smjernice sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

■ oblikovati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke oblikovanja teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

■ primjenjivati različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

■ odabrati rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu, jezičnu točnost i primjerenost

■ razmotriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu, jezičnu točnost i primjerenostKôd
NazivAnaliza književnih tekstova
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi

■ poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

■ razvrstati književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

■ obrazložiti na prototipnim primjerima književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

■ pokazati obilježja na književnim tekstovima

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

■ iznijeti podatke o zadanim književnim tekstovima

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

■ izložiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

■ razmotriti poznate književne tekstove s obzirom na strukturu, sadržaj i jezik

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

■ poduprijeti argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu


Kôd
NazivAnaliza neknjiževnih tekstova
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine čitanja i razumijevanja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

■ svrstati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

■ navesti postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

■ određivati značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove grafičkim elementima

■ objasniti tekstove grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

■ izdvojiti bit teksta i sadržajne pojedinosti iskazane eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

■ izraziti svojim riječima namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

■ prikazati prikupljene informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

■ prepoznati jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

■ potkrijepiti stav o neknjiževnom tekstu


Kôd
NazivJezični sustav i sadržaji stranoga jezika (A1+, A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja povezanog sa strukom

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

■ primijeniti jezične strukture i vokabular u poznatim temama i situacijama

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

■ upotrijebiti jezične sadržaje i oblike u poznatim sadržajima

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

■ odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu komuniciranja i socijalizacije

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

■ provesti jednostavne komunikacijske situacije različitih sadržaja i oblika

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja povezanog sa strukom

■ opisati jednostavnim iskazima osobe i mjesta iz različitih okružja

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

■ ostvariti jednostavnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

■ procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze


Kôd
NazivČitanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis događaja u osobnim pismima

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

■ sažeti u bilješke globalni smisao teksta

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

■ koristiti informacije iz pročitanog pisma u rješavanju zadataka

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

■ prepoznati osnovne informacije u oglasima za posao

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

■ prisjetiti se specifičnih informacija iz pročitanog teksta u udžbeniku

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

■ izdvojiti glavnu ideju u jednostavno pisanom tekstu

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

■ primijeniti pravila čitanja i odgovarajuću jezičnu intonaciju prilikom glasnog čitanja


Kôd
NazivSlušanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

Ishodi učenja

(5-10)

1. upotrijebiti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

4. interpretirati bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. upotrijebiti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

■ identificirati na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovne i složenije jezične strukture i vokabular te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati i upisati

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

■ ponavljati i moći primijeniti tijekom nastavnog procesa zahtjevnije upute i naredbe (primjerice, kako doći od točke x do točke y − pješice ili javnim prijevozom)

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

■ uočiti temu i glavnu misao na snimljenom i/ili izgovorenom testu te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl. Situacije na javnim mjestima, primjerice u restoranu, prodavaonici, željezničkoj postaji i sl.

4. interpretirati bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

■ prikupiti bitne informacije iz kratkih snimljenih odlomaka emisija s radija ili televizije, primjerice odlomak vremenske prognoze ili jednostavne reklame te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl.

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

■ uočiti važnije pojedinosti u kratkim snimljenim i/ili izgovorenim tekstovima koji se odnose na svakodnevne životne situacije te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, dopuniti, upisati i sl.


Kôd
NazivPisanje (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ napisati jednostavan vezani tekst o temi od osobnog interesa

Ishodi učenja

(5-10)

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

5. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

■ identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

■ odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

■ opisati kratko i jednostavno osobna iskustva

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

■ izabrati odgovarajuće jezične strukture

5. raspraviti o složenijim informacijama u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

■ rangirati složenost informacija u određenoj formi teksta

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

■ rangirati bilješke u skladu s važnošću informacija

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

■ procijeniti važnost primljenih informacija

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

■ usporediti povezanost informacija u pisanom izričaju


Kôd
NazivGovor (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

■ sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

■ povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. primijeniti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

■ identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u govornom izričaju

2. primijeniti jednostavne fraze u društvenim situacijama

■ odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

■ opisati osobna iskustva vezana uza svakodnevicu

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

■ izabrati odgovarajuće jezične strukture u pitanjima

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

■ rasporediti informacije prema važnosti u pismenoj komunikaciji

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

■ protumačiti složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

■ primijeniti pravila prijevoda za upute i naredbe


Kôd
NazivMeđukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija) (A1+, A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

■ usvojiti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

■ uočiti potrebu tolerantnoga ophođenja s osobama iz drugih kultura, ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Uvjeti u kojima se
stječu kompetencije
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

■ razlikovati posebnosti određene zemlje ciljnog jezika u vođenom i poluvođenome jezičnom izričaju

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

■ objasniti razlike vlastitim riječima u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

■ procijeniti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa u vođenome ili poluvođenom jezičnom izričaju

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ protumačiti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

■ navesti sadržaje na stranom jeziku uz uporabu pristojnih verbalnih i neverbalnih izraza

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

■ izdvojiti pozitivne od negativnih vrijednosti u slušanom ili pisanom tekstu ili u svakodnevnim primjerima jednostavne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

■ ostvariti osnovnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz primjenu verbalnih i neverbalnih strategija za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

■ prilagoditi način razgovora ili izlaganja obilježju skupine

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

■ primijeniti odgovarajući jezični registar uz pristojne uobičajene izraze i geste sukladno obilježju skupine


Kôd
NazivBrojevi
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ provesti u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

■ primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

■ odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

Ishodi učenja

(5-10)

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatom brojevnom sustavu

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Uvjeti u kojima se
stječu kompetencije
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

■ provoditi računske operacije u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

■ izračunati apsolutnu vrijednost u složenijim računskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

■ izračunati međusobnu udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

■ primijeniti osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, potenciranja s racionalnim eksponentom i korjenovanja

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

■ odrediti logaritam pozitivnog broja po zadanoj bazi rabeći definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

■ predvidjeti i zaokružiti rezultat računanja

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

■ izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

■ odrediti vrijednost sinusa, kosinusa ili tangensa pomoću trigonometrijske funkcije i džepnog računala za kut zadan u stupnjevima ili radijanima, a i obrnuto

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatom brojevnom sustavu

■ rabiti pravilo pretvaranja brojeva iz jednog brojevnog sustava u drugi i pravila izvođenja osnovnih računskih operacija

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

■ rabiti faktorijele u izračunavanju binomnih koeficijenata i u jednadžbama


Kôd
NazivAlgebra i funkcije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti postotke, omjere i razmjere, kvadratnu, eksponencijalnu i logaritamsku funkciju, jednadžbu i nejednadžbu

■ rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijen

■ računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

■ riješiti linearne i trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

■ prikazati linearnu funkciju, funkciju apsolutne vrijednosti i trigonometrijske funkcije

■ koristiti nizove

■ istražiti elementarne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

4. riješiti linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihove sustave te prikazati linearnu funkciju i funkciju apsolutne vrijednosti

5. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

6. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

7. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

8. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

9. primijeniti nizove i redove

10. analizirati složene funkcije pomoću svojstava elementarnih funkcija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

■ rabiti postotke, omjere i razmjere u jednostavnim konkretnim situacijama iz svakodnevnog života i struke

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

■ izračunati zbroj, umnožak i kvocijent potencija s cjelobrojnim eksponentom, potencirati potenciju te računati s korijenima

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

■ primijeniti formule za kvadrat binoma, razliku kvadrata, kub binoma, zbroj i razliku kubova prilikom rastavljanja algebarskih izraza na faktore i prilikom skraćivanja razlomaka

4. riješiti linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihove sustave te prikazati linearnu funkciju i funkciju apsolutne vrijednosti

■ odrediti rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe, sustava i jednostavnije jednadžbe s apsolutnim vrijednostima te nacrtati i opisati tijek i predznak linearne funkcije

5. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

■ izračunati rješenja kvadratne jednadžbe, povezati koeficijente kvadratne jednadžbe s rješenjima (Vièteove formule), riješiti sustav linearne i kvadratne jednadžbe te koristiti graf kvadratne funkcije za rješavanje kvadratne nejednadžbe

6. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

■ riješiti eksponencijalnu i logaritamsku jednadžbu i nejednadžbu koristeći svojstva eksponencijalne i logaritamske funkcije (injektivnost, rast i pad funkcije)

7. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

■ nacrtati i ispitati tijek trigonometrijskih funkcija te riješiti trigonometrijsku jednadžbu koristeći trigonometrijsku kružnicu, svojstva trigonometrijskih funkcija i formula identiteta

8. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

■ odrediti članove u razvoju binoma te broj permutacija, varijacija i kombinacija bez ponavljanja i s ponavljanjem

9. primijeniti nizove i redove

■ primijeniti aritmetički niz te geometrijski niz i eksponencijalnu funkciju u jednostavnim primjerima kamatnog računa

10. analizirati složene funkcije pomoću svojstava elementarnih funkcija

■ odrediti tijek elementarnih funkcija, analizirati (linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske) funkcije te rabiti njihova svojstva


Kôd
NazivOblik i prostor
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ analizirati pravac i kružnicu te dvije kružnice u koordinatnom sustavu u ravnini s njihovim jednadžbama

■ primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini i poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

■ ispitati i istražiti geometrijske oblike u ravnini i prostoru

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

■ primijeniti koordinate točaka, njihovu međusobnu udaljenost i polovište dužine

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

■ uočiti ravninske oblike u svakodnevnome okružju i umjetnosti (trokut, četverokut, pravilni mnogokut, kružnica, krug i dijelovi kruga) te riješiti praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

■ ustanoviti sukladnost i sličnost geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

■ povezati geometrijske oblike u prostoru sa svakodnevnim životom i strukom

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

■ prikazati vektore i njihovu linearnu kombinaciju u koordinatnom sustavu u ravnini i koristiti za ispitivanje svojstava geometrijskih oblika u ravnini

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

■ ispitati odnos točke i pravca i dvaju pravaca u ravnini, zadanih jednadžbama u koordinatnoj ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

■ ispitati odnos točke, pravca, kružnice i dviju kružnica


Kôd
NazivMjerenje
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti mjerenje i mjerne jedinice skupa, trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta te vektore pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4.     primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

■ rabiti odgovarajuće mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, novac i kut

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

■     povezati formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini sastavljenih od osnovnih geometrijskih oblika (trokut, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug i dijelovi kruga) sa svakodnevnim životom i strukom

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

■ primijeniti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4.     primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

■ izračunati nepoznate elemente u zadatcima iz planimetrije i stereometrije

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

■ primijeniti rješavanje pravokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

■     izračunati nepoznate elemente složenih geometrijskih oblika u prostoru koristeći formule za oplošje i obujam osnovnih oblika u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

■ primijeniti rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

■     izračunati skalarni umnožak vektora, kut između dvaju vektora i utvrditi okomitost vektora te primijeniti rezultat u stereometriji

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

■ procijeniti i približno odrediti površinu nepravilnog oblika u ravnini

10.      služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

■     primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, naročito opseg i površinu te oplošje i volumen pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci


Kôd
NazivPodatci
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prikupiti, organizirati, prikazati i protumačiti podatke iz svakodnevnog života, drugih nastavnih predmeta i struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

■ sakupiti podatke iz primarnih izvora (tzv. primarni podatci) pomoću upitnika i eksperimenta, bilježeći opažanja, mjerenja i/ili rezultate te raspraviti je li metoda prikupljanja podataka valjana

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

■ razvrstati i organizirati diskretne (npr. mjesec ili godina rođenja) i kontinuirane (npr. visina, tjelesna masa) primarne podatke

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

■ prikazati podatke na primjeren način pomoću tablice, linijskog, kružnog i stupčastog dijagrama i histograma s pravilno označenim osima, nazivima, skalama te razredima jednake širine

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

■ interpretirati prikupljene podatke i donijeti zaključke o podatcima prikazanim tablicom, dijagramom (uključujući stupčasti dijagram, višestruki stupčasti dijagram, kružni dijagram) i drugim grafičkim prikazima

