Zakon o morskom ribarstvu

NN 62/2017 (30.6.2017.), Zakon o morskom ribarstvu

Hrvatski sabor

1429

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017.

Klasa: 011-01717-01/24

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O MORSKOM RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom se uređuje provedba Zajedničke ribarstvene politike Europske unije (u daljnjem tekstu: Zajednička ribarstvena politika) te se utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, nadzor i kontrola, načini postupanja i izvješćivanja Europske komisije te prekršajne odredbe.

(2) Ovim Zakonom se na nacionalnoj razini utvrđuju ciljevi ribarstvene politike, način gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanje podataka i postupanje s njima, upravljanje ribarskom flotom, nadležna tijela za provedbu potpore u ribarstvu i uređenje tržišta, kao i druga pitanja bitna za morsko ribarstvo.

(3) Ovim se Zakonom propisuju i odredbe vezane uz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u ribarstvu i/ili međunarodnih projekata kojima se doprinosi postizanju ciljeva ribarstvene politike na nacionalnoj razini.

Članak 2.

Ovim Zakonom se uređuje provedba sljedećih akata:

– Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009)

– Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014)

– Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br.1379/2013)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1962 оd 28. listopada 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 287, 31. 10. 2015.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011)

– Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/1627)

– Uredbe (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24. 7. 2010.)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva (SL L 334, 23. 12. 1996.)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 60, 5. 3. 2008.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice koju 1. veljače 2018. (SL L 5, 9. 1. 2004.) zamjenjuje Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/218, od 6. veljače 2017. o registru flote Unije (SL L 34, 9. 2. 2017.)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29. 10. 2008.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1010/2009 od 22. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (SL L 280, 27. 10. 2009.)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21. 5. 2005.)

– Uredbe Komisije (EU) br. 1013/2010 od 10. studenoga 2010. o utvrđivanju provedbenih pravila politike Unije vezane uz ribolovnu flotu kako je određeno u poglavlju III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 (SL L 293, 11. 11. 2010.)

– Uredbe Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24. 12. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014)

– Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28. 6. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. iskrcajna mjesta su dijelovi lučkog područja namijenjena iskrcaju ulova ribe i drugih morskih organizama ili njihovih proizvoda iz gospodarskog ribolova na moru

2. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba i drugih organizama ne smiju loviti

3. mali obalni ribolov je ribolov koji spada u gospodarsku kategoriju i koji na temelju povlastice za mali obalni ribolov obavlja fizička osoba, a koji se obavlja po posebnim uvjetima propisanim ovim Zakonom

4. mali ribolov je kategorija ribolova za osobne potrebe koja je u potpunosti ukinuta s 31. prosincem 2014. temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 2/12.)

5. odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova je ovlaštenik povlastice ako sam obavlja ribolov i ima položen ispit za obavljanje gospodarskog ribolova, odnosno osoba koja je položila ispit za obavljanje gospodarskog ribolova, a obavlja ribolov temeljem punomoći ovlaštenika povlastice

6. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je upisana u povlasticu za gospodarski ribolov na moru i koja je ovlaštena za obavljanje ribolova sukladno pravima iz povlastice

7. ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov je fizička osoba koja je upisana u povlasticu za mali obalni ribolov i koja je ovlaštena za obavljanje ribolova sukladno pravima iz povlastice za mali obalni ribolov

8. ovlašteni promatrač je osoba koju je ovlastio ministar za prikupljanje podataka o ribarstvu

9. područje ograničenog ribolova znači svako područje u ribolovnom moru Republike Hrvatske na kojem su ribolovne aktivnosti ograničene ili zabranjene

10. pomoćno ribarsko plovilo je plovilo koje služi ribarskom plovilu pri obavljanju ribolova

11. povlastica za uzgoj je isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost uzgoja

12. povlastica za mali obalni ribolov je isprava na temelju koje se obavlja mali obalni ribolov i koja se izdaje vlasniku ili korisniku ribarskog plovila koje je upisano u povlasticu

13. povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru je isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov i koja se izdaje vlasniku ribarskog plovila koje je upisano u povlasticu

14. prvi kupac je pravna ili fizička osoba registrirana u registru prvih kupaca koji vodi ministarstvo

15. prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz proizvoda ribarstva i registrirana je u registru prijevoznika koje vodi ministarstvo

16. rang-lista je popis podnositelja Zahtjeva koji uključuje sve podnositelje Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov koji su udovoljili uvjetima i kriterijima tijekom procesa prelaska nositelja odobrenja za mali ribolov u kategoriju malog obalnog ribolova temeljem Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.), i time ostvarili pravo na izdavanje povlastice za mali obalni ribolov

17. rekreacijski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova

18. ribar je fizička osoba koja sudjeluje u obavljanju gospodarskog ribolova

19. ribarska flota se odnosi na sva ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske

20. ribarski monitoring centar je operativni centar uspostavljen od strane ministarstva, opremljen računalnom strojnom i programskom opremom koja omogućuje automatsko primanje, obradu i elektronički prijenos podataka u svrhu praćenja i nadzora ribarske flote i drugih subjekata koji sudjeluju u ribarstvu, te pružanje tehničke podrške korisnicima

21. ribolov je ovlašteni lov i sakupljanje ribe i/ili drugih morskih organizama, a dijeli se na gospodarski, mali obalni, športski, rekreacijski, ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i ribolovni turizam

22. ribolovac je fizička osoba koja obavlja športski ili rekreacijski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske

23. ribolovna oprema je oprema koja po svojoj namjeni omogućava uporabu ribolovnog alata, a koja se ne upisuje u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i u povlasticu za mali obalni ribolov

24. ribolovna ronilačka oprema je oprema u koju spadaju ronilački aparati i priručna oprema za sakupljanje morskih organizama

25. ribolovna zona je dio ribolovnoga mora koji predstavlja biološku, hidrološku i gospodarsku cjelinu, a čije su granice određene, a može se sastojati od ribolovnih podzona čije su granice određene

26. ribolovni turizam je gospodarski ribolov na moru u okviru pružanja usluga u turizmu koje obavljaju ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

27. športski ribolov je ribolov u svrhu športa koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje športskog ribolova

28. vlasnik plovila je fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik upisana u upisnik brodova Republike Hrvatske ili očevidnik brodica Republike Hrvatske

29. zapovjednik ribarskog plovila je odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova na ribarskom plovilu.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani posebnim propisima i Uredbama iz članka 2. ovoga Zakona.

Strateška važnost i ciljevi

Članak 4.

Ribarstvo je strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj te je kao takva sastavni dio ostalih razvojnih strategija.

Članak 5.

(1) Za ostvarivanje održivog razvoja ribarstva te njegove gospodarske, ekološke i društvene uloge, ciljevi ribarstvene politike u Republici Hrvatskoj su:

– unaprjeđenje konkurentnosti ribarstva te njegove održivosti u društveno-gospodarskom smislu

– osiguravanje održivog upravljanja prirodnim resursima.

(2) Tradicijske ribolovne vještine, običaji i vjerovanja na Jadranu zaštićene kao nematerijalno kulturno dobro zakonom kojim se regulira zaštita i očuvanje kulturnih dobara dio su kategorija ribolova utvrđenih ovim Zakonom te u tim segmentima podliježu odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega.

Primjena Zakona

Članak 6.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila pod zastavom Republike Hrvatske kada ona obavljaju ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske i izvan njega.

(2) Ovaj Zakon se u dijelu zajedničkog uređenja tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture i mjera potpora u ribarstvu te prikupljanja podataka primjenjuje na sve fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, vlasnike plovila iz stavka 1. ovoga članka te sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju uzgoj sukladno propisu koji uređuje područje akvakulture na državnom području Republike Hrvatske, kao i na sudionike u procesu prerade i stavljanja na tržište proizvode ribarstva.

Ribolovno more

Članak 7.

(1) Ribolovno more je morski prostor nad kojim Republika Hrvatska ima suverenitet, odnosno suverena prava i jurisdikciju u skladu s međunarodnim pravom, a sastoji se od unutrašnjega ribolovnog mora koji obuhvaća unutrašnje morske vode i vanjskoga ribolovnog mora koje obuhvaća područje teritorijalnog mora Republike Hrvatske i zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske, odnosno gospodarski pojas Republike Hrvatske kada Hrvatski sabor proglasi i ostale sadržaje isključivog gospodarskog pojasa u skladu s Glavom IV, Dio drugi Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.).

(2) U dijelovima mora koji su zaštićeni u kategorijama posebnog rezervata, nacionalnog parka i parka prirode, ograničenja u obavljanju ribolova propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

(3) Radi zaštite morskog ekosustava u dijelovima mora iz stavka 2. ovoga članka mogu se propisati dodatna ograničenja obavljanja ribolova u zaštićenom području sukladno podzakonskim aktom donesenim na temelju propisa koji uređuje pitanja zaštite prirode uz prethodno mišljenje ministra.

(4) Za potrebe provedbe mjera upravljanja biološkim bogatstvima mora i prikupljanja potrebnih podataka, ministar propisuje pravilnikom opis i kartiranje granica ribolovnih zona i ribolovnih podzona i područja unutar ribolovnog mora Republike Hrvatske, kao i granice ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove zaštite prirode i vodnog gospodarstva.

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 8.

(1) Nadležno tijelo za provedbu propisa iz članka 2. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poslove ribarstva (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

(2) Uz nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za provedbu ovoga Zakona i članka 5. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009) nadležni su i ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za obranu te ministarstva nadležnog za pomorstvo, svatko u svojem djelokrugu u skladu s ovim Zakonom.

(3) Za upravljanje i kontrolu provedbe mjera strukturne politike Operativnog programa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: Operativni program), nadležna tijela utvrđuju se odlukom Vlade Republike Hrvatske.

(4) Prikupljanje bioloških podataka u okviru godišnjeg plana prikupljanja podataka iz stavka 6. ovoga članka obavlja Institut za oceanografiju i ribarstvo, kao i monitoring potreban za procjenu učinaka svih ili pojedinih oblika ribolova na morski ekosustav. Provedbu ostalih znanstvenih istraživanja u skladu s ovim Zakonom obavljaju znanstvene organizacije sukladno važećem zakonu kojim se definira znanstvena djelatnost te sukladno javnom natječaju koji raspisuje ministarstvo.

(5) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva, a nakon odobrenja Europske komisije donosi Operativni program, kao i njegove izmjene.

(6) U skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 i člankom 21. Uredbe (EU) br. 508/2014, a nakon odobrenja Europske komisije, ministar donosi godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu.

(7) U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1967/2006, a nakon odobrenja Europske komisije, ministar donosi planove upravljanja ribolovom.

(8) Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu iz stavka 6. ovoga članka i planove upravljanja ribolovom iz stavka 7. ovoga članka ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 9.

(1) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona i propisa iz članka 2. ovoga Zakona:

– osigurava provedbu i obavlja nadzor nad provedbom ovoga Zakona

– prati rad i obavlja nadzor nad radom pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u području ribarstva

– imenuje osobe za kontakt za elektroničku razmjenu podataka sukladno uredbama iz članka 2. ovoga Zakona i ostale osobe za kontakt prema institucijama Europske unije.

(2) Viši ribarski inspektori i ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori) u suradnji s službenicima ministarstva nadležnim za financije – Carinskom upravom provode i izvještavaju o provedbi sustava Europske unije za sprječavanje, smanjivanje i uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u dijelu uvoza proizvoda ribarstva na državno područje Republike Hrvatske.

(3) Inspektori i ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, ministarstva nadležnog za pomorstvo, ministarstva nadležnog za financije – Carinska uprava te ministarstva nadležnog za obranu provode inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona u okviru svoga djelokruga.

Institucionalna podrška

Članak 10.

(1) Institucionalna podrška obuhvaća djelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenih organizacija, stručnih institucija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora, udruga, te ribarskih zadruga i organizacija proizvođača priznatih u skladu s posebnim propisima.

(2) Savjetodavna djelatnost u području ribarstva obavlja se kao javna i privatna savjetodavna služba u ribarstvu.

(3) Javnu savjetodavnu službu u ribarstvu obavlja Savjetodavna služba.

(4) Privatnu savjetodavnu službu u ribarstvu mogu obavljati fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti.

(5) Ministar može odlukom osnovati Savjetodavno vijeće za ribarstvo (u daljnjem tekstu: Savjetodavno vijeće) na vrijeme od četiri godine u koje imenuje predstavnike tijela iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Savjetodavno vijeće je neovisno tijelo koje daje stručno mišljenje o temama u okviru Zajedničke ribarstvene politike, kao i o drugim temama bitnima za ribarstvo te sudjeluje u pripremi i izradi nacrta propisa iz područja ribarstva i ribarstvene politike.

(7) Administrativno-tehničke poslove za Savjetodavno vijeće obavlja ministarstvo.

(8) Savjetodavno vijeće donosi poslovnik o radu koji propisuje način obavljanja savjetodavnih funkcija.

Registar subjekata i Registar državnih potpora u ribarstvu

Članak 11.

(1) Ministarstvo vodi Registar subjekata u ribarstvu i Registar državnih potpora u ribarstvu u elektroničkom obliku koji obuhvaća popis svih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost ribarstva prema ovome Zakonu ili su korisnici potpora u ribarstvu.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra subjekata u ribarstvu i Registra državnih potpora u ribarstvu propisuje ministar pravilnikom.

III. MJERE UPRAVLJANJA BIOLOŠKIM BOGATSTVIMA MORA

Tehničke mjere

Članak 12.

(1) Radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima ministar pravilnikom propisuje sljedeće mjere upravljanja:

1. prostorno i vremensko ograničenje ribolova

2. konstrukcijsko-tehničke osobine, označavanje, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov (uključujući i rasvjetna tijela u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama) te uvjete i načine obavljanja ribolova

3. minimalnu referentnu veličinu za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama

4. lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

5. zabranu svih ili određenih vrsta ili načina ribolova

6. zabranu izdavanja ili ograničenje broja povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, povlastica za mali obalni ribolov i ovlaštenja za ribolovni turizam

7. dopuštenu količinu ulova u ribolovnom moru Republike Hrvatske u određenoj ribolovnoj zoni, ribolovnoj podzoni ili području, po pojedinom ribolovnom alatu, po pojedinoj povlastici, po pojedinom odobrenju ili po grupi plovila koja zajedno sudjeluju u ribolovu

8. dopušteni ribolovni napor u ribolovnom moru Republike Hrvatske u određenoj ribolovnoj zoni, ribolovnoj podzoni ili području te dopušteni ribolovni napor po pojedinoj povlastici

9. način raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova

10. planove oporavka stokova i naselja školjkaša

11. posebne mjere potrebne za smanjivanje učinka ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav

12. zaštićena područja i načine obavljanja ribolova u njima radi zaštite staništa, riba i drugih morskih organizama

13. područja s posebnim režimom upravljanja.

