Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

NN 62/2017 (30.6.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

Vlada Republike Hrvatske

1434

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, klase: 342-01/17-01/05, urbroja: 2163/1-01/4-17-3, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 27. ožujka 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje lučkog područja luke Runke, utvrđivanje izdvojenog lučkog područja – sidrišta Vinkuranska vala te na izuzimanje luke Peroj i luke Banjole iz nadležnosti Lučke uprave Pula.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/234

Urbroj: 50301-27/04-17-2

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.