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

■ izračunati srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, môd) i mjere raspršenosti niza numeričkih podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

■ protumačiti elementarne događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati vjerojatnost traženih događaja

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

■ pokazati utjecaj dodavanja ili uklanjanja jednog ili više podataka na srednje vrijednosti niza numeričkih podataka


Kôd
NazivInfinitezimalni račun
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ odrediti i izračunati limes niza i funkcije u točki, derivirati funkciju, primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

■ prikazati graf racionalne funkcije

■ odrediti primitivnu funkciju

■ izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

■ izračunati limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

■ odrediti limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

■ izračunati derivaciju funkcije koristeći pravila deriviranja

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

■ odrediti jednadžbu tangente u točki grafa, točke ekstrema i točke infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

■ crtati graf funkcije koristeći derivacije funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

■ izraziti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

■ odrediti površinu ispod grafa kvadratne funkcije


Kôd
NazivGeografski pristup
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razlikovati u odnosu na druge znanosti geografski pristup i metodologiju geografije u tumačenju prirodno-geografskih i društveno-geografskih procesa te organizaciji prostora

■ obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

■ razlikovati geografske grane i discipline te važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Ishodi učenja

(5-10)

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

■ navesti svojim riječima, samostalno, definiciju geografije i definiciju discipline geografije specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

■ izdvojiti etape u razvoju geografije i navesti ključne spoznaje po etapama

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

■ pridružiti disciplinama fizičke, društvene, regionalne i primijenjene geografije pripadajući objekt istraživanja

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

■ potkrijepiti primjerom položaj geografije u interdisciplinarnom području znanosti i središnji položaj nastavnog predmeta u sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

■ argumentirati primjere važnosti geografskih znanja i vještina u razvoju osam ključnih kompetencija

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

■ komentirati na odabranom primjeru doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarskih djelatnosti

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

■ razmotriti na primjeru prostornog plana naselja ili županije važnost geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja


Kôd
NazivZemlja u Sunčevu sustavu i svemiru
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ opisati postanak i građu svemira i Sunčeva sustava

■ objasniti utjecaj Zemljinih gibanja na organizaciju života na Zemlji

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postanak svemira

■ ispričati teoriju velikog praska

2. razlikovati svemirska tijela

■ usporediti veća i manja svemirska tijela (zvijezde, zviježđa, galaksije i nakupine galaksija, planete, satelite, planetoide, komete i meteore)

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

■ objasniti položaj Zemlje unutar Sunčeva sustava

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

■ navesti primjere spoznaja o postanku, obliku i dimenzijama Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

■ usporediti razlike u trajanju dana i noći, polarni dan i polarnu noć te trajanje osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

■ raspraviti utjecaj oblika Zemlje i Zemljina gibanja na ljudske djelatnosti i razlike u pojasnim vremenima


Kôd
NazivOrijentacija i geografske karte
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ orijentirati se u prostoru pomoću plana, topografskih karata i tehničkih sredstava za orijentaciju

■ primijeniti osnovne kartografske pojmove i tematske karte

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

■ koristiti matematičke, geografske i ostale elemente karte u analizi planova, općih, tematskih i topografskih karta

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

■ razlikovati načine predočavanja na pojedinim vrstama geografskih karata i povezati vrstu s načinom uporabe geografske karte

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

■ smjestiti točke u geografsku mrežu, samostalno se orijentirati u prostoru primjenom planova naselja, topografskih karata, kompasa i GPS-a

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

■ usporediti mogućnosti i ograničenja suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

■ izraditi skicu, sve vrste dijagrama, tablicu i tematsku kartu na temelju samostalno prikupljenih prostornih podataka


Kôd
NazivPrirodno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ usporediti prirodno-geografske elemente i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te analizirati njihov utjecaj na organizaciju prostora

■ koristiti istraživačke metode

■ primijeniti koncept održivog razvoja

Ishodi učenja

(5-10)

1. usporediti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo i vegetacija) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. istražiti prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. objasniti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. analizirati utjecaj prirodno-geografskih obilježja na organizaciju prostora (gospodarski razvoj, strukturu gospodarstva, strukturu stanovništva i naseljenost)

5. koristiti istraživačke metode u prikupljanju, obradi te interpretaciji rezultata istraživanja, raspraviti zaključke istraživanja o prirodno-geografskim pojavama i procesima

6. raspraviti problematiku o globalnoj promjeni klime i onečišćenju okoliša

7. vrjednovati mogućnosti povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

8. primijeniti koncept održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. usporediti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

■ tumačiti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. istražiti prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

■ razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. objasniti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

■ analizirati uzroke i posljedice prirodno-geografskih procesa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

4. analizirati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora (gospodarski razvoj, strukturu gospodarstva, strukturu stanovništva i naseljenost)

■ preispitati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. koristiti istraživačke metode u prikupljanju, obradi te interpretaciji rezultata istraživanja, raspraviti zaključke istraživanja o prirodno-geografskim pojavama i procesima

■ ispitati kakvoću okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

6. raspravljati problematiku o globalnoj promjeni klime i onečišćenju okoliša

■ diskutirati o problematici globalne promjene klime

7. vrjednovati mogućnosti povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

■ analizirati mogućnosti povećanja zaštićenih područja

8. primijeniti koncept održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

■ istražiti primjenu koncepta održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini


Kôd
NazivDruštveno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razlikovati utjecaj demogeografskih i ekonomsko-geografskih procesa na naselja i organizaciju prostora

■ objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo i gospodarstvo

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati demografski razvoj i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. prepoznati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

3. usporediti organizaciju prostora na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, kontinentalnoj i globalnoj razini

4. razlikovati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

5. primijeniti kriterije za mjerenje razvijenosti gospodarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini

6. objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

7. objasniti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija, razvoj i strukturu Europske unije, njezine glavne ciljeve i vrijednosti

8. raspraviti važnost poznavanja i pozitivnoga vrjednovanja nasljeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih, europskih građana i građana svijeta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. razlikovati demografski razvoj i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

■ usporediti razvoj naseljenosti, razmještaj stanovništva i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. prepoznati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

■ navesti primjere utjecaja religije na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. usporediti organizaciju prostora na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, kontinentalnoj i globalnoj razini

■ izdvojiti oblike naselja, ruralnoga krajolika, povijesnog razvoja različitih tipova naselja, tipove urbanih sustava u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

4. razlikovati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

■ objasniti strukturu, značenje i prostorni raspored primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti na zadanoj prostornoj razini

5. primijeniti kriterije za mjerenje razvijenosti gospodarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini

■ izdvojiti primjere problemskih i prosperitetnih regija, slabije, srednje i visoko razvijenih država

6. objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

■ razmotriti etape europskog integriranja i globalizacije te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

7. objasniti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija, razvoj i strukturu Europske unije, njezine glavne ciljeve i vrijednosti

■ izdvojiti primjere djelovanja međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te tijela Europske unije

8. raspraviti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja nasljeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih, europskih građana i građana svijeta

■ objasniti geografski smještaj i položaj Hrvatske, povijesno-geografski razvoj hrvatske države


Kôd
NazivGibanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne kinematičke pojmove u opisu gibanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

■ navesti i opisati temeljne fizikalne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

■ objasniti kada su trenutačna i srednja brzina tijela po vrijednosti jednake

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

■ razmotriti po vrijednosti i smjeru akceleracije automobila koji koči i koji ubrzava na semaforu

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

■ svrstati po nazivu gibanje vlaka pri ulasku u željezničku stanicu i pri izlasku iz željezničke stanice

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

■ nacrtati grafikon ovisnosti brzine i vremena ili puta i vremena iz podataka o pravocrtnom gibanju tijela

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

■ utvrditi visinu mosta pomoću pada kamena u rijeku

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

■ raspraviti kako se mijenja centripetalna akceleracija tijela pri kružnom gibanju s promjenom kutne brzine i kutne akceleracije


Kôd
NazivSile i polja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti koncept sile i polja u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti o općem zakonu gravitacije i gibanju satelita oko Zemlje

5. prosuditi ravnotežu krutog tijela

6. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Uvjeti u kojima se
stječu kompetencije
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

■ izračunati silu kočenja biciklista iz njegove mase i akceleracije zaustavljanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

■ utvrditi kako se promijeni trenje klizanja ako se udvostruči težina tereta na sanjkama koje kližu po istoj ravnoj podlozi

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

■ nacrtati sve sile koje djeluju na tijelo koje klizi niz kosinu

4. raspraviti o općem zakonu gravitacije i gibanju satelita oko Zemlje.

■ razmotriti kojom brzinom približno treba izbaciti satelit u blizini površine Zemlje da bi jednoliko kružio oko Zemlje

5. prosuditi ravnotežu krutog tijela

■ procijeniti gdje treba poduprijeti posvuda jednako debelu drvenu motku ako je na jednom kraju obješen dvostruko veći teret nego na drugom

6. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

■ raspraviti o čemu ovisi koliko je puta veća sila koja podiže teret od sile izazvane našom rukom na hidrauličkoj dizalici

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

■ protumačiti kako se promijeni sila između dvaju raznoimenih naboja ako im upola smanjimo udaljenost

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

■ osmisliti pokuse kojima možete dokazati koja polja djeluju u nekom prostoru


Kôd
NazivRad i energija
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti pojmove rada, energije i snage u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

■ objasniti zašto je rad obavljen silom usmjerenom usporedno s putom koji prelazi tijelo veći od rada obavljenog jednakom silom usmjerenom pod nekim kutom u odnosu na put

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

■ odrediti iz površine u F-s dijagramu rad koji obavi sila rastezanjem opruge

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

■ izračunati snagu automobilskog motora koji djeluje stalnom silom tijekom gibanja određenom brzinom

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

■ razmotriti korisnost rada koji obavimo kližući se na ledu i na koturaljkama

5. opisati različite vrste energije

■ navesti sličnosti i razlike različitih vrsta energije koje koristimo u svakodnevnom životu

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

■ utvrditi razlike kinetičkih energija tijela različitih masa i brzina

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

■ protumačiti zašto je rad za podizanje tijela na visinu h jednak gravitacijskoj potencijalnoj energiji

8. primijeniti zakon očuvanja energije

■ izračunati pomoću gravitacijske potencijalne energije tijela na određenoj visini kinetičku energiju pri slobodnom padu


Kôd
NazivTermodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne koncepte iz termodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

■ objasniti pojmove unutarnja energija, toplina i temperatura

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

■ raspraviti što je termičko gibanje i u kakvoj je vezi s temperaturom

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

■ usporediti promjenu obujma čvrstog tijela i tekućine pri promijeni temperature za jednak iznos

4. istražiti plinske zakone

■ razmotriti odnose između tlaka, volumena i temperature idealnog plina pomoću triju plinskih zakona

5. opisati načine prijenosa topline

■ navesti različite načine prijenosa topline i iznijeti bitne karakteristike pojedinog načina prijenosa

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

■ objasniti zašto u izohornim procesima nije moguće obaviti rad

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

■ utvrditi može li obaviti rad sustav kojemu se smanjila unutrašnja energija za iznos veći od iznosa primljene topline

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

■ razmotriti korisnost toplinskih strojeva ako se zna da je obavljeni rad jednak razlici toplina koju topliji spremnik predaje i one koju hladniji spremnik prima


Kôd
NazivElektrodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne koncepte iz elektrodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. objasniti primjenu elektromagnetske indukcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

■ raspraviti gibanje električnoga naboja pri prolazu električne struje u strujnom krugu na nekom primjeru

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

■ izračunati električnu struju pomoću trošila iz podataka za električni otpor i napon na koji je priključeno

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

■ objasniti ovisnost električnog otpora vodiča i poluvodiča o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

■ odrediti snagu grijača određenog otpora koji je priključen na električnu mrežu

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

■ izvesti Oerstedov pokus i izložiti njegovo otkriće

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

■ nacrtati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice te razmotriti o kojim veličinama ovisi magnetska indukcija u sva tri slučaja

