Odluka o porezima Općine Vrhovine

NN 59/2017 (21.6.2017.), Odluka o porezima Općine Vrhovine

Općina Vrhovine

1323

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16.) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13 – pročišćeni tekst, 19/13., 5/14., 11/14. i 19/15.), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na sjednici 1. redovnoj sjednici održanoj 12. lipnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE VRHOVINE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom o porezima Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Vrhovine (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. Porezno tijelo je Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu: JUO) ili nadležni porezni ured Ministarstva financija ako je to tako definirano u ovoj Odluci;

2. Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremneo i sezonski pri čemu se ne smatra kućom za odmor gospodarske zgrade koje služe za smještaj strojeva, oruđa ili drugog probora;

3. Nekretnina je stambeni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja;

4. Neizgrađeno građevinsko zemljište je zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje;

5. Samostalni posjednik je vlasnik nakretnine;

6. Nepoznati vlasnik je fizička osoba umrla, a nisu poznati nasljednici, odnosno pravna osoba je brisana iz registra, a nije poznato tko je stekao nekretnine;

7. Dodatni sadržaj je bazen, sauna, sportski teren, uzletno-sletne staza, heliodrom i srodni sadržaj;

8. Vrijednost obračunske jedinice je godišnja vrijednost boda, određena u kunama po m²

9. Javna površina je zemljišna površina u granicama Općine koja su, prostornim planom, namijenjena općoj uporabi i to:

• javne prometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, šetnice, pješački prolazi, nogostupi, pločnici, parkirališta, podvožnjaci, nadvožnjaci, stajališta javnog prometa i slične površine);

• javne zelene površine (parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetne gredice, travnjaci, skupine stabala, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene i parkovne površine uz javni objekt i slične površine);

• ostale površine (otvorene tržnica – površine uz objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i prigodne manifestacije i druge slične površine).

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina,

5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

(2) Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

(3) Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.

Članak 5.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

Članak 6.

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

(2) Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 9.

(1) Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

(2) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju Općina prenosi na Ministarstvo financija, Područni ured Istra, Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar i Lika, Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa, Gospić.

(4) Knjigovodstvenu evidenciju, izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO i uplatu porezni obveznik dužan je vršiti sukladno odredbi čanka 23. Zakona olokalnim porezima.

(5) Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

(1) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

(2) Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 10. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 13.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od:

• 10,00 kuna a

• 15,00 kuna koje se nalaze unutar zaštićenog područja nacionalnog parka Plitvička jezera po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

(2) Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

(3) Porez na kuće za odmor ne plaća se:

• za one koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti,

• za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,

• za one koje su u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a koja se koriste kao odmarališta za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 14.

(1) Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je poreznom tijelu (JUO) Općine dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

(2) Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine a obračunava ga i naplaćuje Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Istra, Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar i Lika, Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa, Gospić.

4. Porez na korištenje javnih povoršina

Članak 15.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine u vlasništvu Općine.

(2) Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se u visini, na način i po uvjetima koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeća Općine.

(3) Porez na korištenje javnih površina prihod je Općine.

5. Porez na nekretnine

Članak 16.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 17.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 3. točke 4. i 5. ove Odluke obavljat će porezno tijelo – JUO Općine.

Članak 18.

Porezni obveznik dužan je Općini – poreznom tijelu – JUO odnosno Ministastvu Financija Poreznoj upravi, Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa, Gospić – dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 3. točke 2. i 3. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 19.

(1) Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

(2) Rješenje o utvrđenom porezu donosi porezno tijelo – JUO Općine.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 20,

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

a. koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju, odnosno koja ne preda Obrazac PP-MI-PO u propisanom roku (članak 8. stavci 3. i 4. Odluke),

b. koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 13. stavak 1. Odluke).

c. Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 15.000,00 kn.

d. Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Članak 21.

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaje zbog povrede odredbi ove Odluke, odnosno zbog povreda odredbi Zakona o lokalnim porezima, pokreće, vodi te donosi rješenje o prekršaju Porezna uprava Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa, Gospić.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

U slučaju nepravovremenog plaćanja poreznih obveza utvrđenih ovom Odlukom za prekoračeno razdoblje zaračunava se i naplaćuje zakonska zatezna kamata.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima u Općini Vrhovine (»Narodne novine« broj 139/14.)

Članak 24.

(1) Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima u Općini Vrhovine (»Narodne novine« broj 139/14.)

(2) Odredbe članaka 10. do 14. ove Odluke prestaju važiti 31. prosinca 2017. godine.

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije i na web-stranici Općine www.vrhovine.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 410-01/17-01/7
Urbroj: 2125/09-01/01/17
Vrhovine, 12. lipnja 2017.

Predsjednik
Nikola Ivančević, v. r.