Odluka o porezima Općine Pisarovina

NN 61/2017 (28.6.2017.), Odluka o porezima Općine Pisarovina

Općina Pisarovina

1420

Na temelju članka 42., a u svezi s člankom 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/2016) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE PISAROVINA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Pisarovina (dalje: Općina).

Općinski porezi prihod su Proračuna Općine Pisarovina.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općina uvodi i pripadaju joj sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz prethodnog stavka.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6% na osnovicu iz stavka 2.ovog članka.

Članak 4.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 7.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec Poreznoj upravi, Područnom uredu – Ispostavi Jastrebarsko.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je u svom knjigovodstvu osigurati podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 9.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju za Općinu obavlja Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 10. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice vlasnika kuće za odmor, uzimat će se u obzir i slijedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o prebivalištu, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode i telefona, RTV pristojba, prijam pošte, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, prijava zdravstvenog osiguranja, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid i drugi raspoloživi podaci.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Članak 14.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor za Općinu obavlja Porezna uprava.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležna Porezna uprava.

4. Porez na nekretnine

Članak 15.

Sva pitanja vezana uz porez na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Pisarovina sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 16.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor) prenose se u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Odredbe članka 2., stavak 1., točka 3., članaka 10., 11., 12., 13., 14. te članka 16. u dijelu koji poreza na kuće za odmor prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 18.

Na sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Pisarovina (»Narodne novine« broj 157/2014 i 67/2015 te »Službene novine Općine Pisarovina« broj 9/2014 i 4/2015).

Članak 20.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« te u »Službenim novinama Općine Pisarovina«.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Klasa: 021-05/17-50/2

Urbroj: 238/21-01-17-4

Pisarovina, 21. lipnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomo Smolković, v. r.