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

■ raspraviti o čemu, prema Faradayevu zakonu, ovisi inducirani napon

8. objasniti primjenu elektromagnetske indukcije

■ protumačiti načelo rada transformatora


Kôd
NazivTitranje, valovi, zvuk
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne pojmove i pojave u vezi s harmonijskim titranjem, valovima i zvukom u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

■ raspraviti fizikalne veličine koje opisuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

■ prikazati grafički ovisnost elongacije o vremenu za tijelo koje izvodi harmonijsko titranje

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

■ izračunati primjenom jednadžbi za harmonijsko titranje silu na tijelo koje titra

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

■ objasniti pojavu rezonancije

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

■ razmotriti kako nastaje i kako se širi mehanički val te njegovu brzinu

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

■ objasniti razliku u rasprostiranju transverzalnog i longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije mehaničkih valova

■ nacrtati odbijanje, lom, ogib i superpoziciju mehaničkih valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

■ objasniti primjenu ultrazvuka u medicini


Kôd
NazivElektromagnetski valovi i svjetlost
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti svojstva elektromagnetskih valova i zakona geometrijske optike u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

■ odrediti valnu duljinu valova koje emitira radiostanica koju najčešće slušate

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

■ objasniti primjenu X-zraka u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

■ protumačiti prirodu slike koja nastaje u ravnom zrcalu

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

■ opisati što se događa s brzinom, frekvencijom i valnom duljinom svjetlosti prilikom prijelaza iz zraka u vodu

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

■ istražiti kako se konvergentna leća može koristiti kao povećalo

6. primijeniti jednadžbu leće

■ izračunati na koju udaljenost treba staviti zastor da se vidi slika predmeta koji se nalazi na dvostrukoj žarišnoj udaljenosti od konvergentne leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

■ izraziti uvjet konstruktivne interferencije svjetlosti


Kôd
NazivAtomi i atomske jezgre
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne ideje i koncepte atomske i nuklearne fizike

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

■ opisati sličnosti i razlike između svojstava dvaju izotopa istog elementa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

■ komentirati koja od ljubičaste i zelene linije emisijskog spektra žive odgovara prijelazu između dvaju energijskih nivoa s većom razlikom u energiji

3. objasniti fotoelektrični efekt

■ objasniti što će se dogoditi s brojem emitiranih elektrona (žuta svjetlost pada na metal i izbija elektrone) i njihovom maksimalnom kinetičkom energijom ako se intenzitet svjetlosti poveća dva puta

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

■ odrediti što će se dogoditi s De Broglievom valnom duljinom elektrona ako mu se brzina poveća dva puta

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

■ navesti što su β čestice i gdje nastaju

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

■ izračunati koliki su maseni broj i broj protona izotopa torija koji nastaju alfa raspadom izotopa

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

■ odrediti udio radioaktivnog izotopa u nekom uzorku koji se raspadne u druge izotope nakon triju vremena poluraspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

■ raspraviti o prednosti i nedostatcima korištenja nuklearne fisije za dobivanje električne energije


Kôd
NazivČovjek i zdravlje
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ prepoznati nepovoljno djelovanje različitih čimbenika na ljudski organizam

■ osposobiti se za primjenu stečenih znanja u svakodnevnom životu

Ishodi učenja

(5-10)

1. raspraviti zdrave stilove življenja te važnost pravilne i redovite primjene higijenskih navika u svakodnevnom životu

2. identificirati putove ulaska patogenih mikroorganizama i nametnika u tijelo čovjeka i mjere prevencije

3. dati primjere najčešće virusne i bakterijske bolesti i načine njihova liječenja

4. diskutirati o djelovanju sredstava ovisnosti na zdravlje i ponašanje ljudi

5. protumačiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje na primjerima različitih ovisnosti

6. prepoznati opasnosti za zdravlje vezane uz specifičnost zanimanja za koje se školuje

7. pokazati zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život ugroženoj osobi

8. opisati primjer posljedica poremećaja ravnoteže u organizmu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raspraviti zdrave stilove življenja te važnost pravilne i redovite primjene higijenskih navika u svakodnevnom životu

■ dati primjere redovitih higijenskih navika koje nužno trebaju provoditi osobe koje se rekreativno bave sportom

2. identificirati putove ulaska patogenih mikroorganizama i nametnika u ljudsko tijelo i mjere prevencije

■ opisati put ulaska virusa gripe u organizam i mjere prevencije

3. dati primjere najčešće virusne i bakterijske bolesti i načine njihova liječenja

■ navesti najčešće virusne ili bakterijske bolesti i jedan primjer liječenja

4. diskutirati o djelovanju sredstava ovisnosti na zdravlje i ponašanje ljudi

■ izdvojiti primjere štetnog utjecaja alkohola na zdravlje i ponašanje ljudi

5. protumačiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje na primjerima različitih ovisnosti

■ demonstrirati pomoću zadanog primjera i obrasca proces donošenja odluke

6. prepoznati opasnosti za zdravlje vezane uz specifičnost zanimanja za koje se školuje

■ navesti primjer opasnosti za zdravlje povezan sa specifičnosti zanimanja

7. pokazati zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život ugroženoj osobi

■ izabrati primjer zahvata prve pomoći koji može spasiti život osobi koja se guši

8. opisati primjer posljedice poremećaja ravnoteže u organizmu

■ izvijestiti o primjeru posljedica poremećaja koji nastaje u organizmu nakon unošenja hrane s velikom količinom soli


Kôd
NazivSpolnost i sazrijevanje čovjeka
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ usmjeriti polaznike na primjenu najvažnijih spoznaja o spolnosti čovjeka u svakodnevnom životu

■ razviti sposobnosti, stavove i spremnosti za odgovorno spolno ponašanje

Ishodi učenja

(5-10)

1. protumačiti povezanost sazrijevanja i životnih razdoblja s djelovanjem hormona

2. povezati funkciju spolnih organa s njihovom građom i higijenom

3. razlikovati prednosti i nedostatke različitih metoda planiranja trudnoće

4. protumačiti proces oplodnje i razvoj ploda do porođaja

5. povezati promjene tijekom trudnoće s odgovornim ponašanjem trudnice

6. raspraviti različite stavove o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. protumačiti povezanost sazrijevanja i životnih razdoblja s djelovanjem hormona

■ odabrati primjer koji pokazuje sličnost u sazrijevanju dječaka i djevojčica

2. povezati funkciju spolnih organa s njihovom građom i higijenom

■ objasniti kako neodržavanje higijene spolnog sustava može dovesti do poremećaja

3. razlikovati prednosti i nedostatke različitih metoda planiranja trudnoće

■ opisati prednosti i nedostatke mehaničkih sredstava kontracepcije

4. protumačiti proces oplodnje i razvoj ploda do porođaja

■ opisati proces oplodnje i glavne faze trudnoće

5. povezati promjene tijekom trudnoće s odgovornim ponašanjem trudnice

■ ustanoviti kako redovita rekreacija može utjecati na promjene tijekom trudnoće

6. razmotriti različite stavove o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju

■ diskutirati o različitim stavovima o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju


Kôd
NazivZaštita prirode i okoliša
Razina
Obujam0,5
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja

■ prepoznati i opisati konkretne uzroke ugroženosti neposrednog okoliša u kojem živi te cjelokupne prirode na Zemlji

■ razviti svijest o potrebi očuvanja bogatstva prirode, održanja prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti na Zemlji

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikazati na poznatim primjerima odnose između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

2. navesti primjere odnosa među živim bićima u biocenozi

3. navesti razloge ugroženosti prirode na Zemlji

4. prepoznati potencijalne opasnosti za okoliš, povezane sa zanimanjem za koje se školuju

5. dati primjere mogućih mjera zaštite prirode koje se mogu provesti zbog štetnog djelovanja na okoliš

6. izvijestiti o primjerima raznolikosti i posebnosti hrvatske flore i faune

7. diskutirati o potrebi očuvanja bogatstva prirode, održanja prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikazati na poznatim primjerima odnose između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

■ izraditi poster s poznatim primjerima prilagodbi organizma okolišu s različitim temperaturnim uvjetima

2. navesti primjere odnosa među živim bićima u biocenozi

■ diskutirati o različitim primjerima simbioza

3. navesti razloge ugroženosti prirode na Zemlji

■ napraviti mapu primjera ugroženih vrsta u zavičaju

4. prepoznati potencijalne opasnosti za okoliš povezane sa zanimanjem za koje se školuju

■ napraviti mapu potencijalnih opasnosti za okoliš vezanih uz zanimanje

5. dati primjere mogućih mjera zaštite prirode koje se mogu provesti zbog štetnog djelovanja na okoliš

■ prikazati posterom moguće mjere zaštite prirode koje se mogu provesti zbog postojećeg štetnog djelovanja na okoliš

6. izvijestiti o primjerima raznolikosti i posebnosti hrvatske flore i faune

■ prikazati putem PPT prezentacije raznolikost hrvatske faune u zavičaju

7. diskutirati o potrebi očuvanja bogatstva prirode, održanja prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti

■ izvijestiti pomoću postera o potrebi očuvanja bogatstva prirode


Kôd
NazivPoznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja
■ objasniti pojmove informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-ja) koje su važne za razumijevanje rada računala i razviti vještine potrebne za korištenje računalnog sustava

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

2. razlikovati osnovne logičke sklopove

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno-izlazne jedinice)

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

■ opisati važnost binarnoga brojevnog sustav za rad računala

■ protumačiti mjernu jedinicu količine podataka

■ zapisivati različite vrste podataka u računalu (cijele brojeve, znakove)

2. razlikovati osnovne logičke sklopove

■ nabrojiti, prepoznati, skicirati, opisati osnovne logičke sklopove

■ povezati logički izraz i logički sklop

■ izraditi tablicu istinitosti za jednostavni izraz ili sklop

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno-izlazne jedinice)

■ razlikovati svojstva pojedinih komponenata računala

■ prepoznati funkciju pojedinih utora za priključivanje vanjskih uređaja

■ ocijeniti veličinu prostora potrebnog za smještanje različitih sadržaja na uređaje i medije za pohranu podataka

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

■ razlikovati i upotrebljavati elemente grafičkoga korisničkog sučelja

■ rukovati postupkom dodavanja ili uklanjanja programa

■ namještati postavke sučelja, miša, tipkovnice, zaslona

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

■ označiti datoteke i mape u nizu

■ izrađivati nove, tražiti, premještati, kopirati, brisati datoteke i mape na računalu

■ koristiti aplikaciju za osnovno uređivanje crteža


Kôd
NazivRačunalne mreže i internet
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati obilježja mreža i interneta

■ koristiti usluge interneta

■ razviti svijest i vještine sigurnog korištenja internetom

Ishodi učenja

(5-10)

1. povezati uređaje u određeni tip mreže

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

3. komunicirati elektroničkom poštom

4. koristiti usluge interneta

5. koristiti računalo, mrežu i internet na siguran način

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrednovanja

1. povezati uređaje u određeni tip mreže

■ nabrojiti infrastrukturu mreže

■ imenovati mreže prema veličini i namjeni

■ izraditi shemu manje mreže s uređajima koji su potrebni i pripadajućim brzinama veza

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

■ opisati načine spajanja na internet (potrebno sklopovlje, programi, davatelji usluga, protokoli)

■ procijeniti brzinu prijenosa neke količine podataka

■ objasniti i razlikovati pojmove poslužitelj (server) i klijent te korisnički račun i korisničko ime

3. komunicirati elektroničkom poštom

■ razlikovati e-poštu klijenta i web poštu

■ namjestiti poštanski sandučić

■ napisati, poslati, pročitati, odgovoriti te proslijediti elektroničku poruku i elektroničku poruku s privitkom

4. koristiti usluge interneta

■ koristiti tražilicu za naprednije traženje sadržaja

■ pohraniti adrese često posjećivanih stranica u mapu Favoriti

■ procijeniti valjanost i kvalitetu sadržaja dobavljenih posredstvom interneta

5. koristiti računalo, mrežu i internet na siguran način

■ sigurno rukovati osobnim podatcima i podatcima potrebnim za pristup mreži

■ ažurirati antivirusni program, očistiti računalo od štetnih programa

■ argumentirati pojmove zaštita identiteta, pristojnost na internetu, autorska prava, licenciju, slobodne programe


Kôd
NazivObrada i prikaz podataka
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja
■ steći i razviti vještine naprednog korištenja programa za obradu teksta, programa za izradbu prezentacija i izradbu web stranica uz prilagodbu multimedije

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

2. koristiti i primijeniti program kojim će se prilagoditi slika, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati prezentaciju

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

5. modelirati problem iz struke i iz svakodnevnog života radom u timu te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

■ oblikovati postavke pisanja i odlomak sukladno potrebama

■ pripremiti dokument za ispis

■ pripremiti tekst s više stupaca s umetanjem simbola, crteža, matematičkih formula i tablica

■ osmisliti i izraditi neki dokument (životopis, molba...)

