Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

NN 61/2017 (28.6.2017.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

Hrvatski sabor

1379

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ­

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/26

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 123/55, 19. 5. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/757).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2015/757.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Nadležna tijela

Članak 3.

(1) Za provedbu Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona nadležni su središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, Hrvatska akreditacijska agencija i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona središnja tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, poduzetništva, unutarnjih poslova i drugim institucijama.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. u okviru svoga propisanog djelokruga održava tehničku razmjenu s trećim zemljama u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/757

2. sudjeluje u savjetovanju s Europskom komisijom u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757

3. na temelju prikupljenih podataka o emisijama CO2 iz pomorstva izrađuje izvješća za potrebe razmjene podataka s međunarodnim organizacijama u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima te za potrebe razmjene podataka s nadležnim tijelima Europske unije.

Članak 5.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima obavijesti verifikatora u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/757

2. osigurava usklađenost s obvezama ovoga Zakona za brodove koji plove pod zastavom Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757

3. provodi inspekcijski nadzor brodova u skladu s Pomorskim zakonikom (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.) kojim se uređuje obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe u skladu s člankom 19. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2015/757

4. provodi prekršajni postupak zbog neusklađenosti s obvezama i obavještava Europsku komisiju u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757

5. uspostavlja razmjenu informacija i suradnju nadležnih tijela te dostavlja informacije u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/757

6. u okviru svoga propisanog djelokruga održava tehničku razmjenu s trećim zemljama u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/757

7. sudjeluje u savjetovanju s Europskom komisijom u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757.

Članak 6.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona Hrvatska agencija za okoliš i prirodu obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima izvješća društva o emisijama u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757, u formatu u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/757

2. zaprima obavijesti verifikatora u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/757.

Članak 7.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 Hrvatska akreditacijska agencija obavlja poslove akreditacije verifikatora u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2015/757.

III. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 8.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona provode inspektori sigurnosti plovidbe.

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i ovim Zakonom.

Članak 9.

(1) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, inspektor sigurnosti plovidbe nadležnom će tijelu podnijeti optužni prijedlog zbog prekršajnog djela.

(2) Inspektor sigurnosti plovidbe izdaje rješenje kojim se odbija uplovljavanje broda i dostavlja informacije u skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/757.

(3) Inspektor sigurnosti plovidbe odbit će uplovljavanje u luke u Republici Hrvatskoj brodovima kojima je izdana zabrana uplovljavanja u luke drugih država članica u skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/757.

(4) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.).

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Povrede odredaba ovoga Zakona koje su ovim Zakonom određene kao prekršaji smatraju se pomorskim prekršajima u smislu članka 989. stavka 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.).

(2) Na postupak i tijela za vođenje prekršajnog postupka po prekršajima iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 989. stavka 2. i članaka 990. ‒ 992. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.).

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik) ako se na brodu koji uplovljava u luku u Republici Hrvatskoj ne nalazi valjani dokument o usklađenosti sukladno članku 18. Uredbe (EU) 2015/757.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/04

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.