(2) Pravilnike iz stavka 1. točaka 10. i 11. ovoga članka propisuje ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

(3) Prije donošenja pravilnika iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka potrebno je pribaviti znanstveno i stručno mišljenje pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora, kao i od strukovnih udruga i udruženja ribara, komora te ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i udruga i udruženja za zaštitu prirode.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe hitnog donošenja mjera upravljanja iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka, a na prijedlog znanstvene organizacije za istraživanje biologije mora i ribarstva, ministar može naredbom donijeti pojedine ili nekoliko mjera na određeno vrijeme, ali ne dulje od godine dana.

Naknada za ribolov

Članak 13.

(1) Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

(2) U slučaju provedbe mjera iz članka 12. stavka 1. točaka 7. i 9. ovoga Zakona za raspolaganje ustupljenom dopuštenom količinom ulova po plovilu plaća se naknada, a način ustupanja, uvjete i kriterije za ostvarivanje prava na ustupanje i vrijeme raspolaganja ustupljenom dopuštenom količinom ulova po plovilu, kao i visinu naknade za svaku vrstu koja podliježe ovakvom načinu upravljanja propisuje ministar pravilnikom. Ustupljena dopuštena količina ulova po plovilu ne može se jednokratno dati na raspolaganje na razdoblje duže od deset godina.

(3) Sredstva prikupljena od naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna i koriste se za financiranje provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, dio sredstava prikupljenih od dozvola za športski ili rekreacijski ribolov u zaštićenim područjima prihod je javne ustanove koja upravlja područjem zaštićenim prema odredbama propisa o zaštiti prirode i namijenjen je zaštiti prirode.

(5) Visinu naknada za pojedinu vrstu ribolova, način uplate i korištenje prikupljenih sredstava propisuje ministar pravilnikom, a u dijelu koji se odnosi na odredbu iz stavka 4. ovoga članka uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

Ribolov na označenim mjestima

Članak 14.

(1) Na mjestima označenim u službenim pomorskim publikacijama na kojima se nalaze podmorski kabeli i cjevovodi, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, zabranjen je ribolov uz upotrebu pridnenih povlačnih alata.

(2) Na području uzgajališta i na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, odnosno granice koncesijskog područja, zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju bijega ribe iz uzgojnih kaveza, ministar može, na zahtjev nositelja dozvole za uzgoj na području uzgajališta, rješenjem dopustiti obavljanje ribolova, u svrhu vraćanja odbjegle ribe.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe zaštite proizvodnje školjkaša od predatora, ministar može rješenjem dopustiti ribolov unutar koncesioniranog dijela pomorskog dobra određenim ribolovnim alatima, načinima ribolova i u određenom razdoblju na zahtjev ovlaštenika.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Gospodarski ribolov

Članak 15.

(1) Gospodarski ribolov smije obavljati ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, odnosno ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov, plovilom, ribolovnim alatima, ribolovnom ronilačkom opremom i u ribolovnim zonama, koji su upisani u povlasticu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ribolovni alati upisani u povlasticu za koje je potrebno Odobrenje iz članka 26. ovoga Zakona smiju se koristiti i nalaziti na plovilu samo uz valjano Odobrenje.

(3) Za vrste koje podliježu ograničenjima ulova ministar odlukom donosi popis plovila koja smiju obavljati ribolov.

(4) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na plovilu se smiju nalaziti samo ribolovni alati koji su upisani u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(5) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, na ribarskom plovilu mora biti odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova.

(6) Gospodarski ribolov živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa može se obavljati samo pod uvjetima i na područjima utvrđenim propisima o hrani.

(7) Odredbe članka 50. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 koje se odnose na prolazak ribarskog plovila i ribolovne alate na plovilu tijekom prolaska kroz područje ograničenog ribolova primjenjuje se na odgovarajući način i na ribarska plovila čija duljina preko svega iznosi manje od 12 metara.

Povlastica

Članak 16.

(1) Rješenje o izdavanju povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i povlastice za mali obalni ribolov te obrazac povlastice za gospodarski ribolov i povlastice za mali obalni ribolov izdaje ministarstvo.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Članak 17.

(1) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru se izdaje na zahtjev vlasnika plovila kojemu pripadaju sva prava i obveze iz povlastice, posebno za svako ribarsko plovilo, a vlasnik određuje ovlaštenika povlastice.

(2) Povlastica iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i dodatne podatke osim podataka koji su obvezni sukladno propisima iz članka 2. ovoga Zakona.

(3) Uvjeti kojima mora udovoljavati ovlaštenik povlastice iz stavka 1. ovoga članka su:

– da je kao pravna ili fizička osoba registriran za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru

– da je kao fizička osoba stručno osposobljen za gospodarski ribolov ili ima najmanje jednog zaposlenika stručno osposobljenog za gospodarski ribolov, odnosno u slučaju pravne osobe da ima najmanje jednog zaposlenog djelatnika stručno osposobljenog za gospodarski ribolov

– da na plovilu ima odgovornu osobu za obavljanje gospodarskog ribolova ako sam ne obavlja ribolov.

(4) U povlasticu iz stavka 1. ovoga članka ne može se upisati ovlaštenik kojemu je izrečena zaštitna mjera trajne zabrane ili privremene zabrane obavljanja gospodarskog ribolova na moru dok ona traje.

(5) Povlastica iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti, zajedno s plovilom koje je u nju upisano, može biti prenesena na drugu osobu prodajom, nasljeđivanjem ili darovanjem plovila.

(6) Povlastica iz stavka 1. ovoga članka može biti prenesena na drugo plovilo istog vlasnika ili na drugog vlasnika plovila prodajom ili darovanjem.

(7) Za potrebe provedbe planova upravljanja ribolovom iz članka 8. stavka 7. ovoga Zakona ministar može ograničiti ili potpuno zabraniti prijenos pojedinog ribolovnog alata.

(8) Pojedina prava iz povlastice iz stavka 1. ovoga članka koja uključuju aktivne ribolovne alate s pripadajućim ribolovnim zonama i kapacitet plovila mogu se prenijeti iz jedne važeće povlastice u drugu ili se važećoj povlastici mogu dodijeliti prava iz povlastica u državnom vlasništvu prema odredbama članka 20. ovoga Zakona.

(9) Ministarstvo vodi Registar povlastica iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku.

(10) Izgled i sadržaj obrasca povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, način prijenosa i razdoblja kad je moguće vršiti prijenos te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za gospodarski ribolov propisuje ministar pravilnikom.

Pohranjivanje povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Članak 18.

(1) Povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik plovila upisanog u povlasticu mora pohraniti u ministarstvu:

– u slučaju kada se plovilo namjerava upotrebljavati u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja gospodarskog ribolova u neprekidnom trajanju više od tri mjeseca

– u slučaju prestanka pravne osobe ovlaštenika povlastice za ribolov, odnosno smrti ili gubitka poslovne sposobnosti fizičke osobe ovlaštenika povlastice za ribolov

– ako ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov više ne udovoljava uvjetima za izdavanje povlastice iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona

– u slučaju nesposobnosti plovila za plovidbu ili zabrane isplovljenja plovilom koju je izdalo ministarstvo nadležno za pomorstvo.

(2) Zahtjev za pohranom povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik plovila mora podnijeti ministarstvu:

– najkasnije 30 dana prije početka uporabe plovila u druge svrhe iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i

– u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(3) Ministarstvo izdaje potvrdu o pohrani povlastice vlasniku plovila.

(4) Povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjuje ministarstvo po službenoj dužnosti u slučaju:

– kada vlasnik plovila upisanog u povlasticu poveća snagu pogonskog stroja ili tonažu plovila bez prethodnog odobrenja ministarstva

– prodaje, darovanja ili nasljeđivanja plovila bez povlastice

– ako se plovilom obavlja druga djelatnost dulje od tri mjeseca, a povlastica nije pohranjena

– ako je određena prekršajna mjera privremenog oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru temeljem izrečenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 79. ovoga Zakona

– kada podaci o ribolovnoj aktivnosti temeljem obveze dostave podataka o ulovu dokazuju da povlastica nije aktivna duže od godine dana.

(5) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjuje se u ministarstvo na rok od najviše dvije godine te se rok pohrane može dodatno produžiti u iznimnim situacijama, na zahtjev vlasnika plovila za produljenjem roka pohrane. Rok pohrane se može produžiti na dodatni rok od dvije godine. Ovakvo uzastopno produljenje roka pohrane moguće je zatražiti samo jednom za svaku povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(6) O pohrani povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru po službenoj dužnosti ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena po službenoj dužnosti može se preuzeti na zahtjev vlasnika plovila, nakon što isteknu razlozi za njezinu pohranu o čemu ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena po službenoj dužnosti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka može se preuzeti na zahtjev vlasnika plovila:

– u slučaju iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka – ako vlasnik plovila vrati snagu motora u kW ili tonažu plovila u GT u prvobitno stanje ili ih smanji u odnosu na prvobitno stanje

– u slučaju iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka – ako bivši vlasnik plovila koje je upisano u povlasticu zamjeni plovilo u povlastici novim plovilom sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom

– u slučaju iz stavka 4. podstavaka 3. i 4. ovoga članka – ako je prestala okolnost zbog koje je povlastica pohranjena.

(9) Prilikom preuzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik plovila upisanog u povlasticu mora ispunjavati uvjete iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona, a povlastica preuzeta iz pohrane mora se aktivirati u roku od tri mjeseca od preuzimanja što se dokazuje prijavom ribolovnih aktivnosti.

(10) Ministarstvo vodi Upisnik pohranjenih povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u elektroničkom obliku.

(11) Način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i uvjete o produženju roka pohrane propisuje ministar pravilnikom.

Ukidanje i poništavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Članak 19.

(1) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ukinut će se:

– na zahtjev vlasnika plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

– ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru više ne udovoljava uvjetima za izdavanje povlastice iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona, a vlasnik plovila upisanog u povlasticu je nije pohranio u roku iz članka 18. stavka 2. ovoga Zakona

– ako vlasnik plovila za koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne preuzme povlasticu iz pohrane od ministarstva u roku propisanom člankom 18. stavkom 5. ovoga Zakona

– ako vlasnik plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne pohrani povlasticu u skladu s člankom 18. ovoga Zakona

– ako se rješenjem trajno ukida povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru na temelju izrečenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 80. stavkom 3. ovoga Zakona.

(2) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru poništit će se ako je nakon izdavanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru utvrđeno da je ona izdana na temelju dostavljenih netočnih podataka i pogrešno utvrđenih činjenica.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu

Članak 20.

(1) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ukinuta temeljem članka 19. stavka 1. ovoga Zakona prelazi u državno vlasništvo te država raspolaže kapacitetom plovila koje je u nju bilo upisano, kao i svim ribolovnim alatima po ribolovnim zonama upisa.

(2) Ministarstvo vodi Registar povlastica za gospodarski ribolov u državnom vlasništvu u elektroničkom obliku te vodi evidenciju o ukupnom kapacitetu plovila koja su u njih bila upisana, kao i o ribolovnim alatima po ribolovnim zonama upisa.

(3) Prava iz povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu mogu se dodijeliti na zahtjev koji se podnosi ministarstvu. Prava iz povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koja se mogu dodijeliti na ovaj način uključuju kapacitet plovila koje je bilo upisano u povlasticu te ribolovne alate po ribolovnim zonama.

(4) Uvjeti za dodjelu pojedinih prava iz povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru su:

– prebivalište fizičke osobe ili sjedište pravne osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od pet godina

– zadovoljavanje uvjeta za izdavanje povlastica prema članku 17. stavku 3. ovoga Zakona.

(5) Kriterije vezane uz dodjelu prava iz povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za gospodarski ribolov u državnom vlasništvu i evidenciju prava koja proizlaze iz povlastica u državnom vlasništvu propisuje ministar pravilnikom.

Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova

Članak 21.

(1) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: uvjerenje za gospodarski ribolov) koje izdaje ministarstvo.

(2) Uvjerenje za gospodarski ribolov izdat će se osobi koja je položila ispit prema Programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova ili je položila kolegij koji uključuje područje ribolova na V., VI. ili VII. stupnju obrazovanja.

(3) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava se na ispitu koji provodi Stručno povjerenstvo koje imenuje ministar, u sastavu od najmanje tri člana.

(4) Članovi Stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke, te najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(5) Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja za gospodarski ribolov u elektroničkom obliku.

(6) Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, obrazac te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih uvjerenja za gospodarski ribolov propisuje ministar pravilnikom.

Posebne odredbe za mali obalni ribolov

Članak 22.

(1) Mali obalni ribolov smije obavljati fizička osoba na temelju povlastice za mali obalni ribolov.

(2) Mali obalni ribolov smije se obavljati u najviše tri susjedne ribolovne podzone.

(3) U malom obalnom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti, odnosno sakupiti ukupno do pet kilograma ribe i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojom se premašuje dopuštenih pet kilograma.

(4) U malom obalnom ribolovu zabranjen je ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), lov velikih rakova te sakupljanje koralja i spužava.

(5) Ribe i druge morske organizme ulovljene ili sakupljene obavljanjem malog obalnog ribolova ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov smije prodavati samo krajnjim potrošačima na mjestima koja za to odlukom odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave na području kojem ovlaštenik povlastice ima prebivalište uz uvjet zadovoljavanja propisa kojima se regulira trgovina i promet hranom.

(6) Mali obalni ribolov može se obavljati: jednostrukim mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, stajaćim parangalima i drugim udičarskim alatima te sakupljanjem školjkaša, bez uporabe ronilačkih aparata.

(7) Namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme te način njihova označavanja u malom obalnom ribolovu propisuje ministar pravilnikom.

Povlastica za mali obalni ribolov

Članak 23.

(1) Ovlaštenici povlastice za mali obalni ribolov mogu biti fizičke osobe:

– nositelji odobrenja za kategoriju malog ribolova koji su ostvarili pravo na izdavanje povlastice za mali obalni ribolov temeljem ranijih propisa i rang liste

– umirovljeni ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i

– umirovljeni nositelji dozvole za uzgoj ribe i drugih morskih organizama.

(2) Povlastica za mali obalni ribolov je neprenosiva.

(3) Broj povlastica za mali obalni ribolov izdan ovlaštenicima iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u kalendarskoj godini je ograničen na 3500 te je novu povlasticu moguće izdati u slučaju prestanka važenja neke od izdanih povlastica u toj kategoriji samo do popunjenja tog broja.