2. koristiti i primijeniti program kojim će se prilagoditi slika, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

■ oblikovati slike (povećavati, umanjivati, namještati kontrast, izrezivati, rotirati...)

■ prilagoditi i ugraditi slike, zvuk i video

■ razlikovati razne oblike prikaza slike, zvuka i videa

3. koristiti program za izradbu prezentacija

■ primijeniti temu i jedan od dostupnih predložaka dizajna na prezentaciju

■ umetati i namjestiti tekst, sliku, crtež, grafikon, tablicu, zvuk i efekte

■ osmisliti i izložiti prezentaciju na zadanu temu (prikupiti podatke, slike i sl.)

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

■ oblikovati tekst, umetati slike, hiperveze i tablice koristeći program za uređivanje stranica

■ postaviti datoteke na internet

5. modelirati problem iz struke i iz svakodnevnog života radom u timu te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

■ djelotvorno komunicirati u skupini licem u lice i na daljinu

■ osmisliti brošuru, letak, poslovni dopis, logo, plan, cijenu, izračun, račun, priopćenje za tisak ili druge dokumente prema potrebi

■ prezentirati uradak


Kôd
NazivRješavanje problema pomoću računala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja
■ osmisliti i kreirati program koji rješava problem

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postupak nastajanja programa

2. objasniti pojam algoritma

3. opisati dijagram tijeka, njegove simbole i pseudokod

4. analizirati program zapisan u konkretnom programskom jeziku, dijagramu tijeka ili pseudokodu

5. osmisliti i kreirati program u konkretnome programskom jeziku koji rješava određeni problem uporabom slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja

6. koristiti i primijeniti program za tablično računanje za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

7. osmisliti cjelokupno rješenje jednostavnijeg problema iz struke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postupak nastajanja programa

■ opisati pojmove program, naredba, programski jezik programiranje

■ nabrojiti i opisati korake koji se koriste u programiranju

2. objasniti pojam algoritma

■ objasniti ulogu algoritma u procesu programiranja

■ obrazložiti tri osnovna algoritamska postupka: slijed, grananje i ponavljanje

■ dati primjer algoritma iz svakodnevnog života

3. opisati dijagram tijeka, njegove simbole i pseudokod

■ nabrojiti i opisati ključne riječi pseudokoda

■ analizirati program napisan u pseudokodu ili dijagramu tijeka

4. analizirati program zapisan u konkretnome programskom jeziku, dijagramu tijeka ili pseudokodu

■ opisati i kategorizirati osnovne naredbe u konkretnome programskom jeziku

■ analizirati program zapisan u konkretnome programskom jeziku, dijagramu tijeka ili pseudokodu

5. osmisliti te kreirati program u konkretnome programskom jeziku koji rješava određeni problem uporabom slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja

■ opisati i analizirati problem te osmisliti postupak rješavanja problema i izraditi dijagram tijeka i/ili pseudokod

■ napisati program slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja koristeći naredbe programskog jezika

■ ispitati ispravnost programa

6. koristiti i primijeniti program za tablično računanje za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

■ unositi i mijenjati podatke te oblikovati ćelije i tablicu

■ koristiti formule, funkcije za izračunavanje zbroja prosjeka, minimuma, maksimuma, prebrojavanja i izdvajanje podataka

■ izraditi grafikon uporabom čarobnjaka

■ pripremiti dokument za ispis

7. osmisliti cjelokupno rješenje jednostavnijeg problema iz struke primjenjujući spoznaje iz više područja

■ uporabom znanja i vještina iz više područja izraditi rješenje jednostavnijeg problema, te prema potrebi koristiti dostupnu literaturu i izvore na internetu


Kôd
NazivOd lovca i sakupljača do stanovnika grada
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja
■ razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

■ prikazati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

■ vrjednovati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

■ kreirati prikaz kulturnih grupa na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove temeljne karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

■ načiniti tablicu vremenskog slijeda, prostora i karakteristika ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

■ izraditi mapu graditeljskih, umjetničkih i znanstvenih dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

■ konstruirati usporedbenu tablicu prvih pisama i njihova utjecaja na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom

prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

■ izdvojiti povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru od onih u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista


Kôd
NazivUspon i pad staroga svijeta
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja
■ razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najznačajnija postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog naslijeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

■ identificirati obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

■ nabrojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

■ ustanoviti zajedničke odrednice i razlike velikih religija i svjetonazora koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najznačajnija postignuća helenske i helenističke kulture

■ načiniti usporedbenu tablicu najznačajnijih postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

■ izraditi prikaze procesa objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog naslijeđa

■ razlučiti elemente kršćanstva i rimskoga prava kao osnove budućega europskog naslijeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

■ izdvojiti obilježja širenja grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske


Kôd
NazivSrednjovjekovne civilizacije
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja
■ razumjeti pojavu i razvoj civilizacija, novih država i kultura na trima kontinentima te kako su te nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecala na društvene promjene i odnose

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene između triju kontinenta

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje te rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

■ identificirati višestruke uzroke krize i dezintegracijske procese u Rimskom Carstvu od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

■ izdvojiti prijelomne političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

■ navesti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. objasniti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

■ označiti na povijesnom zemljovidu prostor Bizantskog Carstva i pravce širenja kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

■ prikazati procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

■ napraviti usporedbenu tablicu organizacije države, društva i širenja kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

■ izdvojiti područja i najznačajnije proizvode s kojima se trgovalo na trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

■ pokazati na zemljovidu pravce i faze kretanja te prostore širenja Mongolskog Carstva

9. izložiti sazrijevanje i rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

■ konstruirati usporedbenu tablicu razvoja društva i kulture na prostoru Hrvatske i susjednih područja do sredine 14. stoljeća


Kôd
NazivTemelji modernog svijeta
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova, u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

■ kategorizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

■ konstruirati uzročno-posljedični niz velikih promjena u tehnologiji, znanosti i kulturi te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

■ utvrditi karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

■ napraviti tablicu vjerskih, političkih, društvenih i kulturnih transformacija u Hrvatskoj u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

■ izraditi usporedbenu tablicu značajki i razvoja monarhija u Europi te dostignuća znanstvene revolucije i prosvjetiteljstva

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

■ navesti glavna zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

■ kategorizirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća


Kôd
NazivDoba građanskih revolucija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

■ načiniti ljestvicu uzroka i posljedica građanskih revolucija od kraja 18. do sredine 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

■ izraditi tablicu uzroka i posljedica industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

■ identificirati kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

■ utvrditi kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

■ razlučiti promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

■ kreirati mapu uzroka, pravaca i posljedica prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

■ objasniti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

■ izložiti promjene i sukobe u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«


Kôd
NazivDvadeseto stoljeće
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih

sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

9. raspraviti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva u 20. stoljeću

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzrok svjetskih ratova

■ usporediti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

■ konstruirati uzročno-posljedični niz zbivanja i posljedica Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

■ identificirati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

■ napraviti prikaz pojave i karaktera nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

■ kreirati uzročno-posljedičnu ljestvicu uzroka, tijeka i globalnih posljedica Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

■ kategorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

■ razlikovati raspad komunizma u Europi, Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu i Europi u drugoj polovici 20. stoljeća

■ prosuditi očekivanja i proturječnosti u svijetu i Europi u drugoj polovici 20. stoljeća

9. raspraviti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva u 20. stoljeću

■ ocijeniti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva u 20. stoljeću


Kôd
NazivReligioznost i put religija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti religioznost kao bitnu odrednicu povijesti čovjeka i čovječanstva te razvoj religija i fenomenologiju religijskih pravaca danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

■ odrediti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

■ nabrojiti temeljne oblike religioznog izražavanja

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

■ navesti kriterije razlikovanja prirodnih i objavljenih religija

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

■ klasificirati obilježja velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

■ izdvojiti obilježja monoteističkih religija

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

■ otkriti zajedničke odrednice religija


Kôd
NazivKršćanska objava i vjera
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati izvore kršćanske objave, njezin razvojni put u starom zavjetu, lik Isusa Krista i njegovo djelo spasenja te značenje za kršćansku vjeru danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesno – otkupiteljsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

■ raščlaniti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

■ nabrojiti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

■ analizirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

■ primijeniti temeljne poruke Svetog pisma na oblikovanje kršćanskog života

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesno – otkupiteljsko značenje kao Sina Božjega

■ navesti izvore za Isusovu povijesnost i njegovo povijesno – otkupiteljsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

■ interpretirati poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

■ poduprijeti argumentima razloge kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

■ ustanoviti sličnosti i razlike između osobe Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija


Kôd
NazivCrkva u sadašnjosti i prošlosti
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ objasniti etape nastanka i povijesti crkve te značenje crkve za vjeru i život kršćana

Ishodi učenja

(5-10)

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

■ potkrijepiti činjenicama povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

■ ustanoviti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

■ prepoznati osobu Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. prikazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

■ iskazati povezanost sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

■ nabrojiti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

■ razlučiti svijetle i tamne strane života i djelovanja Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

■ ustanoviti čimbenike kriza i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

■ izdvojiti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

■ objasniti načela ekumenizma


Kôd
NazivKršćanska antropologija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati vlastitosti kršćanskog poimanja čovjeka u usporedbi s drugim antropologijama i u odnosu prema osobnom životu

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

■ propitati različita poimanja čovjeka na primjerima iz konkretnog života

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

■ raščlaniti odnos između ljudske zrelosti i životnih vrjednota

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

■ protumačiti utemeljenost ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

■ pokazati ideal ostvarenog čovještva na primjeru Isusa Krista

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

■ izdvojiti temeljna obilježja kršćanskog poimanja slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

■ objasniti sličnosti i razlike između općeljudskih i kršćanskih vrjednota


Kôd
NazivKršćansko razumijevanje morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati temelje i načela kršćanskog morala te ih primijeniti na područje odnosa prema Bogu, istini, životu, obitelji i ljudskom radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

■ prepoznati na konkretnom primjeru značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

■ opisati odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

■ pokazati posljedice evanđeoskog zakona ljubavi za kršćansko djelovanje

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

■ protumačiti oblike izražavanja vjere i ljubavi prema Bogu

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

■ izdvojiti specifičnost kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

■ izložiti temeljne odrednice kršćanskog stava prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

■ ustanoviti posljedice spoznaje Boga za život u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

■ istražiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

■ navesti primjer kršćanskog zalaganja za mir u svijetu


Kôd
NazivKršćanska vjera u suvremenom svijetu
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati različite izazove suvremenoga svijeta koji potiču na novo promišljanje kršćanske vjere, putove dijaloga s drugim religijama i znanostima te doprinos kršćanstva rješavanju globalnih problema

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

■ objasniti promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

■ kategorizirati obilježja zrele i prosvijećene religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

■ izdvojiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

■ izvesti posljedice Kristova puta osmišljavanja i prevladavanja patnje za osobni život

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

■ skicirati obilježja vjerničkog i prirodoznanstvenog pogleda na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

