Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

NN 58/2017 (16.6.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1294

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije KLESARSKI TEHNIČAR u obrazovnome sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije KLESARSKI TEHNIČAR u obrazovnome sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00065

Urbroj: 533-25-17-0001

Zagreb, 2. lipnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.

STANDARD ZANIMANJA KLESARSKI TEHNIČAR

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Odabrati, strojno i ručno obraditi, mokro i suho ugraditi, zaštititi i restaurirati arhitektonsko-građevni kamen.

Opis zanimanja:

Klesarski tehničar obavlja poslove samostalno i timski u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera. Poslovi su definirani zakonskim i podzakonskim aktima povezanima s građevinskom djelatnosti (primjerice, izradba radioničkih nacrta, specifikacija materijala, odabir, strojna i ručna obrada, mokra i suha ugradba, zaštita i restauracija AG kamena i sl.). Posao klesarskog tehničara obavlja se u kamenolomu i radionici, na gradilištu te u uredu. Priroda klesarskih poslova zahtijeva visoku preciznost i točnost te je stoga nužno znanje iz matematike i računalstva.

Temeljne zadaće struke ostvaruju se u šest osnovnih faza:

■ Izradba radioničkih nacrta:

izradba izvedbene projektne dokumentacije na temelju raspoloživoga glavnog arhitektonskog projekta, izmjera na mjestu događanja, izradba radioničkih nacrta, šablona i tehničkih specifikacija za radne naloge.

■ Odabir kamena:

izbor blokova na temelju njegove vrste, kvalitete i potrebnih dimenzija, a prema zahtjevu arhitektonskog projekta.

■ Obrada kamena:

strojno rezanje blokova, obrada površine strojevima ili ručnim alatima, profiliranje strojevima ili ručnim alatima, rezanje na zadanu dimenziju serijski ili pojedinačno, fino klesanje, izradba profila, završna obrada, ornamentika, punktiranje – izradba po modelu.

■ Ugradnja kamena:

postavljanje horizontalnih i vertikalnih kamenih obloga mokrim i suhim postupcima, zidanje kamenom, ugradnja arhitektonskih konstruktivnih elemenata, stubišta, lukova, stupova, nadvoja, vijenaca, oluka i dr.

■ Restauracija:

izradba zamjenskih elemenata te elemenata izrađenih po modelima i ugradnja na mjestu događanja pod nadzorom konzervatora i restauratora.

■ Zaštita:

zaštita kamena od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih i suvremenih tehničkih i kemijskih sredstava.


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza, planiranje i organizacija rada■ zaprimanje i analiziranje radnih zadataka

■ prikupiti podatke potrebne za izradbu radioničkih nacrta

■ odrediti vrstu obrade kamena

■ specificirati način ugradnje kamena

■ definirati način restauracije kamena

■ odabrati način zaštite kamena

■ izrađivanje plana rada

■ izraditi dinamički plan obavljanja aktivnosti

■ odrediti potrebne količine i vrste materijala

■ odabrati strojeve, alate i pribor potreban za obavljanje radnog zadatka

■ organiziranje rada tima

■ raspodijeliti aktivnosti unutar tima

■ koordinirati aktivnosti unutar tima

■ pratiti obavljanje aktivnosti članova tima

Priprema radnog mjesta■ pripremanje i provjeravanje strojeva, alata i pribora

■ pripremiti i provjeriti ispravnost strojeva, alata i pribora potrebnog za obavljanje radnog zadatka

■ očistiti i pospremiti strojeve, alate i pribor te očistiti radno mjesto

■ osiguravanje radnog mjesta

■ pripremiti HTZ sredstva

■ opskrbiti radno mjesto HTZ sredstvima

■ organizirati radno mjesto za rad na siguran način

Operativni poslovi■ izrađivanje radioničkih nacrta

■ izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije

■ obaviti izmjeru na mjestu događanja

■ izrađivati radioničke nacrte, šablone i tehničke specifikacije

■ odabiranje kamena

■ pregledati dostupan kameni materijal

■ izabrati kameni materijal za obradu na specificirani način

■ dopremiti odabrani materijal

■ pripremiti kameni materijal za obradu

■ obrađivanje kamena

■ rezati strojno blok

■ obraditi površinu strojevima ili ručnim alatima

■ rezati na zadanu dimenziju

■ izraditi profilacije strojevima ili ručnim alatom

■ fino klesati (završna obrada): ornamentika, punktiranje – rad po modelu

■ ugrađivanje kamena

■ postaviti horizontalne i vertikalne kamene obloge mokrim i suhim postupcima

■ zidati kamenom

■ ugraditi arhitektonske konstruktivne elemente: stubišta, lukove, stupove, nadvoje, vijence, oluke i dr.