(4) Nova povlastica za mali obalni ribolov može se izdati na zahtjev samo osobama iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka neovisno o broju postojećih ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov u toj kategoriji pod sljedećim uvjetima:

– umirovljenom ovlašteniku povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, u slučaju kad je na njegov zahtjev prestala važiti povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u svrhu dobivanja povlastice za mali obalni ribolov, i to samo na plovilo koje je upisano u Registar ribarske flote

– umirovljenom nositelju dozvole za uzgoj ribe i drugih morskih organizama iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, i to samo na plovilo koje je upisano u Registar ribarske flote.

(5) Ministarstvo vodi Registar povlastica za mali obalni ribolov u elektroničkom obliku.

(6) Ministarstvo objavljuje izvod iz Registra povlastica za mali obalni ribolov u obliku Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu.

(7) Ovlaštenici važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je ukinuta povlastica temeljem njihovog zahtjeva imaju trajno pravo na godišnju dozvolu za rekreacijski ribolov i posebnu dozvolu za ribolov ostima, vršama za lov ribe i stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete (ferala) bez naknade te će im ministarstvo izdati takvu dozvolu na njihov zahtjev.

(8) Način vođenja i sadržaj Registra povlastica za mali obalni ribolov, kao i dinamiku njegova ažuriranja propisuje ministar pravilnikom.

Pohranjivanje, ukidanje i poništavanje povlastice za mali obalni ribolov

Članak 24.

(1) Povlastica za mali obalni ribolov ukida se:

– smrću ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov

– na zahtjev ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov

– ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov više ne udovoljava uvjetima za izdavanje povlastice propisanim u članku 23. stavku 1. podstavcima 2. i 3. ovoga Zakona

– ako ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov ne dostavlja izvješća o ulovu dulje od šest mjeseci u kontinuitetu

– ako je određena prekršajna mjera trajnog oduzimanja povlastice za mali obalni ribolov temeljem izrečenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 80. stavkom 3. ovoga Zakona

– ako ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov ne preuzme povlasticu iz pohrane u roku propisanom u stavku 4. ovoga članka.

(2) Povlastica za mali obalni ribolov poništit će se ako je nakon izdavanja povlastice za mali obalni ribolov utvrđeno da je ona izdana na temelju dostavljenih netočnih podataka i pogrešno utvrđenih činjenica.

(3) Povlasticu za mali obalni ribolov ministarstvo pohranjuje po službenoj dužnosti:

– ako se na plovilu upisanom u povlastici poveća snaga pogonskog stroja ili veličina plovila izražena u GT

– ako je određena prekršajna mjera privremenog oduzimanja povlastice za mali obalni ribolov temeljem izrečenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 80. stavkom 3. ovoga Zakona.

(4) Povlastica za mali obalni ribolov može biti pohranjena u ministarstvu na rok od najduže dvije godine.

(5) Povlastica za mali obalni ribolov pohranjena po službenoj dužnosti može se preuzeti na zahtjev ovlaštenika povlastice:

– u slučaju iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka – ako se snaga pogonskog stroja u kW ili veličina plovila izražena u GT vrati u prvobitno stanje ili smanji u odnosu na prvobitno stanje

– u slučaju iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka – istekom trajanja izrečene prekršajne mjere.

(6) U slučajevima iz stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Upotreba ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i malom obalnom ribolovu

Članak 25.

(1) U gospodarskom ribolovu i malom obalnom ribolovu smiju se upotrebljavati samo ribolovni alati i oprema propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Zabranjeno je upotrebljavati:

– ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni

– ribolovni alat i/ili opremu u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana upotrebe

– ribolovni alat i/ili opremu u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana upotrebe navedenog alata ili opreme

– ribolovni alat i/ili opremu na nedozvoljen način.

(3) Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova i malog obalnog ribolova onim ribolovnim alatima i opremom za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, kao i njihovo držanje na plovilu.

(4) Odredba iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na ribarska plovila s okružujućim mrežama plivaricama odnosno povlačnim mrežama koćama ako su ribolovni alati spremljeni na brodu na način koji onemogućava njihovu uporabu ili se nalaze u vrijeme trajanja zabrane stalno u luci.

(5) Odredba iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje na plovila koja imaju upisane u povlastici samo ribolovne zone ili ribolovne podzone u kojima je na snazi zabrana upotrebe pojedinih ribolovnih alata i ribolovne opreme.

(6) Ministar će pravilnikom odrediti referentno razdoblje i najmanji broj ostvarenih ribolovnih dana tijekom njega za pojedine ribolovne alate, prema evidenciji ribolovne aktivnosti, potrebnih da se ribolovni alat upisan u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru smatra aktivnim. Ministar može pravilnikom propisati upravljanje neaktivnim ribolovnim alatima.

Izdavanje i ukidanje Odobrenja za gospodarski ribolov

Članak 26.

(1) Odobrenje za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: Odobrenje) izdaje se vlasniku plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru kojim se dozvoljava obavljanje ribolova plovilom upisanim u povlasticu, određenim ribolovnim alatima upisanim u povlasticu te na određenom području, a može uključivati i određene vrste riba i drugih morskih organizama, sukladno mjerama iz planova upravljanja ribolovom iz članka 8. stavka 7. ovoga Zakona ili mjerama koje proizlaze iz propisa navedenih u članku 2. ovoga Zakona.

(2) Odobrenje na zahtjev izdaje ministarstvo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Odobrenje sadrži sve potrebne podatke sukladno propisima iz članka 2. ovoga Zakona i za vrijeme ribolova mora biti na plovilu zajedno s povlasticom za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(5) Ministarstvo vodi Registar Odobrenja u elektroničkom obliku.

(6) Prava obavljanja ribolova iz Odobrenja mogu se prenositi s jednog plovila na drugo plovilo.

(7) Odobrenje se izdaje na ograničeno vrijeme.

(8) Odobrenje se ukida:

– na zahtjev vlasnika plovila

– ako se prenose prava iz Odobrenja na drugo plovilo

– ukidanjem povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili

– istekom razdoblja na koje je izdano.

(9) Rješenje o ukidanju Odobrenja donosi ministarstvo.

(10) Protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Kriterije i uvjete za izdavanje Odobrenja, uvjete za prijenos Odobrenja iz stavka 6. ovoga članka, rok na koji se Odobrenje izdaje te sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja propisuje ministar pravilnikom.

Športski i rekreacijski ribolov na moru

Članak 27.

(1) Športski, odnosno rekreacijski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske dopušteno je obavljati temeljem važeće dozvole za športski ribolov na moru, odnosno dozvole za rekreacijski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: dozvola).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobama mlađima od 14 godina dopušteno je bez posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez korištenja štapa.

Vrste dozvola

Članak 28.

(1) Dozvole mogu biti:

a) godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu

b) godišnje športske dozvole mogu biti izdane samo članovima Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: Savez) i vrijede za kalendarsku godinu

c) jednodnevne športske i rekreacijske dozvole

d) višednevne športske i rekreacijske dozvole

e) posebne dozvole:

– za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete (ferala), koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje dozvole

– za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole

– za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode.

(2) Cijene pojedinih kategorija dozvola iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, visinu naknade za posebnu dozvolu za ribolov u zaštićenim područjima u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode propisuje nadležna javna ustanova.

Izdavanje i prodaja dozvola za športski ribolov na moru i rekreacijski ribolov na moru

Članak 29.

(1) Sve vrste dozvola u elektroničkom obliku izdaje ministarstvo.

(2) Godišnje dozvole se izdaju u razdoblju od 1. prosinca do 1. ožujka.

(3) Dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru mogu se izdati samo članovima nacionalnih saveza za športski ribolov.

(4) Sve vrste dozvola prodaju ministarstvo i pravne ili fizičke osobe koje za to ovlasti ministarstvo.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, dozvole za športski ribolov na moru prodaje Savez, a posebne dozvole za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode prodaje nadležna javna ustanova.

(6) Prodaju dozvola, njihovu evidenciju, kao i sadržaj ugovora o prodaji dozvola temeljem ovlaštenja propisuje ministar pravilnikom.

(7) Pravne i fizičke osobe koje prodaju dozvole dužne su ministarstvu dostavljati izviješća o prodanim dozvolama.

(8) Sadržaj, oblik i rokove dostave izviješća iz stavka 7. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Alati i oprema za športski ribolov i rekreacijski ribolov

Članak 30.

(1) Ribolovcu je temeljem dozvole dopušteno korištenje udičarskih alata, i to odmeta, kančenice, panule i kuke za lov glavonožaca uz korištenje štapa ili bez njega, te je dopušteno sakupljanje morskih organizama: školjkaša, puževa i mnogočetinaša, a temeljem posebnih dozvola dopušten je ribolov samo onim alatima za koje je izdana posebna dozvola.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u športskom ribolovu dopuštena je upotreba i podvodne puške.

(3) Način uporabe, vrste, karakteristike i količinu te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju športskog, odnosno rekreacijskog ribolova na moru propisuje ministar pravilnikom.

Ribolov podvodnom puškom

Članak 31.

(1) Ribolov podvodnom puškom dozvoljen je samo u športskom ribolovu.

(2) Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno označen sukladno posebnom propisu kojim su regulirane podvodne aktivnosti.

(3) Ribolov podvodnom puškom zabranjen je od zalaska do izlaska sunca.

(4) Ribolov podvodnom puškom smije se obavljati samo ronjenjem na dah.

(5) Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom osobama mlađima od 16 godina.

Posebne odredbe za športski i rekreacijski ribolov

Članak 32.

(1) U športskom ribolovu na moru i rekreacijskom ribolovu na moru zabranjen je ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), lov velikih rakova te sakupljanje koralja i spužava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u rekreacijskom ribolovu na moru dopušten je ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), isključivo u okviru rekreacijskog ribolova na trofejne primjerke.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u športskom ribolovu na moru dopušten je ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) samo u okviru natjecanja iz članka 34. ovoga Zakona kojima je odobrena kvota.

(4) Sezonu ribolova, ograničenja ulova po kategoriji ribolova te po plovilu, karakteristike i količinu ribolovnih alata i opreme, uvjete i način provedbe ribolova na trofejne primjerke, način izvještavanja, rokove, obvezu prijave ulova i način postupanja s ulovljenim primjercima propisuje ministar pravilnikom.

Označavanje ulova i dopuštene količine u športskom i rekreacijskom ribolovu

Članak 33.

(1) Jedinke određenih vrsta riba ulovljenih u športskom i rekreacijskom ribolovu moraju biti označene neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe ulovljene za vrijeme natjecanja u športskom ribolovu označavaju se nakon što rezultati vaganja postanu konačni.

(3) U športskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama po ribolovcu, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.

(4) Športski i rekreacijski ribolovac ne smije uz sebe imati veću količinu ribe i drugih morskih organizama ulovljenih u športskom, odnosno rekreacijskom ribolovu od količine propisane stavkom 3. ovoga članka.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, dopuštena količina dnevnog ulova po plovilu može biti dodatno ograničena kao i količina pojedinih vrsta riba u masi ulovljenih primjeraka ili njihovom broju.

(6) Način označavanja određenih vrsta riba iz stavka 1. ovoga članka te količinu i vrste dopuštenog dnevnog ulova iz stavaka 3. i 5. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Natjecanja

Članak 34.

(1) Natjecanja u športskom ribolovu ne smiju se održati bez rješenja o odobrenju i uvjetima natjecanja u športskom ribolovu na moru koje na zahtjev organizatora natjecanja donosi ministarstvo.

(2) Ako se natjecanje održava u nacionalnom parku, parku prirode ili posebnom rezervatu potrebno je ishoditi i dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Natjecanja u športskom ribolovu organiziraju se u skladu s Kalendarom natjecanja koji donosi Savez.

(5) Savez je obvezan ministarstvu dostaviti Kalendar natjecanja do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

(6) Savez može dopuniti ili izmijeniti Kalendar natjecanja nakon njegova donošenja uz suglasnost ministarstva.

(7) Za vrijeme trajanja natjecanja u športskom ribolovu količina ulova po pojedinom natjecatelju ili za cijelo natjecanje nije ograničena.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, količina ulova u natjecanju može biti ograničena rješenjem iz stavka 1. ovoga članka ako se love vrste čiji je ulov ograničen.

(9) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka može se u vrijeme i na području odvijanja natjecanja ograničiti obavljanje ostalih vrsta ribolova.

Ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija

Članak 35.

(1) Ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost može se obavljati samo na temelju rješenja koje na zahtjev donosi ministarstvo.

(2) Ministarstvo u rješenju iz stavka 1. ovoga članka određuje uvjete pod kojima se smije obavljati ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost.

(3) Za ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe u područjima zaštićenim prema posebnom zakonu mora se ishoditi i odobrenje o uvjetima zaštite prirode koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se uvijek nalaziti uz korisnika za vrijeme obavljanja ribolova.

(5) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka može se rješenjem dopustiti samo pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo je dužno dostaviti ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, ministarstvu nadležnom za pomorstvo, ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje i ministarstvu nadležnom za obranu.

(7) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ribolovni turizam

Članak 36.

(1) U obavljanju ribolovnih operacija u ribolovnom turizmu smije sudjelovati samo ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno njegovi zaposlenici.

(2) U obavljanju ribolovnog turizma na ovlaštenika povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe posebnih propisa kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

Ovlaštenje za ribolovni turizam

Članak 37.

(1) Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja za ribolovni turizam koje na zahtjev vlasnika plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru izdaje ministarstvo rješenjem uz koje se izdaje i obrazac ovlaštenja za ribolovni turizam.

(2) Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za ribolovni turizam su posjedovanje plovila koje je upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te dokaz da je navedenim plovilom dozvoljeno pružanje turističkih usluga, odnosno usluga prijevoza putnika sukladno posebnim propisima.

(3) Ministarstvo vodi Registar ovlaštenja za ribolovni turizam u elektroničkom obliku.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Obrazac ovlaštenja za ribolovni turizam te sadržaj i način vođenja Registra ovlaštenja za ribolovni turizam propisuje ministar pravilnikom uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za turizam.

Ukidanje ovlaštenja za ribolovni turizam

Članak 38.

(1) Ovlaštenje za ribolovni turizam ukinut će se:

– na zahtjev vlasnika plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

– prestankom važenja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

– ako se nakon izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje ovlaštenja iz članka 37. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenje za ribolovni turizam poništit će se ako je nakon izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam utvrđeno da je ono izdano na temelju dostavljenih netočnih podataka i pogrešno utvrđenih činjenica.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

IV. MJERE UPRAVLJANJA RIBARSKOM FLOTOM

Registar ribarske flote

Članak 39.

