Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za granice

NN 60/2017 (23.6.2017.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za granice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1367

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA GRANICE

I.

U Odluci o osnivanju Komisije za granice (»Narodne novine«, br. 62/01, 14/02, 44/04 i 12/09) u točki III. stavku 1. riječi: »i Koordinacija za unutarnju i vanjsku politiku« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Uz članove Komisije za granice, koji su po svojem položaju članovi hrvatskih izaslanstava iz stavaka 2. i 3. ove točke, Vlada Republike Hrvatske može, na prijedlog Komisije za granice, za člana odnosnog hrvatskog izaslanstva imenovati jednog ili više stručnjaka iz područja međunarodnog prava, međudržavnog razgraničenja, geodezije, katastra, odnosno nadzora i/ili kontrole granice.«.

II.

Točka III.b mijenja se i glasi:

»Komisija za granice ima sedam članova: dva člana iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a po jedan član iz Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija te Državne geodetske uprave. Svaki član Komisije za granice ima zamjenika.

Članove Komisije za granice i njihove zamjenike imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnih ministara, odnosno ravnatelja.

Član Komisije za granice iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova predsjednik je Komisije za granice.«.

III.

Točka VI. briše se.

IV.

U točki VII. riječi: »Ministarstvo vanjskih poslova« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/221
Urbroj: 50301-23/21-17-2
Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.