■ restauriranje kamene spomeničke baštine

■ izraditi zamjenske elemente te elemente izrađene po modelima

■ ugraditi zamjenske elemente na licu mjesta pod nadzorom konzervatora i restauratora

■ zaštićivanje kamena

■ zaštititi kamen od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih tehnika

■ zaštititi kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih tehničkih sredstava

■ zaštititi kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih kemijskih sredstava

Administrativni poslovi■ vođenje administrativne evidencije

■ voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena

■ voditi evidencije u skladu s radnim zadatkom

Komercijalni poslovi■ sudjelovanje u aktivnostima nabave i prodaje te naplate usluge

■ specificirati i naručiti potreban materijal za obavljanje radnog zadatka

■ izraditi ponudu

■ voditi građevinsku knjigu

■ obaviti obračun isporučenih elemenata

■ ispostaviti račun ili situaciju

Komunikacija i suradnja s drugima■ razvijanje kvalitetne komunikacije s klijentom i suradnicima

■ komunicirati usmeno i pisano

■ komunicirati uz pomoć ICT sredstava

■ razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku

Osiguranje kvalitete■ pridržavanje važećih zakonskih i podzakonskih akata

■ pridržavati se relevantnih zakonskih odredaba

■ pridržavati se relevantnih pravilnika

■ pridržavati se relevantnih tehničkih propisa

■ pridržavanje specifikacija proizvoda i pravila struke

■ pridržavati se radnih normi i specifikacija

■ primijeniti certificirane strojeve i alate

■ primijeniti licencirani softver

■ kontinuirano praćenje kvalitete izvedbe

■ kontrolirati ostvarenu kvalitetu

■ voditi evidenciju o postignutoj kvaliteti

■ pratiti zadovoljstvo kupaca

Zaštita zdravlja i okoliša■ primjenjivanje procedura povezanih sa zaštitom vlastitog zdravlja i zdravlja suradnika

■ primijeniti procedure za rad na siguran način u proizvodnom procesu

■ kontrolirati osposobljenost radnika za rad na siguran način

■ pružiti prvu pomoć

■ primjenjivanje procedura koje najmanje ugrožavaju okoliš tijekom rada

■ racionalno koristiti sirovinu i energiju

■ reciklirati tehničku vodu

■ zbrinuti kameni mulj

■ pravilno zbrinuti komunalni i opasni otpad (baterije, ambalažu, motorna ulja itd.)3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA

Točnost, preciznost i sistematičnost te samostalnost u radu, timski rad, odgovornost prema radu i opremi, spremnost na terenski rad, spremnost na edukaciju i stalno stručno usavršavanje te spremnost na suradnju s drugim strukama.


4. OSTALE INFORMACIJE

4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

■ Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013)

■ Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013 i 20/2017)

■ Zakon o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/2013)

■ Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2013 i 14/2014)

■ Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 14/2014)

■ Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 66/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014 i 98/2015)

■ Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/2003, 79/2007, 80/2011, 125/2011, 141/2013 i 127/2014)

■ ostala pozitivna zakonska regulativa.

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Klesarski tehničar može se zaposliti u obrtničkim radionicama i trgovačkim društvima koje se bave preradom i ugradnjom kamena, u Restauratorskom zavodu Hrvatske te projektantskim uredima, a može raditi i kao učitelj praktične nastave u školama koje obrazuju klesare i klesarske tehničare.

Nastavak obrazovanja moguć je na višim i visokim učilištima te ustanovama koje se bave stručnim usavršavanjem odraslih.

4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje
Sva zanimanja vezana s procesom eksploatacije kamena, gradnje, ugradnje i restauracije (rudari, geolozi, strojari, električari, elektroničari i programeri, projektanti, arhitekti, građevinari, povjesničari umjetnosti, restauratori, kipari, konzervatori, kemijski tehnolozi).
4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju
Opasnost od ozljeda pri radu u radionici i na gradilištu, profesionalne bolesti, alergijske reakcije.
4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada
Rad u radionici, na gradilištu i u uredu.


5. REFERENCE DOKUMENTA

Broj reference:SZ-0801/11-01
Naziv obrazovnog sektora:Graditeljstvo i geodezija
Šifra obrazovnog sektora:08
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Katica Andrijašević, ing., Jadrankamen d.o.o., Pučišća

Branko Matić, dipl. ing., Klesarska škola, Pučišća

Ivica Nižetić, klesarski tehničar, Kamen Pučišća d.o.o., Pučišća

Gordana Paškvan Budiselić, dipl. ing., ASOO, Zagreb

mr. sc. Tamara Plastić, Klesarska škola, Pučišća

Tonči Štambuk, dipl. ing. arh.

Petar Šuran, dipl. ing., Kamen d.d., Pazin

Tonči Vlahović, dipl. ing., Klesarska škola, Pučišća

Stipe Vrandečić, klesarski tehničar, Obrada kamena Stipe, Pučišća

prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 16. 5. 2012.