(1) Sva ribarska plovila koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu, kao i plovila u akvakulturi moraju biti upisana u Registar ribarske flote. Ministar će pravilnikom propisati i obvezu vođenja Registara flote za plovila u negospodarskim kategorijama ribolova.

(2) Registar ribarske flote vodi ministarstvo u elektroničkom obliku.

(3) Ministarstvo izdaje vlasniku plovila izvod iz Registra ribarske flote.

(4) Ministar donosi pravilnik o izgledu i načinu izdavanja izvoda iz Registra ribarske flote.

(5) Ministarstvo nadležno za pomorstvo u čijoj je nadležnosti vođenje upisnika brodova i očevidnika brodica Republike Hrvatske razmjenjuje podatke u procesu vođenja Registra ribarske flote s ministarstvom te je odgovorno za točnost i vjerodostojnost podataka o plovilima.

(6) Ministarstvo će omogućiti da podaci vezani uz provedbu međunarodnih propisa o upravljanju ribarskom flotom budu dostupni odgovarajućim međunarodnim organizacijama, kojih je Republika Hrvatska članica.

(7) Ministar donosi pravilnik o uzorkovanju za identifikaciju ribarskih plovila kod kojih postoji rizik o manjoj prijavljenoj snazi porivnog motora od stvarne snage.

Raspolaganje kapacitetom

Članak 40.

(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar ribarske flote izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupni kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote.

(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.

(3) Kapacitet flote može biti aktivni i pasivni.

(4) Aktivni kapacitet uključuje ukupni kapacitet plovila izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) upisanih u važeće povlastice.

(5) Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

– kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi.

(6) U okviru Registra ribarske flote ministarstvo vodi evidenciju o aktivnom i pasivnom kapacitetu ribarske flote.

(7) Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila u cijelosti ili u najviše dva dijela.

(8) Izjava o ustupanju, odnosno preuzimanju kapaciteta mora se dostaviti ministarstvu uz zahtjev za izmjenom podataka u povlastici.

(9) U cilju upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar će pravilnikom propisati kapacitet, broj i karakteristike ribarskih plovila po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova, ukupni kapacitet ribarske flote izražen u GT i kW po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova te način, uvjete i kriterije za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

V. MJERE PRAĆENJA ULOVA

Vođenje i dostava podataka o ulovu

Članak 41.

(1) Svi ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i povlastica za mali obalni ribolov moraju voditi podatke o ulovu te ih dostavljati ministarstvu.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru propisuje ministar pravilnikom.

Iskrcaj ulova iz gospodarskog ribolova

Članak 42.

(1) Ministar će naredbom odrediti vrste ribolovnih alata i segment flote iz kojih se ostvaren ulov smije iskrcavati i prvi put stavljati na tržište na samo određenim iskrcajnim mjestima.

(2) Popis iskrcajnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva i ministarstva nadležnog za pomorstvo.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, iskrcaj se može obaviti izvan iskrcajnog mjesta na mjestima koja odredi nadležna lučka kapetanija, ako je to potrebno zbog sigurnosti plovidbe.

Preuzimanje i prva prodaja proizvoda ribarstva

Članak 43.

(1) Prva prodaja obavlja se kod registriranog prvog kupca, u aukcijskom centru ili kod organizacije proizvođača.

(2) Kao prvi kupci mogu se registrirati:

– subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekta

– subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom

– ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(3) Registrirani prvi kupci, subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom proizvode ribarstva kupljene u prvoj kupnji smiju ponuditi samo korisnicima unutar ugostiteljskog objekta koji koriste.

(4) Ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova mogu se registrirati kao prvi kupci samo za prvu prodaju vlastitog ulova.

(5) Za proizvode ribarstva namijenjene prvoj prodaji u kasnijoj fazi odgovorna osoba odobrenog objekta dužna je ispuniti potvrdu o preuzimanju u elektroničkom obliku i dostaviti ministarstvu u propisanom roku.

(6) Ministarstvo vodi registar prvih kupaca u elektroničkom obliku.

(7) Registrirani prvi kupci dužni su dostavljati ministarstvu prodajne listove u elektroničkom obliku.

(8) Ministarstvo rješenjem registrira prve kupce.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 8. ovoga članka te briše registrirane prve kupce iz registra u sljedećim slučajevima:

– podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe

– nakon učestalih utvrđenih nedostataka u inspekcijskom nadzoru

– prestankom obavljanja djelatnosti.

(11) Sadržaj i oblik prodajnog lista te sadržaj registra prvih kupaca propisuje ministar pravilnikom.

Vaganje

Članak 44.

(1) Vaganje proizvoda ribarstva se obavlja na iskrcajnom mjestu prije nego se proizvodi ribarstva uskladište ili prodaju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministarstvo rješenjem odobrava vaganje proizvoda ribarstva u odobrenim objektima u Republici Hrvatskoj te na ribarskim plovilima koja iskrcavaju u Republici Hrvatskoj.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 2. ovoga članka u sljedećim slučajevima:

– podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe

– nakon učestalih utvrđenih nedostataka u inspekcijskom nadzoru

– prestankom obavljanja djelatnosti.

(5) Postupak vaganja i evidencije te postupak i uvjeti odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima propisuje ministar pravilnikom.

Prijevoz proizvoda ribarstva

Članak 45.

(1) Proizvode ribarstva koji se prevoze cestovnim prijevoznim sredstvima s iskrcajnog mjesta do prvog objekta treba pratiti transportni dokument.

(2) Transportni dokument popunjava registrirani prijevoznik prije početka prijevoza.

(3) Sadržaj, oblik i način dostave transportnog dokumenta propisuje ministar pravilnikom.

Sljedivost

Članak 46.

(1) Svi proizvodi ribarstva moraju biti sljedivi od izlova ili sakupljanja, iskrcaja, prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije do maloprodaje.

(2) Proizvodi ribarstva moraju biti označeni oznakom lota ili serije u svim fazama sljedivosti navedenim u stavku 1. ovoga članka.

(3) Način označavanja oznakama serija ili lotova te uvjete za dokaz sljedivosti propisuje ministar pravilnikom.

Drugi podaci o ribarstvu

Članak 47.

U svrhu praćenja ribolova, slučajnog ulova i prometa, osim podataka propisanih ovim Zakonom, ministarstvo može zatražiti i koristiti i druge podatke koje su fizičke i pravne osobe dužne voditi sukladno drugim propisima.

Ovlašteni promatrači

Članak 48.

(1) Ministar rješenjem imenuje ovlaštene promatrače za prikupljanje podataka i ovlaštene promatrače zadužene za kontrolu na određeno razdoblje (u daljnjem tekstu: ovlašteni promatrači).

(2) Zapovjednik ribarskog plovila dužan je primiti na plovilo ovlaštene promatrače.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 1. ovoga članka u slučaju:

– utvrđenih nesukladnosti u postupanju ovlaštenog promatrača tijekom prikupljanja podataka ili tijekom provedbe kontrole

– prestankom potrebe za ovlaštenim promatračima prije isteka roka važenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Uvjete i način rada ovlaštenih promatrača ministar propisuje pravilnikom.

Prikupljanje podataka

Članak 49.

Ministarstvo je zaduženo za:

– izradu i provedbu godišnjih planova prikupljanja podataka te koordinaciju na nacionalnoj razini

– sklapanje odgovarajućih ugovora za provedbu godišnjih planova prikupljanja podataka u ribarstvu iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona s nadležnim tijelom iz članka 8. stavka 4. ovoga Zakona i, prema potrebi, drugim tijelima

– praćenje i nadzor operativne provedbe godišnjih planova prikupljanja podataka

– prikupljanje, obradu i distribuciju statističkih podataka vezanih uz godišnji plan prikupljanja podataka

– dostavu izvješća krajnjim korisnicima podataka.

Članak 50.

(1) Za potrebe prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u okviru provedbe godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona dužne su ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati točne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i poslovnim aktivnostima u ribolovu i preradi proizvoda ribarstva.

(2) Dostavu podataka u okviru provedbe godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu propisuje ministar pravilnikom.

Satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila (VMS)

Članak 51.

(1) Ribarska plovila čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara moraju imati instaliran uređaj za satelitsko praćenje ribarskih plovila koji je u punoj funkciji (u daljnjem tekstu: VMS uređaj).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ribarska plovila neovisno o duljini moraju imati instaliran VMS uređaj koji je u punoj funkciji ako podliježu obvezi izdavanja Odobrenja iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona ili ako raspolažu individualnom dopuštenom količinom ulova za neku vrstu.

(3) Vlasnik ribarskog plovila dužan je omogućiti pristup na ribarsko plovilo osobama odgovornim za instaliranje, održavanje, deinstaliranje i zamjenu VMS uređaja.

(4) U slučaju kvara VMS uređaja ribarsko plovilo smije napustiti luku samo uz prethodno izdano odobrenje Ribarskog monitoring centra.

(5) Nakon izvršenog postavljanja vlasnik ribarskog plovila potpisuje zapisnik o postavljanju i ugovor o korištenju VMS uređaja.

(6) Napajanje VMS uređaja mora biti na propisan način plombirano te se plomba ne smije neovlašteno skidati s uređaja.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju plombiranih VMS uređaja u elektroničkom obliku.

(8) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune (Thunnus thynnus).

(9) Primjena odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 koje se odnose na satelitski sustav za praćenja plovila primjenjuje se na odgovarajući način i na ribarska plovila čiji duljina preko svega iznosi manje od 12 metara.

(10) Ministar će pravilnikom propisati način korištenja VMS uređaja i način praćenja kretanja ribarskih plovila.

Elektroničko bilježenje i slanje podataka iz očevidnika o ribolovu

Članak 52.

(1) Ribarska plovila čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara moraju imati instaliran uređaj s pripadajućim softverom za elektroničko bilježenje i slanje podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije, koji je u punoj funkciji i čini sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka (u daljnjem tekstu: e-očevidnik).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ribarska plovila neovisno o duljini moraju imati instaliran e-očevidnik ako podliježu obvezi izdavanja Odobrenja iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona ili ako raspolažu individualnom dopuštenom količinom ulova za neku vrstu.

(3) Vlasnik ribarskog plovila dužan je omogućiti pristup na ribarsko plovilo osobama odgovornim za instaliranje, održavanje, deinstaliranje i zamjenu e-očevidnika.

(4) Nakon izvršenog postavljanja e-očevidnika vlasnik ribarskog plovila potpisuje zapisnik o postavljanju i ugovor o korištenju e-očevidnika.

(5) Zapovjednik plovila u ribolovu na ribarskom plovilu na kojem je instaliran e-očevidnik dužan je bilježiti i slati podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije elektroničkim putem Ribarskom monitoring centru.

(6) Zabranjeno je uništiti, oštetiti, onesposobiti ili na drugi način ometati rad e-očevidnika.

(7) Zapovjednik ribarskog plovila koji je dužan bilježiti i dostavljati podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije u papirnatom obliku može umjesto toga bilježiti i slati podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije u elektroničkom obliku autoriziranom od strane ministarstva.

(8) Zapovjednik ribarskog plovila koji je dužan bilježiti i dostavljati izvješća o ulovu može umjesto toga bilježiti i dostavljati izvješća o ulovu u elektroničkom obliku autoriziranom od strane ministarstva.

(9) Primjena odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 koje se odnose na elektroničko bilježenje i slanje podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije primjenjuje se na odgovarajući način i na ribarska plovila čiji duljina preko svega iznosi manje od 12 metara sukladno stavku 2. ovoga članka.

(10) Elektroničko bilježenje i način dostave podataka o ribolovu ministar propisuje pravilnikom.

Sustav senzora ribolovnih alata

Članak 53.

(1) Za pojedine vrste ribolovnih alata ministar može pravilnikom propisati i obvezu postavljanja sustava senzora ribolovnih alata.

(2) Vlasnik ribarskog plovila dužan je omogućiti pristup na ribarsko plovilo osobama odgovornim za instaliranje, održavanje, deinstaliranje i zamjenu sustava senzora ribolovnih alata.

(3) Nakon izvršene instalacije vlasnik plovila potpisuje zapisnik o postavljanju sustava senzora ribolovnih alata.

(4) Zabranjeno je uništiti, oštetiti, onesposobiti ili na drugi način ometati rad sustava senzora ribolovnih alata.

(5) U slučaju tehničkog kvara ili nemogućnosti slanja podataka iz sustava senzora ribolovnih alata zapovjednik ribarskog plovila u obavljanju gospodarskog ribolova ili njegov predstavnik dužni su, od trenutka kada je događaj otkriven ili od trenutka kad su oni o tome obaviješteni, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom prijaviti kvar ili razloge nemogućnosti slanja podataka iz sustava senzora ribolovnih alata Ribarskom monitoring centru.

(6) U slučaju tehničkog kvara ili nemogućnosti slanja podatka iz sustava senzora ribolovnih alata ribarsko plovilo smije napustiti luku tek kada se tehnički kvar ukloni ili ponovno omogući slanje podataka iz sustava.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ribarsko plovilo smije napustiti luku samo uz prethodno izdano odobrenje Ribarskog monitoring centra.

Ribarski monitoring centar

Članak 54.

(1) Radi provedbe sustava nadzora i praćenja aktivnosti ribarskih plovila i drugih subjekata koji sudjeluju u ribarstvu te pružanja tehničke podrške korisnicima ministarstvo osniva Ribarski monitoring centar.

(2) Poslovi iz nadležnosti Ribarskog monitoring centra obavljaju se 24 sata dnevno.

VI. POTPORE U RIBARSTVU

Članak 55.

(1) Potpore u ribarstvu obuhvaćaju:

– potpore koje su omogućene u okviru strukturne politike u skladu s usvojenim dokumentima iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona

– državne potpore u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014, Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 i Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01).

(2) Ministar je nadležan:

– urediti međusobne odnose unutar nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole Operativnoga programa

– odobriti dodjelu potpora u ribarstvu jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave.

(3) Akti koji proizlaze iz pravilnika iz stavka 6. ovoga članka nisu upravni akti.

(4) Korisnik potpore u ribarstvu materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(5) Iznimno od odredbi iz stavka 4. ovoga članka, korisnik zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje ministarstva.

(6) Ministar donosi pravilnik kojim će utvrditi uvjete, kriterije i način dodjele potpora u ribarstvu iz stavka 1. ovoga članka.

VII. UREĐENJE TRŽIŠTA U RIBARSTVU

Članak 56.

