Odluka o porezima Općine Bedenica

NN 59/2017 (21.6.2017.), Odluka o porezima Općine Bedenica

OPĆINA BEDENICA

1322

Na temelju članka 42., a u svezi s člankom 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), članka 36. Statuta Općine Bedenica (Glasnik Općine Bedenica br. 6/09 i 1/13) te prethodne Suglasnosti ministra financija da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja i naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 1/17) Općinsko vijeće Općine Bedenica na 1. sjednici održanoj 8. lipnja 2017. donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE BEDENICA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrte poreza koje uvodi Općina Bedenca, visina stope poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općina Bedenica uvodi sljedeće općinske poreze:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina

5. Porez na nekretnine.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, i to:

– 12,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor izgrađene od čvrstih materijala,

– 8,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor od drvenog materijala.

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6.

Javna površina u smislu ove Odluke smatraju se ulice, trgovi, parkovi i slične površine.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade koja se plaća na korištenje javnih površina.

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

VII. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 9.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza (poreza na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) prenose se u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Članak 10.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Odredbe članka 5. i članka 9. u dijelu poreza na kuće za odmor prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 12.

Sva pitanja vezana uz porez na nekretnine utvrdit će se posebnom Odlukom općinskog vijeća Općine Bedenica sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Članak 13.

Na sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Bedenica (Glasnik Općine Bedenica br. 3/2001 i 5/2014.) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« br. 87/2003.)

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Općine Bedenica« službenom glasilu Općine Bedenica.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/1

Urbroj: 238/01-01-17-1

Bedenica, 8. lipnja 2017.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Bedenica
Ines Škof, v. r.