Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

NN 61/2017 (28.6.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1413

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2., članka 19. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU MREŽAMA STAJAĆICAMA, KLOPKASTIM, UDIČARSKIM I PROBODNIM RIBOLOVNIM ALATIMA TE POSEBNIM NAČINIMA RIBOLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine« br. 84/15, 94/15 i 107/15) u članku 2. stavku 1. podstavku 2., iza riječi: »crva« briše se veznik »i«.

U podstavku 3. iza riječi: »ribe« briše se točka.

Iza podstavka 3. dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

» – krupni rakovi – jastog (Palinurus elephas), hlap (Homarus gammarus), kuka (Scyllarides latus) i rakovica (Maja squinado),

– sitni rakovi – svi rakovi koji ne spadaju u krupne rakove.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ: »usidrene« zamjenjuje se riječju: »učvršćene«.

U stavku 3. iza riječi »stajaćica« briše se točka i dodaju riječi: »što podrazumijeva da ukupna količina mreža stajaćica u moru i na plovilu ne smije prelaziti 500 metara po plovilu kojim se obavlja ribolov na zapas.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Plovilo kojim se obavlja ribolov na zapas mora se nalaziti neposredno uz postavljene mreže u moru.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. podstavcima 1. i 2. riječi: »20 milimetara« zamjenjuju se riječima: »24 milimetra«.

Članak 4.

U članku 6. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja u ribolovnim zonama C, D, F i G dozvoljeno je korištenje jednostrukih mreža stajaćica namijenjenih za ulov gira (Spicara spp.) veličine oka od 15 do 20 mm te visine manje od 4 m.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u razdoblju od 1. rujna do 1. ožujka u ribolovnoj zoni F dozvoljeno je korištenje jednostrukih mreža stajaćica namijenjenih za ulov trlja (Mullus spp.) veličine oka od 22 do 32 mm te visine manje od 4 m.«.

Članak 5.

U članku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Zabranjeno je korištenje svih trostrukih mreža stajaćica u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna:

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je:

– u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna koristiti mrežu listaricu u ribolovnim zonama B, H, I, J i K,

– u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna koristiti mrežu listaricu u ribolovnoj zoni A na udaljenosti većoj od 1 Nm od obale kopna ili otoka,

– u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna koristiti mrežu listaricu u ribolovnoj podzoni E2 na udaljenosti većoj od 1 Nm od obale kopna ili otoka,

– u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna koristiti sve trostruke mreže stajaćice u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske čija je minimalna veličina oka središnjeg mrežnog tega 120 mm,

– u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna, isključivo u ribolovu na zapas, koristiti u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske dvopodne trostruke mreže stajaćice čija je minimalna veličina oka središnjeg mrežnog tega 40 mm i popona 150 mm, ukupne visine najmanje 4 m, od čega popon ne smije prelaziti polovinu visine mreže,

– u razdoblju od 1. veljače do 15. lipnja, isključivo na doček, koristiti mrežu siparu ukupne duljine do 1500 m u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, a počevši od 1. veljače 2018. godine, samo u ribolovnim zonama A i E.«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupna dozvoljena količina duljine jedne ili više vrsta mreža stajaćica koje se koriste u pojedinim ribolovnim zonama i/ili podzonama ribolovnog moru Republike Hrvatske iznosi:

RIBOLOVNE ZONE / PODZONEUkupna dozvoljena duljina mreža stajaćica ako je jedan ribar na ploviluUkupna dozvoljena duljina mreža stajaćica ako su dva ribara na ploviluUkupna dozvoljena duljina mreža stajaćica ako su tri ili više ribara na plovilu
H, I, J, K4000 m5000 m6000 m
A (na udaljenosti većoj od 1 Nm od obale kopna ili otoka)4000 m5000 m6000 m
A (na udaljenosti do 1 Nm od obale kopna ili otoka)3500 m3500 m3500 m
E43000 m3000 m3000 m
E1, E2, E3, E5, E74000 m5000 m6000 m
E6 (na udaljenosti većoj od 1 Nm od obale kopna ili otoka)4000 m5000 m6000 m
E6 (na udaljenosti do 1 Nm od obale kopna ili otoka)3000 m4000 m5000 m
B, C, D, F, G3000 m4000 m5000 m


(2) Ukupna duljina jedne ili više vrsta trostrukih dvopodnih mreža stajaćica, bez obzira na ribolovne zone u kojima se koriste, ne smije prelaziti 2.500 m po jednom plovilu.«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 6. iza riječi: »(Nephrops norvegicus)« brišu se riječi: »i vabića (Squilla mantis)« te dodaju riječi: »i drugih sitnih rakova.«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 3. riječi: »31. listopada« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja«.

Članak 9.

U članku 31. stavku 6. iza riječi: »vrše« dodaju se riječi: »ili para vrša«, a iza riječi: »skupine« dodaju se riječi: »od tri ili više vrša«.

Članak 10.

U članku 40. stavku 2. brišu se podstvaci 1. i 4. te se dodaje stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uz glavno plovilo koristiti na udaljenosti do 1500 m:

– tri pomoćna plovila u ribolovu tramatom.«.

Članak 11.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »ribolova« dodaju se riječi: »u slučaju istovremenog dolaska na lovište«.

U stavku 3. iza riječi: »plovilima« dodaju se riječi: »osim službenih plovila kojima se obavlja inspekcijski nadzor«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dozvoljeno je približavanje pomoćnim plovilima-svjećaricama koje svijetle radi okupljanja ribe na udaljenost manjoj od 0,3 Nm ako ne postoji nikakva druga mogućnost prolaska radi blizine obale ili pri ulasku u luku, te u slučaju vremenskih neprilika ili sigurnosnih razloga.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 12.

(1) U članku 43. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka u namjenskom korištenju vrša za lov škampa dozvoljen je ulov hobotnice do najviše 35% (trideset pet posto) od ukupno ostvarenog ulova.«.

Članak 13.

U članku 44. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koja glasi:

»(2) Zabranjeno je istovremeno na plovilu kojim se obavlja gospodarski ribolov držati i/ili upotrebljavati mreže stajaćice i okružujuće mreže plivarice.«.

Članak 14.

U članku 45. stavku 5. riječ: »pet« zamjenjuje se rječju: »deset«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/34

Urbroj: 525-13/1282-17-11

Zagreb, 14. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.