(1) Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture obuhvaća strukovne organizacije, tržišne standarde za određene proizvode ribarstva, informiranje potrošača, pravila tržišnog natjecanja i istraživanje tržišta.

(2) U sklopu zajedničkog uređenja tržišta u ribarstvu ministar je nadležan:

– donijeti pravilnik kojim se propisuju uvjeti, kriteriji i način priznavanja te djelovanja ribarskih zadruga, organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija

– donijeti pravilnik kojim će se utvrditi popis trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture.

VIII. POSEBNE ODREDBE

Naknada štete

Članak 57.

(1) Pravna i fizička osoba koja postupajući protivno odredbama ovoga Zakona prouzroči štetu biološkim bogatstvima mora te s tim u svezi i okolišu dužna je tu štetu nadoknaditi.

(2) Pravna i fizička osoba koja postupajući protivno odredbama ovoga Zakona prouzroči štetu u okolišu dužna je posljedice po okoliš sanirati na način koji je određen propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode.

(3) Sredstva naknade štete iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna.

(4) Kriterije za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

Držanje ribolovnih alata i opreme na plovilima

Članak 58.

(1) Zabranjeno je držanje ribolovnih alata i opreme na plovilima koja nemaju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili za mali obalni ribolov.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na plovila s kojih se obavlja športski ili rekreacijski ribolov, a čiji je korisnik ribolovac, u razdobljima za koja posjeduju dozvolu, te za istraživačka plovila znanstvenih institucija registriranih za istraživanja biologije mora i ribarstva.

(3) Zabranjeno je držanje na plovilu onih ribolovnih alata i opreme koji nisu upisani u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili u povlasticu za mali obalni ribolov ili koji nisu obuhvaćeni dozvolom za športski ili rekreacijski ribolov.

IX. MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 59.

(1) Ministarstvo je nadležno za uspostavu i provedbu međunarodne suradnje u sektoru ribarstva kroz sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, međunarodnim projektima ili kroz bilateralnu suradnju.

(2) Za potrebe uspostave i provedbe međunarodne suradnje ministarstvo osigurava sredstva u okviru svog proračuna.

X. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 60.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja ministarstvo.

Članak 61.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju:

1. viši ribarski inspektori i ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori)

2. ovlaštene osobe ministarstva na iskrcajnim mjestima i drugim mjestima nadzora za koje ih ovlasti ministar

3. ovlaštene osobe policijskih službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove obavljaju inspekcijski nadzor u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

4. ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za pomorstvo obavljaju inspekcijski nadzor u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

5. ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske obavljaju inspekcijski nadzor u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru te na području zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, odnosno gospodarskog pojasa Republike Hrvatske kada Hrvatski sabor proglasi i ostale sadržaje isključivoga gospodarskog pojasa u skladu s Glavom IV. Dio drugi Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.)

6. ovlaštene osobe Carinske uprave, ministarstva nadležnog za financije obavljaju inspekcijski nadzor u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, transportu proizvoda ribarstva i na tržištu

7. ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za zaštitu prirode u zaštićenim dijelovima prirode te čuvari prirode iz javnih ustanova koji obavljaju neposredni inspekcijski nadzor u zaštićenim dijelovima prirode

8. veterinarski inspektori ministarstva prema ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, nadležni su za provedbu inspekcijskog nadzora u dijelu koji se odnosi na kriterij svježine kojom se proizvodi ribarstva s obzirom na zdravstvenu ispravnost proglašavaju neprikladnim za prehranu ljudi te za kontrolu sljedivosti i vaganja u odobrenim objektima.

Uvjeti za inspektora

Članak 62.

(1) Poslove višeg inspektora može obavljati osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: morskog ribarstva, studij biologije i ekologije mora, veterinarske medicine, biologije, poljoprivrede, prehrambene tehnologije, četiri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(2) Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: morskog ribarstva, studij biologije i ekologije mora, veterinarske medicine, biologije, poljoprivrede, prehrambene tehnologije, dvije godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

Uvjeti za ovlaštene osobe

Članak 63.

(1) Ovlaštene osobe iz članka 61. točaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona moraju biti stručno osposobljene za provedbu inspekcijskog nadzora iz djelokruga pojedinih nadležnosti ministarstva.

(2) Program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(3) Nakon završenog stručnog osposobljavanja osobama iz stavka 1. ovoga članka ministar izdaje rješenje o ovlaštenju.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3 ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 3. ovoga članka u slučaju:

– utvrđenih nesukladnosti u postupanju ovlaštene osobe tijekom provedbe inspekcijskog nadzora

– promjena okolnosti bitnih za stjecanje uvjeta za ovlaštene osobe

– prestanka potrebe za obavljanjem inspekcijskih nadzora ribarstva.

(6) O svim promjenama okolnosti iz stavka 5. ovoga članka nadležna tijela dužna su obavijestiti ministarstvo.

Inspekcija u okviru međunarodno preuzetih obveza

Članak 64.

Ministar imenuje inspektore koji sudjeluju u provedbi nadzora i kontrole u okviru međunarodnih ugovora kojih je stranka Republika Hrvatska.

Članak 65.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor i ovlaštene osobe ovlaštene su fotografirati ili snimiti osobe, pregledati, fotografirati ili snimiti alate, plovila, objekte, poslovne prostorije i druge prostorije i prostore, luke, proizvode, uređaje, opremu plovila, sredstva rada, vozila, poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje pravne i fizičke osobe glede primjene ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se plovila i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično, u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja poslovnu djelatnost.

(3) Inspektor i ovlaštene osobe ovlašteni su u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.), a osoba koja podliježe nadzoru i osoba zatečena na mjestu nadzora dužna je na zahtjev inspektora i ovlaštene osobe dati mu takvu ispravu na uvid.

Uzorkovanje za DNK analizu i uzorkovanje u svrhu praćenja stanja u ribolovnim zonama i podzonama

Članak 66.

(1) U slučaju potrebe, inspektor provodi uzorkovanje proizvoda ribarstva i akvakulture za određivanje/potvrđivanje vrste proizvoda ribarstva DNK analizom na plovilu, iskrcaju, u transportu, u odobrenom objektu i u maloprodaji.

(2) Uzorkovanje iz stavka 1. ovoga članka, postupanje s rezultatima analize i troškovima uzorkovanja se obavlja u skladu sa Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 56/15.).

(3) U slučaju potrebe, inspektor i ovlaštene osobe provode uzorkovanje proizvoda ribarstva u svrhu praćenja stanja u ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama na plovilu, iskrcaju, u transportu, odobrenom objektu i u maloprodaji.

(4) Pravne i fizičke osobe dužne su bez naknade staviti na raspolaganje količine proizvoda ribarstva potrebne za uzorkovanje.

(5) Ministar će pravilnikom propisati postupak uzorkovanja u svrhu praćenja stanja u ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama.

Članak 67.

(1) Inspektori i ovlaštene osobe obavljaju inspekcijske nadzore bez prethodne najave.

(2) Iznimno, o početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može obavijestiti nadzirani subjekt ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost inspekcijskog nadzora.

Članak 68.

(1) Inspekcijski nadzor obavlja se opažanjem i/ili nadzorom.

(2) O obavljenom opažanju popunjava se obrazac opažanja.

(3) O obavljenom nadzoru sastavlja se zapisnik.

(4) Sadržaj i izgled obrasca opažanja i obrasca zapisnika propisuje ministar pravilnikom.

Prava i obveze inspektora i ostalih ovlaštenih osoba

Članak 69.

(1) Ako nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, inspektori su ovlašteni:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje

2. rješenjem zabraniti stavljanje na tržište ili narediti povlačenje s tržišta ribe i druge morske organizme

3. naredbom odrediti mjeru opreza privremene obustave djelatnosti sukladno posebnom propisu koji regulira prekršaje

4. utvrditi udovoljava li fizička ili pravna osoba djelomično ili u potpunosti uvjetima propisanih ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju njega

5. podnijeti nadležnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela ili optužni prijedlog

6. izdati prekršajni nalog ili obvezni prekršajni nalog

7. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

(2) Poslove iz stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. ovoga članka mogu obavljaju i ostale ovlaštene osobe iz članka 61. točaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona.

Članak 70.

(1) Inspektor i ovlaštene osobe mogu privremeno oduzeti proizvode ribarstva, ribolovne alate i opremu te druge predmete kojim je počinjen prekršaj u skladu s odredbama kojima se uređuje postupak oduzimanja.

(2) Inspektor i ovlaštene osobe mogu staviti plombu na prijevozno sredstvo i/ili spremnik s ciljem naknadne kontrole u odredišnom objektu.

(3) Svaka plomba je označena serijskim brojem.

(4) Postupak plombiranja i postupak s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojim je počinjen prekršaj, kao i obrazac potvrde o oduzetim predmetima propisuje ministar pravilnikom.

Žalbe na rješenja inspektora

Članak 71.

(1) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donosi inspektor nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Plan rada inspekcija u ribarstvu

Članak 72.

(1) Godišnji plan inspekcijskih nadzora u ribarstvu donosi ministar.

(2) Godišnji plan sadrži aktivnosti inspekcije i ovlaštenih osoba.

(3) Ministar donosi plan iz stavka 1. ovoga članka uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obranu, ministra nadležnog za pomorstvo, ministra unutarnjih poslova, ministra financija i ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

Evidencija o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama

Članak 73.

(1) O obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektori i ovlaštene osobe vode evidenciju u elektroničkom obliku.

(2) Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije inspekcijskih nadzora i poduzetim mjerama propisuje ministar pravilnikom.

Iskaznica i službena značka inspekcije

Članak 74.

(1) Inspektori službenom iskaznicom i značkom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Ovlaštene osobe službenom iskaznicom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(3) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora plovilom inspektori moraju nositi odoru.

(4) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled značke i odore te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama propisuje ministar pravilnikom.

Registar prekršaja

Članak 75.

(1) Ministarstvo vodi registar prekršaja u morskom ribarstvu u elektroničkom obliku.

(2) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj registra prekršaja u morskom ribarstvu.

Teški prekršaji

Članak 76.

(1) Kriteriji za određivanje teških prekršaja su:

– ponavljanje prekršaja

– vrijednost ulova koja odgovara visini nastale štete

– karakteristike plovila.

(2) Ponavljanje prekršaja definira se učestalošću prekršaja u zadanom vremenskom roku.

(3) Vrijednost ulova koja odgovara visini nastale štete utvrdit će se po prosječnoj cijeni riba i drugih morskih organizama za prethodni mjesec, iz baze podataka uprave nadležne za poslove ribarstva.

(4) Karakteristike plovila definiraju se duljinom plovila i tehničkom opremljenosti plovila.

(5) Prekršaji navedeni u člancima 77. i 78. ovoga Zakona koji ispunjavaju kriterije navedene u stavku 1. ovoga članka smatraju se teškim prekršajima.

(6) Primjena kriterija za određivanje teških prekršaja u morskom ribarstvu navedena je u Prilogu 1. i sastavni je dio ovoga Zakona.

Članak 77.

(1) Sukladno članku 44. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 i članku 90. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. krivotvori ili sakriva oznake, identitet ili registraciju u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (f) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

2. prikriva, nedopušteno mijenja ili uništava dokaze povezane s istragom u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (g) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

3. zadržava na plovilu, prekrcava ili iskrcava ribe ispod mjere u suprotnosti s propisima na snazi, a u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. i točkom (i) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

4. obavlja ribolovne aktivnosti na području regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu na način koji nije u skladu s mjerama za očuvanje i gospodarenje resursima koje je donijela ta organizacija ili na način kojim krši te mjere u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (k) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

5. obavlja ribolov bez važeće povlastice za ribolov koju je izdala Republika Hrvatska ili odgovarajuća obalna država u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

6. obavlja ribolov bez odobrenja ili dozvole za ribolov koju je izdala Republika Hrvatska ili odgovarajuća obalna država u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

7. obavlja ciljani ribolov stoka za koji je na snazi moratorij ili zabrana ribolova u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

8. sprječava službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti pri provjeravanju sukladnosti s važećim mjerama očuvanja i gospodarenja resursima ili sprečavanje promatrača u obavljanju njihovih dužnosti pri promatranju poštovanja važećih pravila Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

9. prekrcava ulov na ribarska plovila za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008, posebno ona koja su uvrštena na Unijin popis plovila NNN ili na popis plovila NNN regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, sudjelovanje u zajedničkim ribolovnim operacijama s takvim plovilima, pomaganjem takvim plovilima ili opskrbljivanje takvih plovila u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (j) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

10. koristi ribarsko plovilo koje nema državnu pripadnost i koje je, stoga, prema međunarodnom pravu plovilo bez državne pripadnosti u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (l) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

11. obavlja ribolov ribarskim plovilom na kojem je izvršena preinaka motora s ciljem povećanja snage koja je navedena u certifikatu motora u skladu s člankom 90. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) 1224/2009

12. propusti da se donesu i zadrže na ribarskom plovilu te da se iskrcaju bilo koji ulovi vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, osim ako bi donošenje i zadržavanje na plovilu te iskrcavanje takvih ulova, u ribarstvu ili ribolovnim zonama u kojima se primjenjuju odgovarajuća pravila, bilo protivno obvezama predviđenima u pravilima zajedničke ribarstvene politike ili podložno izuzećima od takvih obveza predviđenima u takvim pravilima u skladu s člankom 90. stavkom 1. točkom (c) Uredbe Vijeća (EZ) 1224/2009

13. ne dostavlja iskrcajne deklaracije ili prodajne listove ako je ulov iskrcan u luci treće zemlje u skladu s člankom 90. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) 1224/2009.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 7000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 78.

(1) Sukladno članku 44. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 i članku 90. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009, novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne ispuni obveze bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom, među ostalim i podataka koji se moraju prenositi putem sustava za satelitsko praćenje plovila u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

2. koristi zabranjeni ribolovni alat ili alat koji ne ispunjava zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

3. obavlja ribolov na području zabrane ribolova ili u razdoblju zabrane ribolova, bez kvote ili nakon iscrpljenja kvote, ili na nedopuštenim dubinama u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 2000,00 do 4000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 2000,00 do 4000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Negativni prekršajni bodovi

Članak 79.

(1) Za teške prekršaje utvrđene člankom 76. ovoga Zakona u Odluci o počinjenom prekršaju osim izricanja novčane kazne dodjeljuju se negativni prekršajni bodovi ovlašteniku povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, ovlašteniku povlastice za mali obalni ribolov i zapovjedniku ribarskog plovila, za prekršaj/prekršaje počinjen/počinjene plovilom iz registra ribarske flote Republike Hrvatske bez obzira na mjesto počinjena prekršaja u skladu s Prilogom XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) 404/2011.

