Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

NN 61/2017 (28.6.2017.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1414

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državne stipendije koje se dodjeljuju studentima upisanima na studijske programe u STEM područjima znanosti.

Pojmovi koji se u ovome pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije.

Članak 3.

Pravo na državnu stipendiju iz članka 1. imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: studenti) pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.

Članak 4.

Pravo na državnu stipendiju mogu ostvariti studenti:

1. koji su u akademskoj godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuju stipendije završili srednjoškolsko obrazovanje i prvi put upisuju prvu godinu studija, a upisuju se na temelju rezultata ispita državne mature (u daljnjem tekstu: studenti prve godine);

2. koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskome programu, odnosno najviše 60 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, a nisu stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina). Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

Članak 5.

Pravo na državnu stipendiju ne mogu ostvariti studenti:

1. upisani na programe koji su akreditirani i u potpunosti se izvode kao programi na engleskome jeziku;

2. koji upisuju mirovanje u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.

Članak 6.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svako pojedino znanstveno područje u postotku od ukupnoga broja stipendija koje se za određeno razdoblje dodjeljuju:

– Prirodne znanosti 20%

– Biotehničke znanosti 15%

– Biomedicina i zdravstvo 15%

– Tehničke znanosti i studijski programi kojima se stječe akademski odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije 50%.

(2) Rang-liste izrađuju se odvojeno za svako područje, a u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente ostalih godina.

(3) U sklopu svakog područja za studente prve godine dodjeljuje se do 40% ukupnoga broja stipendija tog područja.

(4) Rang-liste za studente prve godine utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike.

(5) Rang-liste za studente ostalih godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena i prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja).

(6) Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, pri izradi rang-liste iz stavka 5. ovog članka stečeni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini množi se sa 2.

(7) Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 4. ovog članka, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije.

(8) Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 5. ovog članka, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitu državne mature iz matematike na način kako se razine ispita vrednuju u rezultatima državne mature.

(9) Svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe iz članka 1. pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar) do 1. listopada tekuće godine donosi odluku o broju stipendija, razdoblju za koje će se dodjeljivati te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Na temelju podataka iz članka 10. ovog pravilnika, Povjerenstvo dodjeljuje svakom studentu koji ispunjava uvjete iz članka 4. jedinstvenu identifikacijsku oznaku kojom će student moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

(4) Svakom studentu dostavit će se obavijest o jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci i podacima dostavljenim od visokih učilišta preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

(5) Studenti u roku od pet dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovog članka mogu od visokog učilišta zatražiti korekciju dostavljenih podataka ako isti nisu ispravni.

(6) Nakon isteka roka iz stavka 5. ovog članka, Povjerenstvo izrađuje rang-liste iz članka 6. ovog pravilnika posebno za svako područje znanosti i posebno za studente prve i studente ostalih godine s naznakom kvote stipendija.

(7) Ministar će na prijedlog Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija na temelju kvota i rang-lista iz stavka 6. ovog članka koje su njezin sastavni dio. Rang-liste objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

(8) Rang-liste iz stavka 6. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, naziv visokog učilišta, izračunate bodove te podatke na temelju kojih su izračunati bodovi.

(9) Studenti koji su na rang-listi u sklopu kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, obavještavaju se elektroničkim putem da su ostvarili pravo na državnu stipendiju.

(10) Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

(11) Ako student u roku od pet dana od dana slanja obavijesti iz stavka 9. ovog članka ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatra se da student ne prihvaća državnu stipendiju te se obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju šalje prvom sljedećem studentu na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Članak 8.

(1) Za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka studenti koji studiraju na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija mogu primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

(3) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student korisnik neke druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, studentu će se ponuditi mogućnost da uz uvjet obustave druge stipendije dobije državnu stipendiju.

(4) Ako se utvrdi da student uz državnu stipendiju prima neku drugu stipendiju ili za vrijeme trajanja državne stipendije dobije još neku stipendiju ili upiše mirovanje, a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka navedenih okolnosti, Ministarstvo će poslati studentu obavijest da se obustavlja isplata državne stipendije te da je obvezan vratiti do tada isplaćena sredstva.

(5) Na obavijest iz stavka 4. ovoga članka student može uputiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostave obavijesti.

Članak 9.

(1) Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata od 1.200,00 kuna do 15. u mjesecu.

(2) Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 10.

(1) Za potrebe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti Ministarstvo će prikupiti sljedeće podatke:

1. OIB studenta;

2. adresa elektroničke pošte studenta;

3. jedinstveni matični broj akademskoga građanina;

4. ime i prezime studenta;

5. naziv visokog učilišta na koje je student upisan;

6. šifra studijskoga programa iz Upisnika Ministarstva;

7. status studenta (redoviti ili izvanredan);

8. status obveza (aktivan ili u mirovanju);

9. status studenta s utvrđenim invaliditetom 60% i više;

10. akademske godine s upisanim mirovanjem;

11. akademska godina upisa na studijski program;

12. broj stečenih ECTS bodova na studiju po svim akademskim godinama studiranja;

13. prosjek ocjena u prethodnim akademskim godinama;

14. godina završetka srednjoškolskog obrazovanja;

15. razina i postotak riješenosti ispita državne mature iz matematike, fizike, kemije i biologije.

(2) Visoka učilišta dužna su Ministarstvu dostaviti podatke iz stavka 1. točke 1. – 13. ovog članka do 15. listopada tekuće godine.

(3) Ministarstvo će podatke pod točkom 14. preuzeti iz e-Matice, a podatke pod točkom 15. zatražiti od Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje.

(4) Visoko učilište koje evidenciju o studentima vodi u Informacijskome sustavu visokih učilišta (dalje: ISVU) podatke o studentima upisuje u taj sustav te se nakon toga podaci preuzimaju u Informacijskome sustavu studentskih prava (dalje: ISSP).

(5) Visoko učilište koje ne vodi evidenciju o studentima u ISVU-u obvezno je podatke upisati u ISSP.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/17-10/00072

Urbroj: 533-20-17-0001

Zagreb, 21. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.