Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

NN 61/2017 (28.6.2017.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

HRVATSKI SABOR

1380

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/27

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije (obvezujućih pravnih akata Europske unije):

– Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 517/2014)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1191/2014 od 30. listopada 2014. o određivanju oblika i načina podnošenja izvješća iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 318, 5. 11. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1191/2014)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2065 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, formata kojim se države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i certifikacije (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/2065)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2066 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba koje obavljaju ugradnju, servisiranje, održavanje, popravak ili stavljanje izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, ili prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz električnih rasklopnih uređaja (Tekst značajan za EGP) (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/2066)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2067 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline te rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, kao i certifikacije poduzeća u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/2067)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2068 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka za proizvode i opremu koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/2068)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/879 оd 2. lipnja 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu izjave o sukladnosti za stavljanje na tržište rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene fluorougljikovodicima i verifikaciji te izjave koju obavlja neovisni revizor (Tekst značajan za EGP) (SL L 146, 3. 6. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/879).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 517/2014.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Fluorirani staklenički plinovi koriste se kao zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj, a zbog njihova potencijala globalnog zatopljenja provode se mjere kako bi se smanjile emisije tih plinova i tako ublažile klimatske promjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Nadležna tijela

Članak 5.

(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona nadležni su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija), svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, poduzetništva, obrane, unutarnjih poslova, prometa, zdravstva, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim institucijama.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 6.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. dostavlja informaciju Europskoj komisiji u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 517/2014

2. uspostavlja ili prilagođava program certifikacije, uključujući proces evaluacije u skladu s člankom 10. stavcima 1. i 6. Uredbe (EU) br. 517/2014

3. osigurava dostupnost osposobljavanja u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

4. osigurava dostupnost osposobljavanja fizičkim osobama u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

5. osigurava da sve fizičke osobe koje posjeduju certifikate imaju pristup podacima u skladu s člankom 10. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 517/2014

6. osigurava dostupnost osposobljavanja fizičkim osobama u skladu s člankom 10. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 517/2014

7. obavještava Europsku komisiju o programima certifikacije i osposobljavanja u skladu s člankom 10. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014, člankom 6. Uredbe (EU) 2015/2066 i člankom 9. Uredbe (EU) 2015/2067 na obrascima propisanim člankom 1. Uredbe (EU) 2015/2065

8. priznaje certifikate i potvrde o osposobljavanju izdane u drugoj državi članici u skladu s člankom 10. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014, pod uvjetom da su prevedeni na hrvatski jezik u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2066 i člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2067

9. izdaje certifikate fizičkim osobama u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2066 i člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2067

10. obavlja poslove certifikacijskog tijela u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2066 i člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2067

11. određuje ispitno ocjenjivačko tijelo (evaluacijsko tijelo) u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2066 i člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2067

12. izdaje certifikate pravnim osobama i obrtnicima u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2067

13. obavještava Europsku komisiju o priznavanju certifikata izdanih u drugim državama članicama u slučaju nepostojanja sustava za certificiranje za pojedini sektor u skladu s člankom 10. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 517/2014

14. obavještava Europsku komisiju o prekršajnim odredbama u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014.

Članak 7.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona Carinska uprava obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire uvoz/izvoz fluoriranih stakleničkih plinova te proizvoda i opreme koji te tvari sadržavaju ili o njima ovise

2. na zahtjev dostavlja Ministarstvu, drugim tijelima državne uprave, Agenciji i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podatke o uvozu/izvozu, unosu/iznosu fluoriranih stakleničkih plinova te proizvoda i opreme koji te tvari sadržavaju ili o njima ovise.

Članak 8.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. vodi evidenciju o opremi na kojoj je potrebno obavljati provjere propuštanja u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

2. vodi evidenciju o trgovačkim društvima koja isporučuju fluorirane stakleničke plinove u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 517/2014

3. zaprima izvješća proizvođača, izvoznika i uvoznika, unosnika i iznosnika fluoriranih stakleničkih plinova koja su identična onima podnesenim Europskoj komisiji u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014

4. uspostavlja i vodi sustav izvješćivanja za relevantne sektore u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 517/2014

5. na temelju prikupljenih podataka o fluoriranim stakleničkim plinovima iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka izrađuje izvješća za potrebe razmjene podataka s međunarodnim organizacijama sukladno potvrđenim međunarodnim ugovorima te za potrebe razmjene podataka s nadležnim tijelima Europske unije na način i u rokovima koji su propisani posebnim propisima kojima se uređuje zaštita zraka

6. za obradu podataka i izradu izvješća iz točke 5. ovoga stavka koristi elektroničku programsku opremu koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

Članak 9.