■ pokazati komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

■ istražiti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja


Kôd
NazivMoralno iskustvo – predrefleksivna svijest
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati i razumjeti osnovne etičke pojmove na primjerima mitsko-religijskih izvora etike te razvijati sposobnost moralnog prosuđivanja i vrijednosnog orijentiranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

■ odrediti osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

■ protumačiti što je to samoostvarenje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

■ objasniti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

■ komentirati poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

■ navesti primjere graničnih situacija

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

■ usporediti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

■ raščlaniti razloge moralnog sukoba u konfliktnoj situaciji


Kôd
NazivEtika socijalnog života
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ objasniti etičke pretpostavke međuljudskih odnosa te socijalnih, političkih i pravnih institucija u ljudskom društvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

■ pokazati odnos između slobode i odgovornosti za vlastita djela

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

■ odrediti što je to opće dobro

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

■ objasniti jesu li privatni interesi nužno u sukobu s općim interesima

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

■ izložiti kakav je odnos između političke (građanske) i etičke vrline kod Aristotela

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

■ razlučiti je li utilitarizam oblik etičkog egoizma

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

■ navesti na kakvom određenju ljudske prirode Kant temelji pojam ljudskog dostojanstva

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

■ protumačiti mogu li znanstvenici kontrolirati posljedice znanstvenih otkrića i izuma


Kôd
NazivPrimijenjena etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prepoznati i analizirati osnovne probleme iz područja primijenjene etike te razvijati odgovorno ponašanje i kreativno sudjelovanje u rješavanju problema suvremene civilizacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

■ objasniti pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

■ navesti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

■ izložiti načela dubinske ekologije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

■ navesti primjere etičkih prijepora koji proizlaze iz znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

■ ustanoviti sličnosti i razlike između Hipokratove prisege i Ženevske deklaracije

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

■ objasniti razliku između trgovine organima i etičkog pristupa donaciji organa


Kôd
NazivEtika kao filozofija morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati temeljne etičke pojmove, teorije i strategije njihova opravdanja da bi se stekao racionalan i univerzalan uvid u prirodu moralnih fenomena te razvilo kritičko prosuđivanje različitih moralno vrijednosnih orijentacija bez autoritativnog utjecaja tradicije ili ideologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati odnos morala i etike

■ odrediti predmet etike kao filozofske discipline

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

■ pokazati na primjeru svakodnevne moralne prosudbe njezin moralni temelj

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

■ ustanoviti razliku između pojmova morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

■ protumačiti moral kao trebanje

5. raščlaniti strukturu etike

■ navesti u čemu se razlikuju pitanja kojima se bave deskriptivna, normativna i metaetika

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

■ izložiti različite etičke pristupe u određenju dobra kao temeljne moralne vrijednosti


Kôd
NazivEtička argumentacija i etičke teorije
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usporediti, izvesti, poopćiti i vrjednovati različite etičke koncepcije u svrhu razvijanja sposobnosti etičke argumentacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

■ navesti načelne razlike između Aristotelove etike vrline i Kantove deontološke etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

■ identificirati etičko uporište moralnog relativizma

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

■ usporediti ideju razvoja u povijesnom i evolucionističkom shvaćanju čovjeka

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

■ ustanoviti razliku između analitičke, komunikativne i kreativno-konstruktivne argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

■ izdvojiti temeljni etički princip argumentacije u tekstu


Kôd
NazivPolitika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razumjeti osnovne političke pojmove i principe funkcioniranja države

■ prosuditi kritički aktualna politička zbivanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave − demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj političke znanosti

■ prikazati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

■ procijeniti utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

■ razlučiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

■ suprotstaviti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

■ identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja, dokumenata koji ih reguliraju te organizacija koje sa bave njihovom zaštitom

■ demonstrirati pojam ljudskih prava kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

■ ustanoviti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave − demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

■ razlikovati različite političke sustave − demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

■ ispitati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

■ komentirati značajke političkog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti


Kôd
NazivGospodarstvo
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati osnovne gospodarske pojmove i funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini

■ shvatiti važnost gospodarskog djelovanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

■ interpretirati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

■ razlikovati osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

■ klasificirati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

■ usporediti funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

■ razlučiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

■ usporediti vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

■ prikazati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

■ povezati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

■ komentirati gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

■ prezentirati povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije


Kôd
NazivKineziološka teorijska znanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ povećati bitna kineziološka teorijska znanja o važnosti samostalne, smislene i svakodnevne provedbe tjelesnog vježbanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja…)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

■ objasniti doprinos tjelesnog vježbanja razvoju ljudskog roda

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

■ nabrojiti kineziološke aktivnosti koje su pozitivno usklađene s izabranim zanimanjem

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

■ izdvojiti programske sadržaje s obilježjima zanimanja i pokazati način njihove primjene tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti temeljna znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja…)

■ individualno odrediti volumen, ekstenzitet i intenzitet opterećenja pri vježbanju na primjeru pojedine sportsko-rekreacijske aktivnosti

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih zdravstvenih tegoba tijekom obavljanja izabranog zanimanja

■ izabrati kineziološke aktivnosti u funkciji pozitivnih promjena na pojedine organske sustave u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja


Kôd
NazivKineziološke aktivnosti
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti i usavršiti različite kineziološke aktivnosti koje, smisleno usklađene s izabranim zanimanjem i obilježjima polaznika, uzrokuju razvoj bitnih osobina i sposobnosti; pritom je postignuta visoka usvojenost ovih aktivnosti uvjet njihovoj učinkovitoj primjeni u sportsko-rekreacijske svrhe

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne cikličke aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnost koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijskih sadržaja

■ razmotriti monostrukturne cikličke aktivnosti u funkciji održavanja zdravlja i povećanja radne sposobnosti kako bi se objasnio utjecaj primjene tih aktivnosti na radni i zdravstveni status osoba u izboru zanimanja

2. uskladiti polistrukturne cikličke aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ sažeti polistrukturne aktivnosti, zadane programom, koje potiču razvoj više sposobnosti polaznika i preventivno smanjuju zdravstvene probleme

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ provesti elemente određene polistrukturne kompleksne aktivnosti koji se primjenjuju za neaktivne skupine mišića te upotrijebiti primjerene vježbe za jačanje i istezanje prema izabranom zanimanju

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ demonstrirati aktivnosti za povećanje morfološkog statusa i unapređenja aerobnih sposobnosti u svrhu prevencije zdravstvenog statusa

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

■ prilagoditi monostrukturne cikličke aktivnosti u svrhu cjeloživotnog vježbanja prema odabiru polaznika2.3.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja

Kôd
NazivTransformacija kinantropoloških obilježja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvajati i usavršavati kineziološke sadržaje i postupke za unapređenje kinantropoloških obilježja polaznika

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela − povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjena povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela, povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

■ prilagoditi kineziološke aktivnosti s ciljem povećanja mišićne mase, redukcije potkožnog masnog tkiva te u svrhu prevencije povećanja tjelesne težine

2. provesti izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

■ prilagoditi kineziološke aktivnosti kojima utječemo na pozitivne promjene motoričkih sposobnosti u izbornom zanimanju

3. provesti izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

■ provesti programske sadržaje uz optimalno doziranje opterećenja u cilju unaprjeđenja aerobnih i anaerobnih sposobnosti s obilježjima zanimanja

4. provesti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

■ demonstrirati kineziološke sadržaje za pokretljivost, aktivnost, jačanje i transformaciju lokomotornog sustava

5. objasniti izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja)

■ prilagoditi i primijeniti vježbe za jačanje ligamenata i tetiva te povećanje amplitude pokreta u zglobovima kako bi se prevenirale ozljede lokomotornog sustava

Kôd
NazivKineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvajati i usavršavati preventivne i korektivne kineziterapeutske postupke čija je svrha potpuno radno (funkcionalno) održavanje i/ili osposobljavanje djelatnika tijekom radnog staža

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (opuštanja, glađenja, gnječenja, istresanja…) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ procijeniti i primijeniti kineziterapeutske vježbe za smanjenje zdravstvenih problema koštanog i mišićnog sustava te vezivnog tkiva

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ osmisliti skup statičkih vježbi istezanja u funkciji oporavka lokomotornog sustava

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ pokazati kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju lokomotornog sustava

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ sastaviti i provesti skup vježbi koje obuhvaćaju istezanje nekog dijela lokomotornog sustava s ciljem redukcije mišićne napetosti (vrata, ramenog pojasa, kralježnice i leđnih mišića, trbušnih mišića i mišića stražnjice)

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (opuštanja, glađenja, gnječenja, istresanja …) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ izvesti skup vježbi samomasaže u različitim položajima s ciljem otklanjanja mišićne napetosti koja je aktivirana izabranim zanimanjem

KôdJ-0801-4/O-11/01
NazivTehničko crtanje s poznavanjem nacrta
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ svladati tehniku i jezik grafičkog izražavanja u graditeljskoj struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti tehnike crtanja olovkom i tušem u svrhu predodžbe modela

2. koristiti odnose veličina i omjere

3. pisati tehničkim pismom

4. nacrtati dvodimenzionalni i prostorni prikaz

5. prezentirati prostorni zor pomoću crteža

6. povezati pojedine grafičke prikaze

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti tehnike crtanja olovkom i tušem u svrhu predodžbe modela

■ nacrtati tehnički crtež olovkom i tušem

2. koristiti odnose veličina i omjere

■ primijeniti mjerila na praktičkom zadatku, M 1 : 10

3. pisati tehničkim pismom

■ koristiti tehničko pismo u opisivanju crteža sastavnicom

4. nacrtati dvodimenzionalni i prostorni prikaz

■ nacrtati ortogonalnu projekciju jednostavnoga geometrijskog lika

5. prezentirati prostorni zor pomoću crteža

■ skicirati projekt u kosoj projekciji

6. povezati pojedine grafičke prikaze

■ izraditi tlocrt i presjek obiteljske kuće


KôdJ-0801-4/O-11/02
NazivGrađevni materijali
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati se s vrstama građevnih materijala, njihovim svojstvima te načinom uporabe u građevinarstvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti stručne pojmove te razvijati interes i odgovornost prema struci

2. opisati proces proizvodnje pojedinih građevnih materijala

3. objasniti svojstva građevnih materijala

4. razlikovati postupke obrade građevnih materijala

5. navesti načine spravljanja vezivnih materijala

6. objasniti uzroke propadanja građevnih materijala

7. navesti postupke zaštite i održavanja građevnih materijala

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti stručne pojmove te razvijati interes i odgovornost prema struci

■ objasniti pojam »pomoćni materijal pri gradnji«

2. opisati proces proizvodnje pojedinih građevnih materijala

■ opisati proces proizvodnje opeke

3. objasniti svojstva građevnih materijala

■ nabrojiti dobre strane kamena kao građevnog materijala

4. razlikovati postupke obrade građevnih materijala

■ objasniti razliku između valjanja i izvlačenja čelika

5. navesti načine spravljanja vezivnih materijala

■ navesti u kojim se omjerima miješa cementni mort

6. objasniti uzroke propadanja građevnih materijala

■ nabrojiti razloge propadanja drva

7. navesti postupke zaštite i održavanja građevnih materijala

■ objasniti postupak pocinčavanja željezaKôdJ-0801-4/O-11/03
NazivNacrtna geometrija
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razvijati sposobnost prostornog zora

■ usvajati osnovne stereometrijske odnose

Ishodi učenja

(5-10)

1. nabrojiti vrste projekcija te osnovne geometrijske konstrukcije

2. konstruirati u Mongeovoj projekciji točku, dužinu, pravac i ravninu

3. konstruirati bokocrt i stranocrt točke, dužine, lika i geometrijskih tijela

4. prikazati odnose geometrijskih tvorevina, dviju ravnina te pravca i ravnine

5. konstruirati presjeke geometrijskih tijela projicirajućom ravninom

6. konstruirati kosu aksonometriju geometrijskih tijela i presjeka tijela projicirajućom ravninom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. nabrojiti vrste projekcija te osnovne geometrijske konstrukcije

