Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu

NN 59/2017 (21.6.2017.), Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1298

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 12. stavka 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

I.

Ovlašćuje se Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji ured), da u okviru daljnjeg razvoja sustava objedinjene javne nabave prilikom provođenja postupaka središnje javne nabave, koje provodi za obveznike navedene u članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/15), uključi potrebe, provede postupak javne nabave i sklopi okvirne sporazume za:

– javne naručitelje koji su proračunski korisnici državnog proračuna, osim proračunskih korisnika državnog proračuna koji se nalaze na razdjelu Ministarstva zdravstva

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i

– Hrvatski zavod za zapošljavanje.

II.

Postupci središnje javne nabave za čiju provedbu je ovlašten Središnji ured, u skladu s točkom I. ove Odluke obuhvaćaju sljedeće nabavne kategorije:

1. elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga

2. opskrba električnom energijom

3. poštanske usluge.

III.

Korisnici središnje javne nabave obvezuju se u svrhu provođenja postupaka središnje javne nabave za nabavne kategorije navedene u točki II. ove Odluke, bez obzira na procijenjenu vrijednost njihove nabave, dostaviti Središnjem uredu podatke vezane uz iskazivanje potreba u obliku i rokovima koje odredi Središnji ured.

IV.

Na korisnike središnje javne nabave, u odnosu na samostalno provođenje postupaka javne nabave u nabavnim kategorijama iz točke II. ove Odluke, odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 17. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/15).

V.

Zadužuje se Središnji ured da o donošenju ove Odluke izvijesti korisnike središnje javne nabave na koje se Odluka odnosi.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/229

Urbroj: 50301-25/12-17-2

Zagreb, 14. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.