(1) Ministarstvo izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline i nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise i dozvole centrima za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe fluoriranih stakleničkih plinova.

(2) Ministarstvo izdaje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

(3) Izdavanje akata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te pravo stranke na pravni lijek propisano je posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita zraka.

Članak 10.

(1) Postupanje s fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadržavaju te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadržavaju, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadržavaju te tvari ili o njima ovise, način izvješćivanja o tim tvarima te druga pitanja s tim u vezi propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(2) Program izobrazbe, način polaganja stručnog ispita, mjerila za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, obveze nositelja programa izobrazbe, sadržaj potvrde o pohađanju programa izobrazbe, ustroj i način rada ispitnoga ocjenjivačkog tijela koje provodi stručni ispit, način i mjerila za odabir članova ispitnoga ocjenjivačkog tijela, visinu naknade za polaganje stručnog ispita i naknadu članovima ispitnoga ocjenjivačkog tijela utvrđuje ministar nadležan za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.

III. NADZOR

Upravni i inspekcijski nadzor

Članak 11.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Članak 12.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi inspektor zaštite okoliša, tržišni inspektor i ovlašteni carinski službenik Carinske uprave.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju inspekcijskog nadzora međusobno surađuju na temelju plana rada tih tijela.

(3) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kojima se propisuje postupanje s fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s proizvodima i opremom koji sadržavaju ove plinove ili o njima ovise, postupanje s ovim plinovima nakon prestanka uporabe proizvoda i opreme koji ih sadržavaju, način prikupljanja, oporabe i trajnog zbrinjavanja ovih plinova i obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i dizalica topline, protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara, električnih rasklopnih uređaja te organskih Rankinovih ciklusa koji sadržavaju ove plinove te nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe provodi inspektor zaštite okoliša u skladu s propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti inspekcije zaštite okoliša i u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje zaštita zraka.

(4) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kojima se propisuje označavanje proizvoda koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise provodi tržišni inspektor u skladu s propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti tržišne inspekcije.

(5) Carinski nadzor koji se odnosi na provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode ovlašteni carinski službenici Carinske uprave.

(6) Ako prilikom carinskog nadzora u postupku puštanja robe u slobodni promet ovlašteni carinski službenici Carinske uprave utvrde da postoji osnovana sumnja da roba navedena u pratećem dokumentu ne odgovara vrsti robe koja se nalazi u pošiljci, odnosno da postoji sumnja o nezakonitom prometu fluoriranih stakleničkih plinova, o tome će odmah obavijestiti inspekciju zaštite okoliša i zadržati spornu pošiljku do dolaska inspektora zaštite okoliša radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka ovlašteni carinski službenici poduzet će i druge mjere iz svoje nadležnosti.

(8) Carinska uprava i inspekcija zaštite okoliša najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnose izvješće Ministarstvu o primjerima nezakonite trgovine fluoriranim stakleničkim plinovima do kojih su došli temeljem nadzora.

Članak 13.

(1) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da su prekršene odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega, inspektor će nadležnom tijelu:

– podnijeti optužni prijedlog prema posebnom propisu kojim se uređuju prekršaji

– podnijeti kaznenu prijavu zbog kaznenog djela.

