Odluka o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike

NN 60/2017 (23.6.2017.), Odluka o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike

Hrvatska narodna banka

1371

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 15. prosinca 2015. o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2015/2) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O POSTUPKU PRIZNAVANJA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE KOJE SU DONIJELA ODGOVARAJUĆA TIJELA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I POSTUPKU PROCJENE PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE

1. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se:

– postupak uzajamnog priznavanja i uzajamna primjena mjera makrobonitetne politike koje se primjenjuju na kreditne institucije i koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije (u nastavku teksta: države članice), a čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike (u nastavku teksta: ESRB) i

– postupak procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, mjere makrobonitetne politike predviđene člancima 124. i 126. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) te mjere koje se odnose na protuciklički zaštitni sloj kapitala, a nisu propisane člankom 124. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), nisu predmet ove Odluke.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci i svim pojedinačnim odlukama imaju sljedeće značenje:

1. Mjera makrobonitetne politike svaka je mjera koja je namijenjena sprečavanju i ublažavanju sistemskog rizika koji je utvrđen člankom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL, L 331, 15. 12. 2010. u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1092/2010), a koju je donijelo i primijenilo odgovarajuće tijelo koje postupa u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom.

2. Uzajamno priznavanje mjere mehanizam je preko kojeg Hrvatska narodna banka primjenjuje istu ili istovjetnu mjeru makrobonitetne politike, kako je utvrdilo odgovarajuće tijelo druge države članice.

3. Istovjetna mjera makrobonitetne politike mjera je koja po sadržaju i obuhvatu primjene ima isti gospodarski učinak, isto područje primjene i iste sankcije u slučaju kršenja odredbi kojima je propisana kao i mjera koja se uzajamno priznaje.

4. Aditivnost stopa načelo je primjene uzajamno priznatih mjera koje se odnose na zaštitne slojeve kapitala, a kojim se izbjegava multipliciranje i preklapanje postojećih i uzajamno priznatih mjera u pokrivanju istih rizika.

5. Odgovarajuće tijelo je tijelo koje je nadležno za donošenje i/ili primjenu mjere makrobonitetne politike u državi članici.

6. Izuzeće znači da pojedina kreditna institucija nije obvezna primijeniti uzajamno priznatu mjeru ako Hrvatska narodna banka utvrdi da izloženost prema istom riziku nije materijalno značajna, odnosno ako utvrdi da ne postoji mogućnost značajnih prekograničnih učinaka (načelo de minimis).

7. Prekogranični učinci podrazumijevaju negativne posljedice uvođenja nacionalnih makrobonitetnih mjera u obliku curenja i regulatorne arbitraže sudionika europskoga financijskog tržišta u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama.

8. Ukupna izloženost ima značenje jednako onom iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

9. Izloženost riziku ukupni je iznos izloženosti riziku utvrđen u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

10. Pojedinačna odluka je odluka koja se donosi na temelju ove Odluke radi priznavanja i uzajamne primjene mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo druge države članice Europske unije, a čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike.

2. UZAJAMNO PRIZNAVANJE MJERA

Postupak uzajamnog priznavanja mjera

Članak 3.

(1) Hrvatska narodna banka odlučit će o priznavanju mjere makrobonitetne politike iz članka 1. stavka 1. točke 1. ove Odluke na temelju preporuka Europskog odbora za sistemske rizike donesenih u skladu s člancima 16. i 17. Uredbe (EU) br. 1092/2010.

(2) Hrvatska narodna banka donijet će pojedinačnu odluku o uzajamnom priznavanju mjere najkasnije u roku od tri mjeseca nakon objave posljednjih izmjena Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 15. prosinca 2015. o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2015/2) (u nastavku teksta: Preporuka).

(3) Hrvatska narodna banka pojedinačne će odluke donositi na temelju članka 11. stavka 1. ili stavka 2., članka 119. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) ili na temelju članka 7. ili 8. Zakona o vijeću za financijsku stabilnost (»Narodne novine«, br. 159/2013.).

(4) Pri donošenju pojedinačne odluke Hrvatska narodna banka poduzet će sve potrebne mjere kako bi pojedinačna odluka stupila na snagu u skladu s Preporukom uvažavajući pravila o donošenju podzakonskih propisa.

