Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

NN 59/2017 (21.6.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1324

Na temelju odredbe članka 173. stavak 6. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. lipnja 2017. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU OBRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja (»Narodne novine« broj 10/16 i 42/17) članak 11. stavak (4) mijenja se i glasi:

»(4) Društvo je dužno Agenciji u roku od 15 dana od dana primitka revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose godišnji financijski izvještaji dostaviti i izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara iz članka 188. stavka 4. Zakona s mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premija i tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima sukladno odredbama Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/13

Urbroj: 326-01-660-662-17-03

Zagreb, 9. lipnja 2017.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.