(2) Za svaki prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona osim novčane kazne dodjeljuje se i pet negativnih prekršajnih bodova.

(3) Za svaki prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona osim novčane kazne dodjeljuje se i pet negativnih prekršajnih bodova.

(4) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 2000,00 kuna, a neovisno o karakteristikama plovila, osim novčane kazne dodjeljuje se i pet negativnih prekršajnih bodova.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 1500,00 kuna, a neovisno o karakteristikama plovila, osim novčane kazne dodjeljuje se i pet negativnih prekršajnih bodova.

(6) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, neovisno o vrijednosti ulova i o karakteristikama plovila, osim novčane kazne dodjeljuje se i sedam negativnih prekršajnih bodova.

(7) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 7000,00 kuna, a neovisno o karakteristikama plovila, osim novčane kazne dodjeljuje se i sedam negativnih prekršajnih bodova.

(8) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 3000,00 kuna, a neovisno o karakteristikama plovila, osim novčane kazne dodjeljuje se i sedam prekršajnih negativnih bodova.

(9) Za svaki prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, neovisno o broju ponavljanja, vrijednosti ulova i karakteristikama plovila, osim novčane kazne dodjeljuje se i sedam prekršajnih negativnih bodova.

(10) Za svaki prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, neovisno o broju ponavljanja, za vrijednost ulova preko 10.000,00 kuna i karakteristikama ribarskih plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara, osim novčane kazne dodjeljuje se i sedam prekršajnih negativnih bodova.

(11) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, drugi put u roku od godine dana, za vrijednost ulova preko 17.500,00 kuna i karakteristikama ribarskih plovila čija duljina preko svega iznosi 15 ili više metara, osim novčane kazne dodjeljuje se i sedam prekršajnih negativnih bodova.

(12) Za svaki prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, neovisno o broju ponavljanja, neovisno o vrijednosti ulova, ribarskim plovilima s motorima snage veće od 110kW, osim novčane kazne dodjeljuju se i tri negativna prekršajna boda.

(13) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 10.000,00 kuna, karakteristikama ribarskih plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara, osim novčane kazne dodjeljuju se i tri prekršajna negativna boda.

(14) Za ponovljeni prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 17.500,00 kuna, karakteristikama ribarskih plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara, osim novčane kazne dodjeljuje se i pet prekršajnih negativnih bodova.

(15) Za ponovljeni prekršaj iz članka 78. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, bez obzira na vrijednost ulova i neovisno o karakteristikama plovila, osim novčane kazne, dodjeljuju se i tri negativna prekršajna boda.

(16) Za ponovljeni prekršaj iz članka 78. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 1000,00 kuna, a neovisno o karakteristikama plovila, osim novčane kazne dodjeljuju se i četiri negativna prekršajna boda.

(17) Za ponovljeni prekršaj iz članka 78. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, drugi put u roku od dvije godine, za vrijednost ulova preko 5000,00 kuna, ribarskim plovilom čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara, osim novčane kazne dodjeljuje se i šest prekršajnih negativnih bodova.

Članak 80.

(1) Ovlaštene osobe iz članka 61. ovoga Zakona dužne su odmah po utvrđenju prekršaja iz članaka 77. i 78. ovoga Zakona izvijestiti ministarstvo.

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti briše sve negativne prekršajne bodove povezane s povlasticom ako u razdoblju od tri godine od datuma počinjena zadnjeg teškog prekršaja ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne počini drugi teški prekršaj.

(3) Ministarstvo rješenjem privremeno ili trajno oduzima povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov ili ovlašteniku povlastice za mali obalni ribolov ako sakupi određeni broj negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 92. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članka 129. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3 ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 81.

(1) Zapovjedniku ribarskog plovila koji sakupi 18 negativnih prekršajnih bodova rješenjem se prvi put privremeno zabranjuje obavljanje ribolova, u razdoblju od dva mjeseca.

(2) Zapovjedniku ribarskog plovila koji sakupi 36 negativnih prekršajnih bodova rješenjem se drugi put privremeno zabranjuje obavljanje ribolova, u razdoblju od četiri mjeseca.

(3) Zapovjedniku ribarskog plovila koji sakupi 54 negativna prekršajna boda rješenjem se treći put privremeno zabranjuje obavljanje ribolova, u razdoblju od osam mjeseci.

(4) Zapovjedniku ribarskog plovila koji sakupi 72 negativna prekršajna boda rješenjem se četvrti put privremeno zabranjuje obavljanje ribolova, u razdoblju od godinu dana.

(5) Zapovjedniku ribarskog plovila koji sakupi 90 negativnih prekršajnih bodova rješenjem se trajno zabranjuje obavljanje ribolova

(6) Zapovjedniku ribarskog plovila ministarstvo rješenjem briše negativne prekršajne bodove protekom tri godine od datuma počinjenja zadnjeg teškog prekršaja, ako ne počini drugi teški prekršaj.

(7) Protiv rješenja iz ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 82.

(1) Tijekom jednog inspekcijskog nadzora može se dodijeliti do najviše 12 negativnih prekršajnih bodova.

(2) Ministarstvo je nadležno voditi evidenciju dodijele negativnih prekršajnih bodova, brisanja, prijenos i izvatke iz evidencije za ovlaštenike povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i zapovjednike ribarskih plovila.

(3) Vlasnik ribarskog plovila može podnijeti zahtjev za izvod iz registra prekršaja za plovilo/plovila u svom vlasništvu.

(4) Ovlaštenik povlastice za ribolov može podnijeti zahtjev za izvod iz registra prekršaja za plovilo/plovila na koje glasi povlastica u kojoj je upisan kao ovlaštenik te povlastice.

(5) Zapovjednik ribarskog plovila može podnijeti zahtjev za izvod iz registra prekršaja zbog uvida u stanje svojih negativnih prekršajnih bodova.

Članak 83.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. drži na brodu toksične, omamljujuće ili nagrizajuće tvari suprotno članku 8. stavku 1. točki (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

2. drži na brodu generator za elektrošokove suprotno članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

3. drži na brodu eksploziv suprotno članku 8. stavku 1. točki (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

4. drži na brodu tvari čija mješavina može eksplodirati suprotno članku 8. stavku 1. točki (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

5. drži na brodu povlačne naprave za skupljanje crvenog koralja ili ostalih vrsta koralja i organizama koji sliče koraljima suprotno članku 8. stavku 1. točki (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

6. drži na brodu pneumatski čekić ili ostale udarne instrumente za prikupljanje prvenstveno školjkaša koji rastu u stijenama suprotno članku 8. stavku 1. točki (f) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

7. drži na brodu Andrijin križ i slične alate za ulov prvenstveno crvenog koralja ili drugih vrsta koralja i organizama koji sliče koraljima suprotno članku 8. stavku 1. točki (g) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 80.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(5) Odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se mjera zabrane obavljanja gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje jedne do najviše dvije godine.

Članak 84.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. koristi mreže stajaćice za ulov sljedećih vrsta: tunja dugokrilca (Thunnus alalunga), plavoperajne tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), grboglavke (Brama brama), morskog psa (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, Isuridae i Lamnidae) protivno članku 8. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

2. obavlja ribolov podvodnom puškom protivno članku 8. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

3. pristupa lukama i provodi operacije istovara ili pretovara s ribarskih plovila treće zemlje u lukama koje nisu odobrene za takve operacije protivno članku 5. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

4. kod uvoza proizvoda ribarstva ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

5. unosi, premješta ili neposredno poribljava alohtonim vrstama protivno članku 16. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

6. uvozi proizvode ribarstva koje su ulovila NNN ribarska plovila protivno članku 37. stavku 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

7. izvozi proizvode ribarstva za preradu s NNN ribarskih plovila protivno članku 37. stavku 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

8. uvozi na državno područje Republike Hrvatske proizvode ribarstva koje su ulovila ribarska plovila pod zastavom trećih zemalja koji ne surađuju protivno članku 38. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

9. izvozi ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom Republike Hrvatske u treće zemlje protivno članku 38. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

10. ne dopusti, unatoč zahtjevu nadležnog tijela Republike Hrvatske, da se svaka količina proizvoda ribarstva, koja se prvi put iskrcava, izvaže u nazočnosti službenih osoba, prije nego se s iskrcajnog mjesta preveze na drugu lokaciju protivno članku 60. stavku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

11. ribarsko plovilo trećih zemalja čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara i pomoćna ribarska plovila trećih zemalja koja obavljaju pomoćne ribolovne aktivnosti, a djeluju u ribolovnom moru Republike Hrvatske, nemaju instaliran uređaj koji je u potpunosti funkcionalan i koji, na isti način kao i ribarska plovila Unije, putem sustava za praćenje plovila u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila i tako omogućuje njegovo automatsko lociranje i identifikaciju protivno članku 9. stavku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

12. zapovjednici ribarskih plovila trećih zemalja koja djeluju u vodama Europske unije ne evidentiraju podatke o ulovu na isti način kao i zapovjednici ribarskih plovila Unije protivno članku 14. stavku 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

13. obavlja ribolov ribarskim plovilom koje je opremljeno motorom čija je snaga veća od one koja je navedena u povlastici za ribolov protivno članku 39. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

14. kupuje u prvoj prodaji proizvode ribarstva s ribarskog plovila, na državnom području Republike Hrvatske, a nije registriran kod ministarstva protivno članku 59. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

15. zapovjednik plovila ne zaustavi sve ribolovne aktivnosti ili ne odveze plovilo u luku ako se to od njega zahtijeva u skladu s člankom 84. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

16. uništi, ošteti, onesposobi ili na drugi način ometa rad uređaja za satelitsko praćenje protivno članku 20. stavku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 51. stavku 9. ovoga Zakona

17. ukloni sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka protivno članku 39. stavku 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

18. za prekrcaj s jednog ribarskog plovila EU-a na drugo, a prvi iskrcaj prekrcanih proizvoda ribarstva obavit će se u luci izvan Europske unije, proizvodi ribarstva se ne izvažu prije nego što se iz luke ili mjesta prekrcaja prevezu na drugu lokaciju protivno članku 71. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

19. stavlja na tržište ulov ostvaren rekreacijskim ribolovom protivno članku 55. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i/ili članku 17. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

20. obavlja ribolov plavoperajne tune protivno članku 11. Uredbe (EU) br. 2016/1627

21. u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ulovi plavoperajnu tunu ispod njezine najmanje referentne veličine za očuvanje protivno članku 14. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2016/1627

22. koristi zrakoplove, helikoptere ili sve vrste bespilotnih letjelica za traženje plavoperajne tune protivno članku 17. Uredbe (EU) br. 2016/1627

23. u športskom i rekreacijskom ribolovu ulovi više od jedne plavoperajne tune na dan protivno članku 19. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1627

24. ne iskrcava plavoperajnu tunu cijelu, bez škrga i/ili utrobe protivno članku 19. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1627

25. stavlja na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu u športskom i rekreacijskom ribolovu protivno članku 19. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1627

26. koristi ribarsko plovilo Unije koje nije upisano u ICCAT-ov registar, lovi, zadržava na plovilu, prekrcava, prevozi, prebacuje, prerađuje ili iskrcava plavoperajnu tunu protivno članku 22. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1627

27. zapovjednik ribarskog plovila Unije, plovila za tegalj, pomoćnih plovila i plovila za preradu postupa protivno članku 25. Uredbe (EU) br. 2016/1627

28. postupa protivno članku 26. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2016/1627

29. iskrcava ili prekrcava s ribarskih plovila bilo koju količinu plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru na drugim mjestima, osim u lukama ili mjestima u blizini obale koje su odredile ugovorne stranke Konvencije i države članice protivno članku 30. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1627

30. obavlja iskrcaj plavoperajne tune protivno članku 31. Uredbe (EU) br. 2016/1627

31. obavlja prekrcaj plavoperajne tune protivno članku 32. Uredbe (EU) br. 2016/1627

32. obavlja prebacivanje plavoperajne tune protivno članku 33. Uredbe (EU) br. 2016/1627

33. u slučaju prebacivanja plavoperajne tune ne osigura da se prebacivanje prati podvodnom videokamerom kako bi se provjerio broj riba koje se prebacuje uz pridržavanje minimalnih standarda i postupka za videozapise protivno članku 35. Uredbe (EU) br. 2016/1627

34. prilikom prebacivanja plavoperajne tune, ispunjavanja i slanja ICCAT deklaracije o prebacivanju nadležnim tijelima postupa protivno članku 38. Uredbe (EU) br. 2016/1627

35. postupi protivno propisanim odredbama o praćenju ribarskih plovila putem VMS sustava navedenim u članku 49. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2016/1627

36. obavlja trgovinu, iskrcaj, uvoz, izvoz, stavlja u kaveze radi tova ili uzgoja, ponovno izvozi i prekrcava plavoperajnu tunu protivno članku 56. Uredbe (EU) br. 2016/1627.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 5000,00 do 40.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 85.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, okružujućim mrežama plivaricama, mrežama potegačama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad dna pokrivenih morskim cvjetnicama, posebno Posidonia oceanica ili drugim morskim fanerogama protivno članku 4. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

2. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad koraljnih staništa i dna pokrivena maerlom protivno članku 4. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

3. drži na plovilu mrežni teg čija je veličina oka manja od 40 mm na plovilima s pridnenom povlačnom mrežom koćom protivno članku 8. stavku 1. točki (h) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

4. lovi, drži na plovilu, prekrcava, iskrcava, skladišti, prevozi, prodaje i izlaže ili nudi na prodaju ženke jastoga (Palinuridae spp.) i hlapa (Homarus gammarus) protivno članku 8. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

5. koristi u ribolovu ili drži na plovilu povlačne mreže, okružujuće mreže ili jednostruke mreže stajačice čija veličina oka mreže u onom njezinom dijelu koji ima najmanje oko protivno članku 9. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

6. koristi u ribolovu ili drži na plovilu parangale s udicama veličine manje od 3,95 cm i širine manje od 1,65 cm protivno članku 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

7. smanjuje oko povlačne mreže koće u bilo kojem dijelu mreže protivno članku 11. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

8. koristi opremu povlačnih mreža koća koja nije u skladu s tehničkim specifikacijama točke (b) Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, a protivno članku 11. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

9. koristi ili drži na plovilu ribolovne alate koji nisu u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

10. koristi povlačne alate unutar tri nautičke milje od obale ili unutar izobate od 50 metara, ako se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale protivno članku 13. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

11. koristi povlačne mreže koće unutar 1,5 nautičke milje od obale protivno članku 13. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 te upotrebu dredža koje se povlače brodom i hidrauličnih dredža protivno članku 12 . stavku 1. točkama 1., 2., i 6. ovoga Zakona