(5) U postupku odlučivanja o priznavanju mjera iz članka 1. ove Odluke za svaku će pojedinu mjeru Hrvatska narodna banka definirati načela izuzeća i aditivnosti, poštujući načelo jedinstvenog tržišta, pri čemu će u obzir uzeti moguće prekogranične učinke mjere koja se priznaje, a koja bi mogla dovesti u pitanje učinkovitost nacionalnih mjera makrobonitetne politike država članica ili mjera Hrvatske narodne banke, odnosno mjera drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj s kojima dijeli odgovornost za provođenje makrobonitetne politike.

(6) U postupku uzajamnog priznavanja mjera izuzeća ne ovise o tome pružaju li se bankovne i financijske usluge preko podružnica koje se nalaze u drugoj državi članici ili izravno.

(7) Hrvatska narodna banka u postupku uzajamnog priznavanja mjera iz članka 1. stavka 1. točke 1. ove Odluke nastojat će koordinirano djelovati s drugim odgovarajućim tijelima u Republici Hrvatskoj s kojima dijeli odgovornost za provođenje makrobonitetne politike.

3. OBAVJEŠTAVANJE NADLEŽNIH TIJELA

Informiranje nadležnih tijela u Europskoj uniji o uzajamnoj primjeni mjera drugih država članica

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka dužna je dostaviti ESRB-u, Europskoj središnjoj banci i Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo informaciju o uzajamnoj primjeni mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica i čiju je uzajamnu primjenu preporučio ESRB, upotrebljavajući službene obrasce objavljene na mrežnoj stranici ESRB-a.

(2) Hrvatska narodna banka obavijestit će tijela iz stavka 1. ovog članka o uzajamnoj primjeni mjera makrobonitetne politike najkasnije u roku od mjesec dana od stupanja na snagu pojedinačne odluke.

(3) Hrvatska narodna banka nastojat će koordinirano djelovati s drugim odgovarajućim tijelima u Republici Hrvatskoj s kojima dijeli odgovornost za oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike kako bi dostavila ESRB-u potrebne informacije iz svoje nadležnosti na vrijeme i u punom opsegu.

Informiranje nadležnih tijela u Europskoj uniji o uzajamnoj primjeni mjera Hrvatske narodne banke

Članak 5.

(1) Hrvatska narodna banka procjenjuje prekogranične učinke primjene svojih mjera makrobonitetne politike prije njihova donošenja, a te se procjene temelje na analitičkim pristupima kakvi su izloženi u priručnicima ESRB-a ili dobrim praksama središnjih banaka, a uključuju ili obuhvaćaju najmanje:

1. moguće prekogranične učinke (curenja i regulatornu arbitražu) primjene mjera makrobonitetne politike na domaćem tržištu,

2. moguće prekogranične učinke svake predložene mjere makrobonitetne politike na druge države članice i na jedinstveno tržište Europske unije i

3. nužnost uzajamne primjene tih mjera od odgovarajućih tijela drugih država članica.

(2) Hrvatska narodna banka obavijestit će ESRB o donesenoj mjeri makrobonitetne politike najkasnije u roku od dva tjedna od dana donošenja mjere.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati procjenu prekograničnih učinaka i nužnosti za uspostavljanje uzajamnosti od strane odgovarajućih tijela država članica te u skladu s tom procjenom može sadržavati i zahtjev za uzajamno priznavanje mjere upotrebom službenih obrazaca objavljenih na mrežnoj stranici ESRB-a.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Subjekti primjene i izvještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 6.

(1) Odredbe pojedinačne odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(2) Odredbe pojedinačne odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

(3) Kreditna institucija dužna je izvještavati Hrvatsku narodnu banku o primjeni mjera i ispunjavanju zahtjeva iz ove Odluke i pojedinačnih odluka na isti način i u istim rokovima kako je to određeno propisima o izvještavanju Hrvatske narodne banke, a koji se primjenjuju za iste ili slične mjere.

Preispitivanje uzajamnog priznavanja mjera

Članak 7.

(1) Pojedinačna odluka primjenjuje se do ukidanja mjere odgovarajućeg tijela druge države članice.

(2) Hrvatska narodna banka može po potrebi preispitati pojedinačnu odluku o priznavanju mjera iz članka 1. ove Odluke te ovisno o rezultatima preispitivanja može ukinuti ili izmijeniti pojedinačnu odluku.

(3) Hrvatska narodna banka jednom godišnje prati i preispituje učinke primjene svojih mjera makrobonitetne politike i nužnost uzajamne primjene tih mjera od odgovarajućih tijela drugih država članica.

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 183-020/06-17/BV
Zagreb, 19. lipnja 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.