Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN 59/2017 (21.6.2017.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Hrvatski sabor

1295

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/23

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 20. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Članak 1.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

‒ Direktivom Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 348, 28. 11. 1992.),

‒ Direktivom Vijeća 2010/18/EU od 8. ožujka 2010. o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su sklopili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC te o stavljanju izvan snage Direktive 96/34/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 68, 18. 3. 2010.),

‒ Direktivom 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15. 7. 2010.).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 2. brojka: »80« zamjenjuje se brojkom: »120«.

U stavku 3. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

U stavku 4. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

U stavku 5. brojka: »80« zamjenjuje se brojkom: »120«.

U stavku 6. brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »5«.

U stavku 7. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

U stavku 8. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

U stavku 9. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Pravo na novčanu naknadu u visini od 70% proračunske osnovice mjesečno ima zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete iz članka 14. stavka 2. podstavka 2. Zakona nakon isteka šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, odnosno osam mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, kao i za vrijeme dopusta za slučaj smrti djeteta iz članka 17. Zakona ako je smrt djeteta nastupila tijekom korištenja tog prava.«.

Članak 4.

U članku 24.a stavku 1. brojka: »65« zamjenjuje se brojkom: »70«.

U stavku 5. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

U stavku 7. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

Članak 5.

U članku 30. stavku 1. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

Članak 6.

U članku 33. stavku 1. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

Članak 7.

U članku 38. stavku 2. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

Članak 8.

U članku 40. stavcima 1. i 2. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »70«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) O zahtjevima za ostvarivanje prava za koja je novčana potpora uređena ovim Zakonom te koji su podneseni, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se prema odredbama ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na novčane potpore.

(2) Korisnici koji su započeli ostvarivati prava iz stavka 1. ovoga članka prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju započeto korištenje tim pravom prema odredbama ovoga Zakona te visinu naknade plaće i novčane naknade s danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostvaruju prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Zavod će korisnicima iz stavka 2. ovoga članka od dana stupanja na snagu ovoga Zakona po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće i novčanu naknadu u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2017.

Klasa: 022-03/17-01/81

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.