■ konstruirati elipsu

2. konstruirati u Mongeovoj projekciji točku, dužinu, pravac i ravninu

■ nacrtati u Mongeovoj projekciji zadanu dužinu

3. konstruirati bokocrt i stranocrt točke, dužine, lika i geometrijskih tijela

■ odrediti pravu veličinu lika prevaljivanjem oko bokocrta

4. prikazati odnose geometrijskih tvorevina, dviju ravnina te pravca i ravnine

■ nacrtati projekciju pravca koji prolazi zadanom točkom i paralelan je s ravninom

5. konstruirati presjeke geometrijskih tijela projicirajućom ravninom

■ konstruirati presjek kose pravilne četverostrane piramide projicirajućom ravninom

6. konstruirati kosu aksonometriju geometrijskih tijela i presjeka tijela projicirajućom ravninom

■ nacrtati kosu aksonometriju uspravne šesterostrane prizme


KôdJ-0801-4/O-11/04
NazivProstoručno crtanje
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razviti sposobnosti prostorne predodžbe

■ usvojiti stvaralački poticaj u suvremenom načinu oblikovanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. crtati prema živom modelu: figuru, kroki studiju, glavu (detalji, oko, nos usta)

2. nacrtati linije i geometrijske likove te tonirati plohu

3. nacrtati kompoziciju obojenih ploha i zadanu kompoziciju

4. nacrtati tijelo frontalno postavljeno u prostoru

5. prostoručno nacrtati pojedina geometrijska tijela ravnih, odnosno oblih bridova uz njihovo sjenčanje

6. nacrtati detalj uha, ruke, noge, torza i glavu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. crtati prema živom modelu: figuru, kroki studiju, glavu (detalji, oko, nos usta)

■ izraditi crtež prema živom modelu

2. nacrtati linije i geometrijske likove te tonirati plohu

■ objasniti razliku između plošnosti i modelacije

3. nacrtati kompoziciju obojenih ploha i zadanu kompoziciju

■ opisati osnovne odnose među bojama (sklad, kontrast, dinamika)

4. nacrtati tijelo frontalno postavljeno u prostoru

■ objasniti osnovne perspektivne odnose (linearna perspektiva s 1 ili 2 očišta)

5. prostoručno nacrtati pojedina geometrijska tijela ravnih, odnosno oblih bridova uz njihovo sjenčanje

■ opisati način korištenja viziranja i tonske skale

6. nacrtati detalj uha, ruke, noge, torza i glavu

■ izvesti crtež linearno, grafički ili tonski, objasniti razliku


KôdJ-0801-4/O-11/05
NazivPetrografija
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ izabrati kamen na temelju poznavanja petrografskih, fizičko-mehaničkih i tehnoloških karakteristika da bi se mogao pravilno obraditi, ugraditi i zaštititi

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti važnost i potrebu izučavanja petrografije

2. opisati osnovna svojstva najvažnijih petrogenih minerala

3. klasificirati stijene i kamen petrografski i komercijalno

4. objasniti vezu između sklopa kamena i fizičko-mehaničkih karakteristika te odgovarajuće primjene

5. procijeniti blok s obzirom na dimenziju i kvalitetu

6. opisati metode zaštite kamena od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih i suvremenih tehničkih i kemijskih sredstava

7. opisati važnost bitnih normi povezanih sa svojstvima i kvalitetom kamena

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti važnost i potrebu izučavanja petrografije

■ opisati važnost petrografske analize u interpretiranju tehničkih svojstava kamena

2. opisati osnovna svojstva najvažnijih petrogenih minerala

■ izdvojiti kalcit iz zbirke minerala i opisati neka njegova osnovna svojstva

3. klasificirati stijene i kamen petrografski i komercijalno

■ usporediti petrografsku i komercijalnu klasifikaciju

4. objasniti vezu između sklopa kamena i fizičko-mehaničkih karakteristika te odgovarajuće primjene

■ usporediti trajnost sitnozrnatih i krupnozrnatih varijeteta kamena istoga mineralnog sastava

5. procijeniti blok s obzirom na dimenziju i kvalitetu

■ opisati razlike u karakteristikama bloka I. i II. klase

6. opisati metode zaštite kamena od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih i suvremenih tehničkih i kemijskih sredstava

■ objasniti tehniku čišćenja kamena laserom

7. opisati važnost bitnih normi povezanih sa svojstvima i kvalitetom kamena

■ opisati normu povezanu s otpornošću na habanje


KôdJ-0801-4/O-11/06
NazivGrađevna mehanika
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ steći znanja o osnovnim pojmovima ravninske statike, ravnoteži sila u ravnini, vrstama nosača

■ određivati reakcije i unutarnje sile u nosačima

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne pojmove statike

2. odrediti rezultantu sila u ravnini

3. rastaviti silu na dvije komponente

4. odrediti reakcije na ležajevima nosača

5. odrediti unutarnje sile u nosaču

6. izraditi dijagrame unutarnjih sila

7. odrediti težište materijalne linije i plohe

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne pojmove statike

■ nabrojiti skalarne i vektorske veličine

2. odrediti rezultantu sila u ravnini

■ zbrojiti sile koje imaju zajedničko hvatište grafičkim postupkom

3. rastaviti silu na dvije komponente za sustav sila u ravnini

■ nabrojiti uvjete ravnoteže

4. odrediti reakcije na ležajevima nosača

■ nabrojiti vrste opterećenja nosača

5. odrediti unutarnje sile u nosaču

■ objasniti razliku između statički određenog i statički neodređenog nosača

6. izraditi dijagrame unutarnjih sila u nosaču

■ objasniti vezu između dijagrama momenta savijanja i dijagrama poprječnih sila

7. odrediti težište materijalne linije i plohe

■ odrediti koordinate težišta složenog lika


KôdJ-0801-4/O-11/07
NazivGrađevne konstrukcije
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati se s osnovnim karakteristikama građevinskih objekata, građevnih konstrukcija i elemenata

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati vrste, funkciju te način izvedbe osnovnih konstruktivnih elemenata

2. navesti osnovne grupe građevnih konstrukcija

3. opisati konstrukcije prema načinima izvedbe, na gradilištu, polumontažne, montažne

4. nabrojiti vrste građevinskih objekata – visokogradnje, niskogradnje, prometnice, hidrograđevinski objekti, inženjerske konstrukcije

5. prepoznati načela dimenzioniranja osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, zidovi, grede, ploče, stupovi

6. opisati načela armiranja osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, zidovi, grede, ploče, stupovi

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati vrste, funkciju i način izvedbe osnovnih konstruktivnih elemenata

■ nabrojiti vrste i opisati funkciju temelja

2. navesti osnovne grupe građevnih konstrukcija

■ usporediti svojstva metalnih i drvenih konstrukcija

3. opisati konstrukcije prema načinima izvedbe, na gradilištu, polumontažne, montažne

■ navesti prednosti i mane montažne gradnje

4. nabrojiti vrste građevinskih objekata – visokogradnje, niskogradnje, prometnice, hidrograđevinski objekti, inženjerske konstrukcije

■ skicirati poprječni presjek ceste

5. prepoznati načela dimenzioniranja osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, zidovi, grede, ploče, stupovi

■ odrediti dimenzije temelja

6. opisati načela armiranja osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, zidovi, grede, ploče, stupovi

■ skicirati armaturu grede


KôdJ-0801-4/O-11/08
NazivOrganizacija i obračun radova
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati se s organizacijom radova na gradilištu i cijelim nizom prethodnih postupaka te metodama obračuna izvršenih radova

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti građevinsku regulativu

2. sastaviti tehničku dokumentaciju

3. opisati organizaciju pogona za proizvodnju građevnog materijala

4. protumačiti organizaciju rada kamenoloma

5. razlikovati postupke osiguranja kvalitete

6. razmotriti analizu elemenata potrebnih za proračun cijene koštanja

7. predložiti organizaciju kamenarskih radova na objektu

8. izvršiti obračun radova po vrstama – normiranje u građevinarstvu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti građevinsku regulativu

■ objasniti što je definirano zakonom o prostornom uređenju i gradnji

2. sastaviti tehničku dokumentaciju

■ nabrojiti glavne sadržaje tehničke dokumentacije za izgradnju obiteljske kuće do 400 m2 površine

3. opisati organizaciju pogona za proizvodnju građevnog materijala

■ opisati redoslijed radova po tehnološkom procesu za proizvodnju građevnog materijala

4. protumačiti organizaciju rada kamenoloma

■ opisati tehnološki postupak dobivanja komercijalnih blokova

5. razlikovati postupke osiguranja kvalitete

■ opisati postupke osiguranja kvalitete građevnih materijala

6. razmotriti analizu elemenata potrebnih za proračun cijene koštanja

■ sastaviti jediničnu prodajnu cijenu bloka

7. predložiti organizaciju kamenarskih radova na objektu

■ opisati pripremne radove prije izvođenja ugradnje kamenog poda

8. izvršiti obračun radova po vrstama – normiranje u građevinarstvu

■ izraditi dokaznicu mjere ugrađenih elemenata u montažnoj konstrukciji


KôdJ-0801-4/O-11/09
NazivKlesarske konstrukcije s primjenom na zidovima, stupovima i lukovima
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ stjecati osnovna znanja o vrstama kamenih elemenata i konstrukcija od kamena izradbom nacrta, šablona, dokaznica mjera itd.

■ steći osnovna znanja o ugradnji kamenih elemenata te njihovoj zaštiti i održavanju

Ishodi učenja

(5-10)

1. nabrojiti pravila kod zidanja zidova od kamena

2. opisati vrste antičkih stupova

3. nabrojiti vrste lukova od kamena

4. primijeniti geometrijske elemente za izradbu profila klesanca

5. navesti vrste horizontalnih obloga od kamena

6. objasniti razliku između oblaganja zida kamenom − mokrim ili suhim postupkom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. nabrojiti pravila kod zidanja zidova od kamena

■ objasniti razliku između zidova s prekinutim i neprekinutim ležajnicama

2. opisati vrste antičkih stupova

■ objasniti pojam „vitkost stupa»

3. nabrojiti vrste lukova od kamena

■ izraditi geometrijsku konstrukciju ovalnog luka

4. primijeniti geometrijske elemente za izradbu profila klesanca

■ izraditi radionički nacrt jednostavnog stupa

5. navesti vrste horizontalnih obloga od kamena

■ nacrtati smaknuti kvadratni vez

6. objasniti razliku između oblaganja zida kamenom − mokrim ili suhim postupkom

■ opisati vrste zidova za suhu oblogu


KôdJ-0801-4/O-11/10
NazivKlesarske konstrukcije s primjenom na stubišta, grobnice i poklopnice
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ steći osnovna znanja o vrstama kamenih elemenata i konstrukcija od kamena, izradbom nacrta, šablona, dokaznica mjera itd.

■ steći osnovna znanja o ugradnji kamenih elemenata te njihovoj zaštiti i održavanju

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam i funkciju stubišta

2. odrediti visinu i gazište stube s obzirom na zadanu visinsku razliku

3. objasniti razlike kod ugradnje između monolitnog i obložnog stubišta

4. izraditi nacrt kružnog stubišta

5. objasniti pojam poklopnice

6. izraditi nacrt jednostavne obiteljske grobnice

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam i funkciju stubišta

■ nabrojiti vrste stubišta s obzirom na hodnu liniju

2. odrediti visinu i gazište stube s obzirom na zadanu visinsku razliku

■ nacrtati tlocrt ravnog stubišta

3. objasniti razlike kod ugradnje između monolitnog i obložnog stubišta

4. izraditi radionički nacrt monolitne stube

■ izraditi nacrt kružnog stubišta

5. odrediti elemente kružnog stubišta s obzirom na zadanu visinsku razliku

■ objasniti pojam poklopnice i odrediti tlocrt poklopnice na križanju triju zidova

6. izraditi nacrt jednostavne obiteljske grobnice

■ izraditi dokaznicu mjera za jednostavnu obiteljsku grobnicu


KôdJ-0801-4/O-11/11
NazivKlesarske konstrukcije i kamena plastika
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ steći osnovna znanja o vrstama kamenih elemenata i kamenih konstrukcija izradom nacrta, šablona, dokaznica mjera itd.