12. koristi okružujuće mreže plivarice unutar 300 metara od obale ili unutar izobate od 50 metara, ako se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale, te na dubinama manjima od 70 % sveukupne visine okružujuće mreže plivarice izmjerene u skladu s Prilogom II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, a protivno članku 13. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

13. koristi dredže za ulov spužvi unutar izobate od 50 metara i unutar 0,5 nautičke milje od obale protivno članku 13. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

14. u ribolovu koristi povlačne i okružujuće mreže, okružujuće mreže plivarice, dredže koje se povlače brodom, mehaničke dredže, jednostruke, trostruke i kombinirane mreže stajaćice te koristi parangale za lov visoko migratornih vrsta protivno članku 17. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

15. iskrcava i prvi put stavlja u promet ulov ostvaren pridnenim povlačnim mrežama, pelagičnim povlačnim mrežama, okružujućim mrežama plivaricama, plutajućim parangalima, dredžama i hidrauličnim dredžama protivno članku 22. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

16. ribarsko plovilo Europske unije nema instaliran uređaj koji je u potpunosti funkcionalan i koji putem sustava za praćenje plovila u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila i tako omogućuje njegovo automatsko lociranje i identifikaciju protivno članku 9. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 51. stavku 2. ovoga Zakona

17. ribarsko plovilo čija je duljina preko svega veća od 15 metara nema ili ne održava u funkciji sustav automatske identifikacije protivno članku 10. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

18. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara ne vodi očevidnik o ribolovu u kojemu za svaki izlazak u ribolov posebno navodi sve količine svake vrste ulovljene i zadržane na plovilu iznad 50 kg ekvivalenta žive mase ili protivno članku 14. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

19. zapovjednik ribarskog plovila u svoje očevidnike o ribolovu ne bilježe sve procijenjene količine odbačenog ulova iznad 50 kg ekvivalenta žive mase za bilo koju vrstu koja ne podliježe obavezi iskrcavanja protivno članku 14. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

20. zapovjednik ribarskog plovila ne dostavlja podatke iz očevidnika o ribolovu što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon iskrcaja protivno članku 14. stavku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

21. zapovjednik ribarskog plovila plovi kroz područje ograničenog ribolova brzinom većom od propisane i/ili ribolovni alati tijekom plovidbe kroz područje ograničenog ribolova nisu složeni u skladu s člankom 50. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

22. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara ne bilježi podatke iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 u elektroničkom obliku i najmanje jednom dnevno ih elektroničkim putem šalju ministarstvu protivno članku 15. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

23. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara ne šalje podatke iz članka 14. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i na zahtjev ministarstva, a u svakom slučaju ne šalje odgovarajuće podatke iz očevidnika o ribolovu nakon zadnje ribolovne operacije i prije ulaska u luku protivno članku 15. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

24. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara i obavlja ribolov stokova obuhvaćenih višegodišnjim planom, a koji su obvezni bilježiti podatke iz očevidnika o ribolovu u elektroničkom obliku, ne dostavlja ministarstvu potrebne podatke najmanje četiri sata prije predviđenog dolaska u luku protivno članku 17. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

25. obavlja prekrcaj na moru protivno članku 20. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

26. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara i koji sudjeluje u prekrcaju ne popunjava prekrcajnu deklaraciju u kojoj posebno navode sve količine svake prekrcane ili preuzete vrste iznad 50 kg ekvivalenta žive mase protivno članku 21. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavku 10. ovoga Zakona

27. zapovjednik ribarskog plovila s kojeg se obavlja prekrcaj, kao i zapovjednik ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj ne dostavljaju prekrcajnu deklaraciju što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja protivno članku 21. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavku 10. ovoga Zakona

28. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara ne bilježi podatke iz članka 21. u elektroničkom obliku i ne šalje ih elektroničkim putem ministarstvu u roku od 24 sata nakon završetka prekrcaja protivno članku 22. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

29. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara ne popuni iskrcajnu deklaraciju u kojoj posebno navodi sve količine svake iskrcane vrste protivno članku 23. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavku 10. ovoga Zakona

30. zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila ne dostavi iskrcajnu deklaraciju što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon iskrcaja u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i člankom 52. stavkom 10. ovoga Zakona

31. zapovjednik ribarskog plovila ne dostavlja točne podatke u iskrcajnoj deklaraciji protivno članku 23. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavku 10. ovoga Zakona

32. zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara ne bilježi podatke u elektroničkom obliku i ne šalje ih elektroničkim putem ministarstvu u roku od 24 sata nakon završetka iskrcaja što je protivno članku 24. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

33. kod ribolova kod kojeg nije dopušteno koristiti više od jedne vrste alata, svi ostali ribolovni alati nisu privezani i složeni što je protivno članku 47. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

34. ribarsko plovilo nema opremu za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata što je protivno članku 48. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

35. zapovjednik ribarskog plovila koje je izgubilo ribolovni alata ili dio ribolovnog alata ne pokuša ga što je moguće prije pronaći i izvući što je protivno članku 48. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

36. ne dokaže zemljopisno podrijetlo proizvoda za koje je utvrđena najmanja dopuštena veličina protivno članku 56. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

37. ulovljene ili sakupljene proizvode ribarstva prije prve prodaje ne razvrsta u serije što je protivno članku 56. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

38. Organizacija proizvođača ili registrirani kupac ne vode evidenciju o podrijetlu iz istog područja upravljanja, ne razvrstava serije koje dolaze s više ribarskih plovila te ne čuva podatke o serijama najmanje tri godine što je protivno članku 56. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

39. izlaže za prvu prodaju, nudi na prodaju prvi put, prodaje ili na drugi način stavlja na tržište proizvode ribarstva koji ne zadovoljavaju zajedničke tržne standarde što je protivno članku 57. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

40. ne može dokazati da proizvodi ribarstva i akvakulture udovoljavaju minimalnim tržnim standardima u svim fazama što je protivno članku 57. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

41. ne osigura sljedivost pošiljke proizvoda ribarstva i akvakulture u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje što je protivno članku 58. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

42. proizvode ribarstva i akvakulture koji se stavljaju ili će se vjerojatno staviti na tržište u Uniji ne označi na odgovarajući način kako bi se osigurala sljedivost svake serije što je protivno članku 58. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

43. serije proizvoda ribarstva i akvakulture nakon prve prodaje združi ili razdijeli, a nije moguće proizvode ribarstva slijediti do faze izlova ili sakupljanja što je protivno članku 58. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

44. nema uspostavljen sustav i postupak za identifikaciju gospodarskog subjekta koji im je isporučio serije proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i onog kojemu su ti proizvodi isporučeni što je protivno članku 58. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

45. za sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture nisu zadovoljeni minimalni zahtjevi u pogledu označavanja i potrebnih podataka iz članka 58. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

46. prvu prodaju ili registraciju svih proizvoda ribarstva ne obavi u aukcijskom centru ili kod registriranog kupca ili kod organizacije proizvođača što je protivno članku 59. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

47. obavlja vaganje proizvoda ribarstva na vagi koju nije odobrilo ministarstvo što je protivno članku 60. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

48. ne važe proizvode ribarstva pri iskrcaju, prije nego se proizvodi ribarstva uskladište, prevezu ili prodaju što je protivno članku 60. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

49. ministarstvu u roku od 48 sati nakon prve prodaje ne dostavi prodajni list ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke što je protivno članku 62. stavku 1. i članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

50. zapovjednik ribarskog plovila postupi suprotno članku 62. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

51. ministarstvu u roku od 24 sata nakon završetka prve prodaje ne dostavi prodajni list ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke što je protivno članku 63. stavku 1. i članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

52. ministarstvu ne dostavi u roku od 48 sati nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke što je protivno članku 66. stavcima 1. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

53. ministarstvu ne dostavi u roku od 24 sata nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke što je protivno članku 67. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

54. ministarstvu u roku od 48 sati od utovara ne dostavi prijevozni dokument ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke što je protivno članku 68. stavcima 1., 3. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

55. korisnik plovila promatračima zaduženima za nadzor ne osigura odgovarajući smještaj, ometa ih u obavljanju njihovih zadataka ili ne omogući pristup odgovarajućim dijelovima plovila, kao i pristup ulovu i dokumentima plovila, uključujući elektroničke datoteke što je protivno članku 73. stavku 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

56. korisnik plovila službenim osobama zaduženim za obavljanje inspekcijskih pregleda ne omogući siguran pristup plovilu, prijevoznom sredstvu ili prostorijama u kojima se proizvodi ribarstva čuvaju, prerađuju ili stavljaju na tržište, ne osigura sigurnost, sprečava ga, zastrašuje i ometa u obavljanju njegove dužnosti što je protivno članku 75. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

57. ne označi ribarsko plovilo sukladno članku 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

58. zapovjednik ribarskog plovila na zahtjev službenih osoba ne da na uvid dokumente iz članka 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 što je protivno članku 7. stavku 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

59. ribarsko plovilo koje je obuhvaćeno sustavom za praćenje plovila napusti luku, a nema instaliran uređaj za satelitsko praćenje koji je u punoj funkciji što je protivno članku 18. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i u skladu s člankom 51. stavkom 9. ovoga Zakona

60. zapovjednik ribarskog plovila uređaj za satelitsko praćenje u luci isključio u suprotnosti s člankom 18. stavkom 2. točkama a) i b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i u skladu s člankom 51. stavkom 9. ovoga Zakona

61. zapovjednik ribarskog plovila ne osigura stalno funkcioniranje uređaja za satelitsko praćenje i prijenos podataka iz članka 19. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije 404/2011 što je protivno članku 20. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 51. stavku 9. ovoga Zakona

62. zapovjednik ribarskog plovila ne ispuni zahtjeve iz članka 20. stavka 2. točaka (a) do (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članka 51. stavka 9. ovoga Zakona

63. zapovjednik ili njegov predstavnik, na ribarskom plovilu na kojem je instaliran uređaj za satelitsko praćenje, u slučaju kvara, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom svaka četiri sata ne šalje RMC-u države članice koja je država zastave koordinate zadnje pozicije ribarskog plovila što nije u skladu s člankom 25. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i člankom 51. stavkom 9. ovoga Zakona

64. ribarsko plovilo nakon tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje ribarskog plovila napusti luku suprotno članku 25. stavku 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 51. stavku 4. ovoga Zakona

65. zapovjednik ribarskog plovila ne ispunjava i ne dostavlja očevidnik o ulovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku što nije u skladu s člankom 30. stavcima od 1. do 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

66. zapovjednik ribarskog plovila ne vodi očevidnik o ribolovu, deklaraciju o pretovaru i deklaraciju o istovaru u papirnatom obliku u skladu s Prilogom X., a što je protivno članku 31. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

67. zapovjednik ribarskog plovila postupi suprotno članku 31. stavku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

68. napusti luku s ribarskim plovilom koje nema instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka koji je u punoj funkciji protivno članku 36. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

69. zapovjednik ribarskog plovila ili njegov predstavnik u slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka instaliranog na ribarskom plovilu postupi suprotno članku 39. stavcima 1. i 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

70. zapovjednik ili korisnik ribarskog plovila ili njihov predstavnik po primitku obavijesti ne pošalje podatke u skladu s člankom 40. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

71. odgovarajuće podatke o serijama ne ažurira nakon što su podaci postali dostupni što je protivno članku 67. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

72. evidenciju o vaganju ne vodi i/ili ne čuva u skladu s člankom 70. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

73. zapovjednik ribarskog plovila kopiju lista iz očevidnika o ribolovu ministarstvu ne dostavi prije vaganja u skladu s člankom 71. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

74. evidenciju o vaganju zamrznutih proizvoda ribarstva ne vodi u skladu s člankom 73. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

75. nadležnim tijelima ne dopusti puni pristup sustavima za vaganje, evidencijama o vaganju, pisanim deklaracijama i svim prostorima u kojima su proizvodi ribarstva uskladišteni ili u kojima se oni prerađuju u skladu s člankom 75. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

76. zapovjednik plovila na zahtjev službenih osoba ne izvuče ribolovni alat radi inspekcijskog pregleda u skladu s člankom 104. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

77. postupa protivno odredbama članka 113. stavka 2. točaka (a) i/ili (b) i/ili (c) i/ili (d) i/ili (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

78. postupa protivno odredbama članka 114. stavka 1. točaka (a) i/ili (b) i/ili (c) i/ili (d) i/ili (e) i/ili (f) i/ili (g) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

79. zapovjednik ribarskog plovila ne primi i ne surađuje s osobama zaduženim za uzorkovanje u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008

80. lovi, sakuplja, zadržava na plovilu, prekrcava, iskrcava, prenosi, skladišti, prodaje, izlaže ili nudi na prodaju ribe ili druge morske organizme u razdoblju lovostaja suprotno članku 12. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona

81. obavlja športski ili rekreacijski ribolov u zaštićenom području protivno članku 12. stavku 1. točki 12. ovoga Zakona

82. obavlja ribolov i druge radnje koje mogu ometati djelatnost uzgoja na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, odnosno granice koncesijskog područja, protivno članku 14. stavku 2. ovoga Zakona

83. za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, na ribarskom plovilu se ne nalazi odgovorna osoba za obavljanje gospodarskog ribolova koja je stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova protivno članku 15. stavku 5. ovoga Zakona

84. obavlja sakupljanje živih školjkaša protivno članku 15. stavku 6. ovoga Zakona

85. postupa suprotno članku 15. stavku 7. ovoga Zakona

86. povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne pohrani sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona

87. nema uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova u skladu s člankom 21. stavkom 1. ovoga Zakona

88. u malom obalnom ribolovu ulovi i/ili sakupi više od dozvoljene dnevne količine protivno članku 22. stavku 3. ovoga Zakona

89. u malom obalnom ribolovu ulovi plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), velike rakove te sakuplja koralje i spužve protivno članku 22. stavku 4. ovoga Zakona

90. obavlja mali obalni ribolov protivno članku 22. stavku 6. ovoga Zakona

91. upotrebljava ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni, u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana uporabe, u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana uporabe i/ili na nedozvoljen način protivno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona

92. obavlja gospodarski ribolov i mali obalni ribolov onim ribolovnim alatima i opremom za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, kao i njihovo držanje na plovilu protivno članku 25. stavku 3. ovoga Zakona

93. obavlja športski ribolov ili rekreacijski ribolov bez dozvole za športski ribolov ili rekreacijski ribolov protivno članku 27. ovoga Zakona

94. izdaje dozvole za športski ribolov suprotno članku 29. stavku 3. ovoga Zakona

95. prodaje dozvole bez ovlaštenja ministarstva protivno članku 29. stavku 4. ovoga Zakona