(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da su prekršene odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega, inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i posebnog propisa.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. namjerno ispušta fluorirane stakleničke plinove protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

2. ne spriječi propuštanje fluoriranih stakleničkih plinova i ne ukloni svako otkriveno propuštanje u što kraćem roku u skladu s člankom 3. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014

3. ne osigura redovite kontrole propuštanja nepokretnih rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline, nepokretne protupožarne opreme, rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača, električnih rasklopnih uređaja i organskih Rankinovih ciklusa u skladu s člankom 4. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 517/2014

4. ne instalira sustave za otkrivanje propuštanja za uređaje koji sadržavaju 500 tona ekvivalenta CO2 ili više fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

5. ne vodi evidenciju o količinama uporabljenih fluoriranih stakleničkih plinova (servisnu karticu) u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 517/2014

6. proizvođač fluoriranih stakleničkih spojeva ne poduzima sve potrebne mjere opreza kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ograničio emisije fluoriranih stakleničkih plinova tijekom proizvodnje, prijevoza i skladištenja u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

7. ne provodi potrebne mjere radi pravilnog prikupljanja fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 517/2014 putem certificiranog osoblja (ovlaštenih osoba) u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014

8. ne provodi mjere za pravilno prikupljanje ostatka fluoriranih stakleničkih plinova iz spremnika kako bi se osiguralo njihovo obnavljanje, oporaba ili uništavanje u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

9. ne zapošljava stručno osposobljene radnike koji rukuju fluoriranim stakleničkim plinovima u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014

10. stavlja na tržište fluorirane stakleničke plinove u nepovratnim spremnicima protivno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

11. stavlja na tržište proizvode i opremu koji sadržavaju, odnosno u radu koriste fluorirane stakleničke plinove iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 517/2014 protivno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

12. prodaje fluorirane stakleničke plinove osobama koje nisu upisane u Registar pravnih osoba i obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koji vodi Agencija, protivno članku 11. stavku 4. Uredbe (EU) 517/2014

13. prodaje opremu koja nije hermetički zatvorena, a napunjena je fluoriranim stakleničkim plinovima, krajnjem korisniku koji nije dokazao da će ugradnju obaviti pravna osoba ili obrtnik koji je ishodio dozvolu Ministarstva protivno članku 11. stavku 5. Uredbe (EU) br. 517/2014

14. stavlja na tržište proizvode i opremu iz članka 12. stavaka 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili čije funkcioniranje o njima ovisi protivno članku 2. Uredbe (EU) 2015/2068

15. stavlja na tržište fluorirane stakleničke plinove iz članka 12. stavaka 6. ‒ 12. Uredbe (EU) br. 517/2014 protivno članku 2. stavku 7. Uredbe (EU) 2015/2068

16. koristi sumporov heksafluorid i njegove pripravke protivno članku 13. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

17. nakon 1. siječnja 2020. koristi fluorirane stakleničke plinove s potencijalom globalnog zatopljenja od 2500 ili više za servisiranje ili održavanje rashladne opreme s punjenjem od 40 tona ekvivalenta CO2 ili više protivno članku 13. stavku 3. Uredbe (EU) br. 517/2014

18. nakon 1. siječnja 2017. fluorougljikovodici napunjeni u opremi nisu uključeni u sustav kvota protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

19. ne podnese Europskoj komisiji potvrdu o verifikaciji u skladu s člankom 19. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 izdanu u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

20. količina fluorougljikovodika stavljenih na tržište premašuje kvotu koja je dodijeljena proizvođaču i uvozniku u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 ili prenesena u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 517/2014

21. ne osigura da točnost podataka verificira neovisni revizor u skladu s člankom 19. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 517/2014

22. ne čuva dokumentaciju i izjavu o sukladnosti u razdoblju od najmanje pet godina u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

23. ne čuva izvješće o verifikaciji najmanje pet godina u skladu s člankom 19. stavkom 6. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

24. ne dostavi izvješće Europskoj komisiji u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014 na propisanim obrascima iz Uredbe (EU) br. 1191/2014

25. ne označi proizvode i opremu koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) 2015/2068

26. ne dostavi Agenciji izvješće (podatke) do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu o proizvodnji, uvozu, izvozu, unosu fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 25.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kuna.

(4) Fizička osoba koja neovlašteno stavlja na tržište fluorirane stakleničke plinove iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 517/2014 kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Vlada Republike Hrvatske uredbu iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona donijet će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će pravilnik iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 10. ovoga Zakona primjenjuje se Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, br. 90/14.) i Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (»Narodne novine«, br. 3/13.).

Članak 17.

Postupci koji su pokrenuti prema odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11. i 47/14.), a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. lipnja 2017.

Klasa: 022-03/17-01/16

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.