Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

NN 60/2017 (23.6.2017.), Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1365

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015.
DO 2020. GODINE

I.

Donosi se Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo pravosuđa aktom, klase: 740-02/16-01/18, urbroja: 514-06-03-17-50, od 13. lipnja 2017. godine.

II.

Zadužuje se Savjet za sprječavanje korupcije da redovito prati provedbu Akcijskog plana te da Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje, a po potrebi i češće, putem Ministarstva pravosuđa, podnosi izvješće o provedbi, uz prijedlog eventualnih izmjena i dopuna Akcijskog plana.

III.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da o ovoj Odluci izvijesti sva tijela uključena u provedbu Akcijskog plana te da objavi Akcijski plan iz točke I. ove Odluke na svojoj mrežnoj stranici.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-07/179
Urbroj: 50301-25/06-17-5
Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.