96. lovi plavoperajnu tunu, iglana, igluna, velike rakove te sakuplja spužve i koralje u športskom i rekreacijskom ribolovu protivno članku 32. stavku 1. ovoga Zakona

97. u športskom i/ili rekreacijskom ribolovu postupa protivno članku 33. ovoga Zakona

98. održi natjecanje u športskom ribolovu bez izdanog odobrenja ministarstva ili protivno uvjetima iz izdanog odobrenja protivno članku 34. stavku 1. ovoga Zakona

99. obavlja ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost bez rješenja protivno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona

100. obavlja ribolov protivno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona

101. obavlja ribolovni turizam bez ovlaštenja za ribolovni turizam protivno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona

102. kao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov i mali obalni ribolov ne vodi podatke o ulovu te ih ne dostavlja ministarstvu protivno članku 41. stavku 1. ovoga Zakona

103. ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov ribarskim plovilima dužine do deset metara pasivnim ribolovnim alatima ne vode izvješće o ulovu i ne dostavljaju ga ministarstvu sukladno članku 41. stavku 2. ovog Zakona

104. ulov proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova ostvaren mrežama potegačama iskrcava i prvi put stavlja na tržište protivno članku 42. stavku 2. ovoga Zakona

105. za proizvode ribarstva namijenjenih prvoj prodaji u kasnijoj fazi ne ispuni i/ili ne dostavi potvrdu o preuzimanju ministarstvu u propisanom roku protivno članku 43. stavku 5. ovoga Zakona

106. obavlja vaganje proizvoda ribarstva protivno članku 44. ovoga Zakona

107. prevozi proizvode ribarstva cestovnim prijevoznim sredstvima protivno članku 45. ovoga Zakona

108. tražene podatke ne dostavi i/ili ne vodi druge evidencije sukladno članku 47. ovoga Zakona

109. ne primi na plovilo ovlaštenog promatrača u skladu s člankom 48. stavkom 2. ovoga Zakona

110. tražene podatke ne dostavi sukladno članku 50. stavku 1. ovoga Zakona

111. vlasnik ribarskog plovila ne dozvoljava pristup ribarskom plovilu u svrhu instaliranja, održavanja, deinstaliranja i zamjene VMS uređaja, e-očevidnika i sustava senzora ribolovnih alata protivno članku 51. stavku 3. i/ili članku 52. stavku 3. i/ili članku 53. stavku 2. ovoga Zakona

112. neovlašteno uklanja s uređaja propisno postavljene plombe protivno članku 51. stavku 6. ovoga Zakona

113. ribarsko plovilo nema instaliran e-očevidnik u skladu s člankom 52. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

114. uništi, ošteti, onesposobi ili na drugi način ometa rad e-očevidnika protivno članku 52. stavku 6. ovoga Zakona

115. postupa sa sustavom senzora korištenja i označavanja ribolovnih alata protivno članku 53. stavku 4. ovoga Zakona

116. u slučaju tehničkog kvara senzora ne prijavi kvar ili razloge nemogućnosti slanja podataka Ribarskom monitoring centru u skladu s člankom 53. stavkom 5. ovoga Zakona

117. napusti luku suprotno članku 53. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona

118. drži ribolovne alate i opremu na plovilu protivno članku 58. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 86.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. zapovjednik ribarskog plovila ne poštuje uvjete i ograničenja povezana s označavanjem i identifikacijom ribarskih plovila i njihovih ribolovnih alata što je protivno članku 8. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

2. zapovjednik ribarskog plovila navede u očevidniku o ribolovu procjenu ulova koja odstupa više od 10 % za sve vrste protivno članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

3. procijenjeni ulov naveden u prekrcajnoj deklaraciji i odnosi se na kilograme prekrcane ili preuzete ribe odstupa više od 10 % za svaku vrstu u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

4. ministarstvu ne dostavi podatke o izgubljenom alatu što je protivno članku 48. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

5 zapovjednik ribarskog plovila ne čuva povratnu poruku do kraja izlaska u ribolov što je protivno članku 38. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

6. ribarsko plovilo nakon tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka napusti luku protivno članku 39. stavku 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

7. u fazi maloprodaje nije osigurao podatke za potrošače predviđene člankom 35. Uredbe (EU) br. 1379/2013 što je protivno članku 58. stavku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

8. zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara nema na brodu dokumente u skladu s odredbama članka 7. stavka 1. točaka a) do e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

9. na ribarskim plovilima čija duljina preko svega iznosi 17 ili više metara i koja imaju skladišta za ribu zapovjednik nema na plovilu točne skice s opisom skladišta za ribu, u kojima su navedene sve pristupne točke i skladišni kapacitet izražen u kubičnim metrima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

10. za podatke iz članka 58. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 koji se nalaze u trgovačkom dokumentu koji prati seriju, na odgovarajuću seriju nije stavljen identifikacijski broj što je protivno članku 67. stavku 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

11. evidenciju o umjeravanju-kalibriranju ne vodi u skladu s člankom 72. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

12. ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov ribe i druge morske organizme ulovljene ili sakupljene obavljanjem malog obalnog ribolova prodaje protivno članku 22. stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 2000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova.

(3) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Za prekršaje navedenu u stavku 1. ovoga članka novčana se kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87.

(1) Obvezuje se ministar da u roku dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona donese provedbene propise iz članka 7. stavka 2., članka 7. stavka 3., članka 11. stavka 2., članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 2., članka 13. stavka 5., članka 17. stavka 10., članka 18. stavka 11., članka 20. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 22. stavka 7., članka 23. stavka 8., članka 25. stavka 6., članka 26. stavka 11., članka 28. stavka 2., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 6., članka 37. stavka 5., članka 39. stavka 4., članka 39. stavka 7., članka 40. stavka 9., članka 41. stavka 2., članka 43. stavka 11., članka 44. stavka 5., članka 45. stavka 3., članka 46. stavka 3., članka 48. stavka 5., članka 50. stavka 2., članka 51. stavka 10, članka 52. stavka 10., članka 53. stavka 1., članka 55. stavka 6., članka 56. stavka 2., članka 57. stavka 4., članka 63. stavka 2., članka 66. stavka 5., članka 68. stavka 4., članka 70. stavka 4., članka 73. stavka 2. i članka 74. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se ministar da u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donese provedbene propise iz članka 29. stavka 6., članka 29. stavka 8., članka 30. stavka 3. i članka 75. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Do dana stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjivat će se:

– Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02., 96/05., 30/07. i 131/09.)

– Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, br. 148/04., 152/04., 55/05., 96/06., 123/09. i 130/09. – ispravak)

– Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 154/08.)

– Pravilnik o ribarskim zadrugama (»Narodne novine«, br. 48/10.)

– Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 5/11.)

– Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima (»Narodne novine«, br. 59/11.)

– Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, br. 142/12.)

– Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim uvjerenjima (»Narodne novine«, br. 62/13.)

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom (»Narodne novine«, br. 101/14., 125/14., 140/14., 147/14., 2/15., 37/15., 44/15., 134/15., 94/16., 118/16. i 123/16.)

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 101/14., 118/14., 125/14., 2/15., 37/15., 47/15. i 134/15.)

– Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 112/14.)

– Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu (»Narodne novine«, br. 116/14.)

– Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 155/14., 37/15. i 59/15)

– Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, br. 8/15., 15/15., 19/15., 78/15., 107/15. i 15/17.)

– Pravilnik o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 13/15.)

– Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, br. 36/15.)

– Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama (»Narodne novine«, br. 46/15.)

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama (»Narodne novine«, br. 48/2015., 55/2015. i 12/16.)

– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije, postupanja ribarskih inspektora (»Narodne novine«, br. 59/15.)

– Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba (»Narodne novine«, br. 74/15.)

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine«, br. 84/15., 94/15. i 107/15.)

– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 87/15.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, br. 96/15., 83/16., 102/16. i 16/17.)

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom (»Narodne novine«, br. 104/15. i 89/16.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, br. 107/15., 129/15., 12/16., 24/16., 30/16., 88/16. i 108/16.)

– Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, br. 107/15., 129/15., 24/16., 30/16. i 108/16.)

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine«, br. 116/15.)

– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta (»Narodne novine«, br. 140/15.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« (»Narodne novine«, br. 22/16. i 108/16.)

– Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 42/16.)

– Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (»Narodne novine«, br. 46/16. i 39/17.)

– Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini (»Narodne novine«, br. 81/16.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« (»Narodne novine«, br. 88/16.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. «Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (»Narodne novine«, br. 88/16.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 96/16.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (»Narodne novine«, br. 118/16. i 123/16.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« (»Narodne novine«, br. 120/16.)

– Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini (»Narodne novine«, br. 123/16., 9/17. i 41/17.)

– Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 4/17.)

– Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17. i 15/17.)

– Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 23/17.)

– Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 64/09. i 66/09.)

– Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, br. 123/16.)

– Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2017. godini (»Narodne novine«, br. 5/17.)

– Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini (»Narodne novine«, br. 16/17.)

– Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini (»Narodne novine«, br. 41/17.)

– Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva (»Narodne novine«, br. 147/14.).

(4) Iznimno od članka 13. stavka 2. ovoga Zakona, u slučaju dopuštene količine ulova plavoperajne tune (Thunnus thynnus), ta se odredba u cijelosti primjenjuje za tu vrstu od 1. siječnja 2019.

(5) Najkasnije do 31. prosinca 2017. ministarstvo će uspostaviti sustav za samoobrazovanje putem mrežne stranice, a s početkom provedbe prestaju važiti odredbe članka 21. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(6) Iznimno od odredbe članka 29. stavka 2. ovoga Zakona, godišnje dozvole za 2017. godinu izdaju se do 1. prosinca 2017.

(7) Dozvole izdane u skladu s odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.) vrijede do 1. siječnja 2018.

Članak 88.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.) osim odredaba članka 49. do 58., članka 76. stavka 1. točke 21. do 27., članka 78. stavka 1. točke 72. do 76. i točaka 125. do 127.

Članak 89.

Postupci započeti po odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 90.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 43. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/76

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG I.

PRIMJENA KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE TEŠKIH PREKRŠAJA

Br.Teški prekršajBd.PonavljanjeVrijednost ulova1Karakteristike plovila
1.

Krivotvori ili sakriva oznake, identitet ili registraciju

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (f) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

5Neovisno o ponavljanju prekršajaNeovisno o vrijednosti ulovaNeovisno o karakteristikama plovila
2.

Prikriva, nedopušteno mijenjanja ili uništava dokaze povezane s istragom

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (g) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

5Neovisno o ponavljanju prekršajaNeovisno o vrijednosti ulovaNeovisno o karakteristikama plovila
3.

Zadržava na plovilu, prekrcava ili iskrcava ribe ispod mjere u suprotnosti s propisima na snazi

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. i točkom (i) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

5drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

2000,00 kuna

Neovisno o karakteristikama plovila
4.

Obavlja ribolovne aktivnosti na području regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu na način koji nije u skladu s mjerama za očuvanje i gospodarenje resursima koje je donijela ta organizacija ili na način kojim krši te mjere

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (k) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

5drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

1500,00 kuna

Neovisno o karakteristikama plovila
5.

Obavlja ribolov bez važeće povlastice za ribolov koju je izdala Republika Hrvatska ili odgovarajuća obalna država

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

7drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršajaNeovisno o vrijednosti ulovaNeovisno o karakteristikama plovila
6.

Obavlja ribolov bez važećeg odobrenja za ribolov koju je izdala Republika Hrvatska ili odgovarajuća obalna država

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

7drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

7000,00 kn

Neovisno o karakteristikama plovila
7.

Obavlja ciljani ribolov stoka za koji je na snazi moratorij ili zabrana ribolova

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

7drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

3000,00 kuna

Neovisno o duljini plovila
8.

Sprječava službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti pri provjeravanju sukladnosti s važećim mjerama očuvanja i gospodarenja resursima ili sprječava promatrače u obavljanju njihovih dužnosti pri promatranju poštovanja važećih pravila Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

7Neovisno o ponavljanju prekršajaNeovisno o vrijednosti ulovaNeovisno o duljini plovila
9.

Prekrcava ulov na ribarska plovila za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008, posebno ona koja su uvrštena na Unijin popis plovila NNN ili na popis plovila NNN regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, sudjeluje u zajedničkim ribolovnim operacijama s takvim plovilima, pomaže takvim plovilima ili opskrbljuje takva plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (j) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

7Neovisno o ponavljanju prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

10.000,00 kuna

Plovila duljine deset m preko svega
10.

Koristi ribarsko plovilo koje nema državnu pripadnost i koje je, stoga, prema međunarodnom pravu plovilo bez državne pripadnosti

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (l) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

7dva puta u roku od jedne godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

17.500,00 kuna

Plovila duljine 15 m preko svega
11.

Obavlja ribolov ribarskim plovilom na kojem je izvršena preinaka motora s ciljem povećanja snage

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a))

3Neovisno o ponavljanju prekršajaNeovisno o vrijednosti ulovaPlovila s motorima snage veće od 110kw
12.

Propusti da se donesu i zadrže na ribarskom plovilu te da se iskrcaju bilo koji ulovi vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, osim ako bi donošenje i zadržavanje na plovilu te iskrcavanje takvih ulova, u ribarstvu ili ribolovnim zonama u kojima se primjenjuju odgovarajuća pravila, bilo protivno obvezama predviđenima u pravilima zajedničke ribarstvene politike ili podložno izuzećima od takvih obveza predviđenima u takvim pravilima.

(članak 90. stavak 1. točka (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009)

3drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

10.000,00 kuna

Plovila duljine deset m preko svega
13.

Ne dostavlja iskrcajne deklaracije ili prodajne listove ako je ulov iskrcan u luci treće zemlje.

(članak 90. stavak 1. točka (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009)

5drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

17.500,00 kuna

Plovila duljine deset m preko svega
14.

Ne ispuni obveze bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom, između ostalih i podataka koji se moraju prenositi putem sustava za satelitsko praćenje plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

3drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršajaNeovisno o vrijednosti ulovaNeovisno o karakteristikama plovila
15.

Koristi zabranjeni ribolovni alat ili alat koji ne ispunjava zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

4drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

1000,00 kuna

Neovisno o karakteristikama plovila
16.

Obavlja ribolov na području zabrane ribolova ili u razdoblju zabrane ribolova, bez kvote ili nakon iscrpljenja kvote, ili na nedopuštenim dubinama

(članak 90. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

6drugi put u roku od dvije godine od počinjenja istog prekršaja

Vrijednost ulova ostvarena počinjenim prekršajem preko

5000,00 kuna

Plovila duljine deset m preko svega