■ steći osnovna znanja o ugradnji kamenih elemenata te njihovoj zaštiti i održavanju

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam kamene plastike na fasadama

2. izraditi nacrt profilirane bifore

3. opisati geometrijske konstrukcije ornamenata, profila i pripadajućih šablona

4. izraditi nacrt arkade lukova

5. primijeniti elemente kamene ograde

6. opisati vrste svodova i kupola od kamena

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam kamene plastike na fasadama

■ izraditi radionički nacrt kutnog klesanca međukatnog vijenca

2. izraditi nacrt profilirane bifore

■ opisati postupak ugradbe bifore

3. opisati geometrijske konstrukcije ornamenata, profila i pripadajućih šablona

■ izraditi radionički nacrt složenog klesanca

4. izraditi nacrt arkade lukova

■ objasniti vezu između promjera stupa i dimenzija baze i kapitela

5. primijeniti elemente kamene ograde

■ odrediti razmak između koloneta s obzirom na zadani profil

6. opisati vrste svodova i kupola od kamena

■ objasniti razliku između bačvastog i križnog svoda


KôdJ-0801-4/O-11/12
NazivStrojevi za branje kamena
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći potrebna teoretska znanja iz strojne eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati pojam stroja za branje kamena

2. opisati strojeve koji se upotrebljavaju u kamenolomu

3. prezentirati vrste teške mehanizacije koja se upotrebljava u kamenolomu

4. razlikovati pomoćne strojeve te sustav opskrbe i uporabe tehnološke vode

5. primijeniti pravila rada na siguran način za sve navedene strojeve

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati pojam stroja za branje kamena

■ navesti osnovne karakteristike koje mehaničku napravu čine strojem za branje kamena

2. nabrojiti alate koji se upotrebljavaju u kamenolomu

■ protumačiti funkciju vodenog jastuka u kamenolomu

3. prezentirati vrste teške mehanizacije koja se upotrebljava u kamenolomu

■ prezentirati rad utovarivača u kamenolomu

4. razlikovati pomoćne strojeve: sustav opskrbe i uporabe tehnološke vode

■ prosuditi važnost korištenja tehnološke vode u kamenolomu

5. primijeniti pravila rada na siguran način za sve navedene strojeve

■ nabrojiti pravila rada na siguran način za svaki od strojeva


KôdJ-0801-4/O-11/13
NazivStrojevi za obradu i ugradbu kamena
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći potrebna teoretska znanja iz strojne eksploatacije i obrade arhitektonsko-građevnog kamena

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati strojeve koji se upotrebljavaju u primarnoj obradi kamenih blokova

2. razlikovati strojeve po vrstama obrade kamena

3. odabrati strojeve za obradu profiliranog klesanca

4. navesti pomoćne strojeve: sustav opskrbe i uporabe tehnološke vode, unutrašnji i vanjski transport, priprema i transport zraka, opskrba električnom energijom

5. objasniti rad tehnološke linije u proizvodnji kamenih ploča

6. primijeniti pravila rada na siguran način za sve navedene strojeve

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strojeve koji se upotrebljavaju u primarnoj obradi kamenih blokova

■ nabrojiti vrste gatera

2. razlikovati strojevi po vrstama obrade kamena

■ opisati stroj za rezanje kamena „tajabloki»

3. odabrati strojeve za obradu profiliranog klesanca

■ razložiti karakteristike c-n-c mostne freze

4. navesti pomoćne strojeve: sustav opskrbe i uporabe tehnološke vode, unutrašnji i vanjski transport, priprema i transport zraka, opskrba električnom energijom

■ procijeniti važnost rekuperacije tehnološke vode

5. objasniti rad tehnološke linije u proizvodnji kamenih ploča

■ opisati rad široke linije u proizvodnji kamenih ploča

6. primijeniti pravila rada na siguran način za sve navedene strojeve

■ objasniti mjere rada na siguran način pri radu na frezi


KôdJ-0801-4/O-11/14
NazivPrimjena AutoCAD-a u obradi kamena – 2D crtanje
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja

■ steći znanja i vještine rada na računalu

■ uporabiti računala i aplikativne programe

■ savladati AutoCAD za samostalnu primjenu u struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. prezentirati pojam i navesti primjere CAD/CAM tehnologije

2. opisati AutoCAD-ovo sučelje i osnovne korisničke prilagodbe

3. upotrijebiti osnovne naredbe za crtanje i modificiranje 2D objekata

4. organizirati poglede u prostoru papira, kotirati i iscrtati na papiru

5. definirati stil kotiranja prema zadanim standardima

6. pripremiti crtež za iscrtavanje na papiru

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prezentirati pojam i navesti primjere CAD/CAM tehnologije

■ navesti primjere upotrebe AutoCAD-a

2. opisati AutoCAD-ovo sučelje i osnovne korisničke prilagodbe

■ usporediti funkcije DRAW i MODIFY izbornika

3. upotrijebiti osnovne naredbe za crtanje i modificiranje 2D objekata

■ izraditi radionički nacrt klesanca

4. organizirati poglede u prostoru papira

■ prikazati nacrt, tlocrt i bokocrt nacrtanog klesanca

5. definirati stil kotiranja prema zadanim standardima

■ iskotirati prikazane projekcije u prostoru papira

6. pripremiti crtež za iscrtavanje na papiru

■ iscrtati crtež na papiru u zadanom mjerilu


KôdJ-0801-4/O-11/15
NazivPrimjena AutoCAD-a u obradi kamena – 3D modeliranje
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ steći znanja i vještina u radu na računalu

■ uporabiti računala i aplikativne programe

■ svladavati AutoCAD za samostalnu primjenu u struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne naredbe za kreiranje te modificiranje punih i mrežnih modela i poligonalnih ploha

2. nacrtati čvorište bifore

3. nacrtati arkade lukova

4. konstruirati jednostavno stubište

5. kreirati presjeke i 2D crteže iz 3D modela i iscrtati crtež na papiru

6. nacrtati završni ispit prema zadanom zadatku u AutoCAD-u i prezentirati ga

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne naredbe za kreiranje te modificiranje punih i mrežnih modela i poligonalnih ploha

■ kreirati zadani složeniji model korištenjem osnovnih punih modela

2. nacrtati čvorište bifore

■ konstruirati prema zadanom profilu dijelove čvorišta i spojiti ih u jedinstven objekt

3. nacrtati arkade lukova

■ konstruirati luk i stupove prema zadanom zadatku te formirati arkadu lukova

4. konstruirati jednostavno stubište

■ konstruirati stubu prema zadanom profilu te formirati jednostavno stubište odgovarajućim naredbama

5. kreirati presjeke i 2D crteže iz 3D modela i iscrtati crtež na papiru

■ kreirati presjek klesanca iz 3D modela prema zadatku

6. nacrtati završni ispit prema zadanom zadatku u AutoCAD-u i prezentirati ga

■ izraditi radionički nacrt prema zadatku završnog ispita


KôdJ-0801-4/O-11/16
NazivUvod u ručnu obradu kamena
Razina
Obujam15
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti znanja i vještine u korištenju materijala, alata i strojeva te postupnosti u redoslijedu izvođenja uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite na radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnove zaštite na radu

2. navesti izvore opasnosti i mjere zaštite

3. demonstrirati osnove pružanja prve pomoći

4. opisati vrste i karakteristike ručnih alata

5. klasificirati kamen po karakteristikama te otkriti pravac slojevitosti

6. izraditi ravnu plohu odgovarajućim alatima: piketom, špicom, zubatkom

7. obraditi svih šest ploha ručnim alatima: piketom, špicom, zubatkom, martelinom, bućardom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnove zaštite na radu

■ nabrojiti osnovne postulate zaštite na radu

2. navesti izvore opasnosti i mjere zaštite

■ opisati moguće izvore opasnosti u radionici praktične nastave

3. demonstrirati osnove pružanja prve pomoći

■ demonstrirati pružanje prve pomoći kod ozljede s posjekotinom

4. opisati vrste i karakteristike ručnih alata

■ opisati martelinu

5. klasificirati kamen po karakteristikama te otkriti pravac slojevitosti

■ odrediti pravac slojevitosti na zadanom klesancu

6. izraditi ravnu plohu odgovarajućim alatima: piketom, špicom, zubatkom

■ opisati način rada piketom

7. obraditi svih šest ploha ručnim alatima: piketom, špicom, zubatkom, martelinom, bućardom

■ obraditi grubu plohu poštujući ispravan redoslijed alata


KôdJ-0801-4/O-11/17
NazivRučna obrada kamena kovanim alatima
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti znanja i vještine u korištenju materijala, alata i strojeva te postupnosti u redoslijedu izvođenja uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite na radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnove zaštite na radu

2. opisati alat za izradbu šablona

3. izraditi šablonu za zadani profil po radioničkim nacrtima

4. isklesati jednostavni profilirani klesanac po zadanoj šabloni

5. ručno izbrusiti i ispolirati klesanac

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnove zaštite na radu

■ nabrojiti obveznu opremu glede zaštite na radu u radionici praktične nastave

2. opisati alat za izradbu šablona

■ razlikovati alat i materijal za izradbu šablona

3. izraditi šablonu za zadani profil po radioničkim nacrtima

■ izraditi šablonu za zadani profil

4. isklesati jednostavan profilirani klesanac po zadanoj šabloni

■ isklesati profilirani vanjski kut po zadanoj šabloni

5. ručno izbrusiti i ispolirati klesanac

■ izbrusiti gornju pjacu klesanca koristeći dijamantne bruseve


KôdJ-0801-4/O-11/18
NazivRučna obrada kamena pneumatskim i električnim alatima
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti znanja i vještine u korištenju materijala, alata i strojeva te postupnosti u redoslijedu izvođenja uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite na radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnove zaštite na radu

2. konstruirati zadani ornament

3. prenijeti zadani ornament na klesanac

4. isklesati ornament na kamenu

5. kreirati te isklesati različita slova i brojke na kamen

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnove zaštite na radu

■ nabrojiti zaštitna sredstva glede zaštite od prašine

2. konstruirati zadani ornament

■ konstruirati tropleter

3. prenijeti zadani ornament na klesanac

■ opisati način te nabrojiti potrebiti materijal za prenošenje ornamenta na klesanac

4. kreirati te isklesati ornament na kamenu

■ isklesati zadani ornament

5. kreirati te isklesati različita slova i brojke na kamen

■ konstruirati te isklesati natpis u rimskoj kapitale na kamen u zadanoj veličini znakova


KôdJ-0801-4/O-11/19
NazivRučna obrada kamena po modelima
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti znanja i vještine u korištenju materijala, alata i strojeva te postupnosti u redoslijedu izvođenja uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite na radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnove zaštite na radu

2. sudjelovati u timskoj obradi složenog klesanca

3. opisati te navesti karakteristike punktirke

4. koristiti punktirku za izradbu figure po zadanom modelu

5. isklesati detalj iz završnog rada

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnove zaštite na radu

■ procijeniti moguće ozljede pri ugradnji stuba

2. sudjelovati u timskoj obradi složenog klesanca

■ isklesati detalj na složenom klesancu

3. opisati te navesti karakteristike punktirke

■ opisati funkciju punktirke

4. koristiti punktirku za izradbu figure po zadanom modelu

■ centrirati punktirku model-klesanac

5. isklesati detalj iz završnog rada

■ opisati redoslijed rada pri klesanju detalja iz završnog rada


2.3.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-0801-4/I-11/01
NazivPrimijenjena kemija u kamenarstvu
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ usvojiti osnovna znanja o prirodnim pojavama i kemijskim zakonitostima

■ upoznati se s uzročno-posljedičnim vezama između građe tvari i njihovih svojstava

■ upoznati se s primjenom kemijskih sredstava u tehnologiji obrade i zaštiti arhitektonsko-građevnog kamena

Ishodi učenja

(5-10)

1. nabrojiti osnovne kemijske pojave i zakonitosti

2. raspraviti povezanost strukture i svojstava tvari

3. primijeniti stečena znanja iz kemije u svladavanju programskih sadržaja stručnih predmeta klesarske škole

4. predvidjeti i procijeniti posljedice nekontroliranih kemijskih djelovanja na kamen

5. primijeniti potrebna znanja o zaštiti, čišćenju i održavanju arhitektonsko-građevnog kamena

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. uočiti i opisati osnovne kemijske pojave i zakonitosti

■ objasniti razliku između fizikalnih i kemijskih svojstava tvari

2. objasniti uzročno-posljedičnu povezanost strukture i svojstava tvari

■ objasniti ulogu masenog i atomskog broja u opisivanju atoma svakoga kemijskog elementa

3. primijeniti stečena znanja iz kemije u svladavanju programskih sadržaja stručnih predmeta klesarske škole

■ povezati stečena znanja iz kemije s tehnološkim postupkom proizvodnje cementa

4. predvidjeti i procijeniti posljedice nekontroliranih kemijskih djelovanja na kamen

■ objasniti pojam i djelovanje „kiselih kiša» na ugrađene kamene elemente

5. primijeniti potrebna znanja o zaštiti, čišćenju i održavanju arhitektonsko-građevnog kamena

■ razlikovati djelovanje kiselina na granite, mramore, kvarcit, gnajs, vapnence, travertin, oniks, škriljevac, pješčenjak


KôdJ-0801-4/I-11/02
NazivRučna obrada kamena − napredni program
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja

■ upoznati tipove ornamentike složenijih uzoraka

■ upoznati primjenu električnih i pneumatskih alata u klesarstvu

■ upoznati rukovanje strojevima za rezanje i obradu kamenu te rukovanje CNC strojevima

Ishodi učenja

(5-10)

1. izraditi ornamentiku složenijih uzoraka

2. primijeniti ručne električne i pneumatske alate za piljenje, brušenje i obradu kamena

3. izraditi finu klesariju s ornamentikom

4. primijeniti rad na strojevima za rezanje i završnu obradu kamena

5. primijeniti rad na strojevima za završnu obradu kamena

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izraditi ornamentiku složenijih uzoraka

■ konstruirati dvostruki ornament hrvatskog pletera

2. primijeniti ručne električne i pneumatske alate za piljenje, brušenje i obradu kamena

■ primijeniti pneumatsku turbinu pri izradbi ornamenta

3. izraditi finu klesariju s ornamentikom

■ kreirati glineni model reljefa, centrirati punktirku i punktiranjem prenijeti ornament na kamen

4. primijeniti rad na strojevima za rezanje kamena

■ u ugovornoj radnoj organizaciji izrezati klesanac po zadanim mjerama na mostnoj frezi

5. primijeniti rad na strojevima za završnu obradu kamena

■ u ugovornoj radnoj organizaciji izvesti završnu obradu klesanca u zadanoj tehnici


KôdJ-0801-4/I-11/03
NazivUvod u kiparsko modeliranje
Razina
Obujam7
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razviti prirodni dar trodimenzionalnog doživljavanja i predočavanja te susljednog oblikovanja i izražavanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti pribor i materijale za modeliranje

2. razlikovati osnovne pojmove oblikovanja – brid, ploha, volumen kao materijalni likovni elementi

3. opisati tehniku modeliranja papirom

4. koristiti tehniku modeliranja glinom

5. izraditi model po sjećanju

6. izraditi model po oblicima u prirodi od jednostavnih geometrijskih modela slobodnih i složenijih oblika

7. izraditi pozitiv i negativ – koristiti tehniku modeliranja gipsom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti pribor i materijale za modeliranje

■ nabrojiti vrste materijala za modeliranje

2. razlikovati osnovne pojmove oblikovanja – brid, ploha, volumen kao materijalni likovni elementi

■ opisati volumen kao materijalni likovni element

3. opisati tehniku modeliranja papirom

■ opisati tehniku kaširanja papira

4. koristiti tehniku modeliranja glinom

■ prikazati način modeliranja plitkoga reljefa u tri plana

5. izraditi model po sjećanju

■ izraditi model reljefa po sjećanju viđenog u Muzeju otoka Brača

6. izraditi model po oblicima u prirodi od jednostavnih geometrijskih modela do slobodnih i složenijih oblika

■ kreirati glineni model grančice s plodom vinove loze

7. izraditi pozitiv i negativ – koristiti tehniku modeliranja gipsom

■ izraditi negativ i pozitiv plitkoga reljefa


KôdJ-0801-4/I-11/04
NazivPrimijenjena fizika
Razina
Obujam7
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ proširiti znanja iz fizike

■ razviti kritički pristup rješavanju problema te sposobnost povezivanja fizikalnih zakonitosti s praktičnom primjenom u tehnici i tehnologiji, posebice u kamenarstvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati građu atoma

2. objasniti pojavu toplinskog širenja tvari

3. objasniti pojmove vodič, poluvodič i izolator

4. objasniti pojam magnetskog polja

5. usporediti istosmjernu i izmjeničnu struju

6. objasniti prirodu svjetlosti

7. objasniti pojam radioaktivnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati građu atoma

■ objasniti pojam atomskog broja

2. objasniti pojavu toplinskog širenja tvari

■ navesti moguće posljedice pri primjeni materijala različitih toplinskih dilatacija u kamenarstvu i graditeljstvu

3. objasniti pojmove vodič, poluvodič i izolator

■ opisati mogućnost primjene električne provodljivosti u geofizičkim istraživanjima ležišta kamena

4. objasniti pojam magnetskog polja

■ skicirati magnetsko polje zemlje

5. usporediti istosmjernu i izmjeničnu struju

■ napisati jednadžbu Ohmova zakona izmjeničnoga strujnog kruga

6. objasniti prirodu svjetlosti

■ objasni pojavu polarizacije svjetlosti uporabom minerala

7. objasniti pojam radioaktivnosti

■ navesti uzroke radioaktivnosti u stijenamaKôdJ-0801-4/I-11/05
NazivStilovi u arhitekturi
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razviti stvaralački poticaj u suvremenom načinu oblikovanja na temelju poznavanja povijesti arhitekture

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati vrste likovnih umjetnosti, prepoznavati likovne elemente i načela kompozicije u arhitektonskim i kiparskim djelima

2. prepoznavati konstruktivne i dekorativne elemente arhitekture

3. poznavati stilska razdoblja na području Europe i Hrvatske, od prapovijesti do modernih vremena (vremenski i po osnovnim obilježjima)

4. prepoznavati elemente stilova na pojedinačnim građevinama i kiparskim djelima

5. poznavati najznačajnije umjetnike te arhitektonska i kiparska djela pojedinih razdoblja (povezana s radom u kamenu)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati vrste likovnih umjetnosti, prepoznavati likovne elemente i načela kompozicije u arhitektonskim i kiparskim djelima

■ analizirati likovne elemente i kompoziciju na likovnim djelima

2. prepoznavati konstruktivne i dekorativne elemente arhitekture

■ navesti konstruktivne elemente i materijale tradicionalne i moderne arhitekture

3. poznavati stilska razdoblja na području Europe i Hrvatske, od prapovijesti do modernih vremena (vremenski i po osnovnim obilježjima)

■ objasniti povezanost tehničkih mogućnosti i društvenih okolnosti s izgledom građevine

4. prepoznavati elemente stilova na pojedinačnim građevinama i kiparskim djelima

■ opisati razlike u skulpturi različitih stilova (proporcije, plošnost-plastičnost, realizam-stilizacija, dinamičnost-statičnost)

5. poznavati najznačajnije umjetnike te arhitektonska i kiparska djela pojedinih razdoblja (povezana s radom u kamenu)

■ nabrojiti najznačajnije renesansne građevine u Republici Hrvatskoj


KôdJ-0801-4/I-11/06
NazivVođenje malog poduzeća
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa
ishoda učenja

■ upoznati se s načinom vođenja malog poduzeća ili obrta

■ steći sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog aspekta ekonomskih zakonitosti za primjenu u poduzeću ili obrtu

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati osnove poduzetništva i pravne oblike malog poduzeća ili obrta

2. opisati karakteristike menadžmenta i načine vođenja

3. povezati teoriju s politikom vođenja marketinga

4. pokazati komunikacijske i prezentacijske vještine

5. opisati način financiranja malog poduzeća te izraditi primjerak poslovnog plana

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i
vrjednovanje
Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i
vrjednovanja

1. opisati osnove poduzetništva i pravne oblike malog poduzeća ili obrta

■ definirati razlike između malog poduzeća ili obrta

2. opisati karakteristike menadžmenta i načine vođenja

■ opisati važnost „upravljanja ljudskim resursima»

3. povezati teoriju s politikom vođenja marketinga

■ procijeniti važnost marketinga za malo poduzeće

4. pokazati komunikacijske i prezentacijske vještine

■ izvesti usmenu prezentaciju zadane teme pred grupom

5. opisati način financiranja malog poduzeća te izraditi primjerak poslovnog plana

■ argumentirati pojedine aspekte poslovnog plana


3. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE KVALIFIKACIJE

3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola

3.2. Opravdanost uvođenja kvalifikacije

Kvalifikacija je osnova za iskorištavanje raspoložive kvalitetne kamene sirovinske baze kojom Republika Hrvatska obiluje te je kadrovska osnova za razvoj cijele industrijske grane AG kamena. Također, uvjet je održanja bogate kulturne graditeljske baštine i uvjet za nastavak tradicijske gradnje, posebice uz more. Iznimno je važna za egzistenciju klesarskih obrta u Republici Hrvatskoj jer i najmanje naselje ima groblje. Osobe sa stečenom kvalifikacijom brzo se zapošljavaju i ne zadržavaju se dugo na tržištu rada, a i u budućnosti očekuje se nastavak potražnje za zaposlenicima s ovom kvalifikacijom.

3.3. Uloga kvalifikacije

Nastavak obrazovanja:

■ na višim i visokim učilištima.

Tržište rada:

■ poslovni subjekti čija je djelatnost povezana s eksploatacijom, preradom i ugradnjom kamena.

3.4. Nadležne ustanove koje izdaju javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji

Ovlaštena ustanova

4. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE STANDARDA KVALIFIKACIJE

4.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-0801/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Graditeljstvo i geodezija

Šifra obrazovnog sektora: 08

4.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi standarda kvalifikacije

4.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje

Jelena Matković, ASOO, Zagreb

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split − voditeljica

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO,

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Društveno-humanističko područje

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

III. Matematičko područje

Matematika

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

IV. Prirodoslovno područje

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

V. Tehničko i informatičko područje

Računalstvo

Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

Zlatka Markučič, dipl. ing., XV. gimnazija, Zagreb

Predrag Brođanac, prof., V. gimnazija Zagreb

Latinka Križnik, prof., Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Natalija Stjepanek, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Stjepan Šalković, prof., Srednja škola Krapina, Krapina

VI. Tjelesno i zdravstveno područje

Tjelesna i zdravstvena kultura

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

4.2.2. Strukovni dio

Katica Andrijašević, ing. građ., Jadrankamen d.o.o., Pučišća

Branko Matić, dipl. ing. građ., Klesarska škola, Pučišća

Ivica Nižetić, klesarski tehn., Kamen Pučišća d.o.o., Pučišća

Gordana Paškvan Budiselić, dipl. ing. arh., ASOO, Zagreb

mr. sc. Tamara Plastić, prof., Klesarska škola, Pučišća

Tonči Štambuk, dipl. ing. arh.

Petar Šuran, dipl. ing. građ., Kamen d.d., Pazin

Tonči Vlahović, dipl. ing. mat., Klesarska škola, Pučišća

Stipe Vrandečić, klesarski tehn., Obrada kamena Stipe, Pučišća

prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

4.3. Predlagatelj standarda kvalifikacije